Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Principis i Tècniques en Quiropodologia

Codi de l'assignatura: 360380

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: NURIA Espada Martin

Departament: Departament de Ciències Clíniques

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

PROFESSORAT

 

Zalacain-Vicuña, A. J.
Orrit-Vilanova, I.
Planas-Ortega, L.
Subero-Tomás, M. E.
Espada-Martín, N.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

72

 

-  Teoria

Presencial

 

48

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

24

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

53

 

 

Recomanacions

 

S’han de tenir superades les assignatures bàsiques de primer curs.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'organització i planificació. Resolució de problemes. Motivació per la qualitat. Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

   -

Identificar la morfologia, l'estructura i les funcions del peu normal, les seves manifestacions patològiques i mètodes d'exploració i diagnòstic.

   -

Mantenir actualitzats els coneixements, les habilitats i les actituds.

   -

Conèixer la terapèutica farmacològica, física, ortopodològica, quiropodològica i quirúrgica, i la profilaxi a fi d'aplicar-la en les diverses patologies.

   -

Identificar els principis biològics i epidemiològics dels processos infecciosos i les seves característiques específiques.

   -

Identificar els processos patològics mèdics i quirúrgics, les seves característiques, la semiologia i els seus mètodes de diagnòstic.

   -

Dissenyar el pla d'intervenció integral o tractament podològica.

   -

Fer la història clínica podològica i registrar la informació obtinguda. Desenvolupar les tècniques d'exploració física. Emetre un diagnòstic i pronòstic.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Entendre el concepte i l’evolució de l’assignatura de quiropodologia.
— Conèixer l’instrumental i els aparells necessaris en quiropodologia.
— Instruir-se en la nomenclatura tècnica emprada en les ciències de la salut i omplir la part de la història clínica referent a la quiropodologia.
— Documentar-se sobre les lesions infeccioses i traumàtiques en podologia.
— Aprendre el concepte general de les queratopaties.
— Introduir-se en el coneixement i anàlisi de les diverses queratopaties i les seves causes, i capacitar-se per a la valoració diagnòstica i l’aplicació dels diferents tractaments preventius o curatius segons l’etiologia.

 

Referits a habilitats, destreses

— Formar-se en la higiene, l’asèpsia, l’esterilització i els principis bàsics de les descàrregues (paddings) i proteccions.
— Formar-se en la presa de constants i en l’administració de medicaments que es poden utilitzar en la pràctica de la quiropodologia.
— Desenvolupar els coneixements bàsics per curar les ferides en podologia.
— Formar-se en l’ús d’instrumental, aparells i materials (feltres, gomes, escumes, gases, embenats, etc.) necessaris en quiropodologia.
— Formar-se en les tècniques de laminació de les queratopaties.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Iniciar-se en el treball en equip, el raonament crític i el compromís ètic.
— Adquirir pautes per a l’aprenentatge autònom, l’adaptació a noves situacions i motivar-se per a la qualitat assistencial.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

*  Metodologia

1.1. Quiropodologia

2. Quiropodologia. Concepte i evolució

2.1. Concepte i ergonomia

3. Història clínica quiropodològica

3.1. Història clínica de la quiropodologia

4. Lesions infeccioses

*  Estudi i tractament de les lesions infeccioses en la pell del peu

4.1. Lesions infeccioses de la pell del peu

5. Lesions traumàtiques en podologia

5.1. Lesions traumàtiques en podologia

6. Concepte general de les queratopaties

6.1. Queratopaties

7. Hiperqueratosi

7.1. Hiperqueratosi

8. Tilomes

8.1. Tilomes

9. Helomes

9.1. Helomes

10. Unitats pràctiques

*  Pràctiques de laboratori

10.1. Constants vital i administració de medicaments

10.2. Instrumental en quiropodologia

10.3. Historia clínica i Paddings

10.4.  Tècniques de delaminació i enucleació

10.5. Casos clínics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les classes teòriques s’imparteixen de forma magistral i es combinen amb classes interactives i resolució de casos clínics. La durada de les classes és de 50 minuts i hi ha temps per discutir i reforçar els temes que calgui. Per facilitar l’exposició i la comprensió s’utilitzen mitjans audiovisuals i presentacions de PowerPoint.

Les pràctiques de laboratori tenen una durada de 4 hores. S’ha de demostrar habilitat i destresa a les pràctiques. Es fan pràctiques en maniquins i es projecten vídeos demostratius de les tècniques que cal fer.

Les condicions previstes en aquest pla docent es poden veure afectades i suceptibles de modificació per l´evolució de la pandèmia.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Les condicions previstes en aquest pla docent es poden veure afectades i susceptibles de modificació per l´evolució de la pandèmia.

Per tal d’alliberar la part pràctica, als alumnes repetidors que tinguin aprovada aquesta part, a l’inici de l’assignatura se’ls oferirà l’opció de presentar-se a un examen pràctic en el qual hauran de superar tant els coneixements teòrics aplicats a la pràctica com les habilitats associades.

Avaluació continuada teòrica

Al final dels blocs temàtics següents, es fa un qüestionari sobre els temes exposats amb preguntes específiques i casos clínics o resum d’articles.

Puntuació

— Bloc 4. Lesions infeccioses de la pell del peu i farmacologia: 1 punt
— Bloc 5. Lesions traumàtiques en podologia: 1 punts
— Bloc 6. Concepte general de queratopaties: 0,5 punt
— Bloc 7. Hiperqueratosi, bloc 8. Tilomes, bloc 9. Helomes: 1 punt

Del total de 3,5 punts de l’avaluació continuada de cada bloc temàtic, cal obtenir com a mínim 2 punts per poder fer l’última prova final.

