Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sociologia del Coneixement

Codi de l'assignatura: 360904

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jordi Mundo Blanch

Departament: Departament de Sociologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Reconeixement de la diversitat.

   -

Aprenentatge de la teoria sociològica i de les escoles i els autors principals fins a l'actualitat.

   -

Anàlisi dels conceptes i les generalitzacions principals sobre la societat humana, la seva estructura i els seus processos.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Fer una revisió crítica de les aportacions teòriques més importants sobre la relació entre societat i coneixement.

 

Fixar els termes del debat sobre constructivisme, objectivitat i relativisme en la teorització de la realitat social.

 

Examinar analíticament i històricament el procés d’institucionalització del coneixement —científic i no científic—, estudiar-ne els mecanismes subjacents i explorar la relació entre coneixement i ontologies socials.

 

Reflexionar sobre la importància del llenguatge per a la producció i interpretació de la realitat social, sincrònicament i diacrònicament.

 

Referits a habilitats, destreses

Saber integrar explicacions sociològiques i no sociològiques en l’anàlisi del món social.

 

Saber discriminar i contextualitzar els diferents nivells d’anàlisi en el plantejament i la resolució de problemes en ciències socials.

 

Poder realitzar anàlisis i explicacions clares i rigoroses dels problemes plantejats, utilitzant de manera apropiada els conceptes de les ciències socials.

 

Referits a actituds, valors i normes

Desenvolupar una actitud crítica i autocrítica respecte a les metodologies, conceptes i teories emprats, amb predisposició per a la seva revisió.

 

Aprendre a actuar amb la responsabilitat i exigència associades a la dimensió pública de l’activitat científica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Coneixement i societat: introducció

1.1. Les tradicions il·lustrada i conservadora de la sociologia del coneixement

1.2. El problema de la determinació social del coneixement

1.3. Ideologia, poder i societat

2. El constructivisme sociològic i els seus crítics

2.1. El gir constructivista en la sociologia del coneixement

2.2. Coneixement i ontologies socials: creació, manteniment i canvi de les institucions socials

2.3. Llenguatge i realitat social

3. Sociologia del coneixement científic

3.1. La ciència com a comunitat

3.2. Les sociologies del coneixement científic

3.3. L’organització social del coneixement en el capitalisme contemporani

4. Coneixement, béns comuns i institucions d’acció col·lectiva: el cas de la propietat intel·lectual

4.1. Propietat intel·lectual: origen i definicions

4.2. Perspectives teòriques sobre el problema dels béns comuns i l’acció col·lectiva

4.3. Els béns comuns del coneixement en el món contemporani

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes presencials i no presencials

— Discussió de problemes a classe, sovint a partir de textos seleccionats. L’estudiant ha de preparar a fons el text seleccionat per, posteriorment, discutir-lo a classe en la data assenyalada en el Campus Virtual. En l’horari destinat a pràctiques de discussió de problemes a partir de textos es divideix el grup en dos subgrups, que duen a terme les activitats programades de forma quinzenal (setmanes alternes).

— Específicament, en el bloc 4: preparació, exposició i discussió a classe per part dels alumnes d’alguns continguts de l’assignatura.

Treball dirigit/tutoritzat

— Consulta i/o discussió individual amb el professor d’aspectes relacionats amb la correcta realització de treballs de comprensió de textos, elaboració d’arguments per escrit, i preparació per a l’argumentació i discussió oral a classe.

Aprenentatge autònom

— Lectura de textos seleccionats per aprofundir en els punts fonamentals treballats a les classes presencials.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Components i pes relatiu (en percentatge sobre la nota global) de les activitats corresponents a l’avaluació continuada

— Prova escrita al final del bloc 1 (25 % de la nota global). La data s’anuncia amb antelació en el Campus Virtual. Consta de dues parts:

  • Preguntes de tipus test (50 % de la prova).
  • Preguntes de desenvolupament temàtic (50 % de la prova).


— Prova escrita al final del bloc 2 (25 % de la nota global). La data s’anuncia amb antelació en el Campus Virtual. Consta de dues parts:
  • Preguntes de tipus test (50 % de la prova).
  • Preguntes de desenvolupament temàtic (50 % de la prova).


— Prova escrita al final del bloc 3 (25 % de la nota global). La data s’anuncia amb antelació en el Campus Virtual. Consta de dues parts:
  • Preguntes de tipus test (50 % de la prova).
  • Preguntes de desenvolupament temàtic (50 % de la prova).


