Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Psicologia

Codi de l'assignatura: 360369

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Fernando Fernandez Aranda

Departament: Departament de Ciències Clíniques

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

 Llibres complementaris de consulta
Manual de Psicopatología. Amparo Belloch, Bonifacio Sandín y Francisco Ramos (eds). Volumen I (ISBN 978-84-486-1759-2) y Volumen II (ISBN 978-84-486-1760-8) Madrid: McGraw Hill; 2020.

Susana Jiménez-Murcia y J.M. Farré. Cibernautas ¿Cautivos o Libres?. Barcelona: Siglantana; 2018.

Susana Jiménez-Murcia y J.M. Farré. Adicción a las nuevas tecnologies ¿La epidemia del S.XXI?. Barcelona: Siglantana; 2015

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

59

 

-  Teoria

Presencial

 

34

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

17

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

8

 

(Discussió de casos clínics i jocs de rol en grup / estratègies de gestió emocional en grups petits)

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

46

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Desenvolupar les habilitats socials per a la comunicació i el tracte amb el pacient i altres professionals. Elaborar i interpretar informes clínics. Informar de manera suficient i adequada per al consentiment del tractament.

   -

Assumir les bases del comportament i la conducta humana amb les seves motivacions individuals i socials.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Tenir coneixements teoricopràctics sobre diferents temes relacionats amb la psicologia de la salut.

 

Referits a habilitats, destreses

— Tenir coneixements pràctics sobre entrevista clínica, avaluació psicològica i entrevistes motivacionals.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Conèixer els principis generals en les intervencions dels professionals sanitaris: empatia, acceptació, interès pel pacient, honestedat, sinceritat, capacitat per no fer judicis de valor, escolta activa i reflexiva, estil no confrontatiu, etc.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Contingut teoricopràctic

1.1. Introducció a les ciències del comportament

1.2. Conceptes bàsics sobre clínica i psicopatologia

1.3. Psicologia de la salut

1.4. Hàbits saludables i motivació al canvi

1.5. Model explicatiu cognitivoconductual en psicologia de la salut

1.6. Avaluació psicològica en psicologia de la salut

1.7. Tècniques cognitivoconductuals en psicologia de la salut

1.8. Habilitats terapèutiques

1.9. El dolor crònic i el seu abordatge

2. Continguts teòrics desenvolupats de forma autònoma

2.1. Estrès i afrontament

2.2. Malaltia crònica

3. Contingut pràctic

3.1. Maneig de l’estrès

3.2. Teràpia cognitiva

3.3. L’ambient i l’entorn com a factors mediadors de la recuperació

3.4. Síndrome d’esgotament professional ( burnout ) en professionals de la salut: reconeixement, intervenció i prevenció

3.5. Casos pràctics (anàlisi dels casos i propostes d’intervenció)

3.6. Activitat pràctica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

ADAPTACIONS DEL PLA DOCENT EN CAS D’EMERGÈNCIA SANITÀRIA

En el cas que es torni a produir una situació d’emergència sanitària com l’actual, la docència de les diferents assignatures passarà a impartir-se de manera mixta.

En cas que sigui així, se seguiran les directrius següents:

Metodologia i activitats formatives

Consta de tres parts:

1.  Aprenentatge de continguts teòrics

2. Aprenentatge clínic programat (activitat pràctica sobre habilitats terapèutiques i seminaris pràctics);habilitats socials-assertivitat i resolució de problemes

3.  Aprenentatge autònom (estrès, afrontament i malaltia crònica)

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació
Avaluació de pràctiques 

Treball pràctic sobre Habilitats Socials, Comunicatives i Maneig de casos difícils, en context de les consultes professionals. Visionat de vídeos. Exercicis de role-playing i dramatització. Tutorització per grups.

Avaluació segons criteris de participació, tipus d’intervenció i qualitat de les presentacions (A, B, C). (A = aportació excel•lent, B = aportació notable, C = aportació suficient, D = aportació insuficient).

L’avaluació de les pràctiques suposa el 25 % de la qualificació final.

Avaluació teòrica

Examen de tipus test 20 preguntes amb 4 opcions de resposta (per cada tres respostes incorrectes se’n resta una de correcta) + cas pràctic en el qual cal identificar les àrees problemàtiques, destacar els possibles objectius d’intervenció terapèutica i dissenyar i justificar un pla de treball, comentant les tècniques seleccionades.

Possibilitat de presentar treball de revisió o de recerca, per tal d’accedir a augmentar la qualificació final. En cas d’optar per aquesta alternativa, cal haver-ho notificat a l’inici de l’assignatura (durant les quatre primeres setmanes de programa docent), per tal que els professors puguin anar fent un seguiment/supervisió de l’evolució del treball.

L’avaluació de la part teòrica suposa un 60 % de la qualificació final.

Avaluació teoricopràctica

Avaluació dels continguts pràctics realitzats a la classe, a través de dues preguntes de síntesi de cada activitat. Aquesta avaluació es fa immediatament després de finalitzar cada activitat teoricopràctica i es puntua de 0 a 2. Cada estudiant ha de tenir un mínim de dues activitats teoricopràctiques obligatòries per poder presentar-se a l’examen final. Aquestes activitats s’iniciaran a partir del mes de març fins a finalitzar el curs.

L’avaluació de la part teoricopràctica suposa un 15 % de la qualificació final.

— Possibilitat de presentar treball de revisió d’algun dels continguts desenvolupats durant el recorregut formatiu de l’assignatura, per tal d’accedir a augmentar la qualificació final.

— Reavaluació. Es fa una reavaluació de la prova final de continguts teòrics (atès que condiciona l’aprovat de l’assignatura i suposa un 80 % de la qualificació final). Poden accedir a la reavaluació els alumnes que hagin superat la part d’avaluació continuada, que s’hagin presentat prèviament a la prova final i hagin obtingut una nota igual o superior al 80 % del que és necessari per superar-la. Per exemple, si per aprovar l’examen es necessita un 5, només poden optar a reavaluació els alumnes que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 4. La prova de reavaluació consistirà en la resolució de quatre problemes pràctics. La reavaluació no serveix en cap cas per apujar nota, només per superar l’assignatura.

 

Avaluació única

Es fa per mitjà d’un examen de tipus test i casos pràctics. La prova consisteix en trenta preguntes de tipus test amb quatre opcions de resposta (per cada tres respostes incorrectes se’n resta una de correcta) i dos casos clínics que cal desenvolupar (el resultat d’aquesta prova és el 100 % de la qualificació final).

— Reavaluació.

Poden accedir a la reavaluació els alumnes que s’hagin presentat prèviament a la prova final d’avaluació única i hagin obtingut una nota igual o superior al 80 % del que és necessari per superar-la. La prova de reavaluació consistirà en la resolució de quatre problemes pràctics. La reavaluació no serveix en cap cas per apujar nota, només per superar l’assignatura.