Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anatomia de l'Aparell Locomotor

Codi de l'assignatura: 360182

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Antoni Miquel Dalmau Pastor

Departament: Departament de Patologia i Terapèutica Experimental

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

La presencialitat de les activitats teòriques i pràctiques està subjecta al fet que la situació sanitària ho permeti. En cas contrari, s’adaptaran al sistema mixt / virtual.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

70

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

14

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

26

Aprenentatge autònom

80

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Identificar la morfologia, l'estructura i les funcions del peu normal, les seves manifestacions patològiques i mètodes d'exploració i diagnòstic.

   -

Conèixer el desenvolupament, l'estructura i les funcions del cos humà.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer i comprendre l’origen i el desenvolupament embriològic, la morfologia, la funció, les relacions, la vascularització i la innervació de les estructures òssies i musculars, articulars, vasculars i nervioses del sistema locomotor:membre superior, tronc i membre inferior.

 

Referits a habilitats, destreses

— Situar les estructures anatòmiques en el cadàver, i identificar-les amb la nomenclatura anatòmica.
— Identificar els detalls anatòmics sobre ossos i models, i en imatges radiològiques i d’altres mètodes d’imatgeria diagnòstica.
— Identificar les articulacions del membre superior, tronc i membre inferior.
— Identificar per les seves característiques els músculs, artèries, venes, nòduls limfàtics i nervis del membre superior, tronc i membre inferior.
— Situar els diferents músculs del membre superior, tronc i membre inferior i reconèixer-los en el cadàver.
— Localitzar les artèries, venes, nòduls limfàtics i nervis del membre superior, tronc i membre inferior i reconèixer-los en el cadàver.
— Relacionar les limitacions funcionals musculars que es produeixen com a conseqüència de les lesions dels diferents nervis perifèrics.
— Relacionar els dèficits sensitius superficials que es produeixen com a conseqüència de les lesions dels nervis perifèrics.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Adoptar una actitud de respecte pel pacient, pels companys, pel professorat i pels donants de cadàver de la sala de dissecció.
— Adoptar una actitud d’aprenentatge actiu, desenvolupar hàbits d’estudi i de recerca i aplicar la informació i la millor evidència disponible per a la resolució dels problemes de salut del pacient i de la població.
— Adoptar una actitud de respecte per la normativa de seguretat, salut i prevenció, tant dels riscos laborals com mediambientals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bloc teòric

*  

1. Anatomia del membre superior

1.1. Ossos del membre superior

1.2. Articulacions del membre superior

1.3. Músculs del membre superior

1.4. Vasos i nervis del membre superior

2. Anatomia del tronc

1.1. Ossos del tronc

1.2. Articulacions del tronc

1.3. Músculs del tronc

1.4. Vasos i nervis del tronc

3. Anatomia del membre inferior

3.1. Ossos del membre inferior

3.2. Articulacions del membre inferior

3.3. Músculs del membre inferior

3.4. Vasos i nervis del membre inferior

4. Desenvolupament del sistema locomotor

4.1. Origen embriològic i desenvolupament del sistema locomotor i de les estructures del peu

2. Bloc pràctic

*  

1. Programa de pràctiques

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Els continguts teòrics es desenvolupen en forma de classes magistrals. Els continguts pràctics es duen a terme mitjançant pràctiques a la sala de dissecció del Campus i consisteixen en l’observació i reconeixement d’estructures anatòmiques en proseccions (peces anatòmiques prèviament disseccionades pel professorat d’Anatomia), models plàstics i pràctiques de palpació i exploració entre els alumnes (anatomia de superfície). Els grups de pràctiques són d’aproximadament 20 alumnes i l’assistència és obligatòria i controlada mitjançant signatura dels alumnes.

