Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Bioètica i Legislació Podològica

Codi de l'assignatura: 360415

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jessica Ruiz Toledo

Departament: Departament de Ciències Clíniques

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Professorat

 

Ruiz Toledo, J.

Tur Bujosa, A.

 

 

Consideracions prèvies

 

En funció de la situació sanitària i la disponibilitat de les aules, es preveu la possibilitat d’organitzar classes presencials puntuals de reforç o de suport del temari impartit, amb grups reduïts d’alumnes, en cas que sigui necessari.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

34

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

46

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat d'organització i planificació. Resolució de problemes. Motivació per la qualitat. Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

   -

Desenvolupar la capacitat d'establir protocols, executar-los i avaluar-los. Garantir la qualitat assistencial a la pràctica de la podologia.

   -

Adquirir coneixements sobre la història, els aspectes legislatius, ètics i de gestió relacionats amb la professió. Conèixer el funcionament i recursos de les institucions sanitàries.

   -

Actuar partint del compliment de les obligacions deontològiques de la professió, la legislació vigent i els criteris de normopraxi.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Identificar els límits i els requeriments legals de l’exercici professional del podòleg.

 

— Conèixer la legislació relativa a la professió de podòleg.

 

— Conèixer l’organització professional i les normatives legals i professionals que defineixen l’exercici de la professió.

 

— Analitzar els deures professionals descrits en el codi deontològic dels podòlegs.

 

— Conèixer les bases pel que fa a matèria de bioètica i salut.

 

— Entendre els principis de la bioètica i prendre’ls com a base per a l’actuació professional.

 

— Entendre els problemes ètics en els diferents moments de la vida, i identificar els valors i la importància del respecte per la presa de decisions de la persona implicada.

 

Referits a habilitats, destreses

— Portar a terme anàlisis raonades per fonamentar el comportament professional i la capacitat de crítica d’allò que es viu professionalment.

 

— Utilitzar l’ètica com a instrument per a la convivència social.

 

— Identificar les situacions en què una persona no pot decidir per si mateixa i determinar la conducta professional que caldria seguir considerant els drets i les normes legals.

 

— Debatre les implicacions legals de la negligència professional.

 

— Actuar basant-se en el compliment de les obligacions deontològiques de la professió, la legislació vigent i els criteris de normopraxi.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Iniciar-se en el treball en equip, el raonament crític i el compromís ètic.

 

— Promoure la discussió i l’anàlisi ètica, defensant el respecte per la persona sigui quina sigui la seva situació o el seu problema de salut.

 

— Integrar l’ètica professional i les normes legals com a elements bàsics de la responsabilitat professional.

 

 

Blocs temàtics

 

1. 1. L’EXERCICI PROFESSIONAL

2. 2. DRETS FONAMENTALS I SALUT

3. 3. PROBLEMES LEGALS I ÈTICS

4. 4. SORTIDA AL MÓN PROFESSIONAL

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia proposada es fonamenta en un ensenyament interactiu i dinàmic a partir de:

— Exposició magistral del professor, amb el suport de tècniques audiovisuals i amb la participació interactiva dels alumnes.
— Exposició oral i defensa de projectes.
— Lectura d’articles i debat en grup.
— Discussió i comentaris de documents.
— Visualització de pel·lícules i estudi de casos. Resolució de problemes.
— Tutories personalitzades i en grups reduïts, amb l’objectiu de fer de guiatge en l’aprenentatge autònom, així com assessorar en la presentació i exposició oral dels treballs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’assistència al bloc de Sortida professional és obligatòria per aprovar l’assignatura.

Bioètica:

Es fa avaluació continuada de l’exposició, presentació i defensa de treballs al llarg del curs que cobreixen els diferents blocs de l’assignatura, que representen un 45 % de la nota global. És imprescindible presentar tots dos treballs i aprovar la mitjana de tots dos treballs amb un 5/10 per a poder presentar-se a l’examen de legislació. Es té en consideració la presentació dels treballs, el compliment del guió i els terminis establerts, així com el compliment de l’ortografia pròpia del nivell acadèmic. La qualificació de bioètica no és recuperable si s’obté una nota inferior a un 5/10.

