Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Món Actual

Codi de l'assignatura: 360074

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Manel Risques Corbella

Departament: Departament d'Història i Arqueologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

48

 

(Horari de classes reglat.)

 

-  Exercicis pràctics

Presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per comprendre i analitzar els principals processos socials mitjançant els quals s'estructuren, organitzen i transformen les societats humanes i per reconèixer les situacions de canvi social i històric i les explicacions autòctones sobre aquestes situacions.

   -

Habilitat per analitzar i comprendre els processos de globalització social, cultural i econòmica, i saber contraposar-los a la diversitat de valors i tradicions culturals locals.

   -

Capacitat per comprendre i analitzar les dinàmiques geogràfiques, demogràfiques i històriques que es produeixen a les diverses regions del món, i per entendre com els éssers humans són modelats pel medi físic, social i cultural i com interaccionen amb aquest medi.

   -

Habilitat per reconèixer i analitzar els contextos en els quals les relacions de poder, de classe, de gènere, d'etnicitat, de racisme i d'exclusió social afecten les relacions humanes.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les línies mestres de l’evolució històrica del món, des de la fi de la Segona Guerra Mundial fins a l’actualitat, i els fenòmens més importants que s’esdevenen durant aquesta etapa: Guerra Freda; descolonització; origen, desenvolupament i crisi de l’Europa socialista i capitalista, etc.

— Conèixer el procés històric de l’Espanya actual a partir de la fi de la Guerra Civil i del franquisme.

 

Referits a habilitats, destreses

— Dominar la cartografia del món actual, amb tots els canvis produïts durant aquesta etapa i que afecten la totalitat dels continents.

— Saber identificar i interpretar els textos que es treballen a classe i entendre, en clau històrica, els fenòmens que defineixen el món a l’inici del segle XXI.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Ser capaç de qüestionar les interpretacions més importants que s’han donat a l’entorn de la història de la segona meitat del segle XX, saber plantejar els processos històrics més importants del període i esforçar-se a diferenciar-ne les modalitats i les característiques.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La conjuntura de la postguerra mundial 1945-1946

2. De l’esclat de la Guerra Freda als anys setanta

3. Les societats europees fins a la crisi dels anys setanta

4. Descolonització, emergència i esclat del Tercer Món

5. De la crisi del petroli a la fi de la Guerra Freda

6. Espanya: la dictadura franquista

7. Espanya: transició i democràcia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El format general és de classe magistral, però fomentant la participació de l’alumnat. En la docència s’utilitza material audiovisual i informàtic. A les hores de tutoria es fa el seguiment individualitzat del curs, així com de les lectures recomanades.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada té en compte els elements següents, en funció del nombre de matriculats en l’assignatura:

— Dos exàmens, la nota mitjana dels quals representa un 40 % de la nota final.

— Un treball sobre articles i/o documents escrits que representa el 30 % de la nota final.

— Un treball sobre material audiovisual que representa el 30 % de la nota final, que pot ser grupal.

 

Avaluació única

Els alumnes que optin per l’avaluació única s’examinen en una prova de tot el temari del curs que incorpora preguntes conceptuals (40 %), un comentari de text  (30 %) i el desenvolupament d’un tema (30 %).

 

Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges estableix un sistema de reavaluació, dirigit a tots els estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

La reavaluació per al curs 2020-2021 té lloc durant els mesos de març per a les assignatures del primer semestre i de juliol per a les assignatures anuals i del segon semestre. 

El sistema de reavaluació és igual que l’establert en l’avaluació única del pla docent. No s’hi poden presentar els estudiants que vulguin apujar nota.

Les dates, les hores i les aules es publiquen al web de la Facultat.