Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sociologia de les Professions, Ocupació i Treball

Codi de l'assignatura: 360928

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Andres Jose Coco Prieto

Departament: Departament de Sociologia

crèdits: 6

Programa únic: N

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Anàlisi dels conceptes i les generalitzacions principals sobre la societat humana, la seva estructura i els seus processos.

   -

Identificació i avaluació dels conceptes bàsics de les desigualtats socials, diferències socials, capital social i poder.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Pel que fa als continguts teòrics:

— Observar l’evolució dels conceptes, del significat del treball, de les professions i de la divisió del treball a les societats contemporànies conferint especial rellevància al gènere

— Avaluar les causes i les conseqüències de la transformació dels mercats laborals

— Estudiar el marc de relacions laborals a partir de les característiques i estratègies dels agents socials.

 

Pel que fa al desenvolupament de d’actituds, valors i normes:

— Aproximar-se amb una perspectiva plural i crítica al món laboral

 

 

Referits a habilitats, destreses

Pel que fa al desenvolupament de d’habilitats :

— Fomentar l’autoaprenentatge en l’estudi de l’assignatura

— Seleccionar, utilitzar, elaborar i avaluar informació relacionada amb la matèria

— Desenvolupar les habilitats tècniques necessàries per estudiar la realitat laboral i professional.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Blocs temàtics

*  

1. Conceptualització del treball i evolució històrica del treball i de la seva concepció social

2. La divisió del treball i el gènere: teories i avaluació de la situació actual

3. Revisió de les principals teories, fonts estadístiques i categories per estudiar el mercat laboral. Evolució recent i situació actual del mercat de treball

4. Els conceptes de relacions laborals, negociació col·lectiva i conflicte laboral. Els principals actors socials de les relacions laborals: sindicats, patronals i l’Estat

5. Les professions a la societat post-industrial, principals contribucions i situació dels professionals al mercat i a les organitzacions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura té un caràcter teoricopràctic, la qual cosa obliga a adoptar una estratègia que combini activitats i recursos que possibilitin l’assoliment dels objectius d’aprenentatge referits a aspectes teòrics i de desenvolupament d’habilitats.

Les sessions a l’aula, impartides pel professorat, tenen un doble vessant. Algunes són classes magistrals, en les quals el docent proporciona els continguts bàsics referits al tema tractat, que es poden complementar amb lectures recomanades pel professorat. Altres sessions, més pràctiques, requereixen l’ús de materials diversos (articles de premsa, materials audiovisuals, etc.), que es treballen a classe.

Com a conseqüència del desplegament del projecte de foment de la qualitat docent que s’està duent a terme a la Facultat d’Economia i Empresa (impulsat des de la unitat de Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA) i el Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica de la UB) des de el curs 2020-2021, la metodologia docent d’alguns dels grups de l’assignatura pot quedar modificada respecte a la descrita anteriorment. El detall d’aquesta metodologia es publica en el Campus Virtual a inici de curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada. Aquesta modalitat comporta dos tipus de proves diferents:

1) La primera part de l’avaluació consisteix en una prova de síntesi destinada a avaluar el nivell de comprensió i aplicació dels continguts més conceptuals treballats al curs a realitzar en la data fixada a tal efecte pel Consell d’estudis. Aquesta prova equival al 50 % de la nota final.

2) La segona part de l’avaluació, que equival al 50 % restant de la nota final, té un vessant més pràctic, consisteix en un o dos tipus de proves diferents (a l’elecció de l’estudiant) i es desenvolupa al llarg del període lectiu. La data de lliurament i la concreció final del contingut s’exposa, per a cada grup, en el programa de l’assignatura i a l’aula (el primer dia de classe).

Tot l’alumnat que no superi l’assignatura a la convocatòria ordinària (juny) té dret a una reavaluació que es portarà a terme sota els criteris establerts per a l’avaluació única i a la data fixada a tal efecte pel Consell d’estudis.

En el cas del grup impartit en anglès que participa en un projecte d’innovació docent, hi haurà proves continuades que equivaldran al 60% de la nota i el desenvolupament d’un projecte final equivalent al 40% de la nota final.

 

Avaluació única

Avaluació única. Aquesta modalitat comporta un únic examen, a realitzar en la data establerta pel Consell d’Estudis, que equival al 100 % de la nota final. L’examen combinarà preguntes tipus test i d’altres de desenvolupament, si be aquest darrer tipus es pot substituir per una prova més pràctica a fer al llarg del curs. L’estudiant ha de preparar el temari del curs d’acord amb les explicacions del professorat (notes personals i apunts) i les activitats pràctiques que es fan a l’aula al llarg del curs.

