Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràcticum I

Codi de l'assignatura: 360412

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Carmen Moline Regla

Departament: Departament de Ciències Clíniques

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

La presencialitat de les activitats teòriques i pràctiques està subjecta al fet que la situació sanitària ho permeti. En cas contrari, s’adaptaran al sistema mixt / virtual.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

233

 

-  Pràctiques clíniques

Presencial

 

216

 

-  Seminari

Presencial

 

17

Treball tutelat/dirigit

17

( 17 h tutories i 17 h seminaris /)

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

A clínica, l’alumnat ha de seguir els protocols d’actuació de l’Hospital Podològic, que poden consultar al web i al Campus Virtual


Altres recomanacions

Es recomana repassar les assignatures cursades prèviament, especialment les relacionades amb l’activitat clínica.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat d'organització i planificació. Resolució de problemes. Motivació per la qualitat. Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

   -

Identificar la morfologia, l'estructura i les funcions del peu normal, les seves manifestacions patològiques i mètodes d'exploració i diagnòstic.

   -

Desenvolupar la capacitat d'establir protocols, executar-los i avaluar-los. Garantir la qualitat assistencial a la pràctica de la podologia.

   -

Col·laborar amb l'equip multidisciplinari de salut en l'execució dels plans assistencials, la promoció de la salut. Desenvolupar la funció docent i d'educació sanitària.

   -

Conèixer la terapèutica farmacològica, física, ortopodològica, quiropodològica i quirúrgica, i la profilaxi a fi d'aplicar-la en les diverses patologies.

   -

Desenvolupar l'habilitat i destresa en l'ús de l'instrumental, el material i la maquinària emprats per confeccionar i aplicar tractaments podològics.

   -

Desenvolupar les habilitats socials per a la comunicació i el tracte amb el pacient i altres professionals. Elaborar i interpretar informes clínics. Informar de manera suficient i adequada per al consentiment del tractament.

   -

Prescriure, indicar, administrar i aplicar tractaments farmacològics, ortopodològics, físics i quirúrgics. Avaluar els resultats obtinguts del procés d'atenció podològica.

   -

Actuar partint del compliment de les obligacions deontològiques de la professió, la legislació vigent i els criteris de normopraxi.

   -

Identificar els processos patològics mèdics i quirúrgics, les seves característiques, la semiologia i els seus mètodes de diagnòstic.

   -

Interpretar els resultats de les proves complementàries i la racionalització del seu ús.

   -

Distingir els diferents sistemes diagnòstics, les seves característiques i interpretació, i també la manipulació de les instal·lacions de radiodiagnòstic podològic i la radioprotecció.

   -

Dissenyar el pla d'intervenció integral o tractament podològica.

   -

Fer la història clínica podològica i registrar la informació obtinguda. Desenvolupar les tècniques d'exploració física. Emetre un diagnòstic i pronòstic.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Aplicar els coneixements adquirits prèviament a cada situació específica.
— Conèixer les diferents classificacions de les alteracions del peu i les seves repercussions en la clínica.
— Reconèixer les diferents repercussions en el peu produïdes per malalties sistèmiques.
— Dissenyar i executar un pla de tractament basat en criteris d’elecció.

 

Referits a habilitats, destreses

— Dominar l’expressió escrita utilitzant el llenguatge científic.
— Desenvolupar un sistema complet de recollida i registre de dades mitjançant la història clínica.
— Establir un sistema protocol·litzat bàsic i global d’exploració física a cadascun dels pacients i adequar-lo a cada cas.
— Establir un diagnòstic objectiu integrant les dades clíniques obtingudes i les proves complementàries adequades.
— Avaluar l’efectivitat del tractament aplicat.
— Elaborar un informe podològic ben estructurat i amb el llenguatge adient.
— Identificar els aspectes més rellevants de les publicacions científiques.
— Desenvolupar l’aplicació dels tractaments de les diferents disciplines podològiques.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Demostrar la capacitat d’informar l’usuari sobre la situació, opcions de tractament i pronòstic.
— Potenciar la integració dins de l’equip multidisciplinari de salut.
— Proporcionar una atenció eficaç i integral.
— Motivar l’aprenentatge i la millora.
— Saber actuar a partir del compliment de les obligacions deontològiques de la professió.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Pràctiques clíniques

*  El programa consisteix en el desenvolupament d’activitat assistencial clínica duta a terme a l’Hospital Podològic Universitari. Aquesta activitat pràctica es desenvolupa els dilluns i dijous, de 9 a 13 h i de 15 a 19 h. La distribució general dels estudiants durant tot el període de pràctiques ve donada per una divisió de l’activitat en vuit grups: quatre grups al Departament de Quiropodologia/Cirurgia, quatre grups al Departament de Biomecànica i Ortopodologia.

