Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Podologia Preventiva

Codi de l'assignatura: 360408

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Manuel Perez Quiros

Departament: Departament de Ciències Clíniques

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

La presencialitat de les activitats teòriques i pràctiques està subjecta al fet que la situació sanitària ho permeti. En cas contrari, s’adaptaran al sistema mixt /virtual.

 

 

UTILITZACIÓ DE TERCERA LLENGUA

 

— Totes les activitats i treballs presentats a l’assignatura han de contenir obligatòriament un resum en anglès.
— Tots els alumnes han de presentar un glossari de termes relacionats amb l’assignatura en català/castellà i anglès.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

49

 

-  Teoria

Presencial

 

34

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

51

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Mostrar els coneixements i habilitats treballades a les assignatures bàsiques i obligatòries cursades anteriorment, especialment les de vessant de prevenció.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat d'organització i planificació. Resolució de problemes. Motivació per la qualitat. Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

   -

Desenvolupar la capacitat d'establir protocols, executar-los i avaluar-los. Garantir la qualitat assistencial a la pràctica de la podologia.

   -

Identificar i analitzar els problemes de salut del peu en els diferents aspectes ambientals, biodinàmics i socials, i també un aprenentatge relatiu a l'avaluació dels fets científicament provats i a l'anàlisi de les dades en general, per aplicar la podologia basada en l'evidència.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir els coneixements, les habilitats i les actituds necessaris per dur a terme l’anàlisi i valoració de les bases o conceptes de la podologia preventiva.
— Descriure els coneixements, destreses i actituds que calen per analitzar la influència dels determinants col·lectius de la salut dels peus i per dur a terme iniciatives de podologia comunitària i salut pública en l’àmbit de la promoció i de la protecció de la salut.
— Adquirir coneixements i capacitats per aplicar principis a la promoció de la salut, la prevenció de les malalties i l’educació terapèutica del malalt i la família.
— Identificar les accions preventives aplicables a les patologies més comunes en l’àmbit sanitari i podològic.
— Conèixer i descriure les bases fonamentals de la prevenció en l’àmbit laboral i assistencial.

 

Referits a habilitats, destreses

— Mostrar habilitat per comunicar-se amb els pacients, amb altres membres del personal sanitari i amb la població en general, en l’àmbit de la promoció i protecció de la salut.
— Promoure l’anàlisi crítica en l’avaluació de les diverses activitats preventives.
— Col·laborar en activitats de promoció i de protecció de la salut podològica de caràcter comunitari.
— Adquirir habilitats per aplicar tècniques didàctiques individuals i grupals i per dissenyar material educatiu adaptat a la població objecte d’intervenció.
— Demostrar habilitats en l’aplicació de mesures bàsiques de vigilància i control de les infeccions, així com mesures preventives adequades.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Conèixer i aplicar els principis ètics que han de regir les intervencions de l’educació per a la salut.
— Adoptar una actitud de respecte pel pacient, pels companys i pel professorat.
— Adoptar una actitud d’aprenentatge actiu, desenvolupant hàbits d’estudi i recerca i aplicant la informació per resoldre els problemes de salut del pacient.
— Adoptar una actitud de respecte per la normativa de seguretat, salut i prevenció, tant dels riscos laborals com mediambientals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Fonaments de la prevenció podològica

*  1.1 Marc conceptual
Relació pacient-professional. Conceptes generals i evolució de salut i malaltia, salut pública, medicina preventiva, promoció de la salut, educació sanitària, educació per a la salut, pla de salut, nivells de prevenció, epidemiologia, bioestadística, biodemografia i sistemes sanitaris


1.2 Educació sanitària podològica. Educació per a la salut
Objectius, camps d’acció, metodologia i tendències actuals, agents d’educació per a la salut, el rol d’agent de salut del podòleg


Disseny, elaboració i avaluació d’un pla o programa d’educació sanitària. Podologia preventiva en els diferents grups poblacionals i etapes del cicle vital. Podologia preventiva en atenció primària. Podologia preventiva en la primera infància. Podologia preventiva en edat escolar. Podologia preventiva de l’adult. Podologia preventiva en geriatria. Podologia preventiva en l’esport

