Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Microbiologia

Codi de l'assignatura: 360372

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Teresa Vinuesa Aumedes

Departament: Departament de Patologia i Terapèutica Experimental

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

La presencialitat de les activitats teòriques i pràctiques està subjecta al fet que la situació sanitària ho permeti. En cas contrari, s’adaptaran al sistema mixt / virtual.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

63

 

-  Teoria

Presencial

 

51

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

37

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana utilitzar llibres i altres fonts d’informació per a la confecció d’un bon material per a l’estudi.


Altres recomanacions

Donar-se d’alta a Medscape i fer l’avaluació continuada proposada per temes d’interès en el tractament de les infeccions del peu.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Identificar els principis biològics i epidemiològics dels processos infecciosos i les seves característiques específiques.

   -

Conèixer el desenvolupament, l'estructura i les funcions del cos humà.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer i comprendre l’estructura, el metabolisme i el creixement dels microorganismes.
— Conèixer i comprendre la funció de la microbiota de la pell i els principals grups de bacteris implicats en infeccions podàliques.
— Conèixer i comprendre els mecanismes d’acció dels antibiòtics i quimioteràpics i la importància de la desinfecció i esterilització a la consulta podològica.
— Conèixer els principals virus, fongs i paràsits causants d’afeccions podològiques.
— Conèixer i comprendre la problemàtica del peu diabètic.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ensinistrar-se en la higiene, l’asèpsia, l’esterilització i els principis bàsics de la recollida de mostres i el seu transport al laboratori.
— Ensinistrar-se en els procediments que es fan servir al laboratori de microbiologia per processar i interpretar les mostres rebudes per a cultiu.
— Prendre consciència de la problemàtica que comporta la utilització indiscriminada d’antibiòtics.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Iniciar-se en el treball en equip, el raonament crític i el compromís ètic.
— Adquirir pautes per a l’aprenentatge autònom, l’adaptació a noves situacions i motivar-se per a la recerca.
— Adquirir la capacitat per prendre mostres per a l’estudi microbiològic d’una manera correcta.
— Adquirir la capacitat per interpretar correctament els resultats rebuts del laboratori de microbiologia.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Microbiologia

1.1. Breu història de la microbiologia

L’home i els microorganismes
Distribució de la vida en el planeta
Models d’organització dels éssers vius

1.2. Estructura cel·lular procariota i eucariota

Estructura externa i citoplasmàtica

1.3. La paret dels bacteris

Estructura i funció
L’acció dels antibiòtics sobre la paret bacteriana
Bacteris grampositius i gramnegatius: diferències en l’organització

1.4. Fisiologia bacteriana

Metabolisme i creixement bacterià. Acció dels antibiòtics sobre la síntesi de proteïnes
Nutrició bacteriana. Les fonts de carboni i d’energia
Microorganismes aeròbics i anaeròbics. Genètica bacteriana 

1.5. Els microbis i l’ésser humà

Microbiota normal cutània. Conceptes de patogènia , virulència

1.6. Els principals grups bacterians

Els bacteris gramnegatius aeròbics. Pseudomonas
Els bacteris gramnegatius anaeròbics facultatius: les enterobacteriàcies
Els bacteris gramnegatius anaeròbics estrictes
Els bacteris grampositius coccoides. Estreptococs i estafilococs
Els bacteris grampositius formadors d’espores: Clostridium i Bacillus. Tètanus
Els bacteris de la línia dels actinomicetals. Micobacteris. Lepra

1.7. Antibiòtics

Els antibiòtics: bases per utilitzar-los. El problema de la resistència

1.8. Virus

Característiques generals dels virus. La multiplicació vírica
Característiques de les malalties víriques. Els agents antivírics: fonament de la seva acció. Tipus d’agents antivírics. Principals infeccions víriques d’interès en podologia

1.9. Fongs

Característiques generals dels fongs i de les malalties que produeixen
Les micosis en podologia. Onicomicosis. Estratègies de tractament. Els agents antifúngics. Fonament i mecanisme d’acció

1.10. Esterilització

Esterilització i desinfecció. Principis bàsics i teòrics. Mètodes d’esterilització. Asèpsia i antisèpsia

1.11. Paràsits

Característiques generals dels paràsits. Cicle vital
Característiques de les malalties parasitàries. Els agents antiparasitaris: fonament de la seva acció i tipus d’agents. Principals infeccions parasitàries d’interès en podologia

2. Immunologia

2.1. Introducció

Funció de sistema immunitari. Immunitat innata. Immunitat adaptativa. Classificació. Resposta immunitària

