Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Processos Migratoris

Codi de l'assignatura: 360941

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Cristina Lopez Villanueva

Departament: Departament de Sociologia

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge aut˛nom

25

 

 

Recomanacions

 

— És recomanable haver superat les assignatures Teoria de la Població i Demografia, Estructura Social de les Societats Avançades, i Estructura Social d’Espanya i Catalunya.

— És recomanable tenir un bon coneixement de l’actualitat i de la història recent.

— És recomanable tenir destresa en el maneig de fonts documentals i estadístiques.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

CompromÝs Ŕtic (capacitat crÝtica i autocrÝtica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions Ŕtiques i deontol˛giques).

   -

Reconeixement de la diversitat.

   -

Presa de decisions i resoluciˇ de problemes.

   -

Identificaciˇ i avaluaciˇ dels conceptes bÓsics de les desigualtats socials, diferŔncies socials, capital social i poder.

   -

Capacitat d'analitzar les transformacions i l'evoluciˇ de les societats contemporÓnies, i d'elaborar propostes sobre els futurs probables, possibles i desitjables.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Entendre i distingir els conceptes i termes bàsics de les migracions com a procés social.

— Conèixer els principals enfocaments teòrics i explicatius per a l’estudi de les migracions.

— Comprendre l’evolució dels diferents períodes històrics dels processos migratoris internacionals i relacionar-los amb l’evolució econòmica, política i social.

— Comprendre els mecanismes d’incorporació dels migrants i relacionar-los amb les polítiques migratòries desenvolupades.

— Analitzar els processos migratoris desenvolupats a Espanya, Europa i el món en un context de societat globalitzada.

— Descobrir els components bàsics de les desigualtats socials en les migracions segons: sexe, edat, nacionalitat, adscripció ètnica, etc.

— Conèixer les migracions internes i el seu impacte social, econòmic i ambiental.

 

Referits a habilitats, destreses

— Conèixer i utilitzar fonts documentals i estadístiques per a l’estudi de les migracions.

— Desenvolupar la capacitat d’analitzar de manera crítica la informació i els discursos sobre les migracions.

— Saber aplicar les tècniques d’anàlisi per a l’estudi dels processos migratoris.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar una actitud oberta a la reflexió i a la crítica.

— Desenvolupar una actitud de respecte vers la diferència.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Definicions, conceptes i nocions. Les migracions com a procÚs social

1.1. Introducció: les migracions com a procés social

1.2. Definicions i conceptes

1.3. Tipologia dels desplaçaments

1.4. Les fonts estadístiques per a l’estudi i mesurament de les migracions

2. Evoluciˇ hist˛rica dels processos migratoris internacionals

2.1. Les migracions premodernes (anteriors a 1850)

2.2. Les migracions modernes (1850-1973)

2.3. Les migracions contemporànies (des de 1973)

3. Enfocaments te˛rics per a l’estudi de les migracions

3.1. Els pioners: Ravenstein i les lleis de les migracions; i la teoria clàssica del push-pull (expulsió i atracció)

3.2. Les causes dels desplaçaments i els enfocaments teòrics: teoria del mercat de treball; teoria del mercat dual; teoria de la interdependència mundial

3.3. Perdurabilitat dels moviments migratoris: teoria de les xarxes socials; teoria dels sistemes migratoris

3.4. La incorporació social dels immigrants: assimilació, pluralisme

4. La globalitzaciˇ de les migracions. El nou mapa migratori

4.1. Desplaçaments a l’Àfrica

4.2. Migracions a i des d’Amèrica

4.3. Desplaçaments a Àsia

4.4. Sistemes migratoris europeus

5. PolÝtiques migrat˛ries, integraciˇ i ciutadania

5.1. Les polítiques de migració: control de fluxos i permanència

5.2. La immigració irregular

5.3. Refugi i asil

5.4. La integració social dels immigrants. Els models d’incorporació

5.5. Ciutadania i nacionalitat

6. La immigraciˇ a l’Estat espanyol

6.1. Migració i industrialització. Les primeres migracions del s. XX a Catalunya. 1900-1930

6.2. Migració interior espanyola (èxode rural). Les migracions dels anys 1959-1975

6.3. Crisi econòmica i migració internacional. Catalunya i Espanya com a territoris emigratoris i immigratoris alhora

6.4. Recuperació econòmica i recessió: migració i (im)mobilitat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Sessions magistrals: consisteixen en l’exposició de caràcter general i teòric, per part del docent, dels temes continguts en el programa.

