Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Podologia Pediàtrica

Codi de l'assignatura: 360476

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Laura Perez Palma

Departament: Departament de Ciències Clíniques

crèdits: 6

Programa únic: S

Més informació enllaç

 

 

Consideracions prèvies

 

En funció de la situació sanitària i la disponibilitat de les aules, es preveu la possibilitat d’organitzar classes presencials puntuals de reforç o de suport del temari impartit, amb grups reduïts d’alumnes, en cas que sigui necessari.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

51

 

-  Teoria

Presencial

 

45

 

(Es farà en format presencial)

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

4

 

(Es farà de forma presencial)

 

-  Seminari

No presencial

 

2

 

(Format no presencial sincrònic i asincrònic)

Treball tutelat/dirigit

49

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

— Tenir els coneixements i habilitats que s’han treballat a les assignatures bàsiques i obligatòries cursades anteriorment.


Altres recomanacions

 Es recomana fer en el mateix moment pràctiques clíniques de pediatria al Pràcticum per aprofitar al màxim l’assignatura. És imprescindible aportar el material específic següent per fer les pràctiques:

- Goniòmetre multiús
- Regle de Perthes
- Cinta mètrica
- Llapis gras negre o blau
- Tisores
- Plomada clínica de corda llarga
- Pantalons curts
- Samarreta de tirants

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat d'organització i planificació. Resolució de problemes. Motivació per la qualitat. Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

   -

Identificar la morfologia, l'estructura i les funcions del peu normal, les seves manifestacions patològiques i mètodes d'exploració i diagnòstic.

   -

Desenvolupar la capacitat d'establir protocols, executar-los i avaluar-los. Garantir la qualitat assistencial a la pràctica de la podologia.

   -

Identificar i analitzar els problemes de salut del peu en els diferents aspectes ambientals, biodinàmics i socials, i també un aprenentatge relatiu a l'avaluació dels fets científicament provats i a l'anàlisi de les dades en general, per aplicar la podologia basada en l'evidència.

   -

Actuar partint del compliment de les obligacions deontològiques de la professió, la legislació vigent i els criteris de normopraxi.

   -

Identificar els processos patològics mèdics i quirúrgics, les seves característiques, la semiologia i els seus mètodes de diagnòstic.

   -

Interpretar els resultats de les proves complementàries i la racionalització del seu ús.

   -

Distingir els diferents sistemes diagnòstics, les seves característiques i interpretació, i també la manipulació de les instal·lacions de radiodiagnòstic podològic i la radioprotecció.

   -

Fer la història clínica podològica i registrar la informació obtinguda. Desenvolupar les tècniques d'exploració física. Emetre un diagnòstic i pronòstic.

   -

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la morfologia, estructura i funcions del peu durant la lactància i infància, les seves manifestacions patològiques així com els mètodes d’exploració i diagnòstic.
— Entendre el desenvolupament evolutiu, l’estructura i les funcions de l’aparell locomotor, respecte a la posició bípeda i a la marxa humanes durant la lactància i infància.
— Conèixer els processos fisiològics en l’adopció de la posició bípeda i de la marxa fins a la maduresa biològica, les seves desviacions patològiques, característiques, semiologia i mètodes de diagnòstic clínic.
— Conèixer els diferents sistemes de diagnòstic instrumental, característiques i interpretació.
— Aprendre els paràmetres normals del creixement evolutiu de l’extremitat inferior, des del punt de vista de la seva formació, estructura morfològica i fisiologia funcional bípeda.

 

Referits a habilitats, destreses

— Familiaritzar-se amb les tècniques bàsiques d’exploració podològica adaptades als períodes de lactància i infància, tenint en compte els elements diferencials que presenten respecte a l’adult.
— Ser capaç de reconèixer els processos patològics de l’extremitat inferior durant el mencionat període, la seva etiologia, estructuració, les disfuncions que generen i les evolucions del procés, per tal d’aconseguir un diagnòstic correcte, determinar el pronòstic més probable, l’elecció del tractament més adient a cada patologia així com de les teràpies alternatives disponibles.
— Avaluar el resultat de l’aplicació o no d’un tractament podològic i recollir les dades per iniciar treballs d’investigació.
— Exposar al pacient les característiques, avantatges i inconvenients que pot comportar l’aplicació del tractament proposat.
— Desenvolupar la capacitat d’establir protocols.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Rebre correctament el pacient, i mantenir un clima de confiança i respecte mutu.
— Mantenir l’ordre, la neteja i el respecte a les instal·lacions del centre i de la Clínica Podològica de la UB.
— Fomentar la participació dels estudiants en sessions de debat de casos clínics.
— Complir amb l’horari de les pràctiques i ser puntual des de l’inici.
— Seguir escrupolosament les normes i els protocols de seguretat als tallers i a les instal·lacions de la Clínica Podològica de la UB.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Embriologia de l’extremitat inferior. Anomalies congènites

