Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Realismes, Formalismes, Postmodernitats

Codi de l'assignatura: 360793

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Josep Maria Domingo Clua

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

E) Pràctica en la interpretació contextualitzada de textos procedents de diferents èpoques i tradicions culturals.

   -

C) Coneixement expert de la literatura catalana medieval, moderna i contemporània.

   -

B) Reconeixement dels codis lingüístics i literaris específics de la cultura catalana de cada època.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Familiaritzar-se amb les fonts bibliogràfiques més importants. 
— Conèixer i analitzar el marc teòric i els models literaris vigents de les obres que es publiquen. 
— Adquirir una visió de conjunt de la literatura durant la Guerra d’Espanya i estudiar el procés de (re)construcció del pensament i de la creació literaris entre el 1939 i el 1975.  
— Conèixer els textos i autors principals que han configurat la història del pensament, la crítica i la creació literaris durant el franquisme.

 

Referits a habilitats, destreses


— Saber utilitzar els recursos bibliogràfics (extreure’n informació rellevant i interpretar-la adequadament). 
— Saber utilitzar les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) aplicades a l’estudi de la literatura.
— Desenvolupar destresa en l’escriptura de textos de tipus argumentatiu i d’assajos acadèmics.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Organitzar i planificar l’aprenentatge mitjançant objectius i estratègies.
— Desenvolupar l’esperit crític.

 

 

Blocs temàtics

 

1. 1936-1939. Literatura i guerra

2. Els àmbits de la literatura de postguerra: exili, clandestinitat i represa pública

3. La literatura de postguerra: poesia, narrativa, prosa de no-ficció i teatre

4. El Realisme històric

5. La postmodernitat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en la combinació de classes teòriques, classes pràctiques i activitats participatives.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Consisteix en tres exercicis. Dos es faran durant el curs i junts valdran el 50 % de la nota final. El tercer es farà en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat i valdrà el 50 % de la nota final.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat. Consisteix en un exercici amb el valor del 100 % de la nota final.

Reavaluació

Segueix el mateix format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CAMPILLO, M. (1994), Escriptors catalans i compromís antifeixista (1936-1939). Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.  Enllaç

GALLOFRÉ M. J. (1991), L’edició catalana i la censura franquista. Barcelona:  Publicacions de l’Abadia de Montserrat.  Enllaç

MOLAS, J. (dir.), Història de la literatura catalana, vols. X i XI, Ariel, Barcelona, 1987-1988.  Enllaç

SAMSÓ, J. (1994-1995), La cultura catalana: entre la clandestinitat i la represa pública (1939-1951).  2 volums. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.  Enllaç

CAMPILLO, Maria (ed.). Llegir l’exili. Barcelona: Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània i L’Avenç, 2011.

GASSOL BELLET, Olívia (ed.). Postguerra. Reinventant la tradició literària catalana. Lleida: Punctum, 2011.

MARRUGAT, Jordi. Aspectes de la poesia catalana de la postmodernitat. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013.

MARRUGAT, Jordi. Narrativa catalana de la postmodernitat. Històries, formes i motius. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2014.