2. Prevenció podològica en l’àmbit assistencial

*  2.1 Prevenció de patologies amb repercussió als peus
Estratègies de prevenció: immunitzacions, cribratges, programes de detecció precoç, recerca activa de casos (case finding). Malalties sistèmiques. Estratègies de prevenció per a patologies endocrines i diabetis. Patologies reumatològiques. Patologies dermatològiques. Patologies vasculars i cardíaques. Patologies del sistema musculoesquelètic


Malalties transmissibles. Estratègies de prevenció per a tètanus, VIH/sida, hepatitis víriques, papil·loma víric, dermatomicosi i onicomicosi


Altres patologies. Estratègies de prevenció per a patologies amb tractament ortopodològic, onicocriptosi, hiperhidrosi

2.2 Recomanacions per al personal sanitari

Estratègies de prevenció: mesures universals de protecció, mesures bàsiques d’higiene i d’utilització del material, immunitzacions de malalties evitables per vacunació, control del personal exposat a persones infectades, profilaxi postexposició, restriccions laborals del personal exposat o infectat. Infeccions nosocomials

3. Prevenció podològica en l’àmbit laboral

*  3.1 Prevenció de riscos laborals en podologia
Marc legal en matèria de prevenció de riscos. Aplicació en una clínica podològica. Salut laboral podològica

3.2 Avaluació de riscos

Seguretat en màquines. Risc químic. Risc biològic. Risc físic. Risc ergonòmic. Gestió mediambiental

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les condicions previstes en aquest pla docent es poden veure afectades i susceptibles de modificació per l’evolució de la pandèmia”.

Es proposa com a metodologia pedagògica un ensenyament interactiu, inclusiu i dinàmic a partir de:


— Classes presencials participatives amb suport de tècniques audiovisuals.
— Seminaris on es treballen els temes relacionats amb l’assignatura, la lectura comprensiva de textos i el debat posterior en grup. També s’exposen els treballs duts a terme de forma individual o en grup amb suport audiovisual.
— Tutories personalitzades i en grups reduïts, amb l’objectiu de guiar l’alumne en l’aprenentatge autònom, així com assessorar en l’elaboració, presentació i exposició oral dels treballs.

S’utilitza el Campus Virtual de l’assignatura per penjar els apunts utilitzats a la docència, que s’han de complementar amb el contingut de les exposicions i discussions a classe i amb la bibliografia recomanada.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Les condicions previstes en aquest pla docent es poden veure afectades i susceptibles de modificació per l’evolució de la pandèmia”.

El sistema d’acreditació de l’assignatura és, per defecte, l’avaluació continuada.

La valoració dels coneixements es porta a terme mitjançant dos mòduls:

— Mòdul d’entrega i exposició d’un treball en grup i activitats. Es valora la presentació escrita i oral, el compliment del guió del treball i dels terminis establerts i pactats (50 % de la nota final). El guió del treball estarà disponible en el Campus virtual de l’assignatura.
— Mòdul de proves escrites. Prova de síntesi per a l’avaluació dels continguts teòrics, la qual consisteix en dotze preguntes curtes (50 % de la nota final).

És indispensable superar els dos mòduls independentment, amb un mínim de 5 sobre 10, per aprovar l’assignatura.

Reavaluació

El procés de reavaluació consisteix en la valoració del grau d’assoliment dels resultats de l’aprenentatge de l’assignatura. Poden accedir a la reavaluació els alumnes que hagin superat la part d’avaluació continuada, que s’hagin presentat prèviament a la prova final i hagin obtingut una nota igual o superior al 80 % del que és necessari per superar-la. Realització d’una prova escrita de 10 preguntes de desenvolupament.

 

 

Avaluació única

L’estudiant que vulgui acollir-se a l’avaluació única ha de sol·licitar-ho per escrit en el termini de quinze dies a partir de l’inici de la docència.

El fet d’acollir-se a avaluació única no eximeix l’alumne de la presentació dels treballs sol·licitats durant el curs (50 % de la nota final). No és necessària l’assistència a classe per a la realització dels treballs.

