Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Canvi Social

Codi de l'assignatura: 360917

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jesus Matamala Bacardit

Departament: Departament de Sociologia

crèdits: 6

Programa únic: N

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

És convenient tenir una sòlida formació en:
— Teoria sociològica
— Ciència política
— Història
— Estructura social

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Reconeixement de la diversitat.

   -

Anàlisi dels conceptes i les generalitzacions principals sobre la societat humana, la seva estructura i els seus processos.

   -

Capacitat d'analitzar les transformacions i l'evolució de les societats contemporànies, i d'elaborar propostes sobre els futurs probables, possibles i desitjables.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Conèixer les teories i conceptes fonamentals que expliquen el canvi social.
  • Conèixer els problemes metodològics que comporta l’estudi del canvi social.

 

Referits a habilitats, destreses

  • Saber aplicar els coneixements sociològics (teories i conceptes) sobre el canvi social als episodis de canvi real i als fets socials contemporanis.
  • Saber estudiar i entendre els principals processos de canvi social del món modern.

 

Referits a actituds, valors i normes

  • Destacar la perspectiva de gènere.      
  • Activar la imaginació sociològica per poder problematitzar críticament la realitat social.
  • Tenir presents els valors propis de l’activitat científica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció: conceptes i teories

1.1. Societats

1.2. Estructura social

1.3. Canvi social i canvi societal

1.4. Evolució. Teories sociològiques sobre l’estructuració i el canvi

2. Conflicte i canvi socials. Mecanismes de transformació societal a l’era moderna

2.1. Revolucions i contrarevolucions

2.2. Transicions polítiques

2.3. Transformacions sistèmiques (els casos del capitalisme del benestar i del postindustrialisme)

2.4. La Gran Transformació, modernitat i modernització. Les tres «rutes» de Barrington Moore, segles XIX i XX: capitalisme democràtic; feixismes; socialisme burocràtic

3. Canvi microsocial. Les forces impulsores del canvi social

3.1. Acció col·lectiva

3.2. Violència política

3.3. Moviments socials i moviments polítics

3.4. Els casos contemporanis dels «nous» moviments socials i dels «novíssims» moviments socials

4. El canvi social en el món contemporani

4.1. El capitalisme del benestar i l’«economia mixta» (1945-1974)

4.2. La societat globalitzada: la globalització neoliberal i la crisi actual

4.3. Canvis socials emergents en la societat globalitzada

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura consta de dues parts, una de teòrica i una altra de pràctica. Per a la part teòrica es disposa d’una mitjana de tres hores setmanals, en les quals el professorat exposa els diferents punts del temari. És responsabilitat de l’alumnat portar preparat el tema del dia a partir de les lectures obligatòries, penjades en el Campus Virtual o del manual de l’assignatura. Es dedica una estona de cada sessió a aclarir els dubtes generats a partir de l’estudi dels textos esmentats. La part pràctica consta d’una mitjana d’una hora setmanal; les tasques pròpies d’aquesta part són programades pel professorat a l’inici del curs. Per tal de garantir més participació en la part pràctica, el grup classe es divideix en dos subgrups, de manera que els membres de cada subgrup es reuneixen quinzenalment. L’assistència a classe és important per a la bona formació de l’alumnat en el marc d’uns estudis presencials.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada del curs es compon de:
a) Activitats pràctiques (20 % de la nota final).
b) Diverses proves de tipus test i/o de desenvolupament temàtic (80 % de la nota final).

 

Avaluació única

L’avaluació única consta de les parts següents:
a) Treball escrit [pràctiques] (20 % de la nota final).
b) Desenvolupament temàtic i/o prova de tipus test (80 % de la nota final).

El contingut, procediment i criteris de la reavaluació són els fixats per a l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AGUILAR, S. Ordre i desordre : manual d’estructura i canvi de les societats. Barcelona : Hacer, 2001-

Catàleg UB  Enllaç

GELLNER, E. El arado, la espada y el libro: la estructura de la historia humana. Barcelona : Península, 1994

Catàleg UB  Enllaç

MAYER, A. J. Dynamics of counterrevolution in Europe, 1870-1956: an analytic framework. New York [etc.] : Harper & Row cop. 1971

Catàleg UB  Enllaç

MCADAM, D. ; TARROW, S. TILLY, C. Dinámica de la contienda política. Barcelona : Hacer, cop. 2005

Catàleg UB  Enllaç

MERTON, R. K. Teoría y estructura sociales. 4ª ed. Mexico, D.F. : Fondo de Cultura Económica, 2003

Catàleg UB  Enllaç

MOORE, B. Los Orígenes sociales de la dictadura y de la democracia : el señor y el campesino en la formación del mundo moderno.  Barcelona : Ariel, 2015

Catàleg UB  Enllaç

NADEL, S.F. Teoría de la estructura social. Madrid : Guadarrama, DL 1966

Catàleg UB  Enllaç

POLANYI, K. La Gran transformación : los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo . Madrid : FCE, 2004

Catàleg UB  Enllaç

PORPORA, D. V. The concept of social structure. New York, [etc.] : Greenwood Press, 1987

Catàleg UB  Enllaç

SKOCPOL, Theda. Los Estados y las revoluciones sociales : un análisis comparativo de Francia, Rusia y China. México, D.F. : Fondo de Cultura Económica, 1984

Catàleg UB  Enllaç

SZTOMPKA, P. Sociología del cambio social, Madrid: Alianza editorial, 1995.

Catàleg UB  Enllaç

TILLY, C. Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes. Madrid : Alianza, cop. 1991

Catàleg UB  Enllaç

TILLY, C. Las Revoluciones europeas, 1492-1992. Barcelona : Crítica, 2000

Catàleg UB  Enllaç

TILLY, C. ; WOOD, L. J. Los Movimientos sociales, 1768-2008 : desde sus orígenes a Facebook. Barcelona : Crítica, cop. 2010

Catàleg UB  Enllaç

TILLY, C. Democracia, Madrid : Akal, 2010

WALLERSTEIN, I. M. El Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos : un análisis de sistemas-mundo. Madrid : Akal, cop. 2004

Capítol

AGUILAR, S. ; Giner, S. Macrosociología: modernización, historia y evolución. A: GINER, Salvador (coord.). Teoría sociológica moderna. Barcelona : Ariel, 2003, cap. 20