Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biomecànica i Patomecànica Podològiques

Codi de l'assignatura: 360385

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Carlos Verges Salas

Departament: Departament de Ciències Clíniques

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

88

 

-  Teoria

Presencial

 

60

 

(Team Based Learning + Classe Magistral)

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

28

Treball tutelat/dirigit

14

Aprenentatge autònom

48

 

 

Recomanacions

 

És important haver assolit els coneixements de les assignatures Anatomia de l’Aparell Locomotor, Documentació i Recerca Bibliogràfica, i Fonaments i Tècniques en Podologia.

Per dur a terme les activitats pràctiques és imprescindible portar tot el material necessari especificat en el pla de l’assignatura.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat d'organització i planificació. Resolució de problemes. Motivació per la qualitat. Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

   -

Identificar la morfologia, l'estructura i les funcions del peu normal, les seves manifestacions patològiques i mètodes d'exploració i diagnòstic.

   -

Identificar i analitzar els problemes de salut del peu en els diferents aspectes ambientals, biodinàmics i socials, i també un aprenentatge relatiu a l'avaluació dels fets científicament provats i a l'anàlisi de les dades en general, per aplicar la podologia basada en l'evidència.

   -

Distingir els diferents sistemes diagnòstics, les seves característiques i interpretació, i també la manipulació de les instal·lacions de radiodiagnòstic podològic i la radioprotecció.

   -

Fer la història clínica podològica i registrar la informació obtinguda. Desenvolupar les tècniques d'exploració física. Emetre un diagnòstic i pronòstic.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Els objectius generals es detallen a continuació.

En cada unitat teòrica s’indiquen els objectius específics.

— Conèixer els principis bàsics de la mecànica aplicables a les estructures del peu.
— Conèixer la funció normal i anormal de les estructures que conformen el sistema musculoesquelètic del peu i de l’extremitat inferior.
— Conèixer les etapes fonamentals, així com les variants, del cicle de la marxa, els successos en cada període i la interrelació funcional de les diferents estructures.
— Reconèixer els diferents models teòrics explicatius de les disfuncions del peu i de l’extremitat inferior.
— Conèixer els diferents tipus de classificacions de les patologies del peu i l’extremitat inferior, els seus mecanismes de compensació i les seves repercussions.
— Conèixer els mètodes d’exploració de les estructures del peu i de l’extremitat inferior.

 

Referits a habilitats, destreses

— Desenvolupar les habilitats necessàries per reconèixer les diferents estructures òssies, musculotendinoses del peu i l’extremitat inferior.
— Adquirir habilitat en l’exploració articular del peu, tant en cadena cinètica oberta com tancada.
— Iniciar-se en l’anàlisi de la marxa humana, pel que fa tant a la visió global de la postura com dels diferents segments.
— Utilitzar un protocol d’anàlisi que permeti la interpretació dels paràmetres obtinguts mitjançant els diferents sistemes d’avaluació de la marxa.
— Utilitzar la metodologia de cerca d’informació, així com la seva anàlisi crítica i capacitat de síntesi.
— Iniciar-se en l’exposició oral de coneixements treballats.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Seguir els protocols marcats en cada activitat.
— Iniciar-se en el treball grupal.
— Assumir la responsabilitat de la preparació pròpia per al desenvolupament correcte de les pràctiques, així com aportar tots els estris necessaris.
— Respectar la normativa del desenvolupament de les diferents activitats programades.

 

 

Blocs temàtics

 

1. PROGRAMA TEÒRIC

*  El programa teòric consta d’unitats temàtiques diàries que s’agrupen en funció dels dos blocs mostrats. Les especificacions així com les referències bibliogràfiques per treballar-les es publicaran al campus virtual de l’assignatura.

1.1. Biomecànica funcional del peu i l’extremitat inferior

Classe magistral

- Mecànica aplicada al peu

- Divisions funcionals del peu

- Deformitats estructurals i funcionals del peu. Compensacions

- Normalitat i anormalitat de la pronació i la supinació

- Models teòrics de funcionament del peu

Team based learning

- Plans, eixos i referències espacials. Posicions i moviments. Cadena cinètica oberta (CCO) i tancada (CCT)

