Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Ortopodologia Clínica

Codi de l'assignatura: 360406

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Joan Lluch Fruns

Departament: Departament de Ciències Clíniques

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

En funció de la situació sanitària i la disponibilitat de les aules, es preveu la possibilitat d’organitzar classes presencials puntuals de reforç o de suport del temari impartit, amb grups reduïts d’alumnes, en cas que sigui necessari.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

67

 

-  Teoria

Presencial

 

51

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

16

Treball tutelat/dirigit

33

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Tenir aprovades o haver cursat i fet les pràctiques de les assignatures Ortopodologia Fonamental, Ortopodologia Aplicada, Biomecànica i Patomecànica Podològiques i Patologia Podològica.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat d'organització i planificació. Resolució de problemes. Motivació per la qualitat. Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

   -

Desenvolupar la capacitat d'establir protocols, executar-los i avaluar-los. Garantir la qualitat assistencial a la pràctica de la podologia.

   -

Conèixer la terapèutica farmacològica, física, ortopodològica, quiropodològica i quirúrgica, i la profilaxi a fi d'aplicar-la en les diverses patologies.

   -

Desenvolupar l'habilitat i destresa en l'ús de l'instrumental, el material i la maquinària emprats per confeccionar i aplicar tractaments podològics.

   -

Identificar i analitzar els problemes de salut del peu en els diferents aspectes ambientals, biodinàmics i socials, i també un aprenentatge relatiu a l'avaluació dels fets científicament provats i a l'anàlisi de les dades en general, per aplicar la podologia basada en l'evidència.

   -

Prescriure, indicar, administrar i aplicar tractaments farmacològics, ortopodològics, físics i quirúrgics. Avaluar els resultats obtinguts del procés d'atenció podològica.

   -

Dissenyar el pla d'intervenció integral o tractament podològica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Identificar les deformitats del peu susceptibles de ser tractades ortopodològicament.
— Diferenciar les característiques específiques i les alternatives de tractament ortopodològic per a cadascuna de les deformitats.
— Conèixer la problemàtica relativa a l’aplicació d’un tractament ortopodològic a fi de saber construir-lo i poder valorar els diferents models o alternatives possibles.
— Recollir les diferents fonts bibliogràfiques, la informació apropiada a un tema en concret, i relacionar-la amb tot allò que s’ha après.
— Utilitzar la informació disponible per reconèixer, clarificar i solucionar qualsevol problema plantejat i relacionat amb els temes impartits.

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir i seleccionar de la història clínica general la informació necessària per planificar un tractament ortopodològic.
— Dissenyar i aplicar un pla de tractament ortopodològic per a cadascuna de les alteracions morfològiques i funcionals del peu.
— Seleccionar, d’acord amb la patologia existent, els materials i tècniques que cal aplicar, a fi de garantir més efectivitat del tractament.
— Resoldre els problemes que apareguin dintre d’un cas pràctic clínic, aplicant els coneixements adquirits prèviament.
— Avaluar el resultat de l’aplicació d’un tractament ortopodològic i recollir les dades per iniciar treballs d’investigació.
— Exposar les característiques, avantatges i inconvenients que pot comportar l’aplicació del tractament proposat.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Mantenir l’ordre, la neteja i el respecte a les instal·lacions del centre i de la Clínica Podològica de la UB.
— Fomentar la participació en sessions de debat de casos clínics.
— Complir l’horari íntegre de les pràctiques, i la puntualitat a l’inici.
— Seguir escrupolosament les normes i els protocols de seguretat als tallers.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’assignatura

*  Presentació del programa de l’assignatura. Desenvolupament de les pràctiques clíniques i de laboratori. Criteris d’avaluació

2. Aplicació del mètode científic en ortopodologia

*  Dades d’interès ortopodològic a la història clínica. Taxonomia triplanar. Classificació de les deformitats del peu en els tres plans cardinals corporals. Paràmetres d’interès per aplicar el pla de tractament ortopodològic. Objectius del tractament. Aplicació de mesures terapèutiques provisionals i definitives

Disseny del tractament. Elecció de materials i tècniques. Aplicació del tractament. Avaluació dels resultats

3. Alternatives ortopodològiques en les disfuncions del complex articular tibioperoneoastragalí

*  Peu equí. Estabilitat del turmell. Disseny i alternatives de tractament ortopodològic

4. Tractaments ortopodològics en les alteracions estructurals de l’avantpeu i del retropeu

*  Avantpeu var, supinat i valg. Primer radi dorsiflexionat i plantiflexionat. Cinquè radi dorsiflexionat i plantiflexionat. Diferenciació clínica per a l’aplicació del tractament ortopodològic. Estratègies i alternatives de tractament

Retropeu valg i var. Disseny i aplicació del pla de tractament ortopodològic provisional i definitiu. Calçat adequat

