Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Quiropodologia Clínica

Codi de l'assignatura: 360392

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Elena De Planell Mas

Departament: Departament de Ciències Clíniques

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

La presencialitat de les activitats teòriques i pràctiques està subjecta al fet que la situació sanitària ho permeti. En cas contrari, s’adaptaran al sistema mixt / virtual.

 

 

Professorat

 

Elena de Planell Mas (Docència teòrica)

Antonio J Zalacain Vicuña (Docència teòrica)

Joan Ortega Martínez (Docència pràctica)

Pere Ferrer García (Docència pràctica)

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

51

 

-  Teoria

Presencial

 

32

 

-  Exercicis pràctics

Presencial

 

3

 

((prova de síntesi final teòrica i pràctica))

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

16

Treball tutelat/dirigit

49

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat d'organització i planificació. Resolució de problemes. Motivació per la qualitat. Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

   -

Desenvolupar la capacitat d'establir protocols, executar-los i avaluar-los. Garantir la qualitat assistencial a la pràctica de la podologia.

   -

Mantenir actualitzats els coneixements, les habilitats i les actituds.

   -

Conèixer la terapèutica farmacològica, física, ortopodològica, quiropodològica i quirúrgica, i la profilaxi a fi d'aplicar-la en les diverses patologies.

   -

Desenvolupar l'habilitat i destresa en l'ús de l'instrumental, el material i la maquinària emprats per confeccionar i aplicar tractaments podològics.

   -

Aplicar les mesures de ressuscitació i reanimació en casos d'emergència.

   -

Desenvolupar les habilitats socials per a la comunicació i el tracte amb el pacient i altres professionals. Elaborar i interpretar informes clínics. Informar de manera suficient i adequada per al consentiment del tractament.

   -

Identificar els principis biològics i epidemiològics dels processos infecciosos i les seves característiques específiques.

   -

Prescriure, indicar, administrar i aplicar tractaments farmacològics, ortopodològics, físics i quirúrgics. Avaluar els resultats obtinguts del procés d'atenció podològica.

   -

Identificar els processos patològics mèdics i quirúrgics, les seves característiques, la semiologia i els seus mètodes de diagnòstic.

   -

Interpretar els resultats de les proves complementàries i la racionalització del seu ús.

   -

Fer la història clínica podològica i registrar la informació obtinguda. Desenvolupar les tècniques d'exploració física. Emetre un diagnòstic i pronòstic.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Situar-se en el context quiropodològic, amb la informació de la metodologia que cal seguir en els protocols de treball i les fonts bibliogràfiques a les quals es pot recórrer.
— Analitzar els aspectes anatòmics i morfològics de l’ungla, les característiques i profilaxi, i introduir-se en l’anàlisi del concepte d’onicopatia: definició, classificació i diagnòstic diferencial, i capacitar-se per aplicar el tractament preventiu o curatiu més adequat.
— Introduir-se en el coneixement de les diferents alteracions de papil·loma víric que es produeixen o tenen repercussió en el peu, el diagnòstic diferencial, anàlisi i valoració del tractament preventiu i/o curatiu incruent més adequat a cada patologia, segons l’etiologia i característiques.
— Introduir-se en el coneixement de les diferents alteracions d’úlceres i peu diabètic, el diagnòstic diferencial, anàlisi i valoració del tractament preventiu i/o curatiu incruent més adequat a cada patologia, segons l’etiologia i característiques.
— Introduir-se en el coneixement bàsic de l’RCP.
— Introduir-se en el coneixement de les diferents alteracions dèrmiques que es produeixen o tenen repercussió en el peu, el diagnòstic diferencial, anàlisi i valoració del tractament preventiu i/o curatiu incruent més adequat a cada patologia, segons l’etiologia i característiques.
— Introduir-se en el coneixement dels diferents materials i instruments que s’utilitzen en cirurgia podològica, com també del protocol prequirúrgic necessari.