 

Tot l’alumnat que no superi l’assignatura a la convocatòria ordinària (juny) té dret a una reavaluació que es portarà a terme sota els criteris establerts per a l’avaluació única i a la data fixada a tal efecte pel Consell d’estudis.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Kalleberg, Arne L. Good Jobs, Bad Jobs: The Rise of Polarized and Precarious Employment Systems in the United States, 1970s-2000s. New York: Russell Sage Foundation, 2011.

Catàleg UB  Enllaç

Eskola, Anne (ed.) Navigating through changing times: Knowledge work in complex environnments. New York: Routledge, 2018.

  Adquirint-se

Hochschild, Arlie R. The Commercialization of Intimate Life: Notes from Home and Work. Berkeley: University of California Press. 2003 [Traduït a: La mercantilización de la vida íntima: apuntes de la casa y el trabajo, Buenos Aires: Katz, 2008].

  Adquirint-se

Catàleg UB. Versió en castellà (2008)  Enllaç

Hochschild, Arlie R; Machung, Anne. La doble jornada: Familias trabajadoras y la revolución en el hogar, Madrid: Capitán Swing, 2021. [Traducció de: The Second Shift: Working Families and the Revolution at Home. New York, N.Y: Viking. 1989].

Catàleg UB  Enllaç

Ballesteros, E. et al. (dirs.) Mujeres en mundos de hombres: La segregación ocupacional a través del estudio de casos, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2017.

Versió en línia (2017)  Enllaç

Comisión europea. Evolución del empleo y de la situación social en Europa 2020, Madrid: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2020.

Ocde. Perspectivas del empleo 2020: La seguridad de los trabajadores y la crisis de la COVID-19, Madrid: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2021.

Recurs electrònic extern  Enllaç

Christiansen, J; Koistinen, P; Kovalainen, A. (eds.) Working Europe: Reshaping European employment systems, London: Routledge, 1999.

  Adquirint-se

Meulemann, H. (ed.) Social capital in Europe: Similarity of countries and diversity of people?, Leiden: Brill, 2008.

  En procés d’adquisició

Fergusson, R; Yeates, N. Global youth unemployment: History, governance and policy, Cheltenham: Edward Elgar, 2021.

  En procés d’adquisició

Velden, S. et al. (eds.) Strikes around the world, 1968-2005 : case-studies of 15 countries. Amsterdam: Aksant, 2007.

England, P. Comparable worth. Theories and evidence, New York: Routledge, 2017.

  Adquirint-se

Disponible al CCUC  Enllaç

Vosko, L.F. (ed.) Precarious employment: Understanding labour market insecurity in Canada, London: McGill-Queen’s University Press, 2006.

  Adquirint-se

Aguado, Empar. Mujeres y hombres frente al desempleo: El caso español en la primera crisis del siglo XXI, València: Tirant Lo Blanch, 2019.

Alós, R. i Lope, A. “El desempleo y sus consecuencias: vulnerabilidad y riesgo de exclusión social”, pàg. 651-662, A: Cristóbal Torres (ed.) España 2015: Situación social, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2015.

Baylos, A. ¿Para qué sirve un sindicato?, Madrid: La Catarata, 2012.

Behrens, M. i Traxler, F. Employers’ organisations in Europe, Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, April, 2004.

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2003/11/study/tn0311101s.htm  Enllaç

Beneyto, P.J; Nova, P; De la Torre, I. Trabajo y empresa, Valencia: Tirant lo Blanch, 2014.

Benítez, i. i Rosetti, H. Panrico. La vaga més llarga, Barcelona: Edicions del 1979, 2016.

Blyton, P.; Bacon, N.; Fiorito, J. i Heery, E. (eds) The SAGE handbook of industrial relations, London: Sage, 2008.

  Adquirint-se

Disponible al CCUC  Enllaç

Broughton, A. i Welz, C. (2013) Impact of crisis on industrial relations, Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 8 July.

http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/impact-of-the-crisis-on-industrial-relations  Enllaç

Castro, C. de i Pedreño, A. “Trabajo y ocupaciones”, pàg. 617-628, A: Cristóbal Torres (ed.) España 2015: Situación social, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2015.

CocaColaenLucha. Somos Coca-Cola en lucha: Una autobiografía colectiva, Madrid: La Oveja Roja, 2016.

Coco, A; Daza, L. «Marx y Engels y la división sexual del trabajo en la familia: Ambigüedades, equívocos y vacíos teóricos». Arxius de Sociologia, 38, 2018, pàg. 11-26. http://roderic.uv.es/handle/10550/67304

Cruz Villalón, J. La negociación colectiva en Europa: Una perspectiva transversal, Madrid: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2019.

