Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Podologia Esportiva

Codi de l'assignatura: 360492

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Idoia Pascalet Plaja

Departament: Departament de Ciències Clíniques

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

La presencialitat de les activitats teòriques i pràctiques està condicionada per la situació sanitària. En cas contrari, s’adaptaran al sistema mixt /virtual.

 

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

34

((En cas d?emergència sanitària la teoria i l?explicació teòrica de les pràctiques, es farà en modalitat virtual.))

 

-  Teoria

Presencial

 

17

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

17

Treball tutelat/dirigit

21

((En cas d?emergència sanitària aquest es veurà incrementat.))

Aprenentatge autònom

20

((En cas d?emergència sanitària aquest es veurà incrementat.))

 

 

Recomanacions

 

— Es recomana l’ús correcte de l’uniforme.
— Cal l’aplicació de terminologia clínica actualitzada i adequada.


Altres recomanacions

— Lectura i discussió d’articles de patologia esportiva actuals.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat d'organització i planificació. Resolució de problemes. Motivació per la qualitat. Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

   -

Identificar la morfologia, l'estructura i les funcions del peu normal, les seves manifestacions patològiques i mètodes d'exploració i diagnòstic.

   -

Desenvolupar la capacitat d'establir protocols, executar-los i avaluar-los. Garantir la qualitat assistencial a la pràctica de la podologia.

   -

Desenvolupar l'habilitat i destresa en l'ús de l'instrumental, el material i la maquinària emprats per confeccionar i aplicar tractaments podològics.

   -

Prescriure, indicar, administrar i aplicar tractaments farmacològics, ortopodològics, físics i quirúrgics. Avaluar els resultats obtinguts del procés d'atenció podològica.

   -

Interpretar els resultats de les proves complementàries i la racionalització del seu ús.

   -

Fer la història clínica podològica i registrar la informació obtinguda. Desenvolupar les tècniques d'exploració física. Emetre un diagnòstic i pronòstic.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 •  Introduir-se en les característiques pròpies de l’esport i les lesions més freqüents dels esportistes, i adquirir coneixements fonamentals sobre: biomecànica i patomecànica en els esports.
 • Conèixer i aplicar el protocol d’exploració esportiu.
 • Utilitzar mètodes i tècniques per a l’anàlisi de disfuncions musculars, articulars i lligamentoses de la columna, maluc, genoll i peu que permetin l’anàlisi de les dades per poder arribar a un diagnòstic i a un pronòstic adequats.
 • Relacionar els signes i símptomes clínics, goniomètrics i radiològics amb les diferents patologies esportives.
 • Desenvolupar un programa d’exploració.
 • Conèixer les característiques principals del calçat
 • Conèixer i tractar lesions dèrmiques del peu de l’esportista
 • Fer els tractaments oportuns segons les característiques de cada esport.
 • Fer informes a altres especialistes relacionats amb l’esport.
 • Adquirir la destresa en la utilització de mètodes i tècniques senzilles per a l’obtenció de paràmetres que puguin detectar possibles alteracions en el raquis, maluc i genoll en sedestació, bipedestació i dinàmica.
 • Analitzar les estructures alterades segons els signes clínics que mostri l’esportista.
 • Fer tractaments personalitzats adequats a la pràctica de l’esport.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bloc Teoric

*  I. Introducció a la podologia esportiva. Objectius. Descripció de l’assignatura, desenvolupament de les activitats teòriques i pràctiques. Normativa i avaluació. Paper del podòleg en l’equip multidisciplinari de salut esportiva

1.1. Paper del podòleg en un equip mèdic esportiu

1.2. Gest Esportiu i biomecànica de la carrera

1.3. Exploració Clinica

1.4. Lesions i patomecanica de l’esport

1.5. Lesions dèrmiques

1.6. Anàlisi del calçat esportiu

1.7. Mitjons segons la practica esportiva

2. Bloc Pràctic

2.1. Exploració esportiva 

2.2. Modificació de calçat

2.3. Activació musuclar

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es fonamenta en classes teòriques, pràctiques i un treball dirigit.
Els continguts teòrics s’imparteixen fonamentalment mitjançant lliçó magistral participativa. S’utilitza material multimèdia i audiovisual divers (ordinador i canó de projecció, fonamentalment projecció de vídeos), adequat a l’anàlisi de determinats gestos esportius.

