Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sociolingüística Catalana

Codi de l'assignatura: 360679

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Nuria Alturo Monne

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

  

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

I) Pràctica en la utilització de la terminologia científica.

   -

Capacitat per generar idees noves. Creativitat.

   -

Coneixement d'elements de la història i de les varietats de les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

   -

Capacitat per analitzar, sintetitzar i explicar documents culturals i textos literaris en les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

   -

Capacitat d'identificar i de relacionar la història i civilització de dos àmbits culturals o més.

   -

Comunicació correcta en les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

   -

Capacitat per analitzar, sintetitzar i explicar la gramàtica i l'ús de les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

   -

F) Capacitat per identificar problemes i temes d'investigació, i avaluar-ne la rellevància en l'àrea de coneixement de la filologia catalana.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Entendre les connexions entre les diferències lingüístiques i les desigualtats i les distàncies socials, centrant-se en els aspectes associats amb l’ús lingüístic.
— Conèixer les competències, els usos i les mentalitats lingüístics als països de llengua catalana, així com les maneres d’intervenir-hi.

 

Referits a habilitats, destreses

— Familiaritzar-se amb els principals marcs teòrics de la sociolingüística i els seus mètodes de treball.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar actituds i discursos positius envers la sostenibilitat del català en un marc de respecte per la diversitat lingüística.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La sociolingüística. Objectius i límits

*  a. La formació de la sociolingüística com a espai de recerca

b. La sociolingüística catalana

 

2. La variació social i el contacte de llengües en català: causes, tipus i perspectives d’estudi

*  a. La variació social i el canvi lingüístic

b. Els fenòmens de contacte de llengües

 

3. Les dinàmiques microsociolingüístiques a l’àrea lingüística catalana

*  a. Competència comunicativa i plurilingüisme individual

b. Motivacions i actituds en les dinàmiques lingüístiques

c. L’estudi de les normes d’ús lingüístic

d. Els nous parlants i les mudes lingüístiques

4. Les dinàmiques mesosociolingüístiques a l’àrea lingüística catalana

*  a. La socialització lingüística, les xarxes socials i la llengua

b. Les institucions socials i la llengua. El paisatge lingüístic

c. L’antropologia lingüística

d. Les ideologies lingüístiques

 

5. Les dinàmiques macrosociolingüístiques a l’àrea lingüística catalana

*  a. La perspectiva sociològica de la llengua

b. La perspectiva econòmica de la llengua

c. La perspectiva demogràfica de la llengua

d. La perspectiva psicosocial de la llengua

e. La situació del català des d’una perspectiva macro

6. El manteniment i la substitució lingüístics de la llengua catalana

*  a. El concepte i les dinàmiques de la substitució lingüística

b. Els grups susceptibles de substitució lingüística

c. Les interpretacions de la substitució lingüística

d. Les interpretacions de la diglòssia

e. Les dinàmiques als territoris de llengua catalana

7. Les bases de política lingüística a l’àrea lingüística catalana

*  a. Les nocions de política, gestió i planificació lingüístiques

b. Els principis i les fases de les polítiques lingüístiques

c. Alguns models de política lingüística

d. Les polítiques lingüístiques als territoris de llengua catalana

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en la combinació de classes teòriques, classes pràctiques, presentacions, treballs en grup i debats.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en dos exàmens parcials i diverses activitats de classe:

  1. Dos exàmens parcials (60% de la nota final). Per poder aprovar l’assignatura s’han d’haver superat els dos exàmens.
    • El primer parcial es fa al novembre (30 % de la nota final). Si se suspèn, cal aprovar-ne els continguts el dia del segon parcial.
    • El segon parcial té lloc en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat (30 %). Inclou unes preguntes complementàries que permeten aprovar o millorar la nota del primer parcial.
  2. Diverses activitats per lliurar a classe (40% de la nota final) que s’especifiquen al programa.

 

Avaluació única

L’avaluació única s’aplica en cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada. Cal sol·licitar-la en els terminis i termes establerts per la Facultat mitjançant l’imprès disponible al campus virtual. Consisteix en un examen amb el valor del 100% de la nota final.
La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.


 

Els textos produïts pels estudiants han de ser adequats al registre acadèmic tant des del punt de vista de la normativa lingüística com des del punt de vista de la redacció i altres aspectes de la comunicació escrita (textos escrits), i de la fonètica i altres aspectes de la comunicació oral (textos orals). Altrament, se’n pot ressentir la qualificació final de l’activitat, o fins i tot es pot suspendre.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ARGENTER, Joan Antoni, i Jens LÜDTKE, eds. (2020): Manual of Catalan Linguistics. Berlin: de Gruyter.

BOIX, Emili i F. Xavier VILA (1998): Sociolingüística de la llengua catalana. Ariel, Barcelona. https://cuscub.files.wordpress.com/2014/10/boix-vila_sociolinguistica_de_la_llengua_catalana.pdf.

https://cuscub.files.wordpress.com/2014/10/boix-vila_sociolinguistica_de_la_llengua_catalana.pdf  Enllaç

COULMAS, Florian (2005): Sociolinguistics. The study of speakers’ choices. Cambridge: Cambridge University Press.  Enllaç

DARQUENNES, Jeroen; SALMONS, Joseph; VANDENBUSSCHE, Wim (ed.) (2019): Language Contact: An international handbook. Berlin: De Gruyter Mouton.

DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA (2016): "Coneixements, usos i representacions del català al conjunt del domini lingüístic". Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/dadesestudis/altres/arxius/Coneixements_usos_representacions_catala_conjunt_domini_linguistic.pdf.

http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/dadesestudis/altres/arxius/Coneixements_usos_representacions_catala_conjunt_domini_linguistic.pdf  Enllaç

MESTHRIE, Rajend (ed.) (2011): The Cambridge handbook of sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

MOLLÀ, Toni (2017): Manual de sociolingüística. Bromera, Alzira.  Enllaç

PRADILLA, Miquel Àngel (ed.) (2011): "Monogràfic: la sociolingüística catalana. Balanç i reptes de futur". Treballs de Sociolingüística Catalana 21, 125-140.  Enllaç

SUBDIRECCIÓ GENERAL DE LLENGUA I PLURILINGÜISME (2018): El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya. L’aprenentatge i l’ús de les llengües en un context multilingüe i multicultural. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Conselleria d’Ensenyament.

https://serveiseducatius.xtec.cat/vallesoccidental5/wp-content/uploads/usu1111/2018/10/Model-linguistic-Catalunya-1.pdf  Enllaç

VILA, F. Xavier i Emili BOIX-FUSTER (ed.) (2018): La promoció de l’ús de la llengua des del sistema educatiu: realitats i possibilitats. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

WINFORD, Donald (2003): An Introduction to Contact Linguistics. Oxford: Blackwell Publishing.  Enllaç

Revista

http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/index  Enllaç

Pàgina web

  Enllaç

  Enllaç

  Enllaç

  Enllaç