Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sociologia de les Organitzacions

Codi de l'assignatura: 360929

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Jose Luis Condom Bosch

Departament: Departament de Sociologia

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricoprāctica

Presencial i no presencial

 

50

 

(Exposicions del professor, discussiķ d?articles, casos prāctics sobre organitzacions.)

 

-  Tutoritzaciķ per grups

Presencial i no presencial

 

10

 

(Tutoritzaciķ de treballs de curs)

Treball tutelat/dirigit

30

(Seguiment del treball.)

Aprenentatge autōnom

60

(Estudi, lectures i elaboraciķ de treballs.)

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anālisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicaciķ dels coneixements a la prāctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptaciķ a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat d'organitzaciķ i planificaciķ.

   -

Anālisi dels conceptes i les generalitzacions principals sobre la societat humana, la seva estructura i els seus processos.

   -

Identificaciķ i avaluaciķ dels conceptes bāsics de les desigualtats socials, diferčncies socials, capital social i poder.

   -

Saber fer una anàlisi organitzativa.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Analitzar les relacions entre els processos socials i les dināmiques de les organitzacions i institucions en les societats avanįades.

 

Cončixer els principals paradigmes de l’anālisi organitzativa. 

 

Aplicar conceptes i categories sociolōgiques en aquest camp.

 

Referits a habilitats, destreses

Analitzar processos i dināmiques internes d’organitzacions.

 

Identificar canvis en els entorns organitzatius (mercat, legislaciķ, xarxes, etc.) i relacionar-los amb canvis a les organitzacions.

 

Analitzar el rol de les organitzacions en problemes o processos socials concrets.

 

 

Blocs temātics

 

1. Teoria organitzativa

1.1. Burocrācia i racionalitat

1.2. Taylorisme i relacions humanes

1.3. Models neoweberians

1.4. Ideologies de la direcciķ

1.5. Teories econōmiques

1.6. Entorn: ecologia i teoria de xarxes

1.7. Institucionalisme i neoinstitucionalisme

2. Anālisi de processos organitzatius

2.1. Estructura organitzativa

2.2. Noves formes organitzatives

2.3. Estratčgia i presa de decisions

2.4. Cultura organitzativa

2.5. Canvi organitzatiu: tecnologia i societat

2.6. Polítiques i gestiķ de recursos humans

2.7. Organitzacions i professions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les classes

El propòsit de les classes és la participació de l’estudiant en la creació d’uns coneixements compartits basats en la tradició de la sociologia de les organitzacions. Per tant, una part de la sessió és una breu presentació, per part del professor, dels continguts centrals i després es planteja el debat i l’aplicació de conceptes i estratègies d’anàlisi. Bona part de l’assignatura es fa amb casos pràctics i el seguiment actiu del treball de curs que fan els alumnes. Cada tema disposa d’informació penjada en el Campus Virtual en diversos formats.

Les sessions s’adaptaran, en funció de la situació sociosanitària i la normativa vigent de la facultat, a les modalitats de docència no presencial o de presencialitat reduïda a l’aula.

Quant a les mesures de circulació dels assistents, l’inici i finalització de les classes es farà de manera esglaonada, per garantir accessos i sortides dels estudiants sense aglomeracions.

Les activitats

Per presentar els continguts de l’assignatura i fer-ne una aplicació de conceptes i estratègies d’anàlisi organitzativa, en el Campus Virtual hi ha un conjunt de casos pràctics que es presenten i analitzen a classe. Aquestes activitats tenen una data de lliurament per a l’alumnat d’avaluació continuada. Les lectures de debat formen part del contingut a validar en els exàmens de l’assignatura, de manera que són accessibles per a tot l’alumnat. Les rúbriques d’avaluació estan penjades en el Campus Virtual en cadascuna de les tasques que s’han de lliurar.

Els treballs de curs i les tutories

Els treballs de curs tenen diverses modalitats corresponents a diferents formes de conceptualitzar la recerca en sociologia de les organitzacions (vegeu-ne les instruccions i les rúbriques en el Campus Virtual). Els treballs de curs tenen assignades hores de tutoria obligatòries. Part dels exemples de classe surten dels treballs en curs. Al final de curs es dedica, com a mínim, una sessió perquè tothom presenti breument els avenços del seu treball de curs. Algunes tutories amb el professor es podran fer via streaming.