El programa pràctic té lloc als laboratoris de pràctiques on desenvoluparem els protocols d’atenció a l’esportista en la seva vessant de prevenció i de tractament de lesions agudes i/o cròniques.

L’objectiu principal és que l’estudiant sigui capaç d’utilitzar mètodes i tècniques desenvolupades en el programa teòric per a l’obtenció de paràmetres que permetin detectar l’estructura lesionada en el sistema musculoesquelètic de l’esportista: raquis, maluc, genoll i peu, anàlisi de les diferents fases de la marxa i de la carrera amb sistemes biomecànics computats i anàlisi del calçat especialitzat. També hi ha elecció de la prova o proves diagnòstiques en cas de ser necessari per verificar el diagnòstic. Dur a terme plans de tractament.

El treball dirigit consta del desenvolupament d’un protocol d’exploració en format word per fer-ne ús en les exploracions clíniques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació dels continguts teòrics
L’avaluació dels continguts teòrics consistirà en un examen de 30 preguntes de tipus test amb 4 respostes possibles, només una de les quals és vertadera, que s’ha de resoldre en 60 minuts.

Aquesta part representa un 60 % de la nota global de l’assignatura.

 

Avaluació dels continguts pràctics

L’avaluació dels continguts pràctics es basarà en el seguiment de la participació en les diferents sessions pràctiques.

Aquesta part representa un 20 % de la nota global de l’assignatura.

 

Avaluació del treball dirigit

Representa el 20 % de la puntuació total. Les característiques i els criteris d’avaluació del treball dirigit es publicaran al Campus virtual i es presentaran a l’inici de l’assignatura.

 

Reavaluació

Atesos els criteris d’avaluació, en aquesta assignatura no es preveu l’opció de reavaluació.

 

Avaluació única

Atesos els criteris d’avaluació, en aquesta assignatura no es preveu l’opció d’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Balius Matas M, Pedret Carballido C. Lesiones musculares en el deporte. Madrid: Médica Panamericana; 2013.  Enllaç

Barouk, P. Gastrocnemios cortos: de la anatomía al tratamiento. Montpellier: Sauramps Medical; 2012.  Enllaç

Bové T. El vendaje funcional. 6a ed. Barcelona: Elsevier; cop. 2016.  Enllaç

Cleland J, Netter FH. Netter: exploración clínica en ortopedia: un enfoque para fisioterapeutas basado en la evidencia. Barcelona: Masson; 2006.  Enllaç

D’Hooghe P, Kerkhoffs G. The Ankle in football. Berlin: Springer; 2014.  Enllaç

També disponible en versió electrònica. Accés restringit a usuaris de la UB (Cal identificació amb SIRE)  Enllaç

Izquierdo M. Biomecánica y bases neuromusculares de la actividad física y el deporte. Madrid: Médica Panamericana; 2008.  Enllaç

Jurado Bueno A, Medina Porqueres I. Manual de pruebas diagnósticas: traumatología y ortopedia. 2a ed. Barcelona: Paidotribo; 2007.  Enllaç

Moreno de la Fuente, JL. Podología general y biomecánica. 2a ed. Barcelona: Masson; 2009.  Enllaç

McRae R. Exploración clínica ortopédica. 5a ed. Madrid; Barcelona: Elsevier; 2005.  Enllaç

Romero Rodríguez D, Tous Fajardo J. Prevención de lesiones en el deporte: claves para un rendimiento deportivo óptimo. Madrid : Médica Panamericana; 2011.  Enllaç

Sanchis Alfonso V. Dolor anterior de rodilla e inestabilidad rotuliana en el paciente joven: "el agujero negro de la ortopedia". Madrid : Médica Panamericana; 2003.  Enllaç

Starkey C, Brown SD, Ryan JL. Patología ortopédica y lesiones deportivas: guía de examen. 2a ed. Buenos Aires [etc]: Médica Panamericana; 2012.  Enllaç

Vázquez Maldonado B, Marugán de los Bueis M, Vázquez Gonzáleg B. El pie del futbolista. Barcelona: Ediciones Especializadas Europeas; 2012.  Enllaç

Vázquez Maldonado B, Rubia Heredia AG. Podología deportiva. Barcelona: Ediciones Especializadas Europeas; 2011.  Enllaç

Werd MB, Knight EL. Athletic footwear and orthoses in sports medicine. New York: Springer; 2009.  Enllaç