Prova al final de l’assignatura de 25 preguntes de tipus test (2,5 punts) i una pregunta curta i/o un cas clínic (1 punt). A la prova tipus test, per cada tres preguntes errades se´n resta una de correcta

Avaluació continuada pràctica

L’assistència i l´avaluació continuada a les pràctiques és obligatòria.

És obligatori portar bata i portar tot el material que s’indiqui en cada pràctica.

Les pràctiques es distribueixen en 6 sessions, quatre d’elles s’avaluen a la pràctica següent i la sisena sessió  consisteix en l´avaluació dels conceptes i habilitats practicats.

La nota pràctica suma 3 punts sobre els 10 de l’assignatura.

— Constants vitals i admimistració de medicaments: 0,5 punts
— Higiene, asèpsia , esterilització i instrumental de quiropodologia: 0,5 punts

—Laminació i enucleació de queratopaties i història clínica:0,5 punts
Paddings: 0,5punt
— Avaluació dels conceptes i habilitats pràctiques: 1 punt
 

Per aprovar l’assignatura, s’ha de superar el 50 % de la nota teòrica i el 50 % de la nota pràctica.

REAVALUACIÓ

Es duu a terme la reavaluació només de la part teòrica d’aquells alumnes que hagin obtingut entre 1,5 i 1,9 punts dels 3,5 possibles de l´avaluació continuada teòrica.

La reavaluació es basa en un examen de tipus test, que consta de 50 preguntes, (aquesta part té un valor de 5 punts) i 2 preguntes curtes de redacció i/o cas clínic (amb un valor d’1 punt cadascuna). A la prova de tipus test, per cada tres preguntes errades se’n resta una de correcta.

 

Avaluació única


Avaluació única

Cal tenir en compte que l’assistència i l’avaluació continuada a les pràctiques de laboratori és obligatòria. Aquesta part representa un 30% de la nota global de l’assignatura.

L’avaluació única teòrica es basa en un examen de tipus test. Consta de 50 preguntes (aquesta part té un valor de 5 punts) i 2 preguntes curtes de redacció i/o cas clínic (amb un valor d’1 punt cadascuna) i es fa durant el període marcat pel Consell d’estudis.

A la prova de tipus test, per cada tres preguntes errades se’n resta una de correcta.Aquesta part representa un 70 % de la nota global de l’assignatura.

Per aprovar l’assignatura, s’ha de superar el 50 % de la nota teòrica i el 50 % de la nota pràctica.

REAVALUACIÓ

Es duu a terme la reavaluació només de la prova final teòrica d’aquells alumnes que hagin obtingut entre 2,8 i 3,5 punts dels 7 possibles de la prova d’avaluació única teòrica. 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ferrándiz C, editor. Dermatología clínica. 4a ed. Ámsterdam [etc.]: Elsevier; 2014.  Enllaç

García FJ, editor. Dermatología podológica. Barcelona: Ediciones Especializadas Europeas; 2013.  Enllaç

Kasper DL, et al. Principios de medicina interna [de] Harrison. 19a ed. México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana; 2016.  Enllaç

19a edició en anglès (2015)  Enllaç

Pérez Arellano JL. Manual de patología general [de] Sisinio de Castro. 7a ed. Barcelona: Elsevier/Masson; 2013.  Enllaç

Santos Heredero FX. Quemaduras: 100 preguntas más frecuentes. Esplugues de Llobregat: Edimsa; 2000.  Enllaç

Wolff K, Johnson RA, Saavedra AP, editors. Fitzpatrick, atlas de dermatología clínica. 7a ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, c2014  Enllaç

Zalacain A, Ogalla JM, García-Patos V. Atlas y sinopsis de enfermedades cutáneas del pie. Barcelona: Edika Med; 2008.  Enllaç

Article

Letiæ M. Exposure to sunlight as adjuvant therapy for dyshidrotic eczema. Med Hypotheses [Internet]. 2009 [Consulta 28 d’agost de 2017]; 73(2): 203-4. Disponible a: https://cataleg.ub.edu/record=b1474435~S4*cat  Enllaç

  Accés restringit a usuaris de la UB (Cal identificació amb SIRE)

Reitamo S, Allsopp R. Treatment with twice-weekly tacrolimus ointment in patients with moderate to severe atopic dermatitis: results from two randomized, multicentre, comparative studies. J Dermatolog Treat [Internet] 2010 [consulta 28 d’agost de 2017]; 21(1): 34-44. Disponible a: https://cataleg.ub.edu/record=b1557282~S4*cat  Enllaç

  Accés restringit a usuaris de la UB (Cal identificació amb SIRE)

Shackelford KE, Belsito DV. The etiology of allergic-appearing foot dermatitis: a 5-year retrospective study. J Am Acad Dermatol [Internet] 2002 [Consulta 28 d’agost de 2017]; 47(5): 715-21. Disponible a: https://cataleg.ub.edu/record=b1608789~S4*cat  Enllaç

  Accés restringit a usuaris de la UB (Cal identificació amb SIRE)

Stuckert J, Nedorost S. Low-cobalt diet for dyshidrotic eczema patients. Contact Dermatitis [Internet] 2008 [Consulta 28 d’agost de 2017]; 59(6): 361-5. Disponible a: https://cataleg.ub.edu/record=b1608448~S4*cat  Enllaç

  Accés restringit a usuaris de la UB (Cal identificació amb SIRE)

Sumila M, Notter M, Itin P, Bodis S, Gruber G. Long-term results of radiotherapy in patients with chronic palmo-plantar eczema or psoriasis. Strahlenther Onkol [Internet] 2008 [Consulta 28 d’agost de 2017]; 184(4): 218-23. Disponible a: https://cataleg.ub.edu/record=b1557282~S4*cat  Enllaç

  Accés restringit a usuaris de la UB (Cal identificació amb SIRE)