Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Documentació i Recerca Bibliogràfica

Codi de l'assignatura: 360374

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jordi Ardanuy Baro

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Observacions

 

La presencialitat de les sessions està subjecta al fet que l’administració competent així ho autoritzi. En cas contrari, les sessions seran substituïdes per altres realitzades de forma virtual.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

34

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

16

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'organització i planificació. Resolució de problemes. Motivació per la qualitat. Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

(Capacitat d¿identificar i avaluar fonts i recursos d¿informació, i habilitats de cerca i recuperació de la informació que permetin obtenir el rendiment òptim de tot tipus de fonts en la satisfacció de demandes d¿informació i resolució de problemes.)

   -

Iniciar-se en l'aplicació dels mètodes de recerca i preparació científica.

(Capacitat d¿analitzar i interpretar necessitats d¿informació, i resoldre-les; explotar les fonts, els recursos i els sistemes d¿informació.)

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir els coneixements bàsics sobre sistemes i xarxes d’informació i documentació, en especial dels serveis d’informació electrònica.

 

— Conèixer els sistemes de consulta i les eines de recuperació de la informació en l’entorn de la informació electrònica.

 

— Identificar i conèixer les principals bases de dades per a especialitats.

 

— Adquirir els coneixements necessaris per a l’avaluació i la selecció de bases de dades.

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir la capacitat per preparar estratègies de cerca efectives d’acord amb les característiques de la consulta i les bases de dades consultades.
 

 

— Conèixer les eines d’avaluació de la recuperació en les bases de dades i adquirir capacitat d’anàlisi i flexibilitat per obtenir els millors resultats.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Adquirir un compromís ètic en l’ús i difusió de la informació.

 

Mostrar una conducta respectuosa amb el conjunt de la comunitat educativa.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Sistemes i xarxes d’informació i documentació

1.1. Funció dels agents dels serveis d’informació: proveïdors, distribuïdors, bibliotecari o documentalista i usuari

1.2. Tecnologies de la informació en bases de dades

1.3. El CRAI de la UB: recursos d’informació

2. Bases de dades

2.1. Organització de la informació:registre, camps i dades

2.2. Tipologia de les bases de dades

2.3. Recuperació de la informació

3. Recuperació de la informació

3.1. Preparació de l’estratègia: formulació de la cerca

3.2. Llenguatge d’interrogació: operadors booleans; truncaments; màscares; operadors de proximitat, d’adjacència i de rang

3.3. Funcions d’ajuda i consulta dels índexs

3.4. Comparació entre els diversos llenguatges d’interrogació

4. Identificació i selecció de les bases de dades més adients

4.1. Descripció dels elements que determinen la selecció:tipologia de documents, abast cronològic, abast geogràfic, cost

4.2. Sistemes de recuperació de la informació: catàlegs, cercadors i bases de dades

4.3. Bases de dades d’àmbit regional: Cuidatge, Cuiden, Enfispo, IME

4.4. Bases de dades d’àmbit internacional: CINAHL, PubMed, Scopus, WOS

4.5. Dipòsits digitals: Dipòsit Digital de la UB, Recercat, TDX 

4.6. Recol·lectors, motors de cerca i motors de cerca especialitzats

4.7. Bancs d’imatges: dipòsits col·laboratius i agències de fotografies d’estoc

5. Mètodes de cerca

5.1. Comparació entre la recuperació en llenguatge lliure i llenguatge controlat

5.2. Identificació del descriptor més adient

5.3. Ús del tesaurus i els subencapçalaments

5.4. Cerca per camps i codis de classificació. Limitadors i refinaments 

5.5. Avaluació dels resultats

6. Serveis de valor afegit

6.1. Concepte de valor afegit: serveis d’alerta, sindicació de continguts i obtenció de documents

7. Elaboració i publicació de treballs de recerca

7.1. Metodologia per publicar articles, comunicacions o pòsters:raons per publicar, tema sobre el qual escriure, on publicar i en quina llengua

7.2. Estructura d’un treball acadèmic. Correcció lingüística i formal

7.3. Pautes de citació bibliogràfica

 

7.4. Tramesa d’un treball: procés d’avaluació

7.5. Publicació i promoció

7.6. Indicadors bibliomètrics de visibilitat i impacte

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les sessions teòriques es completen amb sessions pràctiques dedicades a la realització d’exercicis pràctics per fer en grup a classe, acompanyats de tasques d’autocorrecció o que es discuteixen de manera conjunta a classe.