- Biomecànica de les articulacions del peu

- Característiques de càrrega i deformació del peu

- Biomecànica dels arcs longitudinals del peu

- Biomecànica del peu pla i del peu buit

- Mecanismes de ressort en la locomoció humana i animal

- Biomecànica del complex gastrocnemi-soli

- Biomecànica de la fàscia plantar

- Biomecànica de la bipedestació estàtica

1.2. Biomecànica de la marxa humana

Classe magistral

- Cicle de la marxa, generalitats i classificacions

- Acció muscular en la marxa humana

- Funcions de la marxa humana

- Cinètica i cinemàtica de la marxa humana

Team based learning

- Funció del turmell i peu en el cicle de la marxa

- Funció de l’extremitat inferior en el cicle de la marxa 

- Sinergies reciproques en la marxa humana

- Mecanismes patològics de la marxa humana

- Alteracions del contacte amb el terra 

- Alteracions de l’articulació del turmell

- Alteracions de l’articulació subtalar

- Deformitats dels radis menors i dels dits

2. PROGRAMA PRÀCTIC

*  El programa pràctic s’estructura en 3 blocs que es divideixen en un total de 6 pràctiques. El desenvolupament de cada pràctica es publicarà al campus virtual de l’assignatura, així com les rúbriques per la seva avaluació.

2.1. Exploració funcional del peu i l’extremitat inferior en cadena cinètica oberta

2.2. Exploració funcional del peu i l’extremitat inferior en cadena cinètica tancada

2.3. Anàlisi de la marxa 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Programa teòric
Les sessions teòriques es faran en un entorn presencial en els mateixos horaris que marca la planificació del Consell d’Estudis.

La dinàmica de treball a classe s’organitzarà en base grups formats per 4 persones assignades aleatòriament. Tota la planificació dels temes per dies estarà disponible al Campus Virtual de l’assignatura. No s’acceptarà cap activitat presentada fora de termini.

- el primer dia es farà una introducció de l’assignatura.

- els dimecres s’exposaràn els temes planificats mitjançant classe magistral (16 sessions). En finalitzar la classe es plantejarà una pregunta relacionada amb la mecànica/patomecànica que s’haurà de respondre grupalment, i entregar-la el dimecres de la setmana següent.

- Els dimarts  i divendres, s’utilitzarà la dinàmica d’aprenentatge anomenada team-based learning (Aula Inversa), segons la qual es treballa un tema específic i diferent cada dia. Els temes ja han estat planificats com a unitats individuals i estaràn publicats al Campus Virtual. L’alumnat ha d’haver treballat prèviament la referència. En aquesta dinàmica d’aprenentatge, es planteja preguntes per respondre de forma individual i grupal, amb una retroacció posterior.  Cada grup tindrà assignat una d’aquestes sessions i haurà de realitzar un mapa conceptual (https://www.lucidchart.com/pages/es/como-crear-un-mapa-conceptual#discovery__top) del tema tractat, que haurà de presentar en un termini màxim de 7 dies des de la data de realització de la unitat temàtica.

Pràctiques

Les sessions pràctiques es desenvolupen al laboratori d’exploració i biomecànica, situat a la segona planta del Pavelló de Govern. En cada pràctica hi ha dos grups d’alumnes i dos professors. Com que les pràctiques es fan per parelles, cal que es canviï de company en cada una per a valorar les diferències reals entre persones. Per a les pràctiques cada estudiant ha de portar un model d’esquelet del peu, un goniòmetre de doble braç, un regle de Perthes, un llapis copiatiu (d’ulls), pantaló curt i el full de la pràctica corresponent, que estarà publicada al campus virtual de l’assignatura.

Les pràctiques s’estructuren en tres blocs d’exploració: cadena cinètica oberta, cadena cinètica tancada i anàlisi de la marxa. A l’inici de cada pràctica (exceptuant la primera) es fa un control de la pràctica/ques realitzada/des previament (pràctiques 1-2-3-4). Després es fa una exposició i demostració de la pràctica a desenvolupar i es deixa la resta del temps per practicar els procediments explicats. Les pràctiques 5 i 6 no requereixen un control ja que s’aura d’enregar un petit treball de l’activitat desenvolupada

Lectura de bibliografia facilitada

És necessari per al bon desenvolupament de l’assignatura que els estudiants llegeixin les fonts bibliogràfiques recomanades, tant per a la part pràctica com per a la teòrica.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per poder aprovar l’assignatura s’ha d’haver aprovat cadascuna de les parts: teòrica i pràctica.

TEORIA (67 %)

— Prova de síntesi final: 40 preguntes amb 4 opcions de resposta, de les quals només una és vàlida. El temps per realitzar-lo és de 50 minuts. Cada 3 respostes incorrectes es resta 1 resposta correcta. S’anunciarà més endavant la data, l’hora i l’aula. No es pot accedir a l’aula d’examen amb cap mena d’aparell electrònic, sota el risc de ser expulsat de l’examen i ser suspesa l’assignatura. (15 % de la nota de l’assignatura). S’ha d’aprovar amb un 5 aquesta prova per tal de poder sumar la nota al total de la teoría.