— Discussió dirigida: consisteix en el debat preparat sobre textos, notícies o materials audiovisuals.

— Treball tutelat: consisteix en la tutorització d’un(s) estudi(s) de cas (forma part de l’avaluació continuada).

— Prova escrita: consisteix en un exercici escrit en el qual es responen preguntes sobre els temes treballats (forma part de l’avaluació).

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

a) Presentació i exposició: enfocaments teòrics per a l’estudi de les migracions. (20 % de la nota).

 

bEstudi de cas.  (40 % de la nota).

 

cProva escrita (40 % de la nota).

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’avaluació única consisteix en un examen en la data fixada pel Consell d’Estudis. Aquest examen consisteix a respondre i desenvolupar les qüestions tractades a classe. Per accedir a l’avaluació única cal sol·licitar-ho a través del document penjat en el Campus Virtual.

Reavaluació

L’assignatura preveu la reavaluació en les mateixes condicions que l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BLANCO, María Cristina. Las migraciones contemporáneas. Madrid: Alianza, 2000

  BIBLIOGRAFIA B└SICA. Manual recomanat

CatÓleg UB  Enlla├ž

KOSER, Khalid. International migration: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2007

  BIBLIOGRAFIA B└SICA

CatÓleg UB  Enlla├ž

LIVI BACCI, Massimo. Breve historia de las migraciones. Madrid: Alianza, 2012

  BIBLIOGRAFIA B└SICA

CatÓleg UB  Enlla├ž

DOMINGO, Andreu (ed.). Inmigración y diversidad en España. Crisis económica y gestión municipal. Icaria.2016

CatÓleg UB  Enlla├ž

CIDOB. Inmigración en tiempos de Covid-19. Anuario CIDOB de la Inmigración 2020. CIDOB. 2021

  https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_cidob_de_la_inmigracion/inmigracion_en_tiempos_de_covid_19_anuario_cidob_de_la_inmigracion_2020

Recurs electr˛nic extern  Enlla├ž

CASTLES, Stephen; MILLER, Mark J.. The age of migration: international population movements in the modern world. New York: Palgrave Macmillan,2009

  BLOC 2

CatÓleg UB  Enlla├ž

CES. La inmigración en España: efectos y oportunidades. Consejo Económico y Social. 2019

  http://www.ces.es/documents/10180/5209150/Inf0219.pdf

CatÓleg UB   Enlla├ž

PORTES, A; RUMBAUT, R. .Legados: la historia de la segunda generación inmigrante. 2009. Barcelona. Hipatia.

 

SEN, A. (2009). Identitat i violència. 2009. Barcelona: La campana

HABERMAS, J. (1999). La inclusión del otro: estudios de teoría política. 1999. Paidós. 

MORRISSON, A; SCHIFF, M; SJOBLOM, M. The international migration of women. 2008. Palgrave macmillan

CapÝtol

LÓPEZ SALA, Ana María. Inmigrantes y estados: la respuesta política antre la cuestión migratoria. Barcelona: Anthropos, 2005. p. 77-99; p. 109-116; p. 13-50.

  BLOC 5

CatÓleg UB  Enlla├ž

ZLOTNIK, Hania. Tendencias de la migración internacional desde 1980. En  BLANCO F. DE VALDERRAMA, Cristina (ed). Migraciones, nuevas movilidades en un mundo en movimiento. Rubí : Anthropos ; Bilbao : IKUSPEGI. Observatorio Vasco de la Inmigración, 2006. p. 35-56.

