Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Teràpia Física Podològica

Codi de l'assignatura: 360407

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Laura Planas Ortega

Departament: Departament de Ciències Clíniques

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

En funció de la situació sanitària i la disponibilitat de les aules, es podrien modificar les classes teòriques presencials a semipresencials o virtuals. I les pràctiques de laboratori amb adequació al moment i número d’alumnat.

 

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

34

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

16

Treball tutelat/dirigit

34

Aprenentatge autònom

66

 

 

Recomanacions

 

És important haver assolit els coneixements de les assignatures Anatomia de l’Aparell Locomotor, Biomecànica i Patomecànica Podològiques.

 

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat d'organització i planificació. Resolució de problemes. Motivació per la qualitat. Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

   -

Identificar la morfologia, l'estructura i les funcions del peu normal, les seves manifestacions patològiques i mètodes d'exploració i diagnòstic.

   -

Identificar i analitzar els problemes de salut del peu en els diferents aspectes ambientals, biodinàmics i socials, i també un aprenentatge relatiu a l'avaluació dels fets científicament provats i a l'anàlisi de les dades en general, per aplicar la podologia basada en l'evidència.

   -

Distingir els diferents sistemes diagnòstics, les seves característiques i interpretació, i també la manipulació de les instal·lacions de radiodiagnòstic podològic i la radioprotecció.

   -

Dissenyar el pla d'intervenció integral o tractament podològica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Aprendre les tècniques de valoració i avaluació clínica en fisioteràpia d’interès en podologia.
— Aprendre les tècniques d’estimulació, elongació, potenciació i relaxació dels músculs de l’extremitat inferior per tractar-ne les diferents patologies.
— Aprendre les diferents tècniques de l’electroteràpia pràctica en podologia.
— Conèixer les indicacions i contraindicacions en el tractament de les afeccions de l’extremitat inferior.
— Introduir-se en el camp de la fisioteràpia i la seva projecció en la podologia.

 

Referits a habilitats, destreses

— Practicar els procediments i tècniques instrumentals de valoració i tractaments fisicoquímics conduents a prevenir i recuperar les afeccions del peu.
— Elaborar un pla de tractament adequat segons la patologia.
— Utilitzar l’electroteràpia pràctica en podologia.
— Analitzar i valorar l’eficàcia de les tècniques fisioteràpiques com a complement d’un programa de tractament de l’aparell locomotor.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Conscienciar-se de la necessitat dels tractaments fisioteràpics, tenint en compte el perjudici i benefici per al pacient.
— Desenvolupar la capacitat d’observació, discussió i anàlisi.
— Utilitzar protocols de treball.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’assignatura

*  Introducció a la teràpia física
Història de la teràpia física
Concepte de teràpia física
Equip multidisciplinari

 

2. Mobilitzacions articulars

*  
Concepte 
Tipus de mobilitzacions articulars
Cinesiteràpia activa i passiva 
Aplicacions (indicacions) terapèutiques de les mobilitzacions articulars 
Contraindicacions de les mobilitzacions articulars 
Limitació de l’amplitud articular (causes) 
Teràpia manual del peu i turmell 

3. Sistema neuromuscular

*  
Tipus de contracció muscular 
Musculatura amb predomini cinètic i tònic 
Avaluació de la contractilitat muscular 
Avaluació de la força muscular 
Alteracions musculars de l’articulació del maluc
Alteracions musculars de l’articulació del genoll 
Alteracions musculars del peu

4. Reeducació propioceptiva

*  
Concepte 
Receptors propioceptius 
Teoria de la propiocepció 
Pràctica de la reeducació propioceptiva

5. Innervació Extremitat inferior

*  Conèixer innervació extremitat inferior
Introducció en la valoració de la funcionalitat del nervi
Relació patologia del peu i sistema nerviós

6. Embenats funcionals

*  
Concepte 
Indicacions 
Contraindicacions 
Embenats de peu i turmell 
Embenats neuromusculars

7. Postura i cadenes musculars

*  Concepte
Regulació postural 
Tipus de cadenes musculars 
Característiques i tractament de cada cadena muscular

8. Estudi muscular de la marxa

9. Teràpies alternatives

10. Electroteràpia

*  
Introducció a l’electroteràpia
Tractaments de patologies més freqüents al peu
Aplicació en podologia

11. Programa de pràctiques

*  Pràctica 1: Valoració de la pelvis
Pràctica 2: Valoració de pelvis i genoll
Pràctica 3: Propiocepció i embenats funcionals
Pràctica 4: Avaluació pràctica

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Els continguts s’imparteixen mitjançant sessions teòriques presencials en els mateixos horaris que marca la planificació del Consell d’Estudis.
Cal preparar els casos clínics plantejats a classe.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La nota final de l’assignatura es calcula amb la mitjana entre l’examen teòric i el pràctic. Per poder fer la mitjana, les dues parts han de superar el 5.

Teoria (50 %)

— Es fa una prova teòrica de preguntes de tipus test (50 %). L’examen és de tipus test, amb 50 preguntes amb resposta múltiple, cada pregunta te 4 possibles respostes que valen 0.25 punts. Una resposta incorrecta resta una de bona.

Pràctiques (50 %)

— L’assistència a les pràctiques és obligatòria. L’absència injustificada a més d’una pràctica representa el suspens d’aquesta part de l’assignatura. A l’inici de cada sessió es fa un control de la pràctica anterior en que l’estudiant ha d’escollir a l’atzar una activitat de les desenvolupades. L’avaluació d’aquests controls suma un 20 % de la nota.

A l’última pràctica es fa una prova de pràctiques global (30 %):

— S’avalua la participació activa de l’estudiant durant les pràctiques.
— Es tenen en compte la manca del material personal i la falta de puntualitat. Cada falta d’aquest tipus resta 0,25 punts de la nota final de pràctiques.

Reavaluació

La reavaluació la poden fer aquells estudiants que tinguin una nota igual o superior al 80% de la nota exigida per aprovar l’examen.

 

Avaluació única

— Per optar a l’avaluació única l’ estudiant ha d’haver assistit als seminaris i a les pràctiques, i complir les diferents activitats proposades.
— Aquesta avaluació consisteix en un examen teòric de les mateixes característiques que el de l’avaluació continuada (50 %) i un examen pràctic d’una exploració completa (50 %).
— L’estudiant ha de sol·licitar per escrit acollir-se a l’avaluació única durant els primers quinze dies de curs.

Reavaluació

La reavaluació la poden fer aquells estudiants que tinguin una nota igual o superior al 80% de la nota exigida per aprovar l’examen teòric.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

S’anirà facilitant bibliografia a mesura que avanci el temari.