Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sociologia de la Família i Cicle Vital

Codi de l'assignatura: 360932

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Elisabet Almeda Samaranch

Departament: Departament de Sociologia

crèdits: 6

Programa únic: N

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

40

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

10

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Reconeixement de la diversitat.

   -

Capacitat d'analitzar les transformacions i l'evolució de les societats contemporànies, i d'elaborar propostes sobre els futurs probables, possibles i desitjables.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la majoria d’àrees i temes de recerca que configuren la sociologia de la família.

— Analitzar les principals nocions teòriques i debats de la sociologia de la família, així com la dimensió aplicada i empírica dels processos familiars actuals i de les polítiques públiques desenvolupades.

— Adquirir un coneixement de la realitat familiar i dels diversos enfocaments existents des d’una perspectiva de gènere.

— Saber comprendre el lloc que ocupa «la família» —les famílies— a la societat i el context en el qual s’ha d’emmarcar per valorar la importància del seu estudi i recerca des de la sociologia.

— Examinar les famílies i les polítiques familiars en el marc de la perspectiva històrica i comparada.

 

Referits a habilitats, destreses

— Construir indicadors quantitatius i qualitatius per estudiar els trets i les problemàtiques principals dels grups de convivència familiar i per proposar polítiques públiques en consonància.

— Analitzar les característiques bàsiques de les famílies, la seva composició, la diversitat, les funcions i estratègies, els contextos, les problemàtiques i els estereotips o símbols a través de recerques punteres que combinin metodologies distintes.

— Aprendre a treballar en equip, a participar col·lectivament en treballs de recerca i a preparar exposicions orals en grup.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Plantejar-se una comprensió analítica i a la vegada crítica de la realitat familiar que ens envolta.
 
— Adquirir consciència de la cultura familiar dominant i de les situacions de desigualtat i discriminacions de determinats grups de convivència familiar des d’un enfocament de gènere.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Nocions teòriques i debats generals

1.1. Introducció a la teoria, recerca i exercici professional en l’àmbit de la sociologia de la família

1.2. Nocions, definicions, debats i perspectives teòriques de la família

1.3. Família, infància i cicle vital

2. Canvis i diversitats familiars

2.1. La família des d’una perspectiva transcultural i històrica

2.2. Transformacions en els models familiars des d’una perspectiva no androcèntrica i comparada

2.3. Diversitats familiars. Particularitats de les famílies monoparentals

2.4. Famílies i reproducció humana assistida

3. Famílies, temps i polítiques

3.1. Polítiques familiars en el marc dels règims de benestar

3.2. Temps, treballs i famílies

3.3. Famílies, desigualtats i exclusions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El desenvolupament de l’assignatura està marcat pels objectius que es volen aconseguir i pel tipus de coneixements que ha d’anar adquirint l’estudiant a través de les classes i d’un conjunt d’activitats articulades i sistematitzades que es poden estructurar en tres grans parts:

Una primera part de «continguts teòrics generals de l’assignatura», en què el treball de l’alumnat consisteix, d’una banda, a assistir i participar a les classes teòriques —que poden ser en modalitat semipresencial— i que versen sobre els continguts dels tres blocs temàtics de l’assignatura, avaluats en una prova final i, de l’altra, de la lectura de diversos materials relacionats amb les temàtiques tractades que permet l’aprenentatge autònom de l’alumnat.

La segona part consisteix en la «participació en un seminari d’aplicació transversal de continguts», en què s’aprofundeix sobre aspectes específics de l’assignatura. El treball de l’alumnat és assistir al seminari —que pot ser en modalitat presencial o no presencial—, que engloba diverses conferències, àudios o vídeos d’especialistes en les temàtiques del curs, i participar i intervenir en fòrums i debats virtuals vinculats a les qüestions i reflexions que se’n deriven. El desenvolupament d’aquesta part també pot incloure, si s’escau, «la metodologia d’aprenentatge servei», que pot exigir la participació de l’alumnat en entitats socials, institucions o centres externs a la Facultat.

La darrera i tercera part es basa en «l’aprenentatge i iniciació a la recerca des de la sociologia de la família», en què s’ha de fer una recerca, preferentment en grup, sobre un dels temes tractats a classe, amb diverses tutoritzacions prèvies; aquesta recerca finalitza amb una l’exposició oral —presencial o en modalitat virtual— a les darreres classes de l’assignatura i el lliurament d’un resum o síntesi de l’exposició. L’objectiu és instrumentar un conjunt d’activitats per acompanyar l’alumnat en el procés de realització grupal d’un treball de recerca sobre la sociologia de la família, d’acord amb els seus interessos i motivacions. També s’intenta potenciar la capacitat d’anàlisi crítica de treballs en marxa i les aptituds requerides per a les exposicions orals.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’alumnat ha de demostrar que ha assolit els objectius de l’assignatura i que ha dut a terme les activitats previstes. A partir d’aquí, el sistema d’avaluació es fonamenta en l’avaluació dels elements descrits en cadascuna de les parts de l’assignatura. La distribució percentual de cada part, que només es calcula si s’ha superat cadascuna amb una nota de 5 com a mínim, és la següent:

  • Una prova final (50 % de la nota final).
  • Participació en un seminari d’aplicació transversal de continguts (15 % de la nota final).
  • Treball de recerca grupal (35 % de la nota final).

