Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Hist˛ria, Cultura i Societat en ╚poca Moderna i ContemporÓnia

Codi de l'assignatura: 360690

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Mariano Barriendos Vallve

Departament: Departament d'Hist˛ria i Arqueologia

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

45

 

(Imparticiˇ dels continguts del temari.)

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

43

(Activitat de discussiˇ i sÝntesi dels resultats obtinguts.)

Aprenentatge aut˛nom

53

(Treball de biblioteca, de lectura: cerca de fonts, selecciˇ, comprensiˇ. Estudi dels apunts de classe i lectura de material complementari de tipus bibliogrÓfic.)

 

 

Recomanacions

 

És recomanable haver llegit abans de l’inici del curs algun manual general sobre els blocs I i II de l’assignatura. L’estudiant pot triar-ne un de la relació bibliogràfica inclosa al pla docent.


Altres recomanacions

És molt important l’assistència a classe, atès que s’hi duen a terme activitats pràctiques avaluables.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anÓlisi, de sÝntesi, de visions globals i d'aplicaciˇ dels coneixements a la prÓctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptaciˇ a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalÓ, castellÓ i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informaciˇ).

   -

CE11 - Adquirir coneixements generals sobre hist˛ria universal (sobretot pel que fa als aspectes socials i culturals) i sobre les diferents ciŔncies i tŔcniques historiogrÓfiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre les claus i els elements més importants de les èpoques moderna i contemporània, especialment pel que fa als aspectes socials i culturals.

 

Referits a habilitats, destreses

— Dur a terme treballs de tipus transversal, per entendre les bases de la metodologia històrica per mitjà de fonts diverses: bibliogràfiques, històriques, literàries.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Plantejar-se aprendre una actitud d’esforç per cercar, llegir, reflexionar.

 

 

Blocs temÓtics

 

I. Hist˛ria, cultura i societat. ╚poca moderna

*  Els continguts se centren en el període entre els segles XVI i XVIII. S’emfatitzen els elements socials i culturals i la incidència que van tenir en el marc general, la política i l’economia.

1. Els canvis socials i les seves repercussions

1.1. L’ascens de la burgesia

1.2. El desvetllament urbà i l’influx al camp

1.3. La renovació de la noblesa i la monarquia absoluta

2. Els canvis culturals i les seves repercussions

2.1. Les reformes de l’Església i el control de les mentalitats

2.2. Humanisme i barroc: la separació de les cultures

2.3. Crisi i ruptures: l’ascens del parlamentarisme

2.4. Il·lustració i reformisme polític

II Hist˛ria, cultura i societat. ╚poca contemporÓnia

*  Els continguts parteixen de la segona meitat del segle xviii fins al segle xx. S’emfatitzen els elements socials i culturals i la incidència que han tingut en el marc general, la política i l’economia.

1. Els canvis socials i les seves repercussions

1.1. La fi de l’antic règim i el nou ordre polític

1.2. Burgesia, obrerisme i revolució

1.3. Etapes de la industrialització

2. Els canvis culturals i les seves repercussions

2.1. Utopia i romanticisme

2.2. La revolució dels costums i la democratització de la cultura

2.3. Crisi i revolució, socialisme i capitalisme

2.4. L’era digital

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament inclou les activitats següents:

— Teoricopràctica. Es desenvolupa a la classe habitual; els temes del programa es tracten de manera transversal, i es destaquen, en cada cas, els aspectes més rellevants de la societat i la cultura de cada època. Els estudiants han d’aprofundir sobre aquestes qüestions a partir dels apunts i la lectura d’algun manual recomanat o de monografies específiques que consten a la bibliografia de l’assignatura. El professor combina l’exposició teòrica amb comentari de fonts, introducció i resolució de problemes sobre documents escrits i/o iconogràfics, exposició de lectures.

Les sessions no és obligatori que quedin registrades en gravació per accedir-hi posteriorment.

— Tutoració per grups. Es concep l’aprenentatge amb el suport i tutoració continuats del professor. Les sessions es fan per grups reduïts que es decideixen a l’inici del semestre i es plantegen com a sessió de dubtes, problemes i ampliació de continguts.

— Treball autònom. Consisteix a fer el seguiment de les activitats formatives de l’avaluació continuada relacionades amb la metodologia del treball històric.

— Tasca de biblioteca i lectura.

— Treball dirigit per mitjà de tutories orientatives en l’horari assignat.

+ Circumstàncies extraordinàries que es poden produir segons l’evolució de la situació sanitària per Covid-19: En funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 i de les resolucions dictaminades per les autoritats sanitàries, les activitats i/o metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciaria amb prou antelació i, en cap cas, no afectaria als percentatges establerts per a les diferents proves previstes per a l’avaluaicó de la matèria.

 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

— Nombre de proves. L’avaluació continuada (AC) inclou quatre proves (PAC) que es duen a terme en cada mòdul de l’assignatura (dues per a història moderna i dues per a història contemporània). Cada PAC té un pes del 25 %. La tipologia i característiques es determinen a l’inici de curs, poden consistir en treballs, comentaris, tests i ressenyes.

— Dates. La PAC 1 i la 3 s’han de lliurar a la meitat dels blocs 1 i 2, respectivament; la PAC 2 i la 4 s’han de lliurar en acabar els blocs 1 i 2, respectivament.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’avaluació única es caracteritza per:

— Procediment. Cal presentar una instància de conformitat, signada pel professor. La data límit de presentació de la instància és 15 de març.

— En què consisteix? L’avaluació única avalua les competències: capacitat d’anàlisi i síntesi, capacitat de comprensió dels elements culturals i socials sobre els processos històrics objecte de l’assignatura i capacitat d’expressió escrita. Consisteix a fer una prova que incorpora els continguts dels dos blocs i que respon al tipus d’examen global (preguntes, test, tema a desenvolupar), de manera que, igualment, es publiquen a l’inici del semestre.

— Com es qualifica? Es valoren els dos blocs separadament; és a dir, l’exercici del bloc 1 suma 10 punts, igual que l’exercici del bloc 2, i es fa la mitjana per obtenir la nota final.


Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges preveu un sistema de reavaluació, dirigit a tots els estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

La reavaluació té lloc al mes de març per a les assignatures del primer semestre i al mes de juliol per a les assignatures anuals i del segon semestre.

La reavaluació consisteix a fer una prova similar a la indicada en el cas de l’avaluació única.