Dribbusch, H. i Vandaele, K. «Comparing official strike data in Europe –Dealing with varieties of strike recording». Transfer: European Review of Labour and Research, 22 (3), 2016, pàg. 413-418.

Garcia Femenia, A.M. El asociacionismo empresarial en España: La conformación del sujeto empresarial de las relaciones industriales. Madrid: Instituto de Estudios Económicos, 2001, cap. 2, 10 i 11.

Granovetter, Mark S. Sociedad y economía: Marco de referencia y principios, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2019.

Hidalgo Pérez, M.A. El empleo del futuro: Un análisis del impacto de las nuevas tecnologías en el mercado laboral, Bilbao: Deusto, 2018.

Hyman, R. "Tres hipótesis sobre el futuro de las relaciones laborales en Europa", Revista Internacional del Trabajo, 134 (1), pàg. 5-15, 2015 [Versió anglesa a: “Three scenarios for industrial relations in Europe”, International Labour Review, 154 (1). pàg. 5-14].

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5108876  Enllaç

Ibañez, M. (dir.) Mujeres en mundos de hombres: La segregación ocupacional a través del estudio de casos, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2017.

Jodar, P; Guiu, J. Parados en movimiento. Historias de dignidad, resistencia y esperanza, Barcelona: Icaria, 2018.

Magnusson, L. “Trade unions in a changing political context: The case of Sweden”. Transfer: European Review of Labour and Research, 24 (2), 2018, pàg. 137-149.

Martín Artiles, A. i Pérez Amorós, F. “Cambios de las relaciones laborales”, pàg. 684-698, A: Cristóbal Torres (ed.) España 2015: Situación social, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2015.

Mattoni, A. Media practices and protest politics: How precarious workers mobilise, London: Rotledge, 2016.

Miguélez, F. i Molina, O. “Políticas de empleo”, pàg. 672-683, A: Cristóbal Torres (ed.) España 2015: Situación social, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2015.

Moreno, A. “De la familia de un sustentador económico a la familia de doble ingreso”, pp. 315-320, A: Cristóbal Torres (ed.) España 2015: Situación social, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2015.

Muñoz Comet, J. Inmigración y empleo en España: De la expansión a la crisis económica, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2016.

Muñoz, D; Santos Ortega, J.A.; Poveda, M. Trabajo y empleo: Tendencias sociales recientes. València: Tirant lo Blanc, 2018.

Prieto, C. i Pérez de Guzmán, S. “La precarización del empleo en el marco de la norma flexible-empresarial de empleo”, pàg. 629-639, A: Cristóbal Torres (ed.) España 2015: Situación social, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2015.

Pulignano, V; Ortíz, L I De Franceschi, F. «Union responses to precarious workers: Italy and Spain compared». European Journal of Industrial Relations, 22 (1), 2016, pàg. 39-55.

Rodríguez ávila, n. Manual de sociología de las profesiones. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2008.

Sánchez Mira, N. “¿Hacia el doble sustentador mediterráneo? Evidencias de los periodos de auge y de crisis económica en España”, Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales, 3, pàg. 128-143, 2016.

Sanchis, E. Los parados: Cómo viven, qué piensan, por qué no protestan, Valencia: Publicacions de la Universitat de València, 2016.

Szabó, I. «Trade unions and the sovereign power of the state. A comparative analysis of employer offensives in the Danish and Irish public sectors». Transfer: European Review of Labour and Research, 24 (2), 2018, pàg. 163-178.

Tobío, C. “Las relaciones de género en la familia”, pàg. 424-434, A: Cristóbal Torres (ed.) España 2015: Situación social, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2015.

Torrejón, S. El cambio estructural del empleo en España a lo largo del ciclo económico (1995-2014): Diagnósticos y pronósticos de futuro, Madrid: CSIC, 2019. Disponible en CRAI-UB: https://elibro-net.sire.ub.edu/es/ereader/craiub/120682

Vandaele, K. “Un futuro sombrío: Estudio de la afiliación en Europa desde 2000”, Colección informes de la Fundación Primero de Mayo, 143, 2019, junio [Traducción de: Bleak prospects: mapping trade union membership in Europe since 2000. Brussels, ETUI, 2019]. http://www.1mayo.ccoo.es//0e68135349e052f223712ced986a93e3000001.pdf

Wilkinson, A.; Wood, G; Deeg, R. (eds.) The Oxford handbook of employment relations: Comparative employment systems, Oxford: Oxford University Press, 2014.