El sistema d’avaluació única es fa amb una prova de síntesi de tots els continguts de l’assignatura, la qual consisteix en una sèrie de 12 preguntes curtes (50 % de la nota final).

És indispensable superar els dos mòduls independentment, amb un mínim de 5 sobre 10, per aprovar l’assignatura.

Reavaluació

El procés de reavaluació consisteix en la valoració del grau d’assoliment dels resultats de l’aprenentatge de l’assignatura. Poden accedir a la reavaluació els alumnes que hagin superat la part d’avaluació continuada, que s’hagin presentat prèviament a la prova final i hagin obtingut una nota igual o superior al 80 % del que és necessari per superar-la. Realització d’una prova escrita de 10 preguntes de desenvolupament.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Azanza Esteban A. Educación sanitaria y promoción de la salud. Pozuelo de Alarcón: Editex; 2011.  Enllaç

Colomer Revuelta C, Álvarez-Dardet C. Promoción de la salud y cambio social. Barcelona: Masson; 2001.  Enllaç

Martínez Navarro F. Salud pública. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana; 1998.  Enllaç

Piédrola G. Medicina preventiva y salud pública. 12a ed. Barcelona: Elsevier Masson; 2015.  Enllaç

Robbins JM. Podología: atención primaria. Madrid: Médica Panamericana; 1995.  Enllaç

Salleras Sanmartí L. Educación sanitaria: principios, métodos y aplicaciones. Madrid: Díaz de Santos; 1985.  Enllaç

Pàgina web

Agency for Healthcare Research and Quality [Internet]. Rockville: L’Agència; 2012. [Consulta 13 de setembre de 2017]. U.S. Preventive Services Task Force. Disponible a: http://www.ahrq.gov/professionals/clinicians-providers/guidelines-recommendations/uspstf/index.html  Enllaç

  Mostra científica de serveis clínics preventius de salut

Canadian Task Force on Preventive Health Care [Internet]. [s.l.]: Canadian Task Force on Preventive Health Care. [Consulta 13 de setembre de 2017]. Disponible a: http://canadiantaskforce.ca/  Enllaç

  Recomanacions en detecció precoç i prevenció

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades [Internet]. Atlanta: CDC [Consulta 13 de setembre de 2017]. Disponible a: http://www.cdc.gov/spanish/  Enllaç

Europrev: European Network for Prevention and Health Promotion in Family Medicine and General Practice [Internet]. [s.l.] : European Network for Prevention and Health Promotion. [Consulta el 13 de setembre 2017]. Disponibe a: http://europrev.woncaeurope.org/  Enllaç

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. [Internet]. Barcelona: El Departament; 2017. [Consulta 6 d’octubre de 2017]. Pla de Salut de Catalunya 2016-2020. Disponible a: http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/Pla_salut/pla-de-salut-2016-2020/  Enllaç

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad [Internet]. Madrid: El Ministeri [Consulta 13 de setembre de 2017]. Salud pública. Disponible a: http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/home.htm  Enllaç

Organización Mundial de la Salud [Internet]. Ginebra: OMS; c2014 [Consulta 13 de setembre de 2017]. Disponible a: http://www.who.int/es/  Enllaç

SEIMC: Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica [Internet]. Madrid: SEIMC; c2013 [Consulta 13 de setembre de 2017]. Disponible a: http://www.seimc.org/inicio/index.asp  Enllaç

semFYC - PAPPS: Programa de actividades preventivas y de promoción de la salud [Internet]. Barcelona: SEMFYC; c2008-2014. [Consulta 13 de setembre de 2017]. Disponible a: http://www.papps.es  Enllaç

Text electrònic

semFYC - PAPPS: programa de actividades preventivas y de promoción de la salud [Internet]. Barcelona: SEMFYC; c2008-2014.[Consulta 13 de setembre de 2017]. Suplemento de Atención Primaria. Disponible a: http://www.papps.es/upload/file/PAPPS_2014.pdf
   Enllaç