Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Peu de Risc

Codi de l'assignatura: 360477

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Carolina Padros Sanchez

Departament: Departament de Ciències Clíniques

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

La presencialitat de les activitats teòriques i pràctiques està subjecta al fet que la situació sanitària ho permeti. En cas contrari, s’adaptaran al sistema mixt / virtual.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

64

 

-  Teoria

Presencial

 

32

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

8

 

-  Pràctiques clíniques

Presencial

 

24

Treball tutelat/dirigit

36

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Tenir els coneixements i habilitats treballats a les assignatures bàsiques i podològiques cursades anteriorment.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat d'organització i planificació. Resolució de problemes. Motivació per la qualitat. Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

   -

Desenvolupar la capacitat d'establir protocols, executar-los i avaluar-los. Garantir la qualitat assistencial a la pràctica de la podologia.

   -

Conèixer la terapèutica farmacològica, física, ortopodològica, quiropodològica i quirúrgica, i la profilaxi a fi d'aplicar-la en les diverses patologies.

   -

Prescriure, indicar, administrar i aplicar tractaments farmacològics, ortopodològics, físics i quirúrgics. Avaluar els resultats obtinguts del procés d'atenció podològica.

   -

Dissenyar el pla d'intervenció integral o tractament podològica.

(Dissenyar el pla d¿intervenció integral i el tractament podològic)

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Introduir-se dins el concepte de peu de risc i les seves característiques.
— Conèixer els diferents factors que contribueixen a la formació d’un peu de risc.
— Reconèixer les diferents malalties sistèmiques que provoquen un peu de risc.

 

Referits a habilitats, destreses

— Aplicar els coneixements adquirits prèviament a cada situació específica.
— Saber explorar, diagnosticar i tractar un peu de risc.
— Establir un sistema protocol·litzat bàsic i global d’exploració física a cadascun dels pacients i adequar-lo als seus factors de risc.
— Establir un diagnòstic objectiu integrant les dades clíniques obtingudes i les proves complementàries adequades.
— Dissenyar i executar un pla de tractament basat en criteris d’elecció.
— Prevenir i tractar un peu de risc.
— Fer una bona educació sanitària al pacient i al familiar de suport.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Demostrar la capacitat d’informar sobre la situació, opcions de tractament i pronòstic a l’usuari.
— Integrar-se dins de l’equip multidisciplinari de salut.
— Mostrar una atenció eficaç i integral.
— Motivar-se en l’aprenentatge i la millora.
— Saber actuar a partir del compliment de les obligacions deontològiques de la professió.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Sistema circulatori (generalitats)

1.1. Sistema circulatori

1.2. Malalties de les venes

1.3. Malalties de les artèries 

2. Arteriopaties perifèriques. Neuropaties perifèriques

2.1. Arteriopatia perifèrica

2.2. La sang i el seu paper en la circulació

2.3. Arterioesclerosi i ateromatosi

2.4. Factors de risc vascular

2.5. Arteriopatia perifèrica obliterant crònica

2.6. Tractament de l’arteriopatia obliterant crònica 

2.7. Altres malalties arterials 

2.8. Neuropaties perifèriques 

2.9. Artropaties perifèriques / Peu de Charcot

3. Diabetis

3.1. Fisiopatologia de la diabetis

3.2. Complicacions agudes i cròniques de la diabetis

3.3. Tractaments de la diabetis

4. Peu diabètic

4.1. Exploració i diagnòstic del peu diabètic

4.2. Tractament (cures) del peu diabètic

4.3. Tractament ortopodològic del peu diabètic

4.4. Educació i prevenció del peu diabètic

4.5. Calçat-teràpia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Programa teòric
* Programa teòric / Docència presencial

Les diferents unitats temàtiques es desenvolupen al voltant de la classe magistral participativa, amb el suport de mitjans audiovisuals.

Seminaris i presentació de casos. Es fan un total de quatre seminaris durant el semestre per aprofundir sobre cada un dels temes monogràfics específics a partir de la informació proporcionada prèviament pel professor. Es fa la presentació de quatre casos clínics relacionats amb cada un dels temes donats a l’assignatura, per desenvolupar conjuntament amb els alumnes.

* Pràctiques de laboratori / Docència presencial

Es fan al laboratori de pràctiques del campus de Ciències de la Salut de Bellvitge. Es duen a terme un total de dues pràctiques de laboratori per grup.

