Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Ortopodologia Fonamental

Codi de l'assignatura: 360379

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Francesc Xavier Vazquez Amela

Departament: Departament de Ciències Clíniques

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

En funció de la situació sanitària i la disponibilitat de les aules, podria modificar-se les classes teòriques presencials a no ó semi presencials i les pràctiques amb adequació al moment en quant a quantitat d’alumnat present

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

70

 

-  Teoria

Presencial

 

34

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

32

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat d'organització i planificació. Resolució de problemes. Motivació per la qualitat. Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

   -

Desenvolupar la capacitat d'establir protocols, executar-los i avaluar-los. Garantir la qualitat assistencial a la pràctica de la podologia.

   -

Conèixer la terapèutica farmacològica, física, ortopodològica, quiropodològica i quirúrgica, i la profilaxi a fi d'aplicar-la en les diverses patologies.

   -

Desenvolupar l'habilitat i destresa en l'ús de l'instrumental, el material i la maquinària emprats per confeccionar i aplicar tractaments podològics.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Situar-se en el context de l’ortopodologia dins del camp de la podologia.
— Descriure la composició del taller d’ortopodologia i dels seus components.
— Descriure les característiques bàsiques dels materials més emprats en ortopodologia.
— Descriure els diferents dispositius a l’abast per fer tractaments ortopodològics.
— Conèixer les diferents metodologies d’obtenció de motllos del peu.
— Identificar les diverses maneres de dur a terme tractaments ortètics tant provisionals com definitius.
— Descriure les parts del calçat i les característiques dels diferents models.

 

Referits a habilitats, destreses

— Utilitzar els components del taller d’ortopodologia de manera ergonòmica.
— Identificar els materials emprats en ortopodologia.
— Confeccionar motllos parcials i totals del peu.
— Dissenyar patrons per obtenir suports plantars.
— Aplicar les diferents metodologies de confecció de suports plantars.
— Dissenyar i aplicar tractaments ortètics provisionals i definitius.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Seguir les normes de seguretat i ús al taller.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’ortopodologia

*  Història de l’ortopodologia. Definició d’ortopèdia. Definició d’ortopodologia
Introducció al programa de l’assignatura
Classificació dels diferents tipus d’ortopodologia. Ortopodologia pal·liativa, compensadora, correctiva i substitutiva. Definició, característiques i indicacions
Tractaments ortopodològics provisionals i definitius. Pauta d’aplicació i indicacions d’ús
Definició d’ ortesi i pròtesi. Tipus, característiques i criteris d’aplicació

2. Organització del taller d’ortopodologia

*  Taller d’ortopodologia: normes d’higiene i de seguretat. Normativa d’ús
Normes de manteniment del taller d’ortopodologia i dels diferents estris emprats al taller
Descripció del taller d’ortopodologia. Característiques que ha de reunir el taller
Disposició ergonòmica del mobiliari i utillatge. Descripció de la maquinària pròpia d’un taller d’ortopodologia
Descripció de les eines i utillatge propis d’un taller d’ortopodologia. Utilització

3. Tècniques de reproducció del peu

*  Descripció i característiques de la sala de motllos. Distribució ergonòmica dels seus components. Manteniment
Descripció i característiques dels materials emprats en la confecció de motllos
Instrumental emprat en la confecció de motllos. Descripció i metodologia d’ús
Definició de motllo. Indicacions. Tipus: motllo positiu i motllo negatiu
Classificació dels motllos segons el segment del peu per reproduir. 

Motllo d’escuma fenòlica. Motllo virtual amb escaneig del peu.

Metodologia d’obtenció del motllo negatiu. Motllo del primer segment, taló, avantpeu i botina. Obtenció del motllo positiu

Metodologia d’obtenció del motllo plantar. Obtenció en descàrrega, semicàrrega i càrrega. Tècniques de neutralització. Valoració de la neutralitat del motllo
El patró com a responsable primer d’un bon tractament. El patró base
Definició. Punts de referència per a la seva obtenció. Metodologia de confecció sobre el peu, motllo o pedigrafia

4. Característiques físiques dels materials ortopodològics

*  Propietats dels materials. El seu interès en ortopodologia. Propietats físiques, mecàniques, tèrmiques, elèctriques i òptiques.
Definició de deformació. Definició de tensió. Tipus de deformació. Tipus de tensió.
Deformació elàstica i permanent. Límit de proporcionalitat i límit elàstic. Definició de flexibilitat, duresa i compressibilitat
Classificació dels materials emprats en ortopodologia
Materials termoadaptables. Espumes de polietilè. EVA. Materials termoplàstics. Polietilens. Polipropilè. Metacrilats. Resines
Utilització de coles i dissolvents per confeccionar tractaments. Diferents tipus
Tècnica de l’encolatge. Errors en l’aplicació de la cola. Temps d’assecat.