— Sumatori de les notes de les respostes individuals a classe (16 % de la nota total de l’assignatura).

— Sumatori de les notes de les respostes grupals a classe (24 % de la nota total de l’assignatura).

— Mapa conceptual i respostes grupals classe magistral (12 % de la nota total de l’assignatura).

Es considera aprovada la part teòrica quan s’obté una nota mínima de 5 (3,35) sobre 10 (6,7), sumant totes les notes d’aquesta part teòrica i havent realitzat totes les activitats proposades.

PRÀCTIQUES (33 %)

- Al principi de cada pràctica , es farà un control de la pràctica precedent (exceptuant la primera pràctica). En aquest controls  l’alumne ha d’escollir a l’atzar dues  activitats de les desenvolupades, i se superen quan s’hagi demostrat l’habilitat (realització de la maniobra), el coneixement  i la interpretació de les diferents maniobres plantejades (identificació de l’estructura, normalitat/anormalitat de la prova, relació amb la funcionalitat normal i anormal). Les qüestions plantejades seràn estandaritzades per tothom.  En el cas que  no es superi alguna prova, es marcarà 2 dies per poder realitzar novament un control de la pràctica suspesa. Aquestes proves s’avaluaran en base a unes rúbriques que estaràn al CV. Cada bloc té un valor de 1,1. La pràctica 5 i 6 s’avaluarà en base a un petit treball relacionat amb l’activitat desenvolupada

Es considera aprovada la part pràctica quan s’obté una nota mínima de 5 (1,65) sobre 10 (3,3).

L’assistència a les pràctiques és obligatòria. L’absència injustificada a una pràctica representa el suspens d’aquesta part de l’assignatura.

La manca del material personal o la falta de puntualitat injustificada suposa la resta de 0,25 punts de la nota final de pràctiques.

Reavaluació Avaluació Continua

Donada la dinàmica d’avaluació en l’opció d’avaluació continuada no hi ha opció a reavaluació.

 

 

Avaluació única

- Per a optar a l’avaluació única l’alumne ha d’haver assistit a les pràctiques. 

- Aquesta avaluació consisteix en un examen teòric de les mateixes característiques que en l’avaluació continuada, de 120 preguntes (55 %), que abarca tot el temari, i un examen pràctic d’exploració que incorporarà 5 ítems de cada pràctica  (45 %). 

- L’alumne ha de sol·licitar per escrit acollir-se a l’avaluació única durant els primers quinze dies de curs. S’ofereix la possibilitat d’acullir-se a l’avaluació ordinaria de la part pràctica. 

Reavaluació Avaluació Única

Les mateixes característiques de l’avaluació realitzada tant per la part teòrica com pràctica. No hi ha reavaluació de la part pràctica si l’alumne s’ha acollit a l’avaluació conituana pràctica.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Levine D, Richards J, Whittle MW, editors. Whittle’s gait analysis. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone/Elsevier; 2012.  Enllaç

Kirby KA. Biomecánica del pie y la extremidad inferior I : colección de una década de artículos de Precision Intricast. Payson, Ariz.: Precision Intricast, Inc.; 1997.  Enllaç

Kirby KA. Biomecánica del pie y la extremidad inferior II : artículos de Precision Intricast, 1997-2002. Payson, Ariz.: Precision Intricast; 2002.  Enllaç

Kirby KA. Biomecánica del pie y la extremidad inferior III : artículos de Precision Intricast, 2002-2008. Payson, Ariz.: Precision Intricast; 2009.  Enllaç

Kirby KA. Biomecánica del pie y la extremidad inferior IV : artículos de Precision Intricast, 2009-2013. Payson, Ariz.: Precision Intricast; 2015.  Enllaç

Michaud TC. Human locomotion: the conservative management of Gait-Related disorders. Massachusetts: Newton Biomechanics; 2011.  Enllaç

Nordin M, Frankel VH. Bases biomecánicas del sistema musculoesquelético. 4a ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2013.  Enllaç

Perry J, Burnfield JM. Análisis de la marcha: función normal y patológica. Barcelona: Base; 2015.  Enllaç

2a ed. en anglès (2010)  Enllaç

Richards J. Biomechanics in clinic and research: an interactive teaching and learning course. Philadelphia (PA): Churchill Livingstone; 2008.   Enllaç

Root M. Exploración biomecánica del pie. Vol. 1. Madrid: Ortocen; 1991.  Enllaç

Root M, Orien WP, Weed JH. Función normal y anormal del pie. Barcelona: Base; 2012.  Enllaç