* Pràctiques clíniques / Docència presencial

Es duen a terme a l’Hospital Podològic de la Universitat de Barcelona (Fundació Josep Finestres). Es fan un total de tres pràctiques per grup.

*Lectura de la bibliografia facilitada

És necessari per al bon desenvolupament de l’assignatura que els alumnes llegeixin les fonts bibliogràfiques recomanades.

S’utilitza el Campus Virtual de l’assignatura per penjar els apunts utilitzats en la docència, que s’han de completar amb el contingut de les exposicions i discussions a classe i amb la bibliografia recomanada.

"Les condicions previstes en aquest pla docent es poden veure afectades i susceptibles  de modificació per l´evolució de la pandèmia".

 

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada / Docència presencial
Per defecte, el sistema d’acreditació de l’assignatura és l’avaluació continuada. Es fan exàmens al llarg del curs que cobreixen els diferents temes de l’assignatura. Els exàmens són de tipus test i preguntes curtes. La matèria és acumulativa en cada examen parcial, de manera que l’examen final acaba per cobrir tota la matèria impartida al llarg del curs incloent-hi el temari explicat a les pràctiques de laboratori i els seminaris.

Sistema de puntuació i ponderació relativa

La nota final s’obté de la manera següent:

— 1r examen parcial: 30 % (3 punts). (Bloc 1; bloc 2, es fa una vegada finalitzats aquests blocs). L’examen té 34 preguntes de tipus test (per cada tres respostes incorrectes se’n resta una de correcta) i 2 preguntes curtes. La puntuació d’aquest parcial es fa sobre 10. Les preguntes tipus test suposen un 8/10 i les preguntes curtes 1/10 cadascuna.

— 2n examen parcial: 50 % (5 punts). (Recordatori bloc 1 i bloc 2, bloc 3, bloc 4). L’examen consta de 6 preguntes curtes (0,5/10 cadascuna) i dos casos clínics (1/10 cadascun). Aquesta avaluació es fa dins el període establert pel Consell d’Estudis.

— La presentació de casos clínics i l’avaluació positiva de les pràctiques: 20 % (2 punts). La normativa de presentació dels casos clínics estarà disponible en el Campus virtual de l’assignatura.

Les pràctiques de laboratori i les pràctiques clíniques són obligatòries. La no assistència a una de les pràctiques de laboratori o clíniques significa la no obtenció dels 2 punts.

És imprescindible aprovar el segon examen parcial per obtenir els 2 punts de la part pràctica i teòrica de l’assignatura.

 

Reavaluació

Només poden accedir a la reavaluació els estudiants que obtinguin una qualificació igual o més gran de 4 en el segon examen parcial i que hagin fet totes les pràctiques clíniques i de laboratori.

La reavaluació consisteix en una prova de tipus test i preguntes curtes relacionades amb casos clínics, de les mateixes característiques. S’hi inclouen els blocs 1, 2, 3, 4.

Aquesta reavaluació es fa dins el període establert pel Consell d’Estudis.

 

 

Avaluació única

Els estudiants que vulguin fer avaluació única ho han de sol·licitar a principi de curs mitjançant un escrit dirigit al professor, durant els primers quinze dies des de l’inici de la docència. Es fa un examen final el mateix dia que es faci el segon examen parcial d’avaluació continuada. La nota final s’obté de la manera següent:

— Examen final d’avaluació única: 80 % (8 punts). Constarà de deu preguntes curtes, dos casos clínics i un tema a desenvolupar.
— La presentació de casos clínics, i l’assistència a les pràctiques clíniques i de laboratori i avaluació positiva de les pràctiques: 20 % (2 punts).

— La presentació de casos clínics i l’assistència a les pràctiques clíniques i de laboratori és obligatòria. La no presentació dels casos clínics significa la no obtenció dels 2 punts.

Reavaluació

Només poden accedir a la reavaluació els estudiants que obtinguin una qualificació igual o superior a 4 en l’examen d’avaluació única i que hagin fet totes les pràctiques clíniques i de laboratori.

La reavaluació consisteix en una prova de tipus test i preguntes curtes relacionades amb casos clínics, de les mateixes característiques. S’hi inclouen els blocs 1, 2, 3, 4.

Aquesta reavaluació es fa dins el període establert pel Consell d’Estudis.