2.2. Immunitat natural

Barreres fisicoquímiques. Barreres biològiques. Factors solubles. Receptors. Cèl·lules. Fagocitosi. Inflamació

2.3. Cèl·lules del sistema immunitari

Cèl·lules limfoides: limfòcits T, B, cèl·lules NK. Cèl·lules mieloides: macròfags, granulòcits, cèl·lules dendrítiques, mastòcits

2.4. Òrgans del sistema immunitari

Òrgans limfoides primaris: timus, medul·la òssia. Òrgans limfoides secundaris: melsa, sistema limfàtic (ganglis limfàtics), teixit limfoide associat a mucoses (MALT), GALT, limfòcits de les mucoses

2.5. Sistema del complement

Via clàssica, via alterna, via de les lectines. Activació i regulació fisiològica. Funcions biològiques del sistema del complement

2.6. Complex principal d’histocompatibilitat

Gens i molècules. Distribució. Variabilitat de les molècules HLA. Funcions de les molècules d’histocompatibilitat. HLA i malaltia

2.7. Immunoglobulines

Estructura, tipus i funcions. Síntesi i distribució. Síntesi i distribució de les immunoglobulines. Relació estructura-funció. Propietats de les immunoglobulines

2.8. TCR i BCR

El receptor per a l’antigen dels limfòcits T. Estructura, funció i diversitat. La generació del repertori de limfòcits T. El receptor per a l’antigen dels limfòcits B: Estructura, funció i diversitat. Generació del repertori de limfòcits B

2.9. Antígens

Concepte d’antigen. Antigenicitat i especificitat. Requeriments per la immunogenicitat. Adjuvants. Classes d’antígens. Superantígens

2.10. Presentació de l’antigen

Cèl·lules presentadores d’antigen. Processament de l’antigen: antígens endògens i exògens

2.11. Resposta immunitària cel·lular

Selecció clonal. Paper dels limfòcits T col·laborador ( helper). Diferenciació i funció dels limfòcits T col·laborador ( helper). Activació dels limfòcits citotòxics. Citotoxicitat cel·lular T

2.12. Resposta immunitària humoral

Fases de la resposta. Característiques generals. Resposta primària i secundària. Activació B i inici de la resposta. El centre germinal, canvi d’isotip, maduració de l’afinitat, selecció. Respostes T independents

2.13. Hipersensibilitat

Processos inflamatoris. Hipersensibilitat immediata (reaccions de tipus I). Hipersensibilitat produïda per anticossos citotòxics (reaccions de tipus II). Hipersensibilitat produïda per immunocomplexos (reaccions de tipus III). Hipersensibilitat retardada (reaccions de tipus IV)

2.14. Immunopatologia

Immunodeficiències primàries, immunodeficiències adquirides:sida
Tolerància i autoimmunitat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

MICROBIOLOGIA
La metodologia inclou:

— Classes teòriques
— Pràctiques de laboratori
— Treballs tutelats
— Lectura d’articles científics
— Observació i reconeixement d’imatges
— Resolució de problemes

Les classes teòriques es combinen amb classes interactives i amb recursos en línia. La durada de les classes és de 45-50 minuts. Hi ha temps per a la discussió i reforç dels temes que ho requereixen. Per facilitar l’exposició i la comprensió s’utilitzen mitjans audiovisuals, presentacions de PowerPoint, vídeos, animacions, etc. Abans del començament de cada classe es repassen els conceptes introduïts relacionats amb el material nou. Hi ha sessions teòriques així com problemes i articles en revistes internacionals en anglès.

Els treballs semipresencials consisteixen en:

— Qüestionaris sobre els diferents temes del programa que els alumnes han de respondre amb fotografies macroscòpiques i microscòpiques per interpretar (estan oberts els 5 minuts finals de la classe).

— Resolució de problemes i casos pràctics relacionats amb la matèria vista a classe sobre microbiologia general, que s’han de penjar com a tasques al Campus Virtual en un termini màxim de 7 dies.

— Lectura individual d’articles sobre microbiologia aplicada amb resposta de qüestionaris en línia (oberts 7 dies).

Així mateix s’han de llegir articles indexats (Medline, Scopus) sobre un dels quatre temes proposats, a partir del mes de març. S’ha de fer una exposició en petits grups (entre 4 i 5 persones), adreçada a la resta de companys i respondre a les qüestions del professor sobre el tema estudiat (principis de juny).

Les pràctiques de laboratori tenen una durada de dotze hores i s’imparteixen a grups de vint estudiants, amb la participació activa de l’alumnat. S’ha de portar bata, guants i llibreta, i demostrar habilitat i destresa a les pràctiques. Es fa un dossier on els alumnes han de resumir els continguts de cada unitat pràctica i presentar els resultats amb dibuixos.