L’assignatura es fonamenta en les activitats següents:

— Classes teòriques: es presenten mitjançant esquemes i dibuixos els temes continguts en cada bloc d’una manera lògica i ordenada perquè els alumnes els puguin comprendre.
— Classes pràctiques: sincronitzades amb les anteriors, en aquestes sessions pràctiques s’il·lustren i es demostren sobre material ossi, de dissecció, radiològic i sobre els mateixos alumnes els continguts explicats a les sessions teòriques.
—Activitat d’aprenentatge sobre articles científics en anglès.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es fa avaluació continuada amb dos exàmens al llarg del curs que cobreixen els diferents blocs de l’assignatura. Els dos exàmens teòrics són de tipus test (qüestions d’elecció múltiple) i els exàmens pràctics, de reconeixement d’estructures anatòmiques, amb avaluació clinicoanatòmica objectiva estructurada (ACOE). La matèria és acumulativa, de manera que la segona prova cobreix tota la matèria impartida al llarg del curs.

La nota final s’avalua de la manera següent:

Continguts teòrics: 65 % de la nota total

— Primera prova: 25 % de la nota. Aquesta prova consisteix en 25 preguntes tipus test amb 4 respostes possibles només 1 de les quals és correcta. La puntuació màxima de la prova és de 25 punts: la resposta correcta suma 1 punt, i la resposta incorrecta resta 0,25 punts.
— Segona prova: 40 % de la nota. Aquesta prova consisteix en 40 preguntes tipus test amb 4 respostes possibles on només 1 és correcta. La puntuació màxima de la prova és de 40 punts: la resposta correcta suma 1 punt, i la resposta incorrecta resta 0,25 punts.

Continguts pràctics: 25 % de la nota total

— Resultats de la prova pràctica: 25 % de la nota final. Aquesta prova consisteix a identificar de forma correcta l’estructura marcada en peces cadavèriques.

Activitat d’aprenentatge cooperatiu: 10 % de la nota final

— Resultat de l’activitat: 10 % de la nota. Aquesta prova consisteix en una activitat grupal en què els alumnes treballen i/o exposen sobre un article científic en anglès.

Per aprovar l’assignatura s’han de complir els requisits següents:

— Obtenir com a mínim un 50 % de la nota final.
— No tenir menys d’un 4/10 en cap de les 2 proves teòriques

En cas que en una o en les dues proves teòriques es tingui una nota inferior a 4, per aprovar l’assignatura s’haurà d’obtenir com a mínim un 60 % de la nota final.

Per a aquells alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada, però hagin obtingut com a mínim un 40 % de la nota final, hi haurà una prova teòrica de reavaluació.


Prova de reavaluació

Aquesta prova consisteix en 50 preguntes tipus test amb 4 respostes possibles només 1 de les quals és correcta. La puntuació màxima de la prova és de 50 punts: la resposta correcta suma 1 punt, i la resposta incorrecta resta 0,25 punts. Cobreix la totalitat del temari (teòric i pràctic) i s’aprova obtenint com a mínim un 60 % de respostes correctes.

 

Avaluació única

Els alumnes que desitgin fer l’avaluació única, cal que ho sol·licitin durant el primer mes de curs mitjançant un escrit dirigit al professor. L’avaluació única comporta que l’alumne ha de fer només 2 proves, que s’han d’aprovar per separat.

— Prova teòrica (70 % de la nota final): es fa el mateix dia que la segona prova teòrica per a la resta d’alumnes. Aquesta prova consisteix en 40 preguntes tipus test amb 4 respostes possibles on només 1 és correcta. La puntuació màxima de la prova és de 40 punts: la resposta correcta suma 1 punt, i la resposta incorrecta resta 0,25 punts.
— Prova pràctica (30 % de la nota final): es fa el mateix dia que la prova pràctica per a la resta d’alumnes. Aquesta prova consisteix a identificar de forma correcta l’estructura marcada en peces cadavèriques.

Per aprovar l’assignatura amb el sistema d’avaluació única s’han de complir els requisits següents:

— Obtenir com a mínim un 60 % de la nota final.
— No tenir menys d’un 5/10 en cap de les 2 proves.

Prova de reavaluació

Aquesta prova consisteix en 50 preguntes tipus test amb 4 respostes possibles només 1 de les quals és correcta. La puntuació màxima de la prova és de 50 punts: la resposta correcta suma 1 punt, i la resposta incorrecta resta 0’25 punts. Cobreix la totalitat del temari (teòric i pràctic) i s’aprova obtenint com a mínim un 60 % de respostes correctes.