5. Tractaments ortopodològics en l’augment o disminució de la volta plantar

*  Peu pla estructurat produït per alteracions òssies congènites. Peu pla astràgal vertical. Peu pla produït per sinostosi. Peu pla produït per alteracions òssies adquirides. Peu pla posttraumàtic. Peu pla iatrogènic. Valoració dels paràmetres d’interès ortopodològic estàticament i dinàmicament. Disseny i aplicació del pla de tractament provisional i definitiu. Calçat adequat

Peu pla produït per alteracions musculars i lligamentoses. Peu pla infantil. Peu pla per laxitud lligamentosa. Disfunció del tibial posterior. Disseny i aplicació del pla de tractament provisional i definitiu. Calçat adequat

Peu buit essencial. Peu buit anterior i posterior. Valoració dels paràmetres d’interès ortopodològic estàticament i dinàmicament. Disseny i aplicació del pla de tractament ortopodològic provisional i definitiu. Calçat adequat

6. Tractaments ortopodològics en les deformitats morfològiques i funcionals de l’avantpeu. Ortesiologia

*  Ortesi funcional. Definició. Consideracions prèvies a l’aplicació d’un tractament amb ortesi. Acció biomecànica de l’ortesi funcional. Materials susceptibles de ser aplicats en les patologies de l’avantpeu. Ortesi de silicona. Dissenys i acció biomecànica. Consideracions prèvies a l’aplicació de les ortesis de silicona

Tractament ortopodològic de les alteracions morfològiques i funcionals del primer radi. Hàl·lux valg incipient. Hàl·lux valg instaurat. Hàl·lux var. Hàl·lux flectit. Insuficiència del primer radi. Valoració dels paràmetres d’interès ortopodològic. Disseny del pla de tractament provisional i definitiu

Tractament ortopodològic de les alteracions funcionals i de les desviacions dels radis centrals. Dits en urpa proximal i distal. Clinodactílies. Valoració dels paràmetres d’interès ortopodològic. Disseny del pla de tractament provisional i definitiu. Materials. Aplicació i avaluació del tractament

Tractaments ortopodològics combinats en les patologies de l’avantpeu. Interrelació de les ortesis plantars amb altres tractaments ortopodològics. Guantellet funcional de silicona

7. Alternatives ortopodològiques en els processos dolorosos del peu

*  Metatarsàlgies. Neuroma de Morton. Malaltia de Köhler II. Alteracions dels radis centrals en el pla frontal. Fractura espontània de Deutschländer. Valoració dels paràmetres d’interès ortopodològic. Disseny del pla de tractament provisional i definitiu. Materials. Aplicació i avaluació del tractament

Talàlgies. Apofisitis calcània o malaltia de Sever. Exostosi de Haglund. Traumatismes de calcani. Valoració dels paràmetres ortopodològics estàticament i dinàmicament. Disseny i aplicació del pla de tractament ortopodològic provisional i definitiu. Calçat adequat

Fasciïtis plantar. Valoració dels paràmetres d’interès ortopodològic estàticament i dinàmicament. Disseny i aplicació del pla de tractament ortopodològic provisional i definitiu. Calçat adequat

8. Alternatives ortopodològiques en el peu de risc. Ortopodologia substitutiva. Pròtesis

*  Justificació del tractament ortopodològic en el peu de risc. Factors biomecànics causants de lesions dèrmiques en el peu de risc. Pla de tractament i de prevenció de les lesions en el peu de risc. Tractament ortopodològic d’aplicació imminent. Tractaments definitius. Confecció de pròtesis parcials del peu

9. Tractaments ortopèdics per a les desviacions axials i rotacionals de les extremitats inferiors

*   Desviacions del genoll en el pla frontal: genoll valg. Genoll var. Ortesis correctives. Indicacions. Descripció dels aparells. Fèrules correctores nocturnes. Fèrules de sirena. Acció biomecànica dels aparells ortopèdics. Comprovació radiològica. Observacions d’ús

Desviacions del genoll en el pla sagital: genoll recorbat. Genoll flectit. Descripció dels aparells i de les ortesis. Acció biomecànica. Recomanacions

Tractaments ortopèdics en els defectes de rotació de les extremitats inferiors. Fèrules i ortesis desrotadores. Biomecànica. Recomanacions

10. Alternatives ortopodològiques a les alteracions congènites en el peu

*  Tractament ortopodològic de les alteracions congènites del peu. Peu equí-var. Peu bot

Tractament ortopodològic de les alteracions congènites de l’avantpeu. Clinodactílies. Amèlies digitals. Sindactílies. Polidactílies

11. Tractaments ortopodològics en les alteracions de la marxa

*  Paràlisi flàccida. Paràlisis espàstiques. Alteracions de la marxa. Pla de tractament ortopodològic en les paràlisis. Aplicació. Valoració biomecànica

12. PROGRAMA PRÀCTIC

*  Pràctica 1.
 Confecció d’un motlle en funció de la patologia del peu.

