Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dermatologia i Anatomia Patològica

Codi de l'assignatura: 360396

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Francisco Ramirez Ruz

Departament: Departament de Fonaments Clínics

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

La presencialitat de les activitats teòriques i pràctiques està subjecta al fet que la situació sanitària ho permeti. En cas contrari, s’adaptaran al sistema mixt / virtual.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

(La gran quantitat d?imatges utilitzades converteix les classes teòriques en teoricopràctiques)

 

-  Teoria

Presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

15

(Total dels dos treballs per presentar als professors)

Aprenentatge autònom

90

(Total calculat sobre 3 hores per hora de classe i estudi autònom per consolidar coneixements i preparar examen)

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura és molt interessant, però també molt plena de nous conceptes. És fonamental que l’alumnat faci un bon seguiment durant tot el quadrimestre per tal de ser capaç de mantenir una progressió correcte dels coneixements assolits.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Desenvolupar la capacitat d'establir protocols, executar-los i avaluar-los. Garantir la qualitat assistencial a la pràctica de la podologia.

(L¿estudiant ha de conèixer les pautes diagnòstiques de la pràctica clínica dermatològica. El coneixement de l¿anatomia patològica de les malalties i les seves eines diagnòstiques ha d¿arribar a la formació integral. )

   -

Identificar els processos patològics mèdics i quirúrgics, les seves característiques, la semiologia i els seus mètodes de diagnòstic.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les bases morfofuncionals de les malalties derivades del desequilibri de líquids, resposta inflamatòria i procés neoplàstic i els tipus més prevalents de neoplàsies a tot l’organisme.
— Donar a conèixer la patologia dermatològica més habitual amb especial èmfasi en la podològica.

 

Referits a habilitats, destreses

— Tenir capacitat per definir les lesions cutànies que es veuen, arribar a un diagnòstic amb la clínica i la informació que s’obté del pacient.
— Tenir capacitat per separar els grans grups de malalties, tot seguint el procediment anatomopatològic.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Integrar en la fase de diagnòstic totes les informacions i conèixer les eines possibles per a la millor avaluació final.
— Decidir, un cop arribat al diagnòstic, el tractament correcte de les lesions o, en el cas que sobrepassi la tasca, aprendre a derivar el pacient a un especialista per poder tractar-li la malaltia.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Dermatologia

*  Part de l’assignatura que estudia el comportament clínic de les malalties dermatològiques

1.1. Programa de la part de dermatologia de l’assignatura Dermatologia i Anatomia Patològica

Anatomia i fisiologia de la pell. Semiologia dermatològica. Lesions elementals. Micosi: dermatofitosi, candidiasi. Infeccions víriques. Èczema. Psoriasi. Lesions cutànies en la síndrome d’immunodeficiència adquirida. Queratodèrmia palmoplantar. Tumors cutanis benignes. Tumors epitelials malignes. Lesions pigmentàries benignes. Melanoma maligne. Púrpura. Tumors vasculars. Patologia unguial

2. Anatomia patològica

*  Part de l’assignatura que estudia les bases morfofuncionals de les malalties

2.1. Temari d’anatomia patològica, corresponent a l’assignatura Dermatologia i Anatomia Patològica

Mètode, tècnica, lesió cel·lular, alteracions hemodinàmiques. Curació, regeneració i alteracions del creixement. Procés inflamatori. Neoplàsia: bases, carcinogènesi. Nomenclatura i classificació general de les neoplàsies. Tipus de creixement i disseminació de les neoplàsies. Criteris de benignitat i malignitat. Metàstasi, estadificació. Patologia osteoarticular: malalties inflamatòries, degeneratives i neoplàstiques. Neoplàsies de parts toves. Neoplàsies de cap i coll (ORL) i broncopulmonars. Neoplàsies de mama i aparell genitourinari. Neoplàsies de l’aparell genital femení. Neoplàsies hematològiques. Neoplàsies hepàtiques, biliopancreàtiques i endocrines. Neoplàsies de l’aparell digestiu. Neoplàsies del sistema nerviós central i perifèric. Noves tecnologies en anatomia patològica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs es desenvolupa presencialment mitjançant classes teorico-pràctiques amb abundants imatges clíniques, macroscòpiques i microscòpiques, ja que l’assignatura té un component visual molt important i extens.