Els criteris per a l’elaboració dels treballs, així com la seva avaluació estaran publicats al Campus virtual de l’assignatura i, a més, s’exposaran el primer dia de classe.

Legislació:
Es fa avaluació final del temari exposat, mitjançant un examen tipus test, de 30 preguntes, que representa el 45 % de la nota global.
L’estudiant ha d’aprovar aquesta part, com a mínim amb un 5/10. L´examen tipus test té 4 respostes possibles, només una certa. Les respostes correctes sumen un punt i les respostes incorrectes resten 0,25.


Sortida al món professional:

— Participació i actituts a les sessions del bloc: 10 %

Reavaluació
Es fa dins del període marcat pel Consell d’Estudis.

Per accedir a aquesta reavaluació del examen de legislació, l’estudiant ha d’haver obtingut una nota mínima d´un 5/10 a l´avaluació continuada de bioètica. Si l’alumne suspèn l’examen de legislació, podrà presentar-se a la reavaluació (test 30 preguntes, té 4 respostes possibles, només una certa. Les respostes correctes sumen un punt i les respostes incorrectes resten 0,25.). L`aprovat és mínim un 5/10.

 

Avaluació única

Els estudiants que vulguin fer avaluació única ho han de sol·licitar durant els primers 15 dies de classe, mitjançant un escrit dirigit al professor.

L’assistència al bloc de Sortida professional és obligatòria per aprovar l’assignatura.

Es farà l’examen final el dia establert. La nota final s’avalua de la manera següent:

Un examen final amb dues parts; bioètica i  legislació. Cada part equival a un 50% de la nota i ha de ser superada cadascuna de les parts amb una nota igual o superior a 5/10.
Es tenen en consideració les faltes d’ortografia a l’hora de presentar els treballs

Reavaluació de l’avaluació única

Es fa dins del període marcat pel Consell d’Estudis.

Un examen final amb dues parts; bioètica i legislació. Cada part equival a un 50% de la nota i ha de ser superada cadascuna de les parts amb una nota igual o superior a 5/10.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Abel i Fabre F. Bioética: orígenes, presente y futuro. [Madrid]: Institut Borja de Bioética: Fundación Mapfre Medicina; 2001.  Enllaç

Beauchamp TL, Childress JF. Principles of biomedical ethics. 7th ed. New York: Oxford University Press; 2013.  Enllaç

Gómez Jara M. La responsabilidad profesional sanitaria. Barcelona: Atelier; 2007.  Enllaç

Gómez Jara M, Novel Martí V. El ejercicio privado de las profesiones sanitarias: requisitos legales. Barcelona: Atelier; 2007.  Enllaç

Jonsen AR. Ética clínica: aproximación práctica a la toma de decisiones éticas en la medicina clínica. Barcelona: Ariel; 2005.  Enllaç

Kuhse H, Singer P. A companion to bioethics. 2nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell; 2011.  Enllaç

Espejo Arias MD, Castilla García A. (coord) Bioética en las ciencias de la salud. Granada : Asociación Alcalá, 2001

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1525639*  Enllaç

Cambra Badii I, Michel Fariña JJ (comp). House y la cuestión de la verdad : bioética y psiconálisis. Buenos Aires : Letra Viva, Libreria y Editorial, 2017

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2236617*  Enllaç

Boladeras M (coord). Bioética del cuidar : ¿qué significa humanizar la asistencia?. Madrid : Tecnos, cop. 2015

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2165472*  Enllaç

Vídeos, DVD i pel·lícules cinematogràfiques

El Doctor [DVD]. [Madrid]: Buena Vista Home Entertainment; 2004.  Enllaç

Caro diario [DVD]. [Barcelona]: DeAPlaneta : SAV, DL 2007   Enllaç