 

Referits a habilitats, destreses

— Fer correctament un encoixinat provisional corrector, protector o de descàrrega, segons l’etiologia i patologia.
— Fer correctament embenats quirúrgics segons la patologia.
— Aprendre la confecció d’ungles de resina amb finalitat terapèutica.
— Conèixer i aplicar de forma correcta i indolora els diversos tractaments per corregir i reeducar afeccions unguials.
— Conèixer i prendre mostres segons el protocol (biòpsies), així com elaborar cultius i iniciar-se en la interpretació de resultats.
— Aplicar de forma correcta el protocol d’RCP.
— Conèixer i saber utilitzar l’instrumental quirúrgic, així com aplicar el protocol preoperatori.
— Saber preparar un pacient per a una cirurgia podològica.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Assistir a les classes pràctiques amb bata blanca i amb el material d’ús personal per desenvolupar la classe pràctica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la quiropodologia clínica

1.1. Contextualització de l’assignatura

2. Patologia i tractament de l’aparell unguial

2.1. Concepte d’onicologia.

2.2. Breu recordatori anatomofisiològic de l’ungla.

2.3. Importància de la relació ungla-dit.

2.4. Aspectes biomecànics de l’ungla.

2.5. Tipus de làmina unguial. Característiques.

2.6. Tècnica ergonòmica de tall i fresatge de la làmina unguial. Profilaxi.

2.7. Concepte d’onicopatia.

2.8. Alteracions patològiques de les ungles i classificació segons l’etiologia: congènites, traumàtiques; processos locals o infecciosos; sistèmiques i tumorals

3. Patologia i tractament de berrugues al peu

3.1. Concepte i característiques del virus del VPH

3.2. Característiques de les berrugues

3.3. Histologia.

3.4. Etiopatogènia

3.5. Tipus de berrugues segons el contagi.

3.6. Classificació i localització de les berrugues al peu.

3.7. Clínica.

3.8. Diagnòstic diferencial amb altres alteracions.

3.9. Factors que afavoreixen la implantació del virus. Profilaxi.

3.10. Tractaments (físics, químics, medicamentosos, altres)

4. Micosi

*   

 

4.1. Dermatomicosi i onicomicosi.

4.2. Dermatòfits, llevats i fongs filamentosos no dermatofits

4.3. Recollida de mostres per al cultiu i estudi microscòpic

4.4. Mètodes d’identificació

4.5. Tractament de les micosis segons la seva etiologia, característiques i tipus. Profilaxis

5. Diagnosis per dermatoscòpia

5.1. Definició

5.2. Principis de la dermatoscopia

5.3. Criteris de reconeixement de lesions en la pell del peu i els seus anexes

6. Hiperhidrosi

6.1. Definició

6.2. Clínica

6.3. Profilaxi

6.4. Tractament

7. Úlceres

7.1. Definició

7.2. Classificació segons l’etiologia

8. Conceptes prequirúrgics

8.1. Protocol prequirúrgic. Documentació sol·licitada

8.2. Quiròfan. Descripció dels membres de l’equip quirúrgic

8.3. Monitorització del pacient quirúrgic

8.4. Preparació del camp quirúrgic

8.5. Preparació de la taula d’instrumental. Tipus d’instrumental quirúrgic.

8.6. Preparació de l’equip quirúrgic.

9. Pràctiques

9.1. Protocol de quiropòdia

9.2. Reeducació unguial. Ungles de resina

9.3. Embenats de peu (1r dit, turmell, ferulització, etc)

9.4. Suport vital bàsic. RCP

9.5. Quiròfan: Preparació pacient (rentat del peu), preparació del personal (rentat quirúrgic de mans, enguantat i vestit). Hemostasia.  

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es fonamenta en un ensenyament interactiu i dinàmic a partir de les activitats següents:

 • Classes presencials, de tipus magistral, amb la participació de l’alumnat.
 • Tutories: Es treballen temes relacionats amb l’assignatura i amb els continguts impartits en les sessions magistrals, a partir de simulació de casos.
 • Activitats especials i privilegis en l’aprenentatge.
 • Pràctiques de laboratori : Cada pràctica presenta part de coneixement (que estarà disponible al Campus Virtual) i d’habilitat (que es farà als laboratoris de pràctiques).