En previsió d’emergències sanitàries com el passat curs 2020-21 en qualsevol moment i per decisió del Cap d’estudis, les classes presencials a l‘aulari del Campus Bellvitge, poden ser substituïdes per connexions virtuals telemàtiques a través de l’aplicació de BBCollaborate o qualsevol altre certificada per la Universitat de Barcelona. En aquest cas el professor programarà al campus virtual la classe en l’horari corresponent. Durant aquest temps l’alumnat tindrà opció  de fer preguntes i obtenir les respostes pel chat corresponent. En aquesta circumstància s’intentarà mantenir l’horari previst del Consell d’Estudis.

Les dues parts de l’assignatura es treballen de manera paral·lela, si bé l’avaluació continuada és seqüencial. En primer lloc, es fa un treball d’anatomia patològica. En segon lloc, i un cop s’ha presentat aquest treball, es fa un segon treball de la part de dermatologia.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteri A. Puntuació mínima de 10 punts sobre un màxim de 20 punts, requerida per aplicar els altres criteris.

Cal entregar, abans del dia 08-04-2022, un treball d’un màxim de dues pàgines sobre un article científic en anglès, d’un tema de l’assignatura de la part d’anatomia patològica, que el professor donarà al començament del mes de març de 2022.

    Criteri B. Puntuació mínima de 10 punts sobre un màxim de 20 punts, requerida per aplicar els altres criteris.

Cal entregar, abans del dia 31-05-2022, un treball d’un màxim de dues pàgines sobre un article científic en anglès, d’un tema de l’assignatura de la part de dermatologia, que el professor donarà als alumnes a finals del mes d’abril de 2022.

     Criteri C Presencial. Puntuació mínima de 30 punts sobre un màxim de 60 punts.

Durant el període d’avaluació del Grau, al juny i juliol de 2022, es fa una prova escrita que consta de 10 preguntes curtes o casos clínics que poden portar imatges corresponents a les dues parts de l’assignatura: dermatologia i anatomia patològica. Per obtenir la qualificació mínima d’aprovat, cal superar el 50 % de puntuació en les dues parts, que correspon a 30 punts sobre el màxim de 60.

Criteri C Virtual.  Aquest sistema s’aplicarà si la normativa sanitària del moment no permet activitats presencials.

Aplica la mateixa sistemàtica de prova escrita presencial, però l’alumne la farà a distància, per via informàtica,  penjant al Campus Virtual el resultat  com a tasca de l’assignatura.

Qualificació final de l’avaluació continuada:Criteri A: qualificació màxima de 20 punts

Criteri B: qualificació màxima de 20 punts

Criteri C: qualificació màxima de 60 punts

Reavaluació.

L’alumnat que hagi superat els criteris A i B d’avaluació continuada, però a la prova escrita no hagin superat el 50 % d’alguna de les dues parts, poden presentar-se a la reavaluació només de la part no superada. La data d’aquesta prova especial es fa pública al Campus Virtual després de concloure el procés de qualificacions i revisions del procediment habitual. El procediment serà presencial o virtual en relació a la normativa sanitària  del moment.

Qualificació final de l’assignatura

El resultat és global, superant o no superant la totalitat de l’assignatura. En cas de suspens, l’alumne haurà de tornar a examinar-se de tota la assignatura el curs següent.


 

 

Avaluació única

De manera excepcional, hi ha l’opció de demanar, durant els primers 15 dies naturals des de l’inici de les classes de l’assignatura, l’avaluació única al coordinador de l’assignatura. Cal enviar el Formulari* de  la web de la UB signat al Professor  José Ramírez Ruz, al correu: jramirezruz@ub.edu.  Un cop rebut, s’accepta i es retorna una còpia signada pel professor per l’arxiu de l’alumne. Aquesta avaluació consta d’una prova escrita amb vint preguntes o casos clínics que poden portar imatges corresponents a les dues parts de l’assignatura: dermatologia i anatomia patològica. Cal superar el 50% de cada part per aprovar l’assignatura.

* https://www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/grau/-/ensenyament/detallEnsenyament/4917573/14

 

Qualificació de l’Avaluació única


Els alumnes han de superar el 50% de cada part de l’assignatura.

Reavaluació de l’Avaluació única

Els alumnes que no superin el 50% d’alguna de les dues parts, han de fer la reavaluació de la part no superada.  La prova escrita consta de deu preguntes de cadascuna de les parts no superades de l’assignatura.

Qualificació final de l’assignatura

El resultat és global, superant o no superant la totalitat de l’assignatura. En cas de suspens, l’alumne haurà de tornar a examinar-se de tota la assignatura el curs següent.