Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sociologia del Futur

Codi de l'assignatura: 360946

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Antonio Rodriguez Diaz

Departament: Departament de Sociologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

( En cas aplicació del model de docència mixta: «Docència a graus: el percentatge de presencialitat dels estudiants és del 50 %.»)

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Lideratge.

   -

Presa de decisions i resolució de problemes.

   -

Capacitat d'analitzar les transformacions i l'evolució de les societats contemporànies, i d'elaborar propostes sobre els futurs probables, possibles i desitjables.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Pensar, imaginar i crear el futur és una part essencial de l’activitat humana i social i, per tant, també hauria de ser-ho de la nostra disciplina científica. L’objectiu de l’assignatura Sociologia del Futur és proveir l’alumnat dels instruments epistemològics i metodològics fonamentals per pensar i imaginar el futur, i per analitzar-ne les dimensions socials, polítiques i culturals.

Per aconseguir-ho es recorren els fonaments de la prospectiva i estudis de futur, es discuteixen (i s’apliquen) les diverses metodologies existents, s’estudien les visions de futur i els treballs més recents de prospectiva, i, per acabar, es plantegen algunes temàtiques crucials per al futur: la política i la democràcia, la ciència i la tecnologia i les seves implicacions socials i en l’ésser humà, la població i el planeta, la societat, la cultura i la identitat, i el futur de la societat humana en l’espai.

 

Referits a habilitats, destreses

— Pensar en el futur.

— El futur com a guia per al present.

— Domini de l’epistemologia i algunes tècniques per pensar i crear el futur.

 

Referits a actituds, valors i normes

Imaginació i obertura mental.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Pensant i creant el futur

1.1. Introducció al concepte de pensar en el futur

1.2. El futur com a part fonamental de la sociologia

1.3. Raons i metes dels estudis de futur

2. Prospectiva i estudis del futur

2.1. Presentació dels estudis de futur i prospectiva

2.2. Història, situació actual i futur de la disciplina

2.3. La prospectiva sociològica

3. Objectius i hipòtesi de partida

3.1. Anàlisi i discussió dels objectius fonamentals dels estudis de futur i prospectiva

4. Investigant el futur: epistemologia

4.1. El cos de coneixement dels estudis de futur

4.2. Bases conceptuals

4.3. Grans pensadors

4.4. Grans idees

5. Mètodes d’estudi

5.1. Presentació i anàlisi dels diversos mètodes d’estudiar el futur i fer prospectiva

6. Valors i ètica: sobre el bé i el mal

6.1. La importància dels valors i l’anàlisi del bé i del mal per avaluar els futurs possibles i desitjables

7. Visions de futur

7.1. Repàs d’algunes de les visions de futur

7.2. Anàlisi de la seva construcció i impacte

8. Estudis prospectius entre dos segles

8.1. Presentació i anàlisi d’alguns dels estudis prospectius més destacats en els últims anys

9. Prospectiva política

9.1. La dimensió política en els estudis de futur i prospectiva

9.2. Alguns exemples

9.3. La política del futur i la política en el futur

10. Futurs: ciència i tecnologia

10.1. El paper de la ciència i la tecnologia en la construcció del futur

10.2. El futur de la ciència

11. Futurs: població i medi ambient

11.1. L’impacte de la dimensió poblacional i del medi ambient en la forma del futur

11.2. El futur de la població i el medi ambient

12. Futurs: societat, cultura, identitat

12.1. El pes de les dinàmiques socials i culturals en la construcció del futur

12.2. Futurs de la societat, cultura i identitat

13. Futurs: l’espai

13.1. Els projectes espacials, el paper de l’espai en el disseny del futur

13.2. Possibles futurs en l’espai

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs es dissenya en un format que combina les presentacions formals del professorat, el seminari, les presentacions i discussions de textos per part dels estudiants, pràctiques i simulacions, i discussions i treball col·lectiu.

El curs requereix la lectura, l’anàlisi i la presentació oral i escrita de:

— Un text (vegeu la referència) inclòs en el programa (article, capítols d’un llibre). Hi ha un compendi d’articles i materials bàsics i de localització difícil a disposició dels estudiants en el servei de fotocòpies de la Facultat.

— Una obra sobre el futur, de ciència-ficció.

A més de les lectures, que són la base per a les discussions, cal fer dos treballs:

— Un petit treball individual, en què s’ha d’imaginar o pensar el propi futur d’aquí a 30 anys.

— Un treball en grup i col·lectiu, en què s’ha de dissenyar una societat humana en un planeta o satèl·lit proper (Mart, Europa) perquè pugui ser habitat d’aquí a 30 anys.

Selecció i presentació de treballs:

— Selecció de la lectura del programa i de la data de la presentació oral: abans del 11 d’octubre de 2021.

— Selecció de la lectura del llibre de ciència-ficció i data de la presentació oral: abans del 11 d’octubre de 2021.

— Presentació de l’autobiografia: abans del 25 d’octubre de 2021.

— Presentació del treball final de Mart: data de l’examen.

— Presentació oral de les lectures del programa i del llibre de ciència-ficció: dates segons la programació.

