Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Podologia Geriàtrica

Codi de l'assignatura: 360494

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Enrique Giralt De Veciana

Departament: Departament de Ciències Clíniques

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

En funció de la situació sanitària i la disponibilitat de les aules, es preveu la possibilitat d’organitzar classes presencials puntuals de reforç o de suport del temari impartit, amb grups reduïts d’alumnes, en cas que sigui necessari.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

26

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

18

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

24

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat d'organització i planificació. Resolució de problemes. Motivació per la qualitat. Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

   -

Mantenir actualitzats els coneixements, les habilitats i les actituds.

   -

Conèixer la terapèutica farmacològica, física, ortopodològica, quiropodològica i quirúrgica, i la profilaxi a fi d'aplicar-la en les diverses patologies.

   -

Identificar i analitzar els problemes de salut del peu en els diferents aspectes ambientals, biodinàmics i socials, i també un aprenentatge relatiu a l'avaluació dels fets científicament provats i a l'anàlisi de les dades en general, per aplicar la podologia basada en l'evidència.

   -

Desenvolupar les habilitats socials per a la comunicació i el tracte amb el pacient i altres professionals. Elaborar i interpretar informes clínics. Informar de manera suficient i adequada per al consentiment del tractament.

   -

Identificar els processos patològics mèdics i quirúrgics, les seves característiques, la semiologia i els seus mètodes de diagnòstic.

   -

Dissenyar el pla d'intervenció integral o tractament podològica.

   -

Conèixer el desenvolupament, l'estructura i les funcions del cos humà.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer el procés fisiològic de l’envelliment de l’ésser humà.
— Avaluar els processos psicològics i sociològics que es produeixen en les diferents etapes de l’envelliment de l’ésser humà.
— Observar i analitzar els mitjans que la societat incorpora per atendre les necessitats de la gent gran.
— Analitzar els canvis que es produeixen al peu durant l’envelliment.
— Conèixer, diagnosticar i tractar les afeccions dels peus de la gent gran.
— Habilitar-se en l’orientació a la persona gran sobre els processos fisiològics de l’envelliment.
— Orientar la persona gran sobre els mitjans que la societat incorpora per atendre les seves necessitats.
— Saber tractar la persona gran segons el procés psicològic en què es trobi d’acord amb la seva acceptació de l’envelliment.
— Capacitar-se en el diagnòstic i tractament de les afectacions dels peus de la persona gran.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Envelliment

*   — Geriatria i gerontologia: definicions i diferències
— Etapes de l’envelliment
— Causes de l’envelliment de la població
— Teories de l’envelliment de l’ésser humà

1.1. Patologies en els peus relacionades  en el envelliment i el seu tractament

2. Fisiologia de l’envelliment

*   — Fisiologia del procés de l’envelliment en els diversos òrgans i sistemes de l’organisme
— Pell
— Sentits: vista, olfacte, tacte, oïda, gust
— Aparell respiratori
— Aparell cardiocirculatori
— Aparell renal
— Aparell genital
— Sistema osseoesquelètic
 

3. Psicologia en l’envelliment

*   — Psicologia de l’envelliment
— Capacitacions intel·lectuals en la persona gran
— Satisfacció de les necessitats bàsiques en la persona gran
— Tipologia de la persona gran: psicologia de l’envelliment

4. Sociologia de l’envelliment

*   — Sociologia de l’envelliment
— La jubilació
— Aspectes sociològics de la jubilació
— Fases de la jubilació
— Tipus de pensions o retribucions estatals
 

5. Recursos socials

*   — Recursos socials de la comunitat per a la gent gran: albergs, esplais, residències de dia, residències, pisos, etc.
— Característiques de cadascun, avantatges i inconvenients

6. Fisiologia del peu de la persona gran

*   — Fisiologia de l’evolució del peu en l’envelliment
— Patologies més freqüents en el peu de la persona gran: diagnòstic i tractament de cadascuna

7. Malaltia d’Alzheimer

*   — Definició d’Alzheimer
— Característiques de l’Alzheimer
— Etiopatologia
— Pautes de diagnòstic
— Evolució i característiques en les diferents etapes
— Tractament en cada etapa
— Recursos de la societat per als malalts i els seus familiars

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El desenvolupament de la part teòrica de l’assignatura es farà sobre la base de classes magistrals i treballs relacionats amb temes de l’assignatura.

Les classes teòriques s’impartiran com a classes magistrals participatives.

Els treballs consisteixen a fer un comentari, seguint un guió preestablert, de pel·lícules   amb temes relacionats amb l’envelliment i/o llibres en què es descriuen aspectes sobre l’envelliment.

Atesa la situació sanitària, les classes es duran a terme de manera virtual.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Assistència obligatòria a les classes.
— Examen dels temes que es tracten a l’aula, mitjançant preguntes curtes, en el sistema de pregunta-resposta immediata amb temps límit per a la resposta. L’examen representa un 60 % de la nota global.
— Valoració dels treballs elaborats per l’estudiant, sobre la bases de les característiques i els criteris d’avaluació dels treballs exposats a classe. Els treballs representen un 30 % de la nota global.
— Valoració de l’actitud demostrada a l’aula i la participació en els debats desenvolupats al llarg del temari. Suposa un 10 % de la nota final.
— La nota final està determinada per la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes.

Reavaluació
Els alumnes que obtinguin una qualificació entre 4 i 4,9 punts poden fer una reavaluació en les mateixes condicions en què s’ha fet l’avaluació teòrica dins el període establert pel Consell d’Estudis.

 

Avaluació única

Els alumnes que decideixin acollir-se a l’avaluació única, han de sol·licitar-ho per escrit durant els primers quinze dies de classe.

Es basa en un examen de les mateixes característiques que el de l’avaluació continuada, amb assistència obligatòria a les classes teòriques.

Reavaluació
Els alumnes que obtinguin una qualificació entre 4 i 4,9 punts poden fer una reavaluació en les mateixes condicions en què s’ha fet l’avaluació teòrica dins el període establert pel Consell d’Estudis.