Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tècniques de Control del Dolor

Codi de l'assignatura: 360498

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Antonio Jesus Zalacain Vicuña

Departament: Departament de Ciències Clíniques

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

PROFESSORAT

 

— Zalacain-Vicuña,  A. J.
— Subero-Tomás, M. E.

_ Delgado Galardo, E

 

 

Consideracions prèvies

 

La presencialitat de les activitats teòriques i pràctiques està subjecta al fet que la situació sanitària ho permeti. En cas contrari, s’adaptaran al sistema mixt / virtual.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial

 

15

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat d'organització i planificació. Resolució de problemes. Motivació per la qualitat. Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

   -

Desenvolupar la capacitat d'establir protocols, executar-los i avaluar-los. Garantir la qualitat assistencial a la pràctica de la podologia.

   -

Conèixer la terapèutica farmacològica, física, ortopodològica, quiropodològica i quirúrgica, i la profilaxi a fi d'aplicar-la en les diverses patologies.

   -

Desenvolupar les habilitats socials per a la comunicació i el tracte amb el pacient i altres professionals. Elaborar i interpretar informes clínics. Informar de manera suficient i adequada per al consentiment del tractament.

   -

Prescriure, indicar, administrar i aplicar tractaments farmacològics, ortopodològics, físics i quirúrgics. Avaluar els resultats obtinguts del procés d'atenció podològica.

   -

Identificar els processos patològics mèdics i quirúrgics, les seves característiques, la semiologia i els seus mètodes de diagnòstic.

   -

Interpretar els resultats de les proves complementàries i la racionalització del seu ús.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Reforçar els coneixements sobre l’anatomia i la fisiologia del sistema nerviós.
— Aprendre l’anatomia i la fisiologia del dolor.
— Capacitar-se per al coneixement del dolor agut i crònic i les seves causes.
— Conèixer la farmacologia bàsica existent per al control del dolor: analgèsics majors, menors i fàrmacs per al control del dolor no analgèsics.
— Conèixer l’existència i funcionament de les clíniques de dolor.
— Introduir-se en els aspectes psicològics del dolor i la seva interrelació clínica.
— Conèixer les teràpies alternatives per al control del dolor.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

*  

1. Metodologia per seguir durant el curs. Bibliografia recomanada. Criteris d’avaluació

2. Anatomofisiologia del sistema nerviós

*  

Aquest bloc temàtic pretén que l’estudiant conegui, l’anatomofisiologia del sistema nerviós

2.1. Sistema nerviós central i perifèric

2.2. Organització neural. Impuls nerviós. Vies de transmissió

2.3. Receptors del dolor.Centres de descodificació

3. Dolor

*  

Aquest bloc temàtic pretén que l’estudiant conegui i analitzi la terminologia, els tipus de dolor, aspectes generals sobre l’alleujament del dolor, la mesura i localització del dolor. Sàpiga aplicar els qüestionaris del dolor.

3.1. Terminologia.Tipus de dolor. Mesura i localització del dolor

3.2. Qüestionari del dolor. Dolor dels membres

3.3. Aspectes generals sobre l’alleujament del dolor

4. Farmacologia

*  

Aquest bloc temàtic pretén que l’estudiant conegui, analitzi i apliqui els fàrmacs analgèsics més utilitzats en podologia per al dolor i els que s’utilitzen habitualment com a concomitants.

4.1. Prescripcions. Vademècum

4.2. Introducció als analgèsics

4.3. Analgèsics menors i AINE

4.4. Analgèsics majors.Morfina i derivats

4.5. Fàrmacs no analgèsics en el tractament del dolor

5. Clíniques del dolor

*  

Aquest bloc temàtic pretén que l’estudiant conegui les clíniques del control del dolor i el seu funcionament.

5.1.  Descripció de les clíniques del control del dolor. Funcionament. Tècniques més freqüents

5.2. Tractament del dolor mitjançant cateterismes

6. Aspectes psicològics del dolor

*  Aquest bloc temàtic pretén que l’estudiant conegui els aspectes psicològics del dolor i tècniques d’observació.

6.1. Aspectes psicològics del dolor. Tècniques d’observació. Coneixement de diferents tècniques psicològiques que es poden aplicar

7. Teràpies alternatives per al tractament del dolor

*  

Aquest bloc temàtic pretén que l’estudiant conegui diferents teràpies alternatives i la seva possible utilitat per tractar el dolor.

7.1.  Reflexologia. Sofrologia. Massoteràpia. Acupuntura. Mesoteràpia. Homeopatia. Estimulació cutània

8. Resolució de casos clínics

*  
S’exposaran una sèrie de casos clínics, que seran resolts a classe pels professors una part i una altra pels alumnes.

8.1. Casos clínics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Els temes de classe estan penjats amb anterioritat a la Campus Virtual perquè els alumnes els consultin i es puguin treballar per grups a classe. S’exposen i s’aclareixen tots els dubtes possibles. Una de les classes s’imparteix en forma d’aula inversa.
Hi haurà una classe que serà impartida per un psicòleg clínic.
Dues classes es dedicaran a la resolució de casos clínics.

Les condicions previstes en aquest pla docent es poden veure afectades i susceptibles de modificació per l’evolució de la pandèmia”.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es fa avaluació continuada:

Els blocs teòrics s’avaluaran a la plataforma mitjançant preguntes de resposta múltiple i casos.

Els blocs teòrics tenen un valor del 20 %, l’aula inversa 40 %, els casos clínics 30 % i l’assistència 10 %. La normativa de presentació i d’avaluació de l’aula inversa i casos clínics estarà disponible en el Campus virtual.

Reavaluació

Ateses les característiques de l’assignatura, seguint aquesta avaluació continuada, no es preveu la reavaluació.

Per poder dur a terme l’avaluació continuada, és obligatòria l’assistència a classe.

Les condicions previstes en aquest pla docent es poden veure afectades i susceptibles de modificació per l’evolució de la pandèmia”.

 

Avaluació única

Hi ha un examen final de 5 preguntes sobre els temes del programa de l’assignatura. El total és de 10 punts. Per aprovar l’examen s’ha de superar com a mínim amb 5 punts.

Reavaluació

Poden accedir a la reavaluació els estudiants que hagin obtingut una qualificació d’entre 4 i 4,9 a l’examen d’avaluació única. La prova tindrà les mateixes característiques que la d’avaluació única.

Les condicions previstes en aquest pla docent es poden veure afectades i susceptibles de modificació per l’evolució de la pandèmia”.