Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Llengua Catalana I

Codi de l'assignatura: 360782

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Nuria Alturo Monne

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

a) Es recomana als estudiants de Filologia Catalana que es matriculin al grup G1. 

b) Estudiants ERASMUS: s’han de posar en contacte amb el coordinador de l’assignatura (Josep Besa, jbesa@ub.edu).

c) Estudiants sense formació en llengua catalana o amb nivell bàsic, elemental o intermedi:

L’assignatura Llengua catalana I no és una introducció al català per a principiants. S’espera que a final de curs el nivell assolit sigui com a mínim comparable al nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Cal, per tant, que abans de matricular-se a Llengua Catalana I els estudiants que no tenen coneixements suficients de català facin formació de nivells inferiors a través de mitjans propis o als Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona (http://www.ub.edu/sl/ca/acollida/). 

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

D) Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

   -

Habilitat per a la construcció d'arguments retòricament ben elaborats, convincents i fonamentats sobre la raó i el rigor, i que, alhora, permeti de madurar una actitud reflexiva davant del propi pensament i davant dels diferents punts de vista, perquè es predisposi a la receptivitat d'idees noves.

   -

Capacitat de gestió de la informació a partir de fonts diverses i utilització efectiva de biblioteques i d'altres centres de documentació.

   -

Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.

   -

C) Hàbit en la formulació del pensament abstracte i la pràctica de la percepció intuïtiva.

   -

Ús de recursos bibliogràfics i de les TIC com a eines de comunicació i aprenentatge.

   -

Coneixement de la norma de la llengua espanyola o catalana que permeti a l'alumnat la creació de textos escrits i de discursos orals, tenint en compte la diversitat lingüística i els diferents registres i gèneres.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Consolidar els coneixements del català normatiu.
— Entendre els principis gramaticals sobre els quals es basa la normativa catalana.
— Consolidar la competència en l’elaboració de textos escrits d’un grau de formalitat mitjà o alt.
— Conèixer les obres de referència bàsiques relatives al català normatiu i a la producció de textos escrits de caràcter semiformal i/o formal.

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir la competència i l’autonomia necessàries per elaborar textos d’un grau de formalitat mitjà o alt.
— Saber utilitzar les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) en la producció i revisió de textos.
 

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar consciència crítica respecte de la qualitat de la llengua.
— Desenvolupar consciència sobre la importància de saber-se comunicar, i de fer-ho correctament, per escrit.
— Aprendre de manera autònoma i valorar l’enriquiment que suposa l’intercanvi i l’aprenentatge grupal.
— Organitzar i planificar l’aprenentatge mitjançant objectius i estratègies.
 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Text

1.1. Textos expositius i textos argumentatius

1.2. Adequació

1.3. Coherència

1.4. Cohesió

2. Normativa

2.1. Preposicions

2.2. Pronoms febles

2.3. Pronoms relatius

2.4. Els verbs ser, estar i haver-hi

2.5. El gerundi

2.6. Lèxic

3. Altres continguts relatius al text i a la normativa

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Combinació de classes magistrals i d’activitats de caràcter pràctic, tant síncrones com asíncrones.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Activitats obligatòries amb qualificació*

— Activitat 1: elaboració d’un text argumentatiu i de versions posteriors en funció de les observacions del professor. Aquesta activitat es duu a terme el mes de desembre i val el 40 % de la nota final de l’assignatura.**

— Activitat 2: elaboració d’un text expositiu. Aquesta activitat es duu a terme el dia oficial de l’examen fixat per la Facultat i val el 40 % de la nota final de l’assignatura.

— Activitat 3: elaboració d’un exercici específic. Aquest exercici val el 20 % de la nota final de l’assignatura.


Activitats opcionals sense qualificació

— Activitat 4: elaboració d’un text expositiu i de versions posteriors en funció de les observacions del professor. Aquesta activitat es duu a terme el mes d’octubre o el mes de novembre.

 

* Per superar l’assignatura cal aprovar les activitats 1 i 2, i per aprovar aquestes dues activitats cal que cada text obtingui com a mínim un 5 (sobre 10) i que tant els aspectes textuals com de llengua normativa de cada text obtinguin un mínim de 2 (sobre 5). Per poder-se avaluar, cal lliurar les activitats 1, 2 i 3; en cas contrari, s’obté un «no presentat».

** Els alumnes que no aprovin l’activitat 1 tenen la possibilitat de recuperar-la el dia oficial de l’examen.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen en què els estudiants han de redactar un text expositiu i un text argumentatiu. Per superar l’assignatura cal aprovar tots dos textos. Cada text val el 50 % de la nota, i s’hi apliquen els mateixos criteris que en els textos amb qualificació de l’avaluació continuada.


Reavaluació

Examen consistent en l’elaboració dels textos no aprovats a l’avaluació (expositiu, argumentatiu, o expositiu i argumentatiu).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AMADEO, Imma i Jordi SOLÉ (2000): Curs pràctic de redacció. Barcelona: Columna.  Enllaç

BESA, Josep (2014): Els textos argumentatius. Barcelona: Santillana.

CASSANY, Daniel (2000): La cuina de l’escriptura. Barcelona: Empúries, 7a reimpr.  Enllaç

CASTELLANOS, Josep Anton (1997): Manual de pronunciació. Vic: Eumo.  Enllaç

Enciclopèdia Catalana (1998): Gran diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. En línia: https://www.enciclopedia.cat/search/obrad/GDLC.  Enllaç

Enciclopèdia Catalana. Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. En línia:  https://www.enciclopedia.cat/search/terms/472183.

GINEBRA, Jordi i Anna MONTSERRAT (1999): Diccionari d’ús dels verbs catalans. Règim verbal i canvi i caiguda de preposicions. Barcelona: Edicions 62.  Enllaç

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (2007): Diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Versió en línia: http://dlc.iec.cat/.

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (2016): Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.  Enllaç

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (2018): Gramàtica essencial de la llengua catalana (https://geiec.iec.cat).

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (2019): Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.