Els exàmens de validació es fan a través de la plataforma del Campus Virtual en les sessions titolades d’Aula Inversa que estan en el calendari de l’assignatura en el Campus Virtual.

En el desenvolupament dels crèdits teoricopràctics de l’assignatura es pot incloure la metodologia d’aprenentatge servei (APS) que exigeix la participació de l’alumnat en entitats socials, institucions o centres externs a la Facultat, com ara la possibilitat de fer conferències a instituts de secundària en el marc de projectes APS de la UB.

Com a conseqüència del desplegament del projecte de foment de la qualitat docent que s’està duent a terme a la Facultat d’Economia i Empresa, impulsat des de la unitat de Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA) i el Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica de la UB, durant el curs 2020-2021, la metodologia docent d’alguns dels grups de l’assignatura pot quedar modificada respecte a la descrita anteriorment. El detall d’aquesta metodologia es publica en el Campus Virtual a l’inici de curs.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació continuada es duu a terme amb els elements següents:

— Exercicis, casos pràctics, participació en les activitats a classe, proves escrites individuals sobre les lectures realitzades i les explicacions del professorat (60 %).

— Redacció d’un treball d’anàlisi organitzativa i proposta de millores o canvis organitzatius (40 %).

Control antiplagi i avaluació

Qualsevol lliurament amb un percentatge superior al 50 % de plagi detectat per l’eina URKUND s’avalua amb un 0. Els treballs amb un plagi detectat entre un 30 i un 49 % es sancionen amb un punt negatiu.

En cas de no superar l’assignatura a la primera convocatòria, en la reavaluació l’estudiant s’ha d’avaluar amb la modalitat d’avaluació única.

 

Avaluaciķ única

L’avaluació única es duu a terme amb els elements següents:

— Prova escrita individual i única de tipus test (multiresposta o preguntes a desenvolupar) sobre la bibliografia indicada com a bàsica, les lectures realitzades i les explicacions del professorat. Els examens tindran lloc en la plataforma Moodle

En cas de no superar l’assignatura a la primera convocatòria, en la reavaluació l’estudiant s’ha d’avaluar amb la modalitat d’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Adler, Paul S (2016) The Oxford Handbook of Sociology, Social Theory, and Organization Studies: Contemporary Currents, Oxford University Press

Catāleg UB  Enllaç

Adler, Paul S. (2010) The Oxford Handbook of Sociology and Organization Studies: Classical Foundations, Oxford University Press

Catāleg UB  Enllaç

Lucas Marín, Antonio Ed. (2013) Sociología de las organizaciones. Influencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Madrid, Freagua

PERROW, Charle (1991) )Sociología de las organizaciones. Madrid, McGraw-Hill.

Catāleg UB  Enllaç

COLLER, Xavier ; GARVÍA, Roberto, (2004) Análisis de organizaciones. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas - Siglo XXI de España.

Catāleg UB  Enllaç

Scott, R.W., Davis, G. (2015) Organizations and Organizing: Rational, Natural and Open Systems Perspectives, Routledge

Catāleg UB  Enllaç

Hall R, Tolbert TS. Organizations:structures, processes and outcomes. 10th ed.Prentice Hall. 2015

Catāleg UB  Enllaç

Gareth R. Jones (2004) Organizational theory, design, and change : text and cases, Pearson Prentice Hall

Catāleg UB  Enllaç

Godwin, M., Gittell, J.H., (2011) Sociology of Organizations.Structures and Relationships, Sage

Catāleg UB  Enllaç

Wharton, Amy S. (2006) The Sociology of Organizations. An Anthology of Contemporary Theory and Research. Oxford University Press

Catāleg UB  Enllaç

REED, Michael ; HUGHES, Michael (eds.). Rethinking organization : new directions in organization theory and analysis. London [etc.]: Sage, 1992

Catāleg UB  Enllaç

ALTER, Catherine ; HAGE, Jerald. Organizations working together. Newbury Park (Calif.): Sage Publications, cop. 1993

Catāleg UB  Enllaç

POWELL, Walter W. ; DIMAGGIO, Paul J. (eds.). The new institutionalism in organizational analysis. Chicago [etc.]: University of Chicago Press, cop. 1991

Catāleg UB  Enllaç