Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tècniques d'Investigació Social IV

Codi de l'assignatura: 360922

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Mario Dominguez Amoros

Departament: Departament de Sociologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver superat l’assignatura de Tècniques d’Investigació Social II.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Reconeixement de la diversitat.

   -

Capacitat d'organització i planificació.

   -

Presa de decisions i resolució de problemes.

   -

Domini de l'ús de les metodologies i tècniques d'investigació social bàsiques i avançades (qualitatives i quantitatives), incloent-hi a més els aspectes de mostreig i programes informàtics específics.

(— Capacitat per fer recerca de manera autònoma.
— Capacitat per obtenir informació a través de fonts múltiples.
— Capacitat per utilitzar programes informàtics, i per analitzar i sintetitzar quantitats d’informació grans i complexes.
— Capacitat de comunicació oral i escrita a través de la utilització de la tecnologia més adequada.)

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Assolir un domini conceptual de les tècniques d’anàlisi multivariable al nivell requerit per les ciències aplicades.
— Comprendre la relació entre les tècniques i la resta d’elements del disseny, i saber interpretar les diferents tipologies de resultats possibles.
— Adquirir el coneixement, la capacitat d’identificació i la comprensió de la literatura científica que utilitza tècniques d’anàlisi multivariable.
— Discernir les tècniques més apropiades per als diferents objectius i característiques dels múltiples contextos d’investigació sociològica, per tal d’abordar la complexitat de l’anàlisi social amb el rigor científic que atorguen les tècniques estadístiques.

 

Referits a habilitats, destreses

— Aplicar i interpretar els resultats de les principals tècniques estadístiques multivariables.
— Adquirir habilitat en l’ús de les opcions de cada tècnica i en la seva selecció, interpretació i comparació, mitjançant la utilització dels paquets estadístics.
— Preveure i solucionar els problemes plantejats per les tècniques d’investigació, així com les possibilitats mètriques en relació amb cada context social analitzat.
— Conèixer els principals procediments per ser capaç d’adaptar la pluralitat i complexitat de la informació social a l’anàlisi estadística.
— Adquirir destresa en l’ús de les bases de dades sociològiques i en la interpretació dels diferents diagrames i gràfics multivariables.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar una visió objectiva en l’anàlisi, tant del discurs com dels fets socials, controlant els judicis de valor, la subjectivitat i la validesa dels dissenys.
— Assumir els valors ètics de l’àmbit cientificosocial i desenvolupar una actitud crítica cap a la praxi investigadora.
— Orientar la investigació social cap a l’efectivitat i utilitat professional.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’anàlisi multivariable en la investigació sociològica

2. Modelització i interacció qualitativa: l’anàlisi log-lineal

3. Estructures latents multidimensionals: l’anàlisi factorial i l’anàlisi de components principals

4. Anàlisi geomètrica de les dades: l’anàlisi de correspondències múltiples

5. Grups i tipologies: l’anàlisi de classificació

6. Diferències entre grups: l’anàlisi de la variància

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les hores presencials de docència (60 hores organitzades en 4 hores setmanals: dues franges de dues hores) es divideixen en teoricopràctiques i pràctiques d’ordinadors.

Una de les sessions presencials, la teoricoconceptual, s’imparteix a tot el grup classe conjuntament. Les classes teoricoconceptuals són l’eix vertebrador de l’assignatura i representen, aproximadament, la meitat de les hores presencials; consisteixen en l’exposició, per part del professorat, dels conceptes teòrics bàsics de cadascuna de les unitats temàtiques i dels seus aspectes interpretatius i d’aplicació.

En l’altra sessió presencial, en què s’imparteixen les classes pràctiques d’ordinadors, el grup classe se subdivideix en dos subgrups, cadascun amb un professor o professora en el mateix horari en dues aules en paral·lel. L’objectiu d’aquestes classes és l’aplicabilitat dels conceptes teòrics que s’han après a partir de bancs de bases de dades secundàries. Es tracta, doncs, de mostrar com es passa de la teoria a la pràctica en l’anàlisi sociològica. En aquestes classes es duen a terme exercicis de maneig del programari informàtic (SPSS), d’anàlisi i interpretació de les dades, així com algunes de les activitats d’avaluació continuada i d’activitats dirigides.

En les classes pràctiques, totes presencials, es preveu un seguit d’activitats que es pengen oportunament en el Campus Virtual. Per poder dur a terme els objectius de manera satisfactòria, cal que l’estudiant faci un treball previ i personal amb els materials de les pràctiques, a fi de poder centrar les classes en la discussió i l’aplicabilitat pràctica, més que no pas en l’explicació d’aquests materials.

En les activitats pràctiques es promourà estudis i enquestes que tinguin com objectiu visibilitzar les desigualtats per gènere; i enquestes que implementin la perspectiva de gènere..

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Les evidències que s’avaluen, i la seva ponderació en la qualificació final, són:

1. Activitats teoricopràctiques al llarg del curs (50 % de la nota final). Aquestes proves es duen a terme a l’aula d’informàtica on cal aplicar les tècniques amb el programari estadístic i interpretar-ne els resultats.

a. Tres proves d’avaluació continuada durant el període docent de l’assignatura (40 % de la nota final). En el calendari es detallen les dates de les tres proves. Es demana una qualificació mitjana superior a 4. Si la nota mitjana de les tres proves d’avaluació continuada és inferior a 4, l’estudiant s’ha de presentar a l’examen d’avaluació única.

b. Una prova final d’integració teoricopràctica (10 % de la nota final). Es fa la darrera setmana del període de docència. Es demana una qualificació superior a 4 per tenir en compte les qualificacions de la resta d’evidències de l’avaluació continuada. Si la nota és inferior a 4, l’estudiant s’ha de presentar a l’examen d’avaluació única.