5. Metodologia d’aplicació dels materials per confeccionar suports plantars

*  Història dels suports plantars. Descripció dels diferents tipus de suports plantars emprats des del principi fins a l’actualitat
Definició de suport plantar. Descripció dels elements que el componen. Conceptes generals. Classificació dels diferents tipus de suport plantar. Característiques. Indicacions

La plantilla Spitzy. La plantilla Lelievre. La plantilla de Withman. La plantilla de duralumini. La plantilla de tipus Denis. La plantilla de cornylon.

El suport plantar per elements
El suport plantar de materials termoadaptables
El suport plantar de termoplàstics. Característiques. Indicacions. Metodologia de confecció dels diferents materials: ortholen, subortholen, polipropilè i metacrilats. Combinació amb altres materials
El suport de termoconformat. Característiques i metodologia de confecció. Aplicació. Indicacions. Combinació amb altres materials
El suport plantar de resines
El suport plantar de fibra de carboni

El suport plantar de fibra de vidre i Kevlar

Compòsits

6. Tractaments ortopodològics provisionals

*  Conceptes generals dels tractaments ortopodològics provisionals
Materials emprats en els tractaments ortopodològics provisionals
Elements bàsics per a tractaments ortopodològics provisionals
Indicacions dels tractaments ortopodològics provisionals

7. Estudi descriptiu del calçat

*  Història del calçat. Parts del calçat. La forma. Característiques de la forma
Varietats en la confecció del calçat.Materials emprats
Calçat segons modelatge, sexe i edat. Calçat infantil. Característiques. Nocions elementals per a l’elecció del calçat adient en el nen. Calçat en l’adult. Calçat masculí. Calçat femení. Calçat geriàtric. Calçat laboral. Calçat especial (ortopèdic, postquirúrgic). Models i característiques
Calçat esportiu. Models segons l’activitat esportiva. Característiques

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes teòriques
 
Les sessions són participatives, amb suport audiovisual i de reconeixement de materials. Algunes tenen un component teòric i pràctic; per tant, l’estudiant ha de fer diversos treballs.
Els apunts bàsics quedaran penjats al Campus Virtual de l’assignatura, però els coneixements s’han de complementar amb el contingut de les exposicions i discussions a classe i amb la bibliografia recomanada.

A final de semestre es faran un parell de seminaris que complementaran les classes teòriques, el contingut dels quals també entrarà dins la matèria exigida per aprovar i, per tant, a la prova final.

Classes pràctiques

Les pràctiques són totes obligatòries. L’absència sense causa justificada implica suspendre l’assignatura.
Els grups de pràctiques estaràn repartits en nombre de dos per pràctica. Aquests grups es repartiran l’espai del laboratori. Les/Els professores/ors els donaran les explicacions i suport i consell per a la realització de cada pràctica.

Material necessari per fer les pràctiques:
— Tisores rectes. Tisores de cuina
— Material de dibuix (folis, llapis, goma d’esborrar, retolador permanent, regle)
— Llapis copiatiu
— Cinta mètrica
— Cúter
— Material de seguretat (ulleres, màscara i protector d’orelles)
— Bata tancada
— Tovallola

** Per poder accedir a les pràctiques és imprescindible que la/l’estudiant hi assisteixi amb el material necessari per poder-les fer.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La teoria s’avalua de manera continuada. Els seminaris que es duen a terme serveixen per complementar part de la teoria i entren dins de l’avaluació teòrica. Al final del semestre es fa una prova. Aquesta prova pot ser de 20 preguntes curtes, o de tipus test de 50 preguntes amb quatre possibles respostes i només una de correcta, que representen de manera sintètica tots els objectius de l’aprenentatge de l’assignatura. A cada resposta mal contestada es resta una resposta contestada correctament.

La prova teòrica té un valor del 50 % de la nota final de l’assignatura. S’aprova amb una nota igual o superior a 5.

Les pràctiques tenen una avaluació continuada i progressiva. Es valora que l’estudiant, a final de curs, hagi assolit les competències específiques quant a reconeixement de materials, així com l’habilitat per dur a terme tractaments ortopodològics de manera integral (obtenció de motlles, patrons, confecció de diferents tipus de tractaments tant provisionals com definitius). És imprescindible i indispensable entrar al laboratori de pràctiques amb bata i el material personal. Arribar tard a pràctiques, no portar la bata o no portar el material necessari personal suposa una penalització de dos punts en aquella pràctica. L’absència no justificada a qualsevol pràctica suposa suspendre la part pràctica de l’assignatura.