1.1. Embriologia

1.2.  Anomalies congènites

2. Desenvolupament ontogenètic de la marxa bípeda

*  Maduració motora de l’aparell locomotor durant la infància

2.1. Creixement i desenvolupament del lactant

2.2. Desenvolupament psicomotor i habilitats motrius

3. Desenvolupament morfogenètic de l’extremitat inferior i la columna durant la infància

*  Desenvolupament morfogenètic de la columna, del maluc, genoll i peu

3.1. El maluc

3.2. El genoll

3.3. El peu

3.4. La columna

4. Patologia podològica pediàtrica

4.1. Dolor de creixement vs. dolor musculoesquelètic d’etiologia patològica 

4.2. Maluc

4.3. Genoll

4.4. Peu

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es proposa com a metodologia pedagògica un ensenyament interactiu i dinàmic, amb format mixt:

— Programa teòric presencial

Les diferents unitats temàtiques s’imparteixen en l’entorn de la classe magistral participativa, amb suport de mitjans audiovisuals i models que ajuden les sessions explicatives. . Es fan controls d’avaluació de coneixements assolits en finalitzar les unitats temàtiques 2,3 i 4.

— Seminaris no presencial

El seminari està programat per desenvolupar diferents aspectes pràctics i teòrics en què s’incentiva el treball en equip, el fet de compartir coneixements, fomentar l’anàlisi crítica de la informació compartida i la lectura de fonts bibliogràfiques.

Tractarà sobre protocol bàsic d’exploració. Es farà en entorn virtual asincrònic. Consta de dues partes diferenciades: valoració en sedestació i decúbit i una segona part de valoració en bipedestació. Aquest seminari es farà abans de la classe pràctica de laboratori en la qual s’aprofitarà per resoldre qualsevol dubte de l’estudiant.

Vídeo grupal teoricopràctic

En acabar el semestre (s’avisarà del termini d’entrega), cada grup haurà de presentar un vídeo d’una durada màxima de 10 minuts amb una presentació de PowerPoint, relacionat amb un tema de qualsevol unitat  temàtica i basat en un cas clínic (pacient de l’Hospital Podològic en les pràctiques clíniques). Hi han de participar tots els estudiants del grup.

— Pràctiques presencials

L’assistència a la pràctica és obligatòria. Es fa una sessió pràctica de laboratori que es desenvolupa al laboratori d’exploració, situat a la primera planta. La formació clínica es fa dins del rotatori del Pràcticum. Per a les pràctiques cada estudiants ha de portar un regle de Perthes, un goniòmetre de doble braç, un llapis vidriogràfic i un martell de reflexos. 

En acabar el semestre (s’avisarà del termini d’entrega) l’estudiant ha de presentar un protocol d’exploració personalitzat.

— Lectura bibliogràfica facilitada

És necessari per al bon desenvolupament de l’assignatura que els estudiants llegeixin les bibliografies facilitades durant el el curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per poder aprovar l’assignatura , s’ha d’haver superat amb una nota mínima de 5 cadascuna de les parts.


Teoria (avaluació dels coneixements de les unitats temàtiques) (70 %)

— 20 %. Al final de les unitats temàtiques 2, 3 i 4 es fa una prova objectiva de resposta d’elecció múltiple amb 4 opcions de resposta, de les quals només una és vàlida, en format presencial d’una hora de durada. Tres preguntes incorrectes en descompten una de certa. Cada prova té una valoració sobre 10. L’estudiant que no ha fet alguna de les proves teòriques (sempre que no tingui justificació per part del professor) no pot accedir a l’examen final teòric de l’assignatura.

— 50 %. Prova objectiva d’elecció múltiple en format presencial: preguntes amb quatre opcions de resposta, només una de les quals és vàlida (tres respostes incorrectes en descompten una de correcta). Els continguts de la prova són els assolits durant les classes teòriques. 

Seminaris (25 %)

— En acabar el semestre (s’avisarà del termini d’entrega), cada grup haurà de presentar un vídeo d’una durada màxima de 10 minuts sobre un treball basat en un cas clínic (pacient de l’Hospital Podològic en les pràctiques clíniques), relacionat amb un tema de qualsevol unitat  temàtica, en la qual han de participar tots els estudiants del grup.


Pràctica (5 %)

— L’assistència a les pràctiques és obligatòria. L’avaluació pràctica consisteix en la presentació d’un protocol personalitzat d’exploració pediàtrica personalitzat.