— Presentació de comentaris escrits (de la lectura del programa i del llibre de ciència-ficció): fins a una setmana després de la presentació oral (si es presenta la setmana següent, s’hi aplica el 50 % de la nota). Després d’aquest termini no s’avalua.

 

Avaluació única: l’alumne o alumna sempre té dret a presentar-se a l’avaluació única

 

En cas de model de docència mixta:

«El model de docència mixta és d’aplicació a tots els ensenyaments de la Facultat (50 % de presencialitat a graus i 100 % de presencialitat per a màsters), de manera que no és potestat del professorat decidir si és fa més o menys presencialitat a les assignatures que imparteix».

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació inclou els treballs fets (individualment i col·lectivament), les presentacions i la participació a classe.

Per a l’avaluació continuada, és un requisit imprescindible la presentació de tots els treballs en les dates especificades.

Composició aproximada de la nota final:

  • Autobiografia de futur: 25 %.
  • Anàlisi i Presentació pública de lectura del programa: 20 % (10+10)
  • Anàlisi i Presentació pública de lectura de ciència-ficció: 20 % (10+10)
  • Treball final de Mart: 25 %.
  • Participació i aportacions: 10 %.

 

Avaluació única

 

L’alumne o alumna sempre té dret a presentar-se a l’avaluació única

L’avaluació única consisteix en un examen escrit sobre el programa i el contingut del curs.

 

Reavaluació

Els estudiants tenen dret a la reavaluació, tant si venen de l’avaluació continuada com si venen de l’avaluació única. Els procediments utilitzats per a la reavaluació són els mateixos que els de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BAS, Enric. Prospectiva : herramientas para la gestión estratégica del cambio. Barcelona: Ariel, 1999

Catàleg UB  Enllaç

BELL, Wendell. Memories of the Future. New York: Transaction Publishers, 2012

Catàleg UB  Enllaç
Catàleg UB. Versió en castellà (2019)  Enllaç

BELL, Wendell. Foundations of futures studies : human science for a new era. NewJersey : Transaction Books, 1997

Catàleg UB  Enllaç

BLUMENFELD, Yorick (ed.) Scanning the Future: 20 Eminent Thinkers of the World of Tomorrow. Londres: Thames and Hudson, 1999

Catàleg UB  Enllaç

CORNISH, Esward. Futuring. The Exploration of the Future. Bethesda (Md.): World Future Society, cop. 2004

Catàleg UB  Enllaç

FUKUYAMA, Francis. Our posthuman future : consequences of the biotechnology revolution. London: Frofile Books, cop. 2003

Catàleg UB  Enllaç

GILBERT, G. Nigel. ; TROITZSCH, Klaus G. Simulation for the Social Scientist. 2ª ed. Buckingham: Open University Press, 2005

Catàleg UB  Enllaç

GODET, Michel. De la anticipación a la acción: manual de prospectiva y estratégica. Barcelona: Marcombo, 1993

Catàleg UB  Enllaç

GODET, Michel. Prospectiva y planificación estratégica. Barcelona: SG Editores, 1991

Catàleg UB  Enllaç

MASINI, Eleonora. Why futures studies?. Londres : Grey Seal, 1993

Catàleg UB  Enllaç

MEADOWS, Donella, et al. Los límites del crecimiento: 30 años después. Barcelona: Galaxia Gutenberg: Circulo de Lectores, 2006

MEADOWS, Donella H. et al. Beyond the Limits: Collapse or a Sustainable Future. London : Earthscan, 1992

RIFKIN, Jeremy. The Biotech Century: harnessing the gene and remaking the world. Nueva York: Penquin Putnam, 1998

SARDAR, Ziauddin. Rescuing all our futures: the future of future studies. Westpot, Connecticut: Praeger, 1999

SLAUGHTER, Richard. New Thinking for a New Millennium.  Londres: Routledge, 1996

TEZANOS, José Félix (ed.) Tendencias en Identidades, Valores y Creencias. Madrid: Editorial Sistema, 2004

TOFFLER, Alvin. El shock del futuro. Barcelona: Plaza & Janés, 1992

Capítol

BELL, Wendel. Images of the Future for Our Time Transactions. The Connecticut Academy of Arts and Science. Connecticut: Pasat, present and future; in celebration of the 200th anniversary of The Connecticut Academy of Arts and Sciences. New Haven: Connecticut .1999, Vol. 56, pp.45-90.

Article

BELL, Wendell. Making People Responsible: The Possible, the Probable, and the Preferable. American Behavioral Scientist,1998, vol. 42, núm. 3.

BELL, Wendell. The Purposes of futures studies. The Futurist Nov-Des 1997.

BELL, Wendel. The Sociology of the Future and the Future of Sociology. International Review of Sociology, 1999, Vol. 9, nº 3, pp. 295-310

BELL, Wendell. La recuperación de lo bueno: valores, objetividad y futuro. Revista Internacional de Ciencias Sociales, 1993, núm. 137.

BELL, Wendell. New Futures and the Eternal Struggle Between Good and Evil. Fundación Ciencias Sociales y Mundo Mediterráneo 2001.

DIEZ NICOLAS, J. La España previsible. Revista española de investigaciones sociológicas, 1980, Vol. 12, pp. 59-86.

BELL, Wendel. Futures Studies comes of age: where are we now and where are we going? Future Research Quarterly 1997.