Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Oci, Mercat i Consum

Codi de l'assignatura: 360940

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Juan Manuel Garcia Jorba

Departament: Departament de Sociologia

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

Clàusula de qualitat lingüística: restarà suspès qualsevol exercici d’avaluació continuada, de síntesi o avaluació única, presencial o no presencial, que no reuneixi els mínims exigibles de correcció lingüística de caràcter ortogràfic, sintàctic o lèxic, amb independència del seu contingut material (amb una nota màxima de 4).

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Reconeixement de la diversitat.

   -

Identificació i avaluació dels conceptes bàsics de les desigualtats socials, diferències socials, capital social i poder.

   -

Capacitat d'analitzar les transformacions i l'evolució de les societats contemporànies, i d'elaborar propostes sobre els futurs probables, possibles i desitjables.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses

El curs introdueix l’alumnat en la investigació sociològica sobre el treball, el lleure, el consum i la festa des de les diverses societats, cultures i tradicions del món grecoromà i medieval fins avui.

 

Referits a actituds, valors i normes

Compara l’estructura social amb les diverses perspectives i pràctiques consumidoristes d’avui; analitza l’esport com a espectacle competició, la violència en l’esport i la religiositat que envolta els clubs i estadis. Explora també la incidència econòmica, social i cultural del turisme, els tipus de turisme i les tendències del sector.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Blocs temàtics

*  L’assignatura consta de tres grans àrees temàtiques redistribuïdes en diversos apartats:

— L’àrea del treball i consum vs. temps lliure i les diverses pràctiques ocioses. També abasta l’estudi de l’evolució dels fenòmens lúdics i festius.     

— Els precursors i fundadors de la sociologia del lleure, esport, consum i turisme. Evolució històrica de l’oferta i la pràctica esportiva i turística a Occident, amb la seva tipologia i les funcions.

— El turisme i les activitats d’oci.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La docència de l’assignatura és presencial. El temari es desenvolupa a classe en sessions expositives, en què el professorat presenta els continguts bàsics de la matèria. Això es combina amb exposicions de lectures o recerques pràctiques a classe per part de l’alumnat, fetes habitualment en grups de 2-3 persones. Cada grup, i eventualment cada estudiant, duu a terme a més, d’acord amb el professor, una recerca escrita final.

En l’opció d’avaluació continuada, cada estudiant dels que formen un grup exposen obligatòriament a classe, seguint un calendari prefixat al programa, una lectura o treball de recerca de manera que comuniquin al grup classe de quin tipus de lectura o recerca es tracta, com s’ha fet, conclusions extretes i crítica raonada del que han llegit o obtingut. El valor d’aquesta prova és el 25 % de la nota final, es fa a classe en dies prèviament concertats i és obligada l’assistència de tothom.

La realització individual o col·lectiva d’una recerca, de temàtica diferent a l’exposició feta a classe, també s’avalua amb un altre 25 % del total. Tant el tema d’exposició oral a classe com el d’aquest treball de recerca, individual o col·lectiu, s’ha de presentar i acordar prèviament amb el professor, en horari de tutoria.

L’altre 50 % de la nota s’obté d’una prova final escrita, de síntesi, en què, de tres enunciats proposats sobre el programa, l’estudiant ha de desenvolupar-ne dos amb certa amplitud i coherència. Es tracta de desenvolupar temes, argumentant-ne els continguts. No és en cap cas una prova de tipus test. El dia, hora i lloc són els aprovats pel Consell d’Estudis. Aquesta prova té una durada de dues hores.

 

Avaluació única

Si així ho creu convenient, l’estudiant pot acollir-se a l’opció d’avaluació única. S’entendrà que l’estudiant completa l’avaluació continua si es presenta a la darrera prova programada d’avaluació continua, i que renuncia a l’avaluació continuada i opta per l’avaluació única si no es presenta a aquesta darrera prova.

L’avaluació única, o reavaluació, consisteix en una prova final de síntesi de cinc temes (per respondre el mateix dia, hora i lloc que s’hagi programat des del Consell d’Estudis ), centrada en els continguts fonamentals del temari.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

COX, H. Las Fiestas de locos : ensayo sobre el talante festivo y la fantasía. Madrid : Taurus, 1972​

Catàleg UB  Enllaç

HEERS, J. Carnavales y fiestas de locos. Barcelona : Península, 1988​

Catàleg UB  Enllaç

HUIZINGA, J. Homo Ludens. Madrid : Alianza, 1972

Catàleg UB  Enllaç

PUIG, N.; ZARAGOZA, A. Ocio, deporte y sociedad. Barcelona: PPU, 1990

  No disponible

VERBLEM, T. Teoría de la clase ociosa. Madrid : Alianza, cop. 2004

Versió en línia (2010)  Enllaç

Capítol

RUÍZ OLABUÉNAGA, J. I. Ocio y estilos de vida. A: V Informe sociológico sobre la situación social en España : sociedad para todos en el año 2000. Madrid : Fundación FOESSA,1994, p. 459-497.

Catàleg UB  Enllaç