Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Cirurgia Podològica II

Codi de l'assignatura: 360410

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Enrique Giralt De Veciana

Departament: Departament de Ciències Clíniques

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

La presencialitat de les activitats teòriques i pràctiques està subjecta al fet que la situació sanitària ho permeti. En cas contrari, s’adaptaran al sistema mixt / virtual.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

71

 

-  Teoria

Presencial

 

51

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

20

 

(Es programen 4 pràctiques de 5 hores de durada cadascuna. El grup es divideix segons la planificació del Consell d’Estudis)

Treball tutelat/dirigit

29

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

És recomanable que els estudiants que no hagin superat l’assignatura Cirurgia Podològica I no cursin aquesta assignatura.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat d'organització i planificació. Resolució de problemes. Motivació per la qualitat. Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

   -

Identificar la morfologia, l'estructura i les funcions del peu normal, les seves manifestacions patològiques i mètodes d'exploració i diagnòstic.

   -

Desenvolupar la capacitat d'establir protocols, executar-los i avaluar-los. Garantir la qualitat assistencial a la pràctica de la podologia.

   -

Mantenir actualitzats els coneixements, les habilitats i les actituds.

   -

Conèixer la terapèutica farmacològica, física, ortopodològica, quiropodològica i quirúrgica, i la profilaxi a fi d'aplicar-la en les diverses patologies.

   -

Desenvolupar l'habilitat i destresa en l'ús de l'instrumental, el material i la maquinària emprats per confeccionar i aplicar tractaments podològics.

   -

Aplicar les mesures de ressuscitació i reanimació en casos d'emergència.

   -

Desenvolupar les habilitats socials per a la comunicació i el tracte amb el pacient i altres professionals. Elaborar i interpretar informes clínics. Informar de manera suficient i adequada per al consentiment del tractament.

   -

Identificar els principis biològics i epidemiològics dels processos infecciosos i les seves característiques específiques.

   -

Prescriure, indicar, administrar i aplicar tractaments farmacològics, ortopodològics, físics i quirúrgics. Avaluar els resultats obtinguts del procés d'atenció podològica.

   -

Identificar els processos patològics mèdics i quirúrgics, les seves característiques, la semiologia i els seus mètodes de diagnòstic.

   -

Interpretar els resultats de les proves complementàries i la racionalització del seu ús.

   -

Distingir els diferents sistemes diagnòstics, les seves característiques i interpretació, i també la manipulació de les instal·lacions de radiodiagnòstic podològic i la radioprotecció.

   -

Dissenyar el pla d'intervenció integral o tractament podològica.

   -

Fer la història clínica podològica i registrar la informació obtinguda. Desenvolupar les tècniques d'exploració física. Emetre un diagnòstic i pronòstic.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les característiques i valoració del protocol prequirúrgic i postquirúrgic en cirurgia de parts toves, òssia i osteoarticular.

 

— Capacitar-se en l’anàlisi, valoració i aplicació de les tècniques podològiques de les alteracions de parts toves.

 

— Introduir-se en el coneixement, anàlisi i valoració de les diferents tècniques de cirurgia òssia del peu.

 

— Introduir-se en el coneixement, anàlisi i valoració de les diferents tècniques de cirurgia osteoarticular del peu.

 

— Capacitar-se per prendre decisions en un entorn crític.

 

Referits a habilitats, destreses

— Analitzar amb raonament crític i valorar els resultats del protocol prequirúrgic de cirurgia òssia i osteoarticular.

 

— Adquirir les habilitats necessàries en l’aplicació de les diferents tècniques de cirurgia de parts toves.

 

— Adquirir les habilitats necessàries en l’aplicació de les diferents tècniques de cirurgia òssia i osteoarticular.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Promoure el concepte de treball en equip.

 

— Identificar la importància del protocol en la cirurgia podològica.

 

— Plantejar els aspectes ètics dins del camp de la cirurgia podològica.

 

— Fer un raonament crític i tenir una actitud autocrítica en cirurgia podològica.

 

— Capacitar-se per desenvolupar els coneixements adquirits en la pràctica quirúrgica.

 

— Mostrar capacitat i habilitat bàsica en l’ús de les diferents fonts bibliogràfiques.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Cirurgia de parts toves

*  Aquest bloc temàtic pretén que l’estudiant conegui, analitzi i valori les diverses tècniques de la cirurgia de parts toves i les seves vies d’abordatge, així com les seves indicacions, contraindicacions i aplicació de la tècnica.