Les condicions previstes en aquest pla docent es poden veure afectades i susceptibles de modificació per l’evolució de la pandèmia

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura es divideix en una part teòrica i una de pràctica.

Per superar l’assignatura s’han d’aprovar totes dues parts i haver fet les pràctiques de laboratori.

PART TEÒRICA

 • Qüestionaris (30 %): Després de cada bloc temàtic es farà un qüestionari a través del Campus Virtual. Les característiques del qüestionari (resposta múltiple, resposta verdader/fals, resposta oberta, etc.) poden canviar segons el bloc. L’estudiant serà informat a través del Campus Virtual de cadascun.
 • Prova de síntesi final (30 %): Constarà de 25 preguntes de resposta múltiple amb una única resposta certa (1,25 punts) [Tres respostes incorrectes restaran una resposta correcta] i un cas clínic en què l’estudiant ha d’exposar objectius d’intervenció terapèutica, justificació i presentació del pla de tractament (1,75 punts).


Per presentar-se a la prova de síntesi final s’ha d’haver aprovat el bloc dels qüestionaris.

Per què la nota dels qüestionaris sumi amb la prova de síntesi final, la prova de síntesi final s’ha d’ahaber aprovat

L’alumne podrà realitzar la reavaluació si obté una nota mínima en la proba de síntesis final d’1,2 (sobre 3). Les característiques de la prova de reavaluació són les mateixes que la prova de síntesi final.

PART PRÀCTICA
 • Prova de coneixements (10%), mitjançant qüestionaris en línia. Les característiques del qüestionari (resposta múltiple, resposta verdader/fals, resposta oberta, etc.) poden canviar segons el bloc. L’estudiant serà informat a través del Campus Virtual de cadascun.
 • Prova d’habilitats (20 %), mitjançant rúbrica de cada pràctica. L’estudiant tindrà coneixement de la rúbrica d’avaluació a través del Campus Virtual.
 • Prova de síntesi final (10 %). L’estudiant portarà a terme les habilitats que el professor cregui oportunes per assolir els objectius referits a les destreses.


Les condicions previstes en aquest pla docent es poden veure afectades i susceptibles de modificació per l’evolució de la pandèmia

 

Avaluació única

L’avaluació única s’ha de demanar per escrit al professor responsable de l’assignatura en el termini de quinze dies des del començament de les classes.

L’avaluació de l’assignatura es divideix en una part teòrica i una de pràctica.

Per superar l’assignatura s’han d’aprovar totes dues parts i haver fet les pràctiques de laboratori.

PART TEÒRICA

 • Prova de síntesi final (50 %): constarà de 40 preguntes de resposta múltiple amb una única resposta certa (2 punts) [Tres respostes incorrectes restaran una resposta correcta] i un cas clínic en què l’estudiant ha d’exposar objectius d’intervenció terapèutica, justificació i presentació del pla de tractament (3 punts).
 • Treball de recerca bibliogràfica (10 %) presentat segons la normativa disponible al Campus Virtual.


L’alumne podrà realitzar la reavaluació si obté una nota mínima en la proba de síntesis final de 2 (sobre 5). Les característiques de la prova de reavaluació són les mateixes que la prova de síntesi final.

Per què la nota del treball de recerca sumi amb la prova de síntesi final, la prova de síntesi final s’ha d’haber aprovat

PART PRÀCTICA
 • Prova de coneixements (10%), mitjançant qüestionaris en línia. Les característiques del qüestionari (resposta múltiple, resposta verdader/fals, resposta oberta, etc.) poden canviar segons el bloc. L’estudiant serà informat a través del Campus Virtual de cadascun.
 • Prova d’habilitats (20 %), mitjançant rúbrica de cada pràctica. L’estudiant tindrà coneixement de la rúbrica d’avaluació a través del Campus Virtual.
 • Prova de síntesi final (10 %). L’estudiant portarà a terme les habilitats que el professor cregui oportunes per assolir els objectius referits a les destreses.