Reavaluació

— El procés de reavaluació consisteix en la valoració del grau d’assoliment dels resultats de l’aprenentatge de l’assignatura. Poden accedir a la reavaluació els estudiants que s’hagin presentat prèviament a totes les proves (seminari, treball grupal, pràctiques i examen teòric) i hagin obtingut una nota final igual o superior al 80 % del que és necessari per superar-la (entre 4 i 4,9). Aquest examen de reavaluació serà de les mateixes característiques que l’avaluació ordinària final, de tipus test.

 

 

Avaluació única

Aquesta avaluació consisteix en un examen teòric de les mateixes característiques que en l’avaluació continuada (70 %) , presentació d’un cas clínic (25 %) i presentació de protocol d’exploració pediàtrica personal (5 %).

L’estudiant ha de sol·licitar per escrit acollir-se a l’avaluació única durant els primers quinze dies de curs.

Reavaluació

- El procés de reavaluació consisteix en la valoració del grau d’assoliment dels resultats de l’aprenentatge de l’assignatura. Poden accedir a la reavaluació els estudiants que hagin fet totes les proves (seminari, treball grupal, pràctiques i examen teòric) i hagin obtingut una nota final igual o superior al 80 % del que és necessari per superar-la (entre 4 i 4,9). Aquest examen de reavaluació serà de les mateixes característiques que l’avaluació ordinària final, de tipus test.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Dufour M. Anatomía del aparato locomotor: osteología, artrología, miología, aparato fibroso, neurología, angiología, morfotopografía. Tomo I : Miembro inferior. Barcelona: Masson; 2003.  Enllaç

Evans A. Paediatrics. Edinburgh: Churchill Livingstone/Elsevier; 2010.  Enllaç

Fenichel GM. Neurología pediátrica clínica: un enfoque por signos y síntomas. 6a ed. Madrid: Elsevier; 2010.  Enllaç

També disponible en versió electrònica (5a ed.). Accés restringit a usuaris de la UB (Cal identificació amb SIRE)  Enllaç

Hanquinet S, Ferey S, Kalifa G. Imagen pediátrica práctica. Barcelona: Elsevier-Masson; 2010.  Enllaç

Herring JA. Tachdjian’s pediatric orthopaedics. 5th ed. Philadelphia: Saunders/Elsevier; c2014.  Enllaç

Kliegman RM. Tratado de pediatría [de] Nelson: 20a ed. Barcelona: Elsevier, cop. 2016.  Enllaç

Moore KL, Persaud TVN, Torchia MG. Embriología clínica. 10a ed. Barcelona: Elsevier; 2016.  Enllaç

Marcdante K, Kliegman RM. Nelson essentials of pediatrics. 7th ed. Philadelphia: Saunders/Elsevier; 2014.   Enllaç

Staheli LT, Song KM. Pediatric orthopaedic secrets. 3rd ed. Philadelphia: Mosby/Elsevier; 2007.  Enllaç

Butterworth, M. L., & Marcoux, J. T. The Pediatric Foot and Ankle Diagnosis and Management. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-29788-6

 

Molina Rueda, F &Carratalá Tejada, M. La Marcha Humana. Biomecánica, evaluación y patología. 2020, Editorial médica panamericana.

Article

Benedetti M, Ceccarelli F, Berti L, Luciani D, Catani F, Boschi M, Giannini S. Diagnosis of Flexible Flatfoot in Children: A Systematic Clinical Approach. Orthopedics [Internet]. 2011 [consulta 19 de setembre 2017] 34(2):94. Disponible a: http://www.healio.com/orthopedics/foot-ankle/journals/ortho/2011-2-34-2/%7B10a8adde-4f80-447e-8f61-b972ef836c7b%7D/diagnosis-of-flexible-flatfoot-in-children-a-systematic-clinical-approach  Enllaç

Bravo Acuña J. Abordaje de las lesiones deportivas más frecuentes. Introducción. AEPAP. Curso de Actualización Pediatría [Internet] 2009 [consulta: 19 de setembre 2017] 109-10. Disponible a: https://www.aepap.org/sites/default/files/lesiones_deportivas.pdf
  Enllaç

Cynthia R. LaBella, MD. Common acute sports-related lower extremity injuries in children and adolescents. Clin Ped Emerg Med [Internet] 2007 [consulta: 19 de setembre 2017] 8(1):31-42. Disponible a: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1522840107000110
  Enllaç

  Accés restringit a usuaris de la UB (cal identificació amb SIRE)

Evans AM. The flat-footed child - To treat or not treat, what is the clinician to do? J Am Podiatr Med Assoc [Internet] 2008 Sep [consulta: 19 de setembre 2017]; 98(5): 386-393. Disponible a: http://cataleg.ub.edu/record=b1512269~S1*cat  Enllaç