1.1. Característiques de les tumoracions malignes dèrmiques i òssies. Malignització de les tumoracions dèrmiques. Característiques de les metàstasis tumorals. Característiques de les tumoracions malignes dèrmiques i òssies. Càncer en el peu. Signes de malignització de les tumoracions dèrmiques. Metàstasi i les seves característiques i particularitats. Principals tumors malignes en el peu

1.2. Línies cutànies de tensió i la seva importància en les incisions

1.3. Sindactília. Definició, indicacions, tècniques quirúrgiques, evolució i complicacions

1.4. Polidactília. Definició, indicacions, tècniques quirúrgiques, evolució i complicacions

1.5. Osteoma. Definició, indicacions, tècniques quirúrgiques, evolució i complicacions

1.6. Fibroma. Definició, indicacions, tècniques quirúrgiques, evolució i complicacions

1.7. Condroma. Definició, indicacions, evolució i complicacions

1.8. Encondroma. Definició, indicacions, tècniques quirúrgiques, evolució i complicacions

1.9. Neuromes en el peu. Definició, classificació, tècniques quirúrgiques, indicacions, evolució i complicacions

2. Cirurgia tendinosa

*  Aquest bloc temàtic pretén que l’estudiant conegui, analitzi i valori les diverses tècniques de la cirurgia tendinosa i les seves vies d’abordatge, així com les seves indicacions, contraindicacions i aplicació de la tècnica.

2.1. Cirurgia tendinosa: tenotomies (definició, classificació, indicacions, tècniques, evolució i complicacions)

3. Cirurgia òssia i osteoarticular del peu

*   Aquest bloc temàtic pretén que l’estudiant conegui, analitzi i valori les diverses tècniques de la cirurgia òssia i osteoarticular del peu i les seves vies d’abordatge, així com les seves indicacions, contraindicacions i aplicació de la tècnica.

3.1. Consideracions i avaluacions biomecàniques i radiològiques que cal tenir en compte en la cirurgia d’avantpeu. Prova d’avaluació quirúrgica unguial i osteoarticular d’avantpeu

3.2. Exostosis: definició. Classificació

3.3. Exostosis interdigitals: classificació. Tècniques quirúrgiques per mínima incisió i a camp obert. Modificacions, indicacions, contraindicacions, evolució i complicacions

3.4. Introducció a la cirurgia de primer radi. Hàl·lux abduït valg: definició. Etiologia. Avaluació clínica

3.5. Dissecció anatòmica

3.6. Artroplàsties de la primera articulació metacarpofalàngica: tècnica Stone, tècnica Mayo, tècnica Keller. Tècnica quirúrgica, modificacions, indicacions, contraindicacions, evolució i complicacions

3.7. Resecció de l’exostosi i procediments sobre teixit tou: tècnica Silver, tècnica McBride. Tècnica quirúrgica, modificacions, indicacions, contraindicacions, evolució i complicacions

3.8. Osteotomies capitals o distals: tècnica Reverdin. Tècnica quirúrgica, modificacions, indicacions, contraindicacions, evolució i complicacions

3.9. Osteotomies distals i subcapitals I: tècnica Austin. Tècnica quirúrgica, modificacions, indicacions, contraindicacions, evolució i complicacions. Osteotomies distals i subcapitals II: tècnica DRATO, osteotomia de Mitchell, osteotomia de Roux, osteotomia de Wilson. Tècnica quirúrgica, modificacions, indicacions, contraindicacions, evolució i complicacions

3.10. Osteotomies mediodiafisials: tècnica Ludloff, tècnica Mau, osteotomia en Z-Scarf-Meyer. Tècnica quirúrgica, modificacions, indicacions, contraindicacions, evolució i complicacions

3.11. Osteotomies proximals: tècnica de Balacescu, tècnica Juvara. Tècnica quirúrgica, modificacions, indicacions, contraindicacions, evolució i complicacions

3.12. Artròdesi metatarsocuneal: tècnica Lapidus. Tècnica quirúrgica, modificacions, indicacions, contraindicacions, evolució i complicacions

3.13. Artròdesis metacarpofalàngiques i interfalàngiques. Tècnica quirúrgica, modificacions, indicacions, contraindicacions, evolució i complicacions

3.14. Osteotomies falàngiques: tècnica Akin. Tècnica quirúrgica, modificacions, indicacions, contraindicacions, evolució i complicacions

