Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Ortopodologia Aplicada

Codi de l'assignatura: 360389

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Francesc Xavier Vazquez Amela

Departament: Departament de Ciències Clíniques

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

79

 

-  Teoria

Presencial

 

32

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

45

 

-  Seminari

Presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

21

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

— Es recomana tenir aprovada l’assignatura Ortopodologia Fonamental.
— Es recomana tenir un nivell mitjà d’anglès que permeti fer traducció.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat d'organització i planificació. Resolució de problemes. Motivació per la qualitat. Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

   -

Identificar la morfologia, l'estructura i les funcions del peu normal, les seves manifestacions patològiques i mètodes d'exploració i diagnòstic.

   -

Desenvolupar la capacitat d'establir protocols, executar-los i avaluar-los. Garantir la qualitat assistencial a la pràctica de la podologia.

   -

Conèixer la terapèutica farmacològica, física, ortopodològica, quiropodològica i quirúrgica, i la profilaxi a fi d'aplicar-la en les diverses patologies.

   -

Desenvolupar l'habilitat i destresa en l'ús de l'instrumental, el material i la maquinària emprats per confeccionar i aplicar tractaments podològics.

   -

Identificar i analitzar els problemes de salut del peu en els diferents aspectes ambientals, biodinàmics i socials, i també un aprenentatge relatiu a l'avaluació dels fets científicament provats i a l'anàlisi de les dades en general, per aplicar la podologia basada en l'evidència.

   -

Prescriure, indicar, administrar i aplicar tractaments farmacològics, ortopodològics, físics i quirúrgics. Avaluar els resultats obtinguts del procés d'atenció podològica.

   -

Identificar els processos patològics mèdics i quirúrgics, les seves característiques, la semiologia i els seus mètodes de diagnòstic.

   -

Interpretar els resultats de les proves complementàries i la racionalització del seu ús.

   -

Distingir els diferents sistemes diagnòstics, les seves característiques i interpretació, i també la manipulació de les instal·lacions de radiodiagnòstic podològic i la radioprotecció.

   -

Fer la història clínica podològica i registrar la informació obtinguda. Desenvolupar les tècniques d'exploració física. Emetre un diagnòstic i pronòstic.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Descriure les propietats que presenten els materials utilitzats en ortopodologia.

 

— Reconèixer els elements plantars i les seves característiques biomecàniques.

 

— Descriure les característiques que ha de tenir un suport plantar.

 

— Relacionar els elements plantars i el calçat.

 


— Descriure les accions biomecàniques relacionades amb les diferents parts del calçat i les AFO.

 

— Enumerar les ajudes de la marxa i les seves propietats.

 

— Identificar els apartats més rellevants d’una història clínica per dissenyar el tractament ortopodològic més adequat.

 

— Identificar els errors més habituals que es poden trobar en un suport plantar.

 

— Adquirir els coneixements necessaris per a la confecció d’un suport plantar de Subortholen, Ortholen i Europlex.

 

— Relacionar les parts del suport plantar amb l’anatomia del peu i la seva acció sobre el sistema musculoesquelètic.

 

— Conèixer el concepte de duresa i amortiment i descriure el procés de mesurament.

 

Referits a habilitats, destreses

— Analitzar les diferents formes i sistemes de comprovació dels suports plantars.

 

— Descriure el procés i adquirir l’habilitat necessària per a la confecció d’un suport plantar de resines.

 


— Relacionar les parts del motlle amb l’anatomia del peu i fer les manipulacions a les zones anatòmiques adequades.

 

— Adquirir l’habilitat de manipular el peu per obtenir una fèrula plantar sense desviacions en abducció/adducció i valg/var de retropeu.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Conèixer i aplicar les normes d’higiene i seguretat del laboratori d’ortopodologia i sala de polidores.

 

— Col·laborar i participar de forma activa en el desenvolupament de les pràctiques grupals.

 

— Mantenir una actitud respectuosa cap als companys i el professorat.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El bloc teòric s’imparteix en classes magistrals. En el bloc pràctic es duen a terme diferents exercicis en els quals les/els estudiants adquireixen habilitat per treballar els diferents materials, el disseny d’ortesis i l’autoavaluació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La teoria s’avalua de manera continuada.

Els seminaris que es duen a terme serveixen per complementar part de la teoria i entren dins de l’avaluació teòrica

Al final del semestre es fa una prova de 50 preguntes de resposta múltiple amb quatre possibles respostes (amb només una de certa) que representen de manera sintètica tots els objectius de l’aprenentatge de l’assignatura.

A cada resposta mal contestada es resta una resposta contestada correctament.

La prova teòrica té un valor del 50 % de la nota final de l’assignatura. 

S’aprova amb una nota igual o superior a 5.

Les pràctiques tenen una doble avaluació (continuada i examen) que valoren que l’estudiant a final de curs hagi assolit les competències específiques pròpies de l’assignatura.

Per superar l’avaluació continuada s’hauran de realitzar totes les pràctiques i tindrà un valor del 40% sobre la nota final pràctica. L’examen final constarà de la realització de diverses proves pràctiques i tindrà un valor del 60% sobre la nota pràctica final. La suma del 40% i del 60% haurà de ser superior a 5 per poder aprovar la part pràctica de l’assignatura.

És imprescindible i indispensable entrar al laboratori de pràctiques amb bata i tot el material personal. Arribar tard a pràctiques, no portar la bata o no portar el material necessari personal suposa una penalització a la pràctica de dos punts sobre deu.

La nota de pràctiques representa el 50 % de la nota final de l’assignatura.

Per aprovar l’assignatura les dues parts s’han d’haver superat com a mínim amb un 5.

REAVALUACIÓ

Les/Els estudiants que no hagin superat l’avaluació de la teoria però que s’hagin quedat amb una nota de 4 tenen la possibilitat d’accedir a una reavaluació.

Aquesta prova consta de 10 preguntes amb una puntuació d’un punt per pregunta contestada correcta i totalment i zero si la pregunta no es respon correctament en la seva totalitat. S’ha de treure un cinc per aprovar.

 

Avaluació única

L’estudiant que desitgi acollir-se a la prova única, haurà de comunicar-ho al/a la professor/a responsable de l’assignatura en el termini dels quinze primers dies des de l’inici del curs. No quedarà exempt/a de presentar els mateixos treballs que la resta de companys/es.

Al final del semestre es fa una prova de 80 preguntes de resposta múltiple amb quatre possibles respostes i només una de correcta, que representen de manera sintètica tots els objectius de l’aprenentatge de l’assignatura.

A cada resposta mal contestada es resta una resposta contestada correctament.

La prova teòrica té un valor del 50 % de la nota final de l’assignatura. S’aprova amb una nota igual o superior a 5.

Per aprovar les pràctiques s’han d’haver superat els requisits següents: haver fet totes les practiques amb una rúbrica superior a cinc.

La nota surt de la mitjana de totes les pràctiques amb una valoració igual o superior a 5.

La nota de pràctiques representa el 50 % de la nota final de l’assignatura.

Per aprovar l’assignatura les dues parts s’han d’haver superat com a mínim amb un 5.

Els/Les estudiants que no hagin superat l’avaluació de la teoria però que s’hagin quedat amb una nota de 4 tenen la possibilitat d’accedir a una reavaluació.

Aquesta prova consta de 10 preguntes amb una puntuació d’un punt per pregunta contestada correcta i totalment i zero si la pregunta no es respon correctament en la seva totalitat. S’ha de treure un cinc per aprovar.