IMMUNOLOGIA

La setmana anterior a la classe hi haurà disponible tota la informació necessària per participar a la classe:

— Un resum del tema
— Enllaços a vídeos relacionats amb el tema
— Revisions generals de temes
— El PDF de les diapositives de classe
— La bibliografia disponible a la biblioteca del Campus

Fins al dia anterior de la classe l’estudiant haurà de:

— Llegir el resum del tema
— Visionar els vídeos
— Llegir les revisions
— Consultar el PDF de les diapositives
— Contestar el qüestionari previ que s’obrirà
— Enviar dubtes i comentaris al professor via Campus Virtual

Durant la classe

— L’assistència és important. Es controlarà amb llista d’assistència.
— L’estudiant hi ha de participar activament, plantejant preguntes i opinions al professor i als companys a partir del treball previ.

Després de la classe

— L’estudiant ha d’emplenar qüestionaris d’avaluació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

MICROBIOLOGIA

— Qüestionaris en línia, comentaris de text sobre articles publicats en revistes especialitzades, assistència, tasques en línia: 20 %.
— Preparació i discussió oral d’un tema per escollir entre quatre presentats pel professor en seminari (activitat de valoració individual):  5 %.
— Pràctiques (obligatòries):  20 % (8 %: assistència, 12 %: destreses i habilitats adquirides).

Els alumnes repetidors han de cursar les pràctiques obligatòriament: no es guarden notes.
 

Exàmens

Prova parcial sobre microbiologia general de tipus pregunta de resposta múltiple amb 5 opcions i resta per cada errada  (35 preguntes). S’aprova amb notes a partir de 5. Puntuació sobre 10.

Prova final sobre microbiologia aplicada de tipus pregunta de resposta múltiple amb 5 opcions i resta per cada errada  (50 preguntes) i 35 preguntes de microbiologia general per a aquells que no hagin superat la prova parcial. S’aprova amb notes a partir de 5. Puntuació sobre 10

Valor de la mitjana aritmètica de les dues proves: 55 %

IMMUNOLOGIA

— Assistència al 80 % de les classes: 5 %
— Qüestionari anterior a la classe, tasques en línia: 20 %
— Qüestionaris autoavaluació: 20 %

Exàmens

— Prova parcial de tipus test: 25 preguntes d’immunologia I de resposta múltiple (quatre o cinc opcions) amb punts negatius (-0,33 o -0,25) per les errades.
— Prova final de tipus test: 25 preguntes d’immunologia II i 15 preguntes d’immunologia I de resposta múltiple (quatre o cinc opcions) amb punts negatius (-0,33 o -0,25) per les errades.

Valor de la mitjana aritmètica de les dues proves:  55 %

Per superar l’assignatura cal obtenir un mínim de 3 punts a cadascuna de les proves escrites (microbiologia i immunologia) per tal de poder fer la mitjana ponderada (microbiologia: 2/3; immunologia: 1/3).

Només es fan reavaluacions dels exàmens. Per poder-hi accedir els alumnes han d’haver superat l’avaluació continuada amb totes les pràctiques superades, haver-se presentat a la prova final i obtenir una nota igual o superior a 3.

La reavaluació es fa amb una prova de 5 preguntes de resposta curta quan ho marqui el calendari acadèmic.

 

Avaluació única

MICROBIOLOGIA

— Pràctiques (obligatòries): 20 % (10 %: assistència, 10 %: destreses i habilitats adquirides).
— Prova final de 20 preguntes de resposta curta i dues preguntes per desenvolupar: 80 %.

IMMUNOLOGIA

— Presentació escrita dels resultats de la lectura crítica d’un article publicat en una revista especialitzada proposat pel professor: 20 %.
— Prova final: 35 preguntes de resposta múltiple amb punts negatius (-0,33) per les errades i dues preguntes curtes: 80 %.

Per superar la prova final cal obtenir un mínim de 3 punts a cadascuna de les proves escrites (microbiologia i immunologia) per tal de poder fer la mitjana ponderada (microbiologia: 2/3; immunologia: 1/3).

Per tenir dret a l’avaluació única s’ha de sol·licitar prèviament per mitjà del cap d’estudis.

Reavaluació:

Per poder-hi accedir els alumnes han d’haver superat les pràctiques i obtenir una nota igual o superior a 3 en la prova final.

La reavaluació es fa amb una prova de 5 preguntes de resposta curta quan ho marqui el calendari acadèmic.