  BLOC 5

CatÓleg UB  Enlla├ž

DOMINGO,Andreu; BLANES, Amand. Inmigración y emigración en España. Estado de la cuestión y perspectives de futuro. En VVAA,  Anuario de la Inmigración en España 2014. Flujos cambiantes, atonía institucional [en línia]  Barcelona: Fundación CIDOB, 2015, p. 94-122 

Recurs electr˛nic extern  Enlla├ž

SASSEN, Saskia. La conformación de los movimientos migratorios internacionales. En SASSEN, Saskia.  Una sociología de la globalización. Buenos Aires : Katz, 2007 p. 165-204

CatÓleg UB  Enlla├ž

SUTCLIFFE, Bob. Migración y teorías  En SUTCLIFFE,Bob. Nacido en otra parte : un ensayo sobre la migración internacional, el desarrollo y la equidad.  Bilbao: Hegoa, 1998, p.19-54

CatÓleg UB  Enlla├ž

ARANGO, Joaquin. Después del gran boom. La inmigración en la bisagra del cambio. En VVAA: Anuario de la inmigración en tiempos de crisis. Anuario de la inmigración en España. Barcelona: Fundación CIDOB, 2009, p. 52-73.

CatÓleg UB  Enlla├ž

Revista

VVAA . Immigració. Les onades immigratòries en la Catalunya Contemporània. Nadala 2007, 41. Fundació Lluís Carulla. 2007

http://www.fundaciocarulla.cat/sites/default/files/nadala/Nadala_2007.pdf  Enlla├ž

Article

Colectivo IOÉ. Flujos migratorios internacionales. Marco de comprensión y características actuales. En Revista Migraciones [en línia] 2001,  núm. 9, p. 7-45

  BLOC 2

Recurs electr˛nic extern  Enlla├ž

MASSEY, Douglas S., Arango, Joaquín;  et al. Theories of international migration: a review and appraisal. En  Population and Development Review [en línia] Septiembre de 1993, vol. 19, núm. 3, p. 431-466 

  BLOC 3

Recurs electr˛nic extern  Enlla├ž

SÁNCHEZ ALONSO, Blanca. La política migratoria en España: un análisis a largo plazo. En Revista Internacional de Sociología. 2011, núm. 69, p. 243-268.

  BLOC 6

CatÓleg UB  Enlla├ž

SÁNCHEZ Alonso, Blanca. "La política migratoria en España, un análisis a largo plazo" a Revista Internacional de Sociología, 201169, p.243-268

Recurs electr˛nic extern  Enlla├ž

GONZÁLEZ FERRER, Amparo. La nueva emigración española. Lo que sabemos y lo que no a Laboratorio de Alternativas. 2013. Col. Zoom Político, 18

http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/5785a8486ea7ec776fd341c9ee8f4b7b.pdf  Enlla├ž

Text electr˛nic

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION. World migration report 2020. OIM

Recurs electr˛nic extern  Enlla├ž

COMISIÓN EUROPEA. Red Europea de Migraciones. Glosario 2.0 sobre migración y asilo: un instrumento para una mayor comparabilidad. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2012 

  BLOC 1

Recurs electr˛nic extern  Enlla├ž

FINOTELLI, Claudia; La Barbera, Caterina. "Naturalizaciones en España: normativa, datos y tendencias". en ARANGO, Joaquín et al. La Inmigración en el ojo del huracán. Anuario CIDOB de la Inmigración 2017. CIDOB, p.254- 273

Recurs electr˛nic extern  Enlla├ž

BOZA, Diego; BRUQUETAS, Maria; CLARO, Irene. "Política en la UE en immigración y asilo: la crisis de 2015" a ARANGO, Joaquin et al. El año de los refugiados. Anuario CIDOB de la Inmigración 2015-2016. 2016. CIDOB. Ediciones Bellaterra, p. 80-102

Recurs electr˛nic extern  Enlla├ž

CASTLES, Stephen. Migración internacional a comienzos del siglo XXI: tendencias y problemas mundiales. En Revista Internacional de Ciencias Sociales [en línia]. París: UNESCO, 2000, núm.165, p. 17-32 

  BLOC 1.

Recurs electr˛nic extern  Enlla├ž