Les condicions previstes en aquest pla docent es poden veure afectades i susceptibles de modificació per l’evolució de la pandèmia

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació es duu a terme a partir dels elements següents:

— Presència i seguiment de l’assignatura, participació activa en les sessions (10 %)
— Exercici pràctic I (15 %)
— Exercici pràctic II (20 %)
— Exercici pràctic III (20 %)
— Superació d’una prova escrita individual sobre tots els continguts de l’assignatura (35 %)

Criteris de qualificació

Cal que la qualificació mitjana ponderada sigui igual o superior a 5 punts i que el conjunt dels tres exercicis i la prova escrita individual tinguin una qualificació mínima de 4 punts. A més cal superar amb un 5 la part de presència i participació activa en les sessions teòriques i pràctiques. Per aconseguir-ho és un requisit necessari, però no suficient, haver assistit a un mínim del 80 % de les sessions de pràctiques d’ordinador i lliurar el resultat al final de la sessió.  També cal tenir una actitud d’interès, respecte i treball actiu durant les sessions teòriques i pràctiques. En cas contrari la qualificació d’aquesta part serà inferior a 5.

Els exercicis pràctics són obligatoris en l’avaluació continuada; s’han de lliurar tots dins del termini que s’estableixi. Si algun no es presenta, la qualificació final de l’assignatura és de no presentat.

— Exercici pràctic I. Determinació de tipologies documentals i construcció de referències. Grupal (3-4 persones). Data de presentació estimada: a finals d’abril.
— Exercici pràctic II. Realització de cerques en bases de dades bibliogràfiques. Grupal (3-4 persones). Data de presentació estimada: a mitjans de maig.
— Exercici pràctic III.Exercici de recuperació d’informació en bases de dades especialitzades i de citacions. Grupal (3-4 persones). Data de presentació estimada: primera quinzena de juny.

Reavaluació

No hi ha reavaluació dels exercicis pràctics perquè es fan en grup, perquè es fan en un període llarg de temps durant el qual es poden fer consultes i perquè els resultats negatius es poden compensar amb la qualificació dels altres exercicis.

Tampoc hi ha reavaluació de la part relacionada amb la presència i participació activa en les sessions teòriques i pràctiques d’ordinador atès que no és possible per la seva naturalesa.

Poden accedir a la reavaluació de la prova escrita individual els alumnes que, havent obtingut una qualificació mínima de 4 punts i no havent obtingut com a mínim un 5 de mitjana de l’assignatura, compleixen els dos requisits següents: haver lliurat dins del termini establert els tres exercicis d’avaluació continuada i haver obtingut una qualificació mínima en conjunt de 4; i tenir un 5 a la part relacionada amb la presència i seguiment de l’assignatura.

Sobre la conducta durant les sessions

En cap de les sessions no es poden fer servir dispositius electrònics aliens a les tasques d’ensenyament-aprenentatge, ni fer-ne un ús que no estigui directament vinculat a aquestes tasques. Els alumnes que no compleixin aquest punt, segons el criteri dels docents, hauran d’abandonar l’aula on es desenvolupi la sessió. En cas que la situació es doni en la prova escrita individual l’alumne serà qualificat com a no presentat.

Igualment, si el comportament d’un alumne en una sessió no és suficientment respectuós, sempre segons el criteri dels docents, haurà d’abandonar l’aula on es desenvolupi la sessió. En cas que la situació es doni en la prova escrita individual l’alumne serà qualificat com a no presentat.

Les condicions previstes en aquest pla docent es poden veure afectades i susceptibles de modificació per l’evolució de la pandèmia

 

Avaluació única

L’estudiant que vulgui acollir-se al sistema d’avaluació única ho ha de notificar per escrit durant els quinze primers dies naturals des de l’inici del semestre o durant els quinze primers dies naturals des de la data en què hagi fet efectiva la matrícula (o l’ampliació de matrícula si és posterior a l’inici del semestre). L’ avaluació única consisteix en un únic examen escrit.

Poden accedir a la reavaluació de l’avaluació única els alumnes que hagin obtingut una qualificació mínima de 4 punts en l’examen escrit.