  Accés restringit a usuaris de la UB. (Cal identificació amb SIRE)

Evans AM, Rome K, Peet L. The Foot Posture Index, Ankle Lunge Test, Beighton Scale and the Lower Limb Assessment Score in Healthy Children: A Reliability Study. J Foot Ankle Res [Internet] 2012 Sept [consulta: 19 de setembre 2017]; 5(1). Disponible a: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3283490/
  Enllaç

Kocher MS, Tucker R. Pediatric athlete hip disorders. Clin Sports Med [Internet] 2006 Apr [consulta: 19 de setembre 2017]; 25(2): 241-253. Disponible a: http://www.sportsmed.theclinics.com/issue/S0278-5919(06)X0018-2
 
  Enllaç

Lafuente G, Espinosa I, Martínez L, Palomo I, Ramos J, Salcini JL. Dismetría y Equino. Estudio y compensación ortopodológica. Revista Española de Podología. 2000; 11(1):28-34.  
  Enllaç

Martí Fernández J, Espinosa Farrona C. Enfermedad de Iselin; un caso en un joven deportista. Rev Pediatr Aten Primaria. [Internet] 2013 [consulta: 19 de setembre 2017];15:69-72. Disponible a: http://www.pap.es/FrontOffice/PAP/front/Articulos/Articulo/_IXus5l_LjPrFG1u0ScQLB-TBO1GbGXds  Enllaç

Nilsson MK, et al. Classification of the height and flexibility of the medial longitudinal arch of the foot. J Foot Ankle Res [Internet] 2012 Feb [consulta 21 Setembre 2017]; 5(3). Disponible a: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3354337/
  Enllaç

Parra García JI, Bueno Sánchez A. El pie plano; las recomendaciones del traumatólogo infantil al pediatra. Rev Pediatr Aten Primaria [Internet]  2011 [consulta 21 de setembre 2017];13:113-25. Disponible a: http://www.pap.es/FrontOffice/PAP/front/Articulos/Articulo/_IXus5l_LjPq5MY8tQoQkuOIf5mVhbXy8  Enllaç

Pose G. Lesiones deportivas osteocartilaginosas en el niño y adolescente. Rev chil radiol [Internet] 2005 [consulta 21 de setembre 2017] 11.2: 91-100. Disponible a: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-93082005000200008
  Enllaç

Redmond AC, Burns J, Crosbie J, Ouvrier R. An initial appraisal of the validity of a criterion based, observational clinical rating system for foot posture. J Orthop Sports Phys Ther. 2001; 31: 160. Disponible a: http://cataleg.ub.edu/record=b1983113~S1*cat  Enllaç

  Accés restringit a usuaris de la UB. (Cal identificació amb SIRE)

Rodríguez Valverde E. Pie valgo con rotación de astrágalo y pronación con imagen podoscópica de aplanado, M.TTA.V y dismetría real y virtual de E.E.I.I. con repercusión en columna. Revista Española de Podología 1999; IV (4)199-203.  Enllaç

Single-heel rise test. OrthopaedicsOne: The Orthopaedic Knowledge Network. [Internet] 2010 Apr [consulta 19 de setembre 2017] 11:16. Disponible a:http://www.orthopaedicsone.com/x/DgD5AQ
  Enllaç

Villalón Alonso JM. Lesiones deportivas más frecuentes (tobillo, rodilla, mano y muñeca). AEPaped. Curso de Actualización Pediatría [Internet]. 2009 [consulta: 19 de setembre de 2017]; 111-6. Disponible a: 
http://docplayer.es/8215332-Abordaje-de-las-lesiones-deportivas-mas-frecuentes-introduccion-juan-bravo-acuna-pediatra-cs-el-greco-getafe-madrid-juanbravoa-gmail.html
  Enllaç

Alonso P, Bonfill X. Guías de práctica clínica (1): elaboración, implantación y evaluación. Radiología [Internet] 2007 gener. [consulta: 19 de setembre 2017]; 49(1):19-22. Disponible a: http://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-articulo-guias-practica-clinica-i-elaboracion-13098744
  Enllaç

Pàgina web

García Fontecha CG. traumatologianfantil.com [Internet]. Barcelona: L’autor; c2010 [consulta: 19 de setembre 2017]. Disponible a: http://www.traumatologiainfantil.com/es  Enllaç

Secot: Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología [Internet]. Madrid: Secot. [consulta: 19 de setembre 2017]. Disponible a: https://www.secot.es/  Enllaç

Asociación Española de Pediatría [Internet]. Madrid: L’Associació; c2013 [consulta: 19 de setembre 2017] Anales de Pediatría. Disponible a: http://www.aeped.es/anales-pediatria  Enllaç