2. Activitats individuals o grupals, dutes a terme en les sessions de les activitats dirigides (20 % de la nota final). Es demana una qualificació superior a 4 per tenir en compte les qualificacions de la resta d’evidències de l’avaluació continuada. Si la nota és inferior a 4, l’estudiant s’ha de presentar a l’examen d’avaluació única.

3. Treball de recerca individual (30 % de la nota final). S’ha de lliurar el dia de l’avaluació única fixat pel Consell d’Estudis. Es demana una qualificació superior a 4 per tenir en compte les qualificacions de la resta d’evidències de l’avaluació continuada. Si la nota és inferior a 4, l’estudiant s’ha de presentar a l’examen de reavaluació. En aquest treball es promourà projectes que incloguin la perspectiva de gènere en l’anàlisi de les dades multivariables.

Seguint la normativa de qualificació i avaluació dels aprenentatges de la UB, hi ha una convocatòria de reavaluació de l’assignatura (data fixada pel Consell d’Estudis). Aquesta és en modalitat d’avaluació única per a tot l’alumnat, indistintament de la modalitat d’avaluació que hagi seguit durant el curs. No es guarda cap qualificació de les parts superades.

 

Avaluació única

L’alumnat té dret a renunciar a l’avaluació continuada i a sol·licitar l’avaluació única. S’entendrà que l’estudiant completa l’avaluació continua si es presenta a la darrera prova programada d’avaluació continua, i que renuncia a l’avaluació continuada i opta per l’avaluació única si no es presenta a aquesta darrera prova.

El dia fixat pel Consell d’Estudis de Sociologia, l’alumnat ha de dur a terme un examen final (teoricoconceptual, aplicació amb el programari informàtic i interpretació de resultats): 100 % de la nota.

L’avaluació única també preveu la convocatòria de la reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AGRESTI, A. An Introduction to Categorical Data Analysis. Hoboken (New Jersey): John Wiley & Sons, 2007

Versió en línia (2a ed., 2007)  Enllaç

ATO GARCIA, M. Análisis Estadístico para datos categóricos. Madrid: Síntesis, 1996

Catàleg UB  Enllaç

BATISTA, J. M.; MARTÍNEZ ARIAS, M. R. Análisis multivariante. Análisis en componentes principales. Barcelona: Hispano Europea, 1989.

Catàleg UB  Enllaç

CEA D’ANCONA, Maria Ángeles. Análisis multivariable: teoría y práctica en la investigación social. Madrid: Síntesis, 2002

Catàleg UB  Enllaç

CORNEJO, J. M. Técnicas de investigación social: el análisis de correspondencias (Teoría y Práctica). Barcelona: PPU, 1988.

Catàleg UB  Enllaç

CORREA, A. D. Análisis logarítmico lineal. Madrid: La Muralla, 2002

Catàleg UB  Enllaç

CUADRAS, C. M. Nuevos métodos de análisis multivariante. Barcelona: CMC Editions, 2012.

Recurs electrònic extern  Enllaç

EVERITT, B. S. et al. Cluster Analysis. Chicester, West Sussex (UK): John Wiley & Sons, 2011.

Versió en línia (5a ed., 2010)  Enllaç

GARCÍA, E.; GIL, J.; RODRÍGUEZ, G. Análisis factorial. Madrid: La Muralla, 2000.

Catàleg UB  Enllaç

GREENACRE, M. J. La práctica del análisis de correspondencias. Madrid: Fundación BBVA, 2008.

Versió en línia (2008)  Enllaç

HAIR, J. F. et al. Multivariate Data Analysis. Prentice Hall, 2011.

JOARISTI, L.; LIZASOAIN, L. Análisis de correspondencias. Madrid: La Muralla, 1999.

JOHNSON, R.A.; WICHEIN, D.W. Applied multivariate statistical analysis. 6th ed. Upper Saddle River (New Jersey): Pearson Education, Prentice-Hall, 2007

LATTIN, J.M.; CARROLL, J.D.; GREEN, P.E. Analyzing multivariate data. Pacific Grove (California): Thomson Brooks/Cole, 2003

LÉVY, J.-P.; VARELA, J. (Dir.) Análisis Multivariable para las Ciencias Sociales. Madrid: Pearson Prentice Hall, 2003.

LÓPEZ-ROLDÁN, Pedro; FACHELLI, Sandra. Metodología de la Investigación Social Cuantitativa. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona, 2015

LOZARES COLINA, C.; LÓPEZ ROLDÁN, P. Anàlisi multivariable de dades estadístiques. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions, 2000

MORRISON, D.F. Multivariate statistical methods. 4th ed. Belmont (California): Thomson Brooks Cole, 2005

PEÑA, D. Análisis de datos multivariantes. Madrid: McGraw-Hill, 2002.

RUIZ-MAYA PEREZ, L. Metodología Estadística para el análisis de datos cualitativos. Madrid: CIS, 1991

SÁNCHEZ CARRIÓN, J. J. (Ed.) Introducción a las técnicas de multivariable aplicadas a las ciencias sociales. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1984.

STEVENS, J.P. Applied multivariate statistics for the social sciences. 5th ed. New York: Routledge, 2009.

TABACHNICK, B.G.; FIDELL, L.S. Using multivariate statistics. 5th ed. Boston(Massachusetts): Pearson, 2007

TIMM, N.H. Applied multivariate analysis: methods and case studies. New York: Springer, 2002

VICENTE, María A. DE; MANERA, Jaime; BLANCO, Francisco José. Análisis multivariante para las ciencias sociales. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos. Servicio de Publicaciones: Dykinson, 2000