3.15. Introducció a la cirurgia de cinquè radi. Galindó de sastre: definició. Etiologia. Avaluació clínica

3.16. Tècniques quirúrgiques de cinquè radi I: exostectomies simples, artroplàsties. Tècnica quirúrgica, modificacions, indicacions, contraindicacions, evolució i complicacions. Tècniques quirúrgiques de cinquè radi II: osteotomies distals, osteotomies mediodiafisials. Dobles osteotomies metatarsianes. Tècnica quirúrgica, modificacions, indicacions, contraindicacions, evolució i complicacions

3.17. Alteracions digitals: definició. Classificació. Tècnica quirúrgica per mínima incisió (tècnica, modificacions, indicacions, contraindicacions, evolució i complicacions). Tècnica quirúrgica a camp obert (tècnica, modificacions, indicacions, contraindicacions, evolució i complicacions)

3.18. Alteracions metatarsianes: definició. Classificació. Tècniques quirúrgiques capitals (tècnica, modificacions, indicacions, contraindicacions, evolució i complicacions). Tècniques quirúrgiques de base (tècnica, modificacions, indicacions, contraindicacions, evolució i complicacions)

3.19. Luxacions metacarpofalàngiques: definició. Classificació. Tècniques quirúrgiques alineadores del radi (tècniques, modificacions, indicacions, contraindicacions, evolució i complicacions)

3.20. Concepte, anàlisi i valoració funcional i biomecànica de les iatrogènies quirúrgiques

3.21. Cirurgia podològica de retropeu: artrorrexi, Topaz, fasciectomies, esperó de calcani 

4. Cirurgia plàstica del peu

*  Cal conèixer les diverses tècniques de cirurgia plàstica del peu: empelts, amples, plàsties. Aprendre les habilitats i les aptituds per poder seguir les tècniques de cirurgia plàstica en el peu.

4.1. Característiques de la cirurgia plàstica en el peu

4.2. Definició i característiques dels diferents empelts, amples, que es poden fer al peu

4.3. Principals plàsties d’aplicació en la cirurgia podològica, segons la patologia presentada: Y-plàstia; V-plàstia; Z-plàstia; plàsties de rotació i de translació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes teòriques
L’assistència a les classes teòriques és obligatòria 

Aquestes classes s’imparteixen com a lliçons magistrals participatives, i s’utilitzen tècniques audiovisuals (PowerPoint, vídeos, etc.). El material audiovisual que el professor cregui convenient està a disposició dels estudiants al Campus Virtual.

Pràctiques

a) Laboratori

Pràctica 1. Sobre radiografies de diverses patologies. L’estudiant fa els mesuraments goniomètrics per poder determinar els angles de desviació de cada estructura del peu i així poder escollir les tècniques quirúrgiques més adients en cada cas.

Pràctica 2 .L’alumne valora el test quirúrgic d’avantpeu, tant unguial com osteoarticular, per tenir, d’aquesta manera, un coneixement ampli de l’estat de les estructures de parts toves i osteoarticulars en cada cas i poder fer un diagnòstic encaminat a avaluar la possibilitat d’intervenció quirúrgica.

Pràctica 3. Intervencions quirúrgiques podològiques sobre models anatòmics i teixits orgànics. Seguint en cada cas la metodologia explicada a les classes teòriques, l’estudiant practica diverses tècniques quirúrgiques sobre models anatòmics i teixits orgànics amb patologies diverses simulades, com ara tècniques quirúrgiques òssies i osteoarticulars.

Pràctica 4. Intervencions quirúrgiques sobre teixits orgànics. Seguint en cada cas la metodologia explicada a les classes teòriques l’estudiant prova diverses tècniques quirúrgiques sobre teixits orgànics simulant tenotomies d’allargament, plàsties dèrmiques (Y-plàstia, V-plàstia, Z-plàstia).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La nota final de l’assignatura és la mitjana entre la nota final teòrica i la nota final pràctica. S’han d’aprovar les dues parts independentment.

Part teòrica:

- Prova de síntesi final (80 % de la nota global de teoria). Aquesta prova consta d’un cas clínic (l’alumne ha de justificar i explicar el tractament quirúrgic que ha de portar a terme) i quatre preguntes curtes.

- Qüestionaris a través del Campus Virtual (20 %). L’estudiant ha de fer la lectura de 4 articles i ha d’emplenar el qüestionari corresponent a cadascun.

Part pràctica:

- Prova de síntesi final (20 % de la nota global de pràctiques). L’estudiant ha de fer l’avaluació d’una de les pràctiques a l’atzar, i ha de demostrar la seva habilitat a l’hora de portar-la a terme.