Confecció d’un tractament ortopodològic mitjançant la confecció d’un suport plantar amb combinació de materials tous adaptats directament al peu (DMO).

Pràctica 2.

Confecció de suport plantar termoconformat amb cut-out de radis centrals. Post estabilitzadora de retropeu.

Ortesiologia. Disseny i aplicació de diferents alternatives de tractament de patologies digitometatarsals amb massilla de silicona.

Pràctica 3.

Ortesiologia. Disseny i combinació de diferents tipus de massilles de silicones, líquides i en pasta.

Planificació de un plan de tractament ortopodòlogic + confecció de  motlles en càrrega controlada.

Pràctica 4.

Confecció d’un tractament ortopodològic mitjançant l’adaptació d’un suport plantar de resines termoconformables.

Finalització dels  suports plantars. Combinació de materials. Comprobación amb sistemas informatizats.

13. Fabricació digital de suports plantars per impressió 3D.

*  

*  Tecnologia de fabricació digital (CAD/CAM). Components i sistemes CAD/CAM. Fabricació per addició y per sostracció. Digitalització plantar, Software de disseny digital (CAD).

Software de fabricació digital (CAM). Impressió 3D, procediments i materials.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes teòriques
Es fan a l’aula assignada i en l’horari previst pel Consell d’Estudis. Les classes són magistrals amb suport audiovisual i de reconeixement de materials. En el cas de docència mixta, les classes teòriques es faran via telemàtica.

La distribució d’aquestes sessions serà la següent:

Dilluns – Prof. Artur Crespo
Divendres – Prof. Joan Lluch

Els apunts bàsics estan penjats al Campus Virtual de l’assignatura, però s’han de complementar amb el contingut de les exposicions i discussions a classe i amb la bibliografia recomanada.

Material necessari per fer les pràctiques

— Tisores corbes
— Material de dibuix (llapis, goma d’esborrar, retolador permanent)
— Espàtula per a silicones
— Material de seguretat (ulleres, màscara i protector d’orella)
— Bata tancada
— Tovallola
— Un pot de catalitzador líquid de silicona.

** Per poder accedir a les pràctiques és imprescindible que l’estudiant porti el material necessari.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per superar l’assignatura s’han de superar les dues parts de la matèria, tant la teoria com la pràctica.

Avaluació continuada de la teoria

La part teòrica de l’assignatura suposa el 50 % de la nota final i s’avalua mitjançant un examen de 50 preguntes de resposta múltiple (per cada tres respostes errònies se’n resta una d’encertada.)  que es farà de forma presencial, segons programació del Consell d’Estudis. En cas que la situació sanitària impedeixi la presencialitat, es farà de manera virtual, en la franja horària aprovada en la programació del Consell d’Estudis i amb les mateixes condicions.

Avaluació continuada de la pràctica

Les pràctiques de laboratori suposen el 50 % de la nota final i s’avaluen de forma continuada.

- Puntualitat: En començar les pràctiques es passa llista. Arribar tard de manera injustificada suposa una penalització de 2 punts en la nota final d’aquella pràctica. L’absència no justificada a qualsevol pràctica suposa suspendre la part pràctica de l’assignatura.

- Material: No portar el material indicat suposa una penalització de dos punts en la nota final d’aquella pràctica.

- Material de seguretat: No utilitzar el material de seguretat suposa el suspens de la pràctica.

L’avaluació consisteix en la complementació de les rúbriques d’avaluació dels treballs elaborats durant cada pràctica.

- Rúbriques: Cada pràctica té una rúbrica d’avaluació penjada al Campus virtual abans de la seva realització. Cal portar-la impresa a la pràctica.

Reavaluació

Poden accedir a la reavaluació de la part teòrica els alumnes que hagin obtingut una nota de la part teòrica igual o superior al 80 % del que és necessari per superar-la.

L’examen constarà de 30 preguntes tipus test; per superar la part teòrica se n’hauran de contestar correctament un mínim de 20 (per cada tres respostes errònies se’n resta una d’encertada).

 

 

Avaluació única

La part teòrica de l’assignatura suposa el 50 % de la nota final i s’avalua mitjançant un examen final de preguntes de resposta múltiple i preguntes per desenvolupar, que es farà el mes de gener de forma presencial, segons programació del Consell d’Estudis. En cas que la situació sanitària impedeixi la presencialitat, es farà de manera virtual, en la franja horària aprovada en la programació del Consell d’Estudis i amb les mateixes condicions.

Per superar l’assignatura s’han de superar les dues parts de la matèria, tant la teoria com la pràctica.

 

Reavaluació

Poden accedir a la reavaluació de la part teòrica els alumnes que hagin obtingut una nota de la part teòrica igual o superior al 80 % del que és necessari per superar-la.

L’examen constarà de 30 preguntes tipus test; per superar la part teòrica se n’hauran de contestar correctament un mínim de 20 (per cada tres respostes errònies se’n resta una d’encertada).