Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Llengua Catalana Estàndard

Codi de l'assignatura: 360887

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Nuria Alturo Monne

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat les assignatures Llengua Catalana I i Llengua Catalana II.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

B) Expressió oral i escrita adequada per comunicar la informació professional adquirida.

   -

A) Coneixement professional de la lingüística catalana normativa, descriptiva, aplicada i històrica.

   -

Coneixement de la norma de la llengua catalana, que permeti la creació de textos escrits i discursos orals, tenint en compte la diversitat lingüística, i els diferents registres i gèneres.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Entendre la noció d’estàndard.

— Conèixer les qüestions de sintaxi més problemàtiques amb vista a la fixació de l’estàndard.

— Aprendre a resoldre errors freqüents en l’ús estàndard de la llengua.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç d’aplicar els aspectes anteriors.
— Ser capaç d’utilitzar els recursos bibliogràfics, tant en paper com en línia (extreure’n informació rellevant i interpretar-la adequadament). 

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar una concepció de la llengua que tingui en compte la diversitat de gèneres i registres.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’estàndard i la normativa

1.1. L’estàndard i el procés d’estandardització

1.2. L’estàndard i la variació funcional

1.3. L’estandardització de la llengua catalana

2. Qüestions de sintaxi normativa

2.1. L’ordre dels constituents dins l’oració

2.2. Aspectes de la coordinació i la concordança

2.3. Les passives i altres estratègies d’impersonalització

2.4. Les preposicions per i per a

2.5. Els pronoms febles

2.6. Aspectes de l’expressió de la possessió

2.7. Els verbs ser, estar i haver-hi

3. Altres aspectes de la varietat estàndard

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Activitats a l’aula: es combina l’exposició del professor amb activitats guiades

— Activitats fora de l’aula: els estudiants duen a terme activitats pràctiques que requereixen la consulta de bibliografia, i també lectures de textos relacionats amb els diversos aspectes dels blocs temàtics de l’assignatura

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

— Qüestionari autoavaluatiu de sintaxi bàsica (sense qualificació; resultat recomanable: 8 punts sobre 10)

— Versió escrita de dos casos pràctics que primer s’hauran treballat a classe i fora de l’aula i que es lliuraran durant el quadrimestre (20 % de la nota final). El dia de l’examen es podrà lliurar un tercer cas pràctic optatiu, i en aquest cas el 20 % de la nota correspondrà a la mitjana dels dos que hagin obtingut la nota més alta

— Examen, al gener (60 %)

La nota dels casos pràctics se suma a la de l’examen, sempre que s’hagi aprovat.

 

Avaluació única

Qui no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen (el mateix que el de l’avaluació continuada, 60 % de la nota final) i en la presentació de dos casos pràctics (20 % i 20 %) el dia de l’examen, al gener. 

La nota dels casos pràctics se suma a la de l’examen, sempre que s’hagi aprovat.


Reavaluació

Dins el període de reavaluació que la Facultat assenyali, es pot recuperar l’examen i, si estan suspesos, també es poden recuperar els casos pràctics. La reavaluació és la mateixa per als estudiants que han seguit l’avaluació continuada i per als que han seguit l’avaluació única.

 


 

Els textos produïts pels estudiants han de ser adequats al registre acadèmic tant des del punt de vista de la normativa lingüística com des del punt de vista de la redacció i altres aspectes de la comunicació escrita (textos escrits), i de la fonètica i altres aspectes de la comunicació oral (textos orals). Altrament, se’n pot ressentir la qualificació final de l’activitat, o fins i tot es pot suspendre.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BONET, Sebastià (2001): “El corpus prescriptiu de la llengua catalana”. Dins PRADILLA, Miquel Àngel (ed.). Societat, llengua i norma. A l’entorn de la normativització de la llengua catalana. Benicarló: Alambor. 57-80.

COROMINES, Joan ( 1971): Lleures i converses d’un filòleg. Barcelona: Club Editor.

FABRA, Pompeu (1918/1933): Gramàtica catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. (7a ed., modificada, 1933; ed. facsímil, 1995, 2000.)  Enllaç

Consultable i descarregable a:  Enllaç
Consultable a:  Enllaç

FABRA, Pompeu (1956): Gramàtica catalana. Barcelona: Teide.  Enllaç


Consultable a:  Enllaç

FABRA, Pompeu (2010): Converses filològiques. Edició crítica i completa dins: Obres completes. Barcelona / València / Palma de Mallorca: Proa / Edicions 62 / Edicions 3i4 / Editorial Moll. (Versió en PDF.)  Enllaç


Consultable a:  Enllaç

GINEBRA, Jordi i Anna MONTSERRAT (1999): Diccionari d’ús dels verbs catalans. Barcelona: Edicions 62.

GINEBRA, Jordi i Joan SOLÀ (2007): Pompeu Fabra: vida i obra. Barcelona: Teide.  Enllaç

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (2016): Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.  Enllaç

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (2017): Ortografia catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Versió digital: http://www.iec.cat/llengua/documents/ortografia_catalana_versio_digital.pdf

MARÍ, Isidor (1992): Un horitzó per a la llengua. Barcelona: Empúries.  Enllaç

NOGUÉ SERRANO, Neus (2018). La nova normativa a la butxaca. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

NOGUÉ, Neus; BOIX, Emili; BONET, Sebastià; PAYRATÓ, Lluís (ed.) (2010): Joan Solà. 10 textos d’homenatge. Barcelona: Empúries.

SOLÀ, Joan (1987): Qüestions controvertides de sintaxi catalana. Barcelona: Edicions 62. (3a ed., 1994.)

SOLÀ, Joan (1994): Sintaxi normativa: estat de la qüestió. Barcelona: Empúries. (2a ed., augmentada, 1994; 4a ed., 2007.)

SOLÀ, Joan (1999). Parlem-ne. Barcelona: Proa.

SOLÀ, Joan (2009). Plantem cara. Defensa de la llengua, defensa de la terra. Barcelona: La Magrana.

SOLÀ, Joan (2011): “Construcció d’una sintaxi normativa. Criteris. Exemples”. Dins L’última lliçó. Parlaments polítics i acadèmics. Barcelona: Empúries.  Enllaç

SOLÀ Joan; LLORET, Maria Rosa; MASCARÓ, Joan; PÉREZ SALDANYA, Manuel (dir.) (2002). Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries. (4a ed., definitiva, 2008.)  Enllaç