- Avaluació de les pràctiques (80 %). Aquesta part consta de:

    • Avaluació de les actituds i aptituds segons la rúbrica de cada pràctica (2 punts).
    • Avaluació de l’habilitat i coneixement en cadascuna de les pràctiques (6 punts). S’explicarà el dia de la presentació de l’assignatura.

Reavaluació

Es fa dintre del període marcat pel Consell d’Estudis i la fan aquells alumnes que com a mínim hagin obtingut una qualificació de 3,2 a la prova teòrica de síntesi final.

 

Avaluació única

L’han de fer els alumnes que ho sol·licitin en el termini de quinze dies des de l’inici de la docència.

La nota final de l’assignatura és la mitjana entre la nota final teòrica i la nota final pràctica. S’han d’aprovar les dues parts independentment.

Part teòrica:

- Prova de síntesi final (100 % ). Aquesta prova consta d’un cas clínic (l’alumne ha de justificar i explicar el tractament quirúrgic que ha de portar a terme) i quatre preguntes curtes. O de diverses preguntes de tipus tema o curtes a desenvolupar per l’alumne

Part pràctica:

- Prova de síntesi final (20 % de la nota global de pràctiques). L’estudiant ha de fer l’avaluació d’una de les pràctiques a l’atzar, i ha de demostrar la seva habilitat a l’hora de portar-la a terme.

- Avaluació de les pràctiques (80 %). Aquesta part consta de:

    • Avaluació de les actituds i aptituds segons la rúbrica de cada pràctica (2 punts).
    • Avaluació de l’habilitat i coneixement en cadascuna de les pràctiques (6 punts). S’explicarà el dia de la presentació de l’assignatura.

Reavaluació

Es fa dintre del període marcat pel Consell d’Estudis i la fan aquells alumnes que com a mínim hagin obtingut una qualificació de 4 a la prova teòrica de síntesi final.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Christman RA. Foot and ankle radiology. 2th ed. Philadelphia: Wolters Klumer, cop. 2015.  Enllaç

Ed. anterior. Accés restringit a usuaris de la UB. (Cal identificació amb SIRE)  Enllaç

Dockery GL. Butterworth R. Atlas a color y texto cirugía antepie. London: Mosby-Wolfe Publishing; 1992.
 

Frowen P, O’Donnell M, Lorimer DL, Burrow G, editors. Neale’s disorders of the foot. 8th ed. Edinburgh: Elsevier; 2010.  Enllaç

Gould JS. The Foot book. Baltimore: Williams & Wilkins; 1988.  Enllaç

Hetherington VJ. Hallux valgus and forefoot surgery. New York: Churchill Livingstone; 1994.  Enllaç

Izquierdo Cases JO, Quintana Gordon FB. Podología quirúrgica. Madrid: Elsevier; 2006.  Enllaç

Jay R. Current therapy in Podiatric medicine. Philadelphia: B.C. Decker, Inc.; 1989.
 

Klenerman L. The Foot and its disorders. 3rd ed. Oxford: Blackwell Scientific; 1991.

 

  Enllaç

Levy LA, Hetherington VJ, Bakotic BW. Principles and practice of podiatric medicine. 2nd ed. Brooklandville Md.: Data Trace Pub. Co.; 2006.  Enllaç

Mercado OA. Atlas de cirugía del pie. Madrid: Federación Española de Podólogos; 1995.  Enllaç

Myerson M. Foot and ankle disorders. Philadelphia: Saunders; 2000.  Enllaç

Novel Martí V, Planell Mas, ED. Podología: guía práctica. 2a ed. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona; 2008.  Enllaç

Núñez-Samper M, Llanos Alcázar LF. Biomecánica, medicina y cirugía del pie. 2a ed. Barcelona etc.: Masson; 2007.  Enllaç

Scurran BL. Foot and ankle trauma. 2a ed. New York, Madrid etc.: Churchill Livingstone; cop 1996.  Enllaç

Southerland JT, editor. McGlamry’s comprehensive textbook of foot and ankle surgery. 4th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams & Wilkins; 2013.  Enllaç

Thomson T. Assisting at podiatric surgery: a guide for podiatric students and podiatric theatre assistants. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2002.  Enllaç

Yale I. Podiatric medicine; 2a ed. Baltimore, etc: Williams & Wilkins; cop. 1980.  Enllaç