Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: El Modernisme

Codi de l'assignatura: 360668

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Josep Maria Domingo Clua

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

E) Pràctica en la interpretació contextualitzada de textos procedents de diferents èpoques i tradicions culturals.

   -

C) Coneixement expert de la literatura catalana medieval, moderna i contemporània.

   -

B) Reconeixement dels codis lingüístics i literaris específics de la cultura catalana de cada època.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir una visió de conjunt del modernisme en el marc històric i cultural en què es desenvolupa.
— Conèixer i analitzar el marc teòric i els models literaris vigents de les obres que es publiquen.
— Conèixer els textos i autors principals que han configurat la història del pensament, la crítica i la creació literàries en el tombant del segle XIX.

 

Referits a habilitats, destreses


— Familiaritzar-se amb les fonts bibliogràfiques més importants.
— Saber analitzar i interpretar textos de creació i crítica literàries i relacionar-los amb la literatura de la seva època i context.  
— Saber utilitzar els recursos bibliogràfics (extreure’n informació rellevant i interpretar-la adequadament). 
— Saber utilitzar les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) aplicades a l’estudi de la literatura.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Organitzar i planificar l’aprenentatge mitjançant objectius i estratègies.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El Modernisme: història, teoria, crítica i poètiques

2. La poesia modernista

3. La narrativa modernista

4. El teatre modernista

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en la combinació de classes teòriques, classes pràctiques i activitats participatives.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Consisteix en tres exercicis. Dos es faran durant el curs i valdran el 50 % de la nota final. El tercer es farà en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat i valdrà el 50 % de la nota final.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat. Consisteix en un exercici amb el valor del 100 % de la nota final.

Reavaluació

Segueix el mateix format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CASTELLANOS, J. El Modernisme. Selecció de textos, Barcelona: Empúries, 1988.  Enllaç

CASTELLANOS, J. Intel·lectuals, cultura i poder. Barcelona: La Magrana, 1998.  Enllaç

MOLAS, J. (dir.), Història de la Literatura Catalana, vol. 8, Barcelona: Ariel, 1986.  Enllaç

MARFANY, J. Ll. Aspectes del Modernisme, Barcelona: Curial, 1975.  Enllaç

GABRIEL, PERE (dir.). Història de la cultura catalana, vol. 6 (El Modernisme. 1890-1906). Barcelona: Edicions 62, 1995.

CASTELLANOS, Jordi. Literatura i societat. La construcció d’una cultura nacional. Barcelona: L’Avenç, 2013.

CASTELLANOS, Jordi. Estudis, edicions, escrits. Barcelona: Els Marges, 2013.

CASTELLANOS, Jordi; MARRUGAT, Jordi (dirs). Història de la literatura catalana. Literatura contemporània (II). Modernisme. Noucentisme. Avantguardes. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2020.