Per aprovar les pràctiques s’han d’haver superat els requisits següents: haver fet totes les pràctiques i presentar tots els patrons fets a pràctiques juntament amb un patró prova que es fa al final de la darrera pràctica. En aquest patró s’ha d’evidenciar la millora de l’estudiant fent patrons. La nota surt de la mitjana de totes les pràctiques amb una valoració igual o superior a 5.

La nota de pràctiques representa el 50 % de la nota final de l’assignatura.

Per aprovar l’assignatura les dues parts s’han d’haver superat com a mínim amb un 5.

REAVALUACIÓ

Les/els alumnes que no hagin superat l’avaluació de la teoria, però que s’hagin quedat amb una nota de 4 tenen la possibilitat d’accedir a una reavaluació.

Aquesta prova constarà de 10 preguntes  amb una puntuació d’un punt per pregunta contestada correcta i totalment i zero si la pregunta no es respon correctament en la seva totalitat. S’ha de treure un cinc per aprovar.

 

Avaluació única

Les/Els alumnes que vulguin acollir-se a l’avaluació única han de decidir-ho dins dels quinze primers dies d’impartició de l’assignatura.

Al final del semestre es fa una prova que pot ser de 20 preguntes curtes o de tipus test de 50 preguntes amb quatre possibles respostes i només una resposta certa que representen de manera sintètica tots els objectius de l’aprenentatge de l’assignatura.

A cada resposta mal contestada es resta una resposta contestada correctament.

La prova teòrica té un valor del 60 % de la nota final de l’assignatura. S’aprova amb una nota igual o superior a 5.

Si el/la estudiant no arriba a cinc però té un quatre com a mínim, tindrà dret a reavaluació.

Aquesta prova de reavaluació constarà de 10 preguntes  amb una puntuació d’un punt per pregunta contestada correcta i totalment i zero si la pregunta no es respon correctament en la seva totalitat. S’ha de treure un cinc per aprovar.

És obligatori assistir a totes les pràctiques. Per aprovar les pràctiques l’alumna/e haurà de treure un cinc com a mínim.

Per aprovar l’assignatura les dues parts s’han d’haver superat com a mínim amb un 5.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

DiGiovanni CW, Greisberg J. Foot and ankle: core knowledge in orthopaedics. Philadelphia: Elsevier Mosby; 2007.  Enllaç

Instituto de Biomecánica de Valencia. Guía para el asesoramiento en la selección del calzado de calle. Valencia: Instituto de Biomecánica de Valencia; 1999.  Enllaç

Kane P, Schlefman BS, Sinnot N. Podiatric Office Management and Procedures. St. Louis: Mosby Year Book; 1992.  Enllaç

Levy Benasuly AE, Cortés Barragán JM. Ortopodología y aparato locomotor: ortopedia de pie y tobillo. Barcelona: Masson; 2003.  Enllaç

Levy LA, Hetherington VJ, Bakotic BW. Principles and practice of podiatric medicine. 2nd ed. Brooklandville, Md.: Data Trace Pub. Co.; 2006.  Enllaç

Michaud TC. Foot orthoses and other forms of conservative foot care. Baltimore: Williams & Wilkins; 1997.  Enllaç

Miller MD, Sekiya JK. Sports medicine: core knowledge in orthopaedics. Philadelphia, PA: Mosby Elsevier; 2006.  Enllaç

Ramiro J, Alcántara E, Instituto de Biomecánica de Valencia. Guía de recomendaciones para el diseño, selección y uso del calzado para personas mayores. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto Nacional de Servicios Sociales; 1998.  Enllaç

Subotnick MS. Podiatric sports medicine. Mount Kisco: Futura Publishing Company; 1975.  Enllaç

Vázquez Maldonado B, Álvarez Ignacio N. Manual de ortopodología. Barcelona: Ediciones Especializadas Europeas; 2009.  Enllaç

Article

Koen L. M. Koenraadt, Niki M. Stolwijk, Dorine van den Wildenberg, Jaak Duysens, and Noël L. W. Keijsers. Effect of a Metatarsal Pad on the Forefoot During Gait. J Am Podiatr Med Assoc [Internet] 2012 Jan-Feb [accés 24 d’agost de 2017]; 102(1):18-24. Disponible a: http://www.japmaonline.org/doi/full/10.7547/1020018  Enllaç

  També disponible en versió electrònica. Accés restringit a usuaris de la UB (cal identificació amb SIRE)

Demura T, Demura S. The effects of shoes with a rounded soft sole in the anterior -posterior direction on leg joint angle and muscle activity. Foot [Internet] 2012 [consulta 24 d’agost de 2017]; 22(3): 150-5. Disponible a: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0958259212000223  Enllaç

  Accés restringit a usuaris de la UB (Cal identificació amb SIRE)