Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Patologia General

Codi de l'assignatura: 360376

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Carmen Gomez Vaquero

Departament: Departament de Ciències Clíniques

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

En funció de la situació sanitària i la disponibilitat de les aules, es preveu la possibilitat d’organitzar classes presencials puntuals de reforç o de suport del temari impartit, amb grups reduïts d’alumnes, en cas que sigui necessari.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

47

 

-  Teoria

Presencial

 

42

 

-  Pràctiques clíniques

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

55

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Identificar els processos patològics mèdics i quirúrgics, les seves característiques, la semiologia i els seus mètodes de diagnòstic.

(— Identificar els processos patològics mèdics i quirúrgics.
— Entendre el procés del diagnòstic a partir de l’anamnesi, la exploració física i la interpretació de les proves complementàries.
— Conèixer el valor diagnòstic de les exploracions complementàries bàsiques  i saber interpretar-les.
— Fer el diagnòstic sindròmic dels motius de consulta més freqüents.)

   -

- Entendre el procés del diagnòstic a partir de l’anamnesi, la exploració física i la interpretació de les proves complementàries.

- Conèixer el valor diagnòstic de les exploracions complementàries bàsiques  i saber interpretar-les.

- Fer el diagnòstic sindròmic dels motius de consulta més freqüents.

- En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Tenir un coneixement bàsic de les principals malalties que poden afectar l’espècie humana.
— Parar especial atenció en la patologia de l’aparell locomotor per les repercussions que té en el peu.

 

— Estar familiaritzat amb el lèxic mèdic més habitual.

 

— Reconèixer, entre els fenòmens patològics, els signes i els símptomes que permeten identificar malalties concretes o entitats nosològiques que poden afectar el peu i els diferents tractaments podològics. El grau de coneixements de cada entitat depèn de la seva importància general i de la seva potencialitat de repercussió en el peu.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la patologia general

1.1. Introducció a la patologia general

1.2. Febre. Infeccions

1.3. Neoplàsies

2. Patologia de l’aparell locomotor

2.1. Patologia de l’aparell locomotor. Generalitats

2.2. Artrosi

2.3. Lumbàlgia

2.4. Artritis reumatoide

2.5. El peu en l’artritis reumatoide

2.6. Espondiloartropaties

2.7. Gota i altres artritis microcristal·lines. Infeccions de l’aparell locomotor

2.8. Malalties autoimmunitàries sistèmiques

2.9. Altres reumatismes. Fibromiàlgia

2.10. Malalties metabòliques òssies

3. Patologia de les glàndules endocrines

3.1. Patologia de les glàndules endocrines. Eix hipotalamohipofisiari

3.2. Diabetis mellitus

3.3. Hipertiroïdisme. Hipotiroïdisme

3.4. Patologia de les glàndules suprarenals

3.5. Patologia de les gònades. Altres endocrinopaties

4. Malalties de la sang

4.1. Malalties de la sang. Generalitats

4.2. Patologia de la sèrie vermella

4.3. Patologia de la sèrie blanca

4.4. Patologia de les plaquetes i de la coagulació

5. Malalties del cor

5.1. Generalitats. Fisiopatologia del cor i dels vasos sanguinis

5.2. Símptomes i signes de l’aparell cardiocirculatori. Exploracions complementàries

5.3. Dolor toràcic

5.4. Insuficiència cardíaca

5.5. Cardiopatia isquèmica

5.6. Arrítmies. Valvulopaties

5.7. Malalties del miocardi i del pericardi

6. Malalties de l’aparell respiratori

6.1. Generalitats. Fisiopatologia. Semiologia

6.2. Dispnea aguda

6.3. Hemoptisi

6.4. Exploracions complementàries. Radiologia toràcica. Vessament pleural

6.5. Insuficiència respiratòria. Gasometria arterial i pulsioximetria. Ventilació no invasiva

6.6. Malaltia pulmonar obstructiva crònica

6.7. Neoplàsies pulmonars. Infeccions pulmonars

7. Malalties del ronyó i les vies urinàries

7.1. Malalties del ronyó i vies urinàries. Generalitats

7.2. Síndromes de la patologia renal (I): glomerulonefrítica, nefròtica, tubulopaties, nefropatia intersticial i vascular renal

7.3. Síndromes de patologia renal (II): insuficiència renal aguda i insuficiència renal crònica

7.4. Patologia de les vies urinàries

8. Malalties de l’aparell digestiu

8.1. Malalties de l’aparell digestiu. Generalitats

8.2. Patologia de l’esòfag, estómac i duodè

8.4. Patologia del fetge, vies biliars i pàncrees

8.3. Patologia dels intestins prim i gros

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent es basa en:

1. Teoria

Les sessions teòriques s’impartiran en forma de classe magistral als blocs temàtics 1-3 i 5-8. Estan especificades al temari.