 

Avaluació única

L’avaluació continuada és l’opció recomanada, tot i que l’alumnat també pot sol·licitar l’avaluació única durant les primeres tres setmanes del curs. L’avaluació única consisteix en un examen final, que equival al 100 % de la nota final de la matèria, i en què s’avalua la capacitat de síntesi i de relacionar conceptes de l’assignatura. Els materials de lectura i continguts que s’avaluen a l’examen són els que consten a la bibliografia general del programa i a la bibliografia temàtica. Tanmateix, es recomana a l’estudiant que vingui a una tutoria presencial per comentar amb més detall quina és la bibliografia principal.

Reavaluació

S’ha de tenir en compte que també hi ha el dret a reavaluació, tant si els estudiants venen de l’avaluació continuada com si venen de l’avaluació única. Els procediments utilitzats en la reavaluació són els mateixos que els de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALMEDA, Elisabet ; DI NELLA, Dino (eds.) (2011) Las familias monoparentales a debate. Barcelona. 5 volúmenes,  Copalqui, Editorial. http://www.ub.edu/tiifamo/publicaciones/

Catàleg UB  Enllaç

ALMEDA SAMARANCH, Elisabet; ORTIZ MONERA, Rosa y OBIOL I FRANCES, Sandra (2016). “Retos y dilemas de las familias monoparentales en tiempos de cambio. Una investigación grupal en curso”. En Obiol, Sandra y Di Nella, Dino (Eds.) Monoparentalidades en transformación, monoparentalidades transformadoras. Barcelona: Copalqui editorial. http://www.ub.edu/tiifamo/publicaciones/

BECK-GERNSHEIM, Elizabeth. La reinvención de la familia. Barcelona [etc.]: Paidós, cop. 2003

Catàleg UB  Enllaç

CASTREN, A.-M., CESNUITYTE, V., CRESPI, I., GAUTHIER, J.-A., GOUVEIA, R., MARTIN, C., MORENO MINGUEZ , A., SUWADA, K. (eds.) (2021)  The Palgrave Handbook of Family Sociology in Europe. Palgrave Macmillan.

  Adquirint-se

FLAQUER, Lluis, ALMEDA, Elisabet i NAVARRO, Sara. Monoparentalitat i infancia. Barcelona: Fundació "La Caixa", cop. 2006

Catàleg UB  Enllaç
Catàleg UB. Versió en castellà (2006)  Enllaç

MEIL, Gerardo. Pares i fills a l’Espanya actual. Barcelona: Fundació "La Caixa", cop. 2006

Catàleg UB  Enllaç
Catàleg UB. Versió en castellà (2006)  Enllaç

MOSS, Peter; Ann-Zofie DUVANDER and KOSLOWSKI , Alison (eds.) (2020) Parental Leave and Beyond. Recent International Developments, Current Issues and Future Directions. Policy Press

 

Catàleg UB  Enllaç

NIWUWENHUIS, Rense, VAN LANCKER, Wim (Eds.) (2020) The Palgrave Handbook of Family Policy. Palgrave. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-54618-2

 

Versió en línia (2020)  Enllaç

RUÍZ, Diego. Después del divorcio : los efectos de la ruptura matrimonial en España. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas [etc.], 1999

Catàleg UB  Enllaç

Article

DI NELLA, Dino; ALMEDA SAMARANCH, Elisabet y ORTIZ MONERA, Rosa (2014)  “Perspectiva no androcéntrica en los estudios sobre familias monoparentales. Reflexiones e implicaciones metodológicas”, en Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social 14/2: 181-207.

 

ESCOBEDO, Anna ; FLAQUER, Lluís ; NAVARRO, Lara. The Social politics of fatherhood in Spain and France: a comparative analysis of parental leave and shared residence. Ethnologie française [en línia], 2012, vol. 42, núm.1, p. 117-126 [consulta: 28 de juny de 2016]. Disponible a: 

TRUJILLO, Macarena y ALMEDA SAMARANCH, Elisabet (2017) “Monomarentalidad e imaginarios de género en contexto migratorio: Punto de vista epistemológico feminista en el estudio de las migraciones” En EMPIRIA, Revista de Metodología de Ciencias Sociales, 37: 101-125.