Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Llenguatges Artístics

Codi de l'assignatura: 360186

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Nuria Peist Rojzman

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

(Les classes seran presencials però sempre en funció de les circumstàncies sanitàries que es vagin donant durant el desenvolupament del curs.)

 

-  Teoria

Presencial

 

45

 

-  Seminari

Presencial

 

6

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

43

(A través de tutories, el professorat fa el seguiment dels estudiants i orienta i supervisa la seva tasca d'aprenentatge.)

Aprenentatge autònom

53

(L estudiant ha de dur a terme les lectures obligatòries i ha d ampliar els continguts de les classes al llarg de tot el curs.)

 

 

Recomanacions

 

— Tenir en compte la importància d’assistir a classe.
— Dur a terme amb cura i atenció les lectures obligatòries i també les recomanades.
— Participar activament a classe.


Altres recomanacions

— Familiaritzar-se amb les obres d’art visitant exposicions, museus i manifestacions artístiques.
— Familiaritzar-se amb els recursos en línia de la Universitat de Barcelona, de la biblioteca de la Facultat i de l’assignatura en particular.
— Tenir un bon nivell d’expressió oral i escrita.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG8 - Dots d'observació visual.

( Dots d’observació visual i capacitat analítica.)

   -

CE7 - Adquirir nocions d'iconografia, i aprendre a interpretar-la en l'obra d'art.

( Adquirir nocions de les relacions entre les arts visuals i el llenguatge, nocions bàsiques d’aspectes tècnics del llenguatge pictòric, escultòric i arquitectònic, i nocions bàsiques sobre l’anàlisi dels seus aspectes formals i de contingut.)

   -

CE3 - Saber interpretar les aportacions derivades de la historiografia de l'art.

   -

CE4 - Adquirir una visió integrada i alhora diferenciada dels diferents llenguatges artístics, de les tècniques de producció artística i dels instruments d'anàlisi aplicats a la història de l'art.

( Adquirir una visió integrada i alhora diferenciada dels diferents llenguatges artístics, i de seves característiques materials i tècniques, iconogràfiques, i de les formes d’anàlisi i interpretació de les obres d’art particulars.)

   -

CE8 - Obtenir un coneixement pràctic dels processos bàsics de la metodologia científica en història de l'art.

( Coneixement i pràctica de l’anàlisi de les obres d’art des del punt de vista de l’historiador de l’art.)

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a actituds, valors i normes

— Conèixer les característiques formals, iconogràfiques i tipològiques específiques dels llenguatges artístics principals al llarg de la història de l’art (arquitectura, pintura i escultura) per valorar-los i interpretar-los adequadament.
— Utilitzar i desenvolupar la capacitat d’observació i de reflexió sobre els fenòmens artístics per obtenir més eines que ajudin a analitzar el fenomen artístic i a desenvolupar la capacitat creativa.
— Treballar l’autonomia, el respecte, el compromís, la responsabilitat i la coherència.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Art i llenguatge

2. La classificació de les arts

3. Materials i tècniques. Aspectes formals, iconogràfics i tipològics

3.1. Arquitectura

3.2. Escultura

3.3. Pintura

3.4. Disseny i arts de l’objecte

3.5. Fotografia y medios de masas

3.6. Nous llenguatges artístics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’aprenentatge es basa en el contingut de les classes impartides, les lectures que s’han de fer, els debats que puguin sorgir a l’aula i el comentari d’obres d’art a través d’imatges. Les lectures obligatòries s’entenen com un complement de les classes i, l’alumnat, sota el guiatge del professorat, ha d’acreditar-ne el coneixement a través de l’avaluació que s’indiqui per a cada grup.

La metodologia de les activitats s’adequarà a l’escenari de docència presencial que preveu la UB i, en qualsevol cas, s’ajustarà sempre a les directrius que demanin les autoritats sanitàries en cada moment, tant en termes de restricció com de retrobament de la normalitat.


Les sortides culturals i de camp es faran presencialment, tot i que s’hauran d’adaptar a les condicions de capacitat, mobilitat, EPI’s previst i distanciament que els centres que visitem ens demanin.

En funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 i de les resolucions dictaminades per les autoritats sanitàries, les activitats i/o metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciaria amb prou antelació i, en cap cas, no afectaria als percentatges establerts per a les diferents proves previstes per a l’avaluació de la matèria

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consta de dues proves:

— un treball que val el 40 %,
— una prova de continguts que val el 60 %.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix a fer una prova de continguts final per acreditar el coneixement dels continguts de l’assignatura (100 %). L’estudiant l’ha de sol·licitar fins el 31 d’octubre de 2021.


Reavaluació

La reavaluació té lloc el mes de març per a les assignatures del primer semestre i el mes de juliol per a les assignatures anuals i del segon semestre. La data, l’hora i l’aula de la prova de reavaluació es publica al web de la Facultat.

La reavaluació segueix el mateix model que l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ÁLVARO ZAMORA, María Isabel; BORRÁS GUALIS, Gonzalo M.; ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco, Introducción general al arte: Arquitectura, escultura, pintura, artes decorativas. Madrid: Istmo, 1980. 497 p. (Fundamentos; 64) ISBN 8470901079.  Enllaç

CAMPI, Isabel, ¿Qué es el diseño?, Barcelona, Gustavo Gili, 2020.

FREIXA, Mireia [et al.]. Introducción a la historia del arte: Fundamentos teóricos y lenguajes artísticos. Barcelona: Barcanova, 1991. 311 p. (Barcanova Temas Universitarios) ISBN 847533511X.  Enllaç

FURIÓ, Vicenç. Ideas y formas en la representación pictórica. Barcelona: Anthropos, 1991. 281 p. (Palabra Plástica; 15) ISBN 8476582730.  Enllaç

HEINICH, Nathalie, Le Triple Jeu de l’art contemporaine, Les Éditions de Minuit, París, 1998.

La sculpture: Mèthode et vocabulaire. París: Imprimerie Nationale, 1978.  Enllaç

Edició de 1984.  Enllaç

Las artes decorativas en Europa, Summa Artis (2 vol.), Madrid, Espasa Calpe, 2000.

PLAZA ESCUDERO, Lorenzo de la (coord.). Diccionario visual de términos arquitectónicos. Madrid: Cátedra, 2008. 494 p. (Grandes Temas) ISBN 9788437625065.  Enllaç

ROTH, Leland M., Entender la arquitectura, Gustavo Gili, Barcelona 2014.  Enllaç

SOUGEZ, Marie-Loup [et al.], Historia general de la fotografía, Cátedra, Madrid, 2007.

WITTKOWER, Rudolf. La escultura: Procesos y principios. Madrid: Alianza, 1980. 331 p. (Alianza Forma; 8) ISBN 8420670081.  Enllaç

WOODFORD, Susan. Cómo mirar un cuadro. Barcelona: Gustavo Gili, 1985. 115 p. (Introducción a la Historia del Arte) ISBN 8425212421.  Enllaç