D’altra banda, es duran a terme seminaris relacionats amb la pràctica clínica, Dijous de 8 a 8.45 h del matí, durant tot el període de pràctiques.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

IMPORTANT
Per fer la pràctica, és imprescindible que l’alumnat vagi uniformat (pijama blanc) i amb l’equipament de protecció individual, si així ho exigís la nova normalitat. A més ha d’anar perfectament identificat amb l’acreditació que se li ha facilitat. 

Així mateix, per accedir a la pràctica amb pacients, l’estudiant ha d’haver signat prèviament l’acord de confidencialitat.

A l’inici de cada pràctica els estudiants s’han de dirigir al box designat on es desenvolupen les tasques que adjudica el professor responsable, que assigna els pacients i controla les diferents actuacions, i supervisa sempre el resultat final de la tasca delegada.

El protocol general d’assistència que se segueix està format pels passos següents:

Localització del pacient
— Recepció del pacient
— Anamnesi
Exploració selectiva
Proves complementàries (radiografia, anàlisi informatitzada)
Diagnòstic
Un cop establert el diagnòstic,l’alumnat  col·labora en la preparació del tractament adient

Un cop s’ha seguit el tractament que correspon, l’estudiant descriu totes les accions a la història clínica i acompanya el pacient al servei d’admissions, per a una visita posterior per al control de qualitat, si escau, però tenint en compte que la visita de control ha de coincidir, si és possible, amb el dia de pràctiques del mateix grup que el va atendre anteriorment. D’ aquesta manera pot tancar-se un cicle complet d’assistència.

I redacta un informe clínic de cada pacient visitat per primera vegada i/o aquells pacients derivats a altres professionals. Aquest informe és supervisat pel professor el mateix dia. En el cas d’una visita successiva, el protocol que cal seguir és com si fos una primera visita.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

És requisit indispensable que l’alumnat vagi perfectament uniformat (pijama blanc) i amb la identificació visible (equipament de protecció individual, si així o exigís la nova normalitat).

L’avaluació dels pràcticums es fa de forma continuada. Hi ha una valoració general, que suposa un 70 % de la nota final, i una valoració especifica, que implica el 30 % restant, i correspon als seminaris i/o resolució de casos clínics.

Avaluació general (70 %). Al final de cada dia el professor puntua les activitats pràctiques desenvolupades pel grup d’estudiants de manera que la nota de l’avaluació continuada consisteix en la valoració de les diferents qualificacions parcials obtingudes cada dia de pràctiques. Per això s’utilitzen uns ítems personals i uns ítems d’aplicació de coneixements, reflectits en el mètode d’avaluació Minicex, en què el/la estudiant és avaluat d’un ítem en concret i en finalitzar, pot comentar la pràctica amb el professor per valorar quins aspectes ha de millorar. Aquesta avaluació queda reflectida en aquest full d’avaluació i arxivat en una carpeta fins l’avaluació final, en què es fa la mitjana de tots els Minicex avaluats de cada estudiant. A més cada alumne ha de portar una cartolina cada dia de pràctiques perquè el professor pugui avaluar altres aspectes importants de comportament, com ara la higiene personal, l’actitud, el tracte correcte amb el pacient, etc. L’alumne ha d’enganxar una foto de carnet a la cartolina, per poder-lo identificar.

Aquesta cartolina s’ha d’entregar quan finalitza el període de pràctiques. Així mateix, es considera obligatòria l’assistència als seminaris que suposa el 30 % restant de la nota final.

Per obtenir la nota mitjana del Pràcticum és imprescindible haver aprovat les dues parts avaluades.

Per obtenir la nota de pràctiques l’alumnat ha de complir el 100 % del total del Pràcticum. Només les faltes justificades es poden recuperar, i s’han de fer en una pràctica del mateix tipus. En cas de no poder-se justificar, es qualifiquen amb un 0. En el cas de necessitar un canvi, s’ha d’avisar el coordinador amb antelació i s’ha de fer persona per persona, per no perjudicar la tasca assistencial. Aquests canvis sempre han de ser autoritzats pel coordinador, sempre que la situació sanitària ho permeti.

La cartolina d’avaluació de pràctiques que l’alumnat ha de portar es facilita en començar el període; la falta no justificada el dia de pràctiques suposa la puntuació negativa d’aquell dia.

Les faltes justificades i/o canvis s’han de comunicar al coordinador de l’assignatura, que els haurà d’autoritzar.

 

Avaluació única

Atesa la necessitat de compliment del període de pràctiques clíniques, no és possible plantejar una avaluació única.