" Les condicions previstes en aquest pla docent, es poden veure afectades i susceptibles de modificació per l´evolució de la pandèmia"

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Boulton AJM, Rayman G, Cavanagh PR. The foot in diabetes. Chichester: John Wiley & sons; 2006.  Enllaç

Edmonds ME, Foster AVM, Sanders LJ. A Practical manual of diabetic foot care. 2a ed. Malden, Mass.: Blackwell; 2008.  Enllaç

Accés restringit a usuaris de la UB. (Cal identificació amb SIRE)   Enllaç

Lavery LA, Peters EJG, Bush RL. High risk diabetic foot: treatment and prevention. New York: Informa Healthcare; 2010.  Enllaç

Lázaro Martínez JL, Aragón Sánchez FJ. Atlas de manejo práctico del pie diabético. [S.l. : s.n.]; 2004.  Enllaç

Levin ME, O’Neal LW, Bowker JH, Pfeifer MA. Levin and O’Neal’s the diabetic foot. 7th ed. Philadelphia Pa.: Mosby/Elsevier; 2008.  Enllaç


També disponible en versió electrònica (en castellà). Accés restringit a usuaris de la UB (Cal identificació amb SIRE)  Enllaç

Atención integral de las heridas crónicas. 2a ed. Madrid: Fundación Sergio Juán Jordan : Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, 2016  Enllaç

Viadé Julià J, Anglada Barceló J. Pie diabético. Madrid: Ergón; 1999.  Enllaç

Viadé Julià J, Royo Serrando J. Pie diabético: guía para la práctica clínica. 2a ed. Madrid: Médica Panamericana; 2013.  Enllaç

Revista

Revista Pie Diabético [Revista en línia]. Sabadell: Lacy. No. 1, 2007- [consulta 22 de setembre de 2017]. Disponible a: http://cataleg.ub.edu/record=b2016774~S4*cat  Enllaç

Pàgina web

ALAD: Asociación Latinoamericana de Diabetes [Internet]. Santo Domingo: L’Associació. [Consulta 22 de setembre de 2017]. Disponible a: http://www.alad-americalatina.org/  Enllaç

ADS: Australian Diabetes Society: the leading society for research, medical practice and education in diabetes [Internet]. Sydney: La Societat; c2014.  [Consulta 22 de setembre de 2017]. Disponible a: http://www.diabetessociety.com.au/  Enllaç

American Diabetes Association [Internet]. Alexandria: L’Associació; c1995-2015 [Consulta 22 de setembre de 2017]. Disponible a: http://www.diabetes.org/  Enllaç

Diabetes UK: care, connect, campaign [Internet]. London: Diabetes UK; c2015. [Consulta 22 de setembre de 2017]. Disponible a: http://www.diabetes.org.uk/  Enllaç

EASD: European Association for the Study of Diabetes [Internet]. Düsseldorf. EASD; c2012. [Consulta 22 de setembre de 2017]. Disponible a: http://www.easd.org/  Enllaç

GNEAUPP: Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento de úlceras por presión y heridas [Internet]. Logroño: GNEAUPP; c2015. [Consulta 22 de setembre 2017]. Disponible a: http://www.gneaupp.es  Enllaç

International Diabetes Federation [Internet]. Brussels: La Fundació; c2014. [Consulta 22 de setembre de 2017]. Disponible a: http://www.idf.org/  Enllaç

Jovinelly, J. Type 2: Diabetes and your feet [Internet]. 2012. San Francisco: Healthline Networks, c2014. [Consulta 22 de setembre de 2017]. Disponible a: http://www.healthline.com/health/type-2-diabetes/feet  Enllaç

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad [Web]. Madrid: El Ministeri. [Consulta: 22 de setembre de 2017]. Disponible a: http://www.msssi.gob.es/  Enllaç

Organización Mundial de la Salud [Internet]. [Consulta 22 de setembre de 2017]. Disponible a: http://www.who.int/es/  Enllaç

Salut [Internet]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. [Consulta 22 de setembre de 2017]. Disponible a: http://web.gencat.cat/ca/temes/salut/  Enllaç

semFYC: Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria [Internet]. Barcelona: semFYC; c1983-2014. [Consulta 22 de setembre de 2017]. Disponible a: https://www.semfyc.es/medicos/  Enllaç

Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica [Internet]. Madrid: La Societat; c2013. [Consulta 22 de setembre de 2017]. Disponible a: http://www.seimc.org/  Enllaç

Sociedad Española de Diabetes [Internet]. Madrid: La Societat; c2015. [Consulta 22 de setembre de 2017]. Disponible a: http://www.sediabetes.org  Enllaç