El bloc temàtic 4 (Malalties de la sang) s’impartirà amb metodologia de classe inversa. Cada un dels 4 temes s’han de treballar prèviament. A l’inici de la classe, cada estudiant ha de respondre un qüestionari de preguntes de resposta múltiple (1 minut per pregunta). A continuació, es faran la retroacció de les preguntes i els aclariments del tema.

2. Dos treballs de revisió tutelats

Han de tenir una extensió d’entre 5 i 10 pàgines a doble espai i lletra Arial 11.

S’han d’enviar per correu electrònic al professor o professora en el termini especificat:

- El peu edematós: Dr. Salazar

- Dolor neuropàtic al peu: Dr. Ros

3. Pràctiques clíniques

L’ensenyament clínic es farà en dijous, de 8:30 a 13:30 hores. L’assistència és obligatòria. Els alumnes faran un dia de rotació clínic-assistencial a les Consultes Externes del Servei de Reumatologia.

El professor responsable de les pràctiques clíniques és la Dra. Carmen Gómez Vaquero. Els alumnes han d’estar a les 8.30  al passadís tècnic del Mòdul 15 de l’edifici de Consultes Externes de l’Hospital Universitari de Bellvitge on seran distribuïts pels despatxos de consulta.

Portfoli. Cada alumne ha de fer un portfoli, consistent en l’exposició escrita i raonada de l’experiència clínica general viscuda durant el dia de la rotació i de la discussió d’un cas clínic que l’hagi impactat especialment. Durant la setmana següent a la rotació, l’alumne haurà d’enviar el portfoli a la Dra. Carmen Gómez Vaquero per correu electrònic en format Word amb una extensió mínima de 5 folis i màxima de 10 a doble espai, Lletra Arial 11. S’avaluen les competències:

- Habilitat descriptiva i capacitat de síntesi

- Coneixements bàsics

- Criteri clínic: raonament del contingut

 

Les condicions previstes en aquest pla docent es poden veure afectades i susceptibles de modificació per l’evolució de la pandèmia.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

1. Teoria (70%)

  • Examen final del contingut teòric de l’assignatura, incloent-hi els dos temes dels treballs de revisió. L’examen serà de tipus test. Constarà de 60 preguntes amb 5 opcions de resposta, només una de les quals és vàlida i que s’ha de respondre en 90 minuts. Suposarà el 60% de la nota final. Per aprovar l’assignatura s’ha d’haver aprovat l’examen final. En cas de no superar l’assignatura, es guardarà la nota dels treballs de revisió i de les pràctiques clíniques durant un únic curs, el següent.
  • Sumatori de les preguntes de les 4 classes inverses: 10 %


2. Treballs de revisió tutelats (20%)

Cada un suposarà el 10 % de la nota final.

3. Pràctiques clíniques (10%)

Condicions d’accés a la reavaluació

L’examen de reavaluació constarà de 10 preguntes curtes, 90 minuts per contestar-les.

1. Només es farà reavaluació de les proves finals que tinguin un valor igual o superior al 50% del total de l’assignatura o que en condicioni l’aprovat.
2. Poden accedir a la reavaluació els alumnes que hagin elaborat tots el treballs tutelats, hagin fet les pràctiques clíniques i hagin aconseguit entre 4 i 4,99 punts sobre 10 a l’examen final.

 

Avaluació única

En cas que un estudiant manifesti que no pot complir els requisits d’una avaluació continuada té dret a una avaluació única. L’avaluació única es basa en un examen final del contingut teòric de l’assignatura, i suposa el 100% de la qualificació. L’examen consta de 10 preguntes curtes.

Condicions d’accés a la reavaluació

L’examen de reavaluació constarà de 10 preguntes curtes, 90 minuts per contestar-les.

Poden accedir a la reavaluació els alumnes que hagin aconseguit entre 4 i 4,99 punts sobre 10 a l’examen final.