— Prova escrita al final del bloc 4 (25 % de la nota global). La data s’anuncia amb antelació en el Campus Virtual. Consta de dues parts:
  • Preguntes de tipus test (50 % de la prova).
  • Preguntes de desenvolupament temàtic (50 % de la prova).


Requisits i condicions (avaluació continuada)

— S’entendrà que l’estudiant completa l’avaluació continua si es presenta a la darrera prova programada d’avaluació continua, i que renuncia a l’avaluació continuada i opta per l’avaluació única si no es presenta a aquesta darrera prova.

— Són objecte d’avaluació els apunts de classe i tots els textos treballats durant el curs, els quals s’indiquen en el Campus Virtual.

— En l’avaluació es té en compte especialment la correcta formulació dels problemes, la bona articulació dels arguments i l’adequada interrelació dels conceptes fonamentals de l’assignatura.

— En cadascuna de les proves hi ha preguntes del bloc específic, que pressuposen un bon coneixement dels blocs anteriors.

— En la nota global final es valoren favorablement la participació rellevant en les discussions a l’aula i les presentacions orals ben articulades.

— El bloc 4 de l’assignatura es desenvolupa en bona part amb la participació activa d’alumnes que han de preparar voluntàriament part dels continguts, i exposar-los i discutir-los a classe. L’estudiant que hagi participat en la preparació i comunicació de continguts pot apujar la nota corresponent al quart bloc fins a 1 punt addicional (a partir de la nota de la prova escrita del bloc).

— A causa de la situació excepcional de pandèmia, el format de les proves s’adaptarà a les opcions que estiguin disponibles en cada moment. En cas que hi hagi canvis, s’informarà amb antelació suficient del format de cada prova.

 

Avaluació única

Requisits i condicions (avaluació única)

— L’estudiant pot acollir-se a la modalitat d’avaluació única, que consisteix en una prova escrita el dia fixat pel Consell d’Estudis de Sociologia, la qual combina preguntes de tipus test (30 % de la nota global) i de desenvolupament temàtic (70 %).

—  S’entendrà que l’estudiant completa l’avaluació continua si es presenta a la darrera prova programada d’avaluació continua, i que renuncia a l’avaluació continuada i opta per l’avaluació única si no es presenta a aquesta darrera prova.

— Són objecte d’avaluació els apunts de classe i tots els textos treballats durant el curs, els quals s’indiquen en el Campus Virtual.

— En l’avaluació es té en compte especialment la correcta formulació dels problemes, la bona articulació dels arguments i l’adequada interrelació dels conceptes fonamentals de l’assignatura.

— El contingut, procediment i criteris per a la prova de reavaluació són els mateixos que els establerts per a la prova d’avaluació única.

— A causa de la situació excepcional de pandèmia, el format de les proves s’adaptarà a les opcions que estiguin disponibles en cada moment. En cas que hi hagi canvis, s’informarà amb antelació suficient del format de cada prova.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BERGER, P.L. ; LUCKMANN, T. La Construcció social de la realitat : un tractat de sociologia del coneixement. 2a ed. Barcelona: Herder, 1996

Catàleg UB  Enllaç

HACKING, I. ¿La construcción social de qué?. Barcelona [etc.]: Paidós, cop. 2001

Catàleg UB  Enllaç

LAKOFF, George ; JOHNSON, Mark. Metáforas de la vida cotidiana. Madrid: Cátedra, DL 1986

Catàleg UB  Enllaç

LAMO DE ESPINOSA, E. et al. La sociología del conocimiento y de la ciencia. Madrid: Alianza, 1994

Catàleg UB  Enllaç

SEARLE, John R. La construcción de la realidad social. Barcelona [etc.]: Paidós, 1997

Catàleg UB  Enllaç

HESS, Ch. ; OSTROM, E. (eds.). Los bienes comunes del conocimiento. Madrid : Traficantes de Sueños, 2016.

Catàleg UB  Enllaç

WHITLEY, R. La organización intelectual y social de las ciencias. Bernal, Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2012.

Catàleg UB  Enllaç

FRASER, H; TAYLOR, N. Neoliberalization, Universities and the Public Intellectual. London : Palgrave Macmillan, 2016.

Catàleg UB  Enllaç

EAGLETON, Terry (2005), Ideología. Una introducción, Barcelona: Paidós.  Enllaç

MERTON, R.K., La sociologia de la ciencia, Madrid: Alianza Universidad.

Catàleg UB  Enllaç