Les condicions previstes en aquest pla docent es poden veure afectades i susceptibles de modificació per l’evolució de la pandèmia

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Arenas R. Dermatología: atlas, diagnóstico y tratamiento. 6a ed. México D.F.: McGraw-Hill Interamericana; 2015.  Enllaç

Baran R. Onicología: biología y alteraciones de la unidad ungueal. Barcelona: Aula Médica; 2006.
   Enllaç

Camp Faulí A. Cuidados en el pie diabético. Barcelona: Smith & Nephew; 2002.  Enllaç

De Berker D, Bristow I, Baran R. Nails: appearance and therapy. London: Martin Dunitz; 2002.  Enllaç

Dockery GL. Color atlas of foot and ankle dermatology. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1999.  Enllaç

Izquierdo Cases JO. Podología quirúrgica. Madrid: Elsevier; 2006.  Enllaç

Martínez Nova A. Podología: atlas de cirugía ungueal. Madrid: Médica Panamericana; 2014.  Enllaç

Mercado OA. Atlas de cirugía del pie. Madrid: Federación Española de Podólogos; 1995.  Enllaç

Myerson MS. Foot and ankle disorders. Philadephia: Saunders; 2000.  Enllaç

Núñez-Samper Pizarroso M, Llanos Alcázar LF. Biomecánica, medicina y cirugía del pie. 2a ed. Barcelona: Masson; 2007.  Enllaç

Scher R, Daniel CR. Nails, diagnosis, therapy, surgery. 3rd ed. [Oxford]: Elsevier Saunders; 2005.  Enllaç

Zalacain A, Ogalla JM, Garcia-Patos V. Atlas y sinopsis de enfermedades cutáneas del pie. Barcelona: Edika Med; 2008.  Enllaç

Revista

Biomechanics. Rockville, Md.: I.F. Health Media. Vol. 1, No. 1, May-June 1994 - 2009.  Enllaç

The foot [Internet]. [London]: Harcourt Publishers; 1991- . [Consulta 1 de setembre de 2017]. Disponible a: http://cataleg.ub.edu/record=b1474613~S1*cat  Enllaç

  Accés restringit a usuaris de la UB (cal identificació amb SIRE)

The foot and ankle online journal [Internet]. [S.l]: International Foot & Ankle Foundation for Education and Research; 2008- .[Consulta 1 de setembre 2017]. Disponible a: https://faoj.org/  Enllaç

Foot and ankle surgery [Internet]. Oxford: Blackwell Science. 2008- . [Consulta 1 de setembre de 2017]. Disponible a: http://cataleg.ub.edu/record=b1622467~S1*cat  Enllaç

  Accés restringit a usuaris de la UB. (Cal identificació amb SIRE)

The Journal of British podiatric medicine: the Chiropodist. London: Society of Chiropodists and Podiatrists. 1991 - No. 52, 1997.  Enllaç

  Aquesta revista s’ha deixat de publicar. Actualment es publica dividida en: Podiatry Now i British Journal of Podiatry

Podiatry Now  Enllaç
British Journal of Podiatry  Enllaç

Journal of the American Podiatric Medical Association. Bethesda: American Podiatric Medical Association; 1985- .  Enllaç

  També disponible en versió electrònica. Accés restringit a usuaris de la UB (Cal identificació amb SIRE)


Versió electrònica  Enllaç

The Journal of foot & ankle surgery. American College of Foot and Ankle Surgeons. Baltimore: Williams & Wilkins. 1993- .  Enllaç

  També disponible en versió electrònica. Accés restringit a usuaris de la UB (Cal identificació amb SIRE)

El Peu: butlletí portantveu dels podòlegs de Catalunya. Barcelona: Associació Catalana de Podòlegs. 1982- .  Enllaç

Plastic and reconstructive surgery. Baltimore: Williams & Wilkins. 1963- .  Enllaç

  També disponible en versió electrònica. Accés restringit a usuaris de la UB (cal identificació amb SIRE)