Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Assessorament Jurídic Empresarial

Codi de l'assignatura: 573835

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Daniel Vazquez Albert

Departament: Facultat de Dret

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB8 - Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

CB9 - Capacitat per comunicar les conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.


COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE2 - Coneixement de les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diversos tipus de procediments, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.

CE10 - Desenvolupament de destreses i habilitats per a l’elecció de l’estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Assolir els coneixements sobre la creació i el funcionament d’una empresa per tal de dur a terme l’assessorament empresarial.

Referits a habilitats, destreses
— Analitzar el problema o la qüestió plantejada pel client i reconèixer els aspectes substantius que se’n deriven.

— Identificar les propostes més adequades de resolució del problema o qüestió i els efectes i les conseqüències jurídiques que tenen.

— Redactar la documentació jurídica derivada de la petició d’assessorament.

— Exposar oralment i per escrit les conclusions sobre el problema o la qüestió a persones no expertes en temes jurídics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Creació d’empresa: estatuts socials i pactes parasocials (protocol familiar)

2. Convocatòria i reunió de la Junta General i el Registre Mercantil

3. Impugnació d’acords socials

4. Contracte de compravenda d’empresa i dret de la competència

5. Contractes de finançament i garantia

6. Propietat industrial i competència deslleial

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’imparteix a través del mètode de cas sobre un supòsit de fet, que l’estudiant ha de resoldre aplicant-hi les normes de l’ordenament jurídic de manera transversal i fent ús de la simulació en determinats casos per treballar-los.

Si durant el curs les circumstàncies obliguen a l’adaptació de la docència presencial al model de docència mixta, en qualsevol dels semestres, el professorat reservarà la docència presencial per a una primera sessió de plantejament del cas i una darrera sessió de resolució, i facilitarà els continguts d’estudi individual mitjançant les eines del Campus Virtual: presentacions, enllaços a material extern, vídeos ad hoc, etc. En aquest cas, es penjarà una guia d’estudi que expliqui els materials i la seqüència lògica de preparació. Si la situació requereix una docència totalment virtual, les sessions de presentació i de resolució del cas es faran mitjançant el Campus en sessió sincrònica i en l’horari reservat a cada cas pràctic.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
El sistema d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada.

En l’avaluació continuada d’aquesta assignatura, la qualificació final s’obté a partir dels elements següents:

1. Activitats d’avaluació continuada:

  • Una prova d’entre tres i sis preguntes pràctiques i de resposta curta i llarga (25 %).
  • La participació a classe amb la presentació corresponent de ponències (25 %).


2. Prova de síntesi, que consisteix en un examen d’entre tres i sis preguntes pràctiques i de resposta curta i llarga (50 %).

Els estudiants han d’assistir obligatòriament al 80 % de les classes per poder ser avaluats.

Les activitats d’avaluació continuada o proves de síntesi, presencials o no presencials, que no compleixin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

Si la situació requereix una avaluació totalment virtual, les proves consistiran en:

1. Activitats d’avaluació continuada:
  • La prova escrita es substituirà per un treball escrit amb preguntes de raonament (25 %).
  • La participació a classe amb ponències se substituirà per un treball escrit amb preguntes de raonament (25 %).


2. La prova de síntesi se substituirà per un treball escrit amb preguntes de raonament (50 %).

 

Avaluació única

Els alumnes es poden acollir a l’avaluació única, que consisteix en un examen d’entre tres i sis preguntes pràctiques i de resposta curta i llarga.

Els estudiants han d’assistir al 80 % de les classes per poder ser avaluats.

Les proves d’avaluació única que no compleixin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

Si la situació requereix una avaluació totalment virtual, l’avaluació consistirà en:

— Un examen final amb dues parts:

  • Un treball escrit amb preguntes de raonament.
  • Un examen oral a través del Campus Virtual amb preguntes de raonament.


Reavaluació

Només poden optar a la reavaluació els alumnes que s’hagin presentat i hagin suspès l’assignatura, i en queden exclosos els casos de no presentat. Tant en l’avaluació continuada com en l’única la prova de reavaluació consisteix en un examen d’entre tres i sis preguntes pràctiques i de resposta curta i llarga.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Manuals

BROSETA, M./ MARTÍNEZ SANZ, F., Manual de Derecho mercantil, Madrid, Tecnos, darrera versió.

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. (coord.), Derecho mercantil, Barcelona, Ariel, darrera edició.

MENÉNDEZ, A., Lecciones de Derecho mercantil, Madrid, Thomson-Civitas, darrera edició.

SÁNCHEZ CALERO, F. y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J., Instituciones de Derecho mercantil, Madrid, McGraw Hill, darrera edició.

URÍA, R. y MENÉNDEZ, A., Curso de Derecho Mercantil, Madrid, Thomson-Civitas, darrera edició.

VICENT CHULIÁ, F., Introducción al Derecho mercantil, Valencia, Tirant lo Blanch, darrera edició