Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sociologia de la Comunicació i de la Informació

Codi de l'assignatura: 360937

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Trinidad Bretones Esteban

Departament: Departament de Sociologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

44

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

16

 

(Anàlisi de problemes.)

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Anàlisi dels conceptes i les generalitzacions principals sobre la societat humana, la seva estructura i els seus processos.

   -

Capacitat d'analitzar les transformacions i l'evolució de les societats contemporànies, i d'elaborar propostes sobre els futurs probables, possibles i desitjables.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Introduir-se en la reflexió sociològica sobre la relació entre comunicació i educació, comunicació i poder, comunicació i activitat política, comunicació i opinió pública.

 

Analitzar la funció social dels mitjans de comunicació des de les diferents perspectives sociològiques contemporànies.

 

Introduir-se en l’anàlisi del discurs crític dels mitjans de comunicació.

 

Referits a habilitats, destreses

Analitzar la pràctica professional des de la vinculació dels agents socials i la realitat mediàtica.

 

Reflexionar críticament sobre els canvis i les tendències actuals en el panorama comunicatiu i el seu impacte social.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Les formes de comunicació social: de la comunicació individual fins a la comunicació de massa i la comunicació informacional

1.1. El procés de comunicació: trets comunicacionals i contextos socials. Una tipologia de la comunicació social

1.2. Bases psicosocials de la comunicació

1.3. Societat i comunicació. Història dels mitjans de comunicació de massa (MCM). Tipus i estructures dels actuals MCM

2. L’anàlisi de la comunicació de massa: funció i efectes

2.1. Teories sobre els efectes dels MCM

2.2. Rutines productives i criteris de noticiabilitat

2.3. Fractura digital i alfabetització mediàtica: debats a l’entorn de la incorporació dels mitjans a la vida quotidiana

3. La comunicació política, els MCM i la comunicació informacional

3.1. La comunicació política: poliarquia i comunicació

3.2. Moviments socials, comunicació i opinió pública

3.3. El procés de l’opinió pública com a procés d’informació i comunicació social

3.4. Anàlisi del discurs: els elements determinants de la influència, la propaganda i la manipulació

4. Anàlisi de problemes: aplicació a casos del procés comunicatiu

*  Aquest bloc es desenvolupa en paral·lel als blocs 1, 2 i 3. Conté els casos pràctics i els exemples sobre els que s’aplica el desenvolupament teòric de l’assignatura

4.1. El conflicte ideològic i de valors com a conflicte comunicatiu (la espectacularitat a les portades dels diaris, els debats televisius, les fake news, les discussions a les xarxes socials, etc.)

4.2. La comunicació social com a expressió i reproducció de la desigualtat social: la llengua de la classe social, els discursos homòfobs, sexistes, anti-feministes i xenòfobs

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura es basa en una orientació participativa i a la vegada autònoma de l’estudiant: es combinen sessions teòriques amb sessions de debat i discussió, tant dels temes teòrics del programa com dels casos pràctics plantejats a les sessions d’anàlisi de problemes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Dues proves de control (amb preguntes de tipus test i preguntes de desenvolupament): 60 % de la nota global del curs. Avaluació de competències específiques de la titulació.

— Treball individual (definit en el Campus Virtual) per cada sessió d’anàlisi de problemes (en total, tres exercicis escrits; lliurament a través del Campus Virtual): 40 % de la nota global del curs. Avaluació de competències transversals i competències específiques de la titulació.

La reavaluació consisteix a superar un examen global (amb 20 preguntes de tipus test i 2 temes de desenvolupament).

 

 

Avaluació única

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar al professorat de l’assignatura.

L’avaluació única consisteix en un examen global sobre els continguts i les lectures bàsiques de l’assignatura (definit en el Campus Virtual, una part amb 20 preguntes de tipus test i 2 temes de desenvolupament).

Criteris per a l’aplicació de la reavaluació

— Poden optar a la reavaluació els alumnes que no hagin superat l’assignatura en els termes indicats en el tipus d’avaluació pertinent.

La reavaluació consisteix a superar un examen global (amb 20 preguntes de tipus test i 2 temes de desenvolupament).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BAUDRILLARD, Jean. La guerra del Golfo no ha tenido lugar. Barcelona: Editorial Anagrama, reimp. 2001

Catàleg UB  Enllaç

BOURDIEU, Pierre. Sobre la televisión. Barcelona: Anagrama, reimp. 2012

Catàleg UB  Enllaç

CASTELLS, Manuel. Comunicación y poder. Madrid: Alianza, reimp. 2011

Catàleg UB  Enllaç
Catàleg UB. Versió en català (2009)  Enllaç

CHOMSKY, Noam.; HERMAN, Edwards. Los guardianes de la libertad: propaganda, desinformación y consenso en los medios de comunicación de masas. Barcelona: Crítica, 2000

Catàleg UB  Enllaç

ECO, Umberto. Los límites de la interpretación. Barcelona: DeBolsillo, 2013

Catàleg UB  Enllaç
Catàleg UB. Versió en català (1991)  Enllaç
Catàleg UB. Versió en anglès (1990)  Enllaç

McLUHAN, Marshall. La aldea global. Barcelona: Gedisa, 2015

Catàleg UB  Enllaç

NOELLE-NEUMANN, Elisabeth. La espiral del silencio. Opinión pública: Nuestra Piel social. Barcelona: Paidós, 1995

Catàleg UB  Enllaç

DIJK, Teun Adrtianus Van. Racismo y discurso de las élites. Barcelona: Gedisa, 2003

Catàleg UB  Enllaç