Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Carrera

Codi de l'assignatura: 360948

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Amelia Diaz Alvarez

Departament: Departament de Sociologia

crčdits: 12

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

18

 

-  Tutoritzaciķ per grups

Presencial i no presencial

 

18

 

(Cinc sessions grupals de tres hores i dues tutories individuals d’hora i mitja cadascuna.)

Treball tutelat/dirigit

250

Aprenentatge autōnom

32

 

 

Recomanacions

 

L’estudiant s’ha de matricular del Treball Final de Grau (TFG) en la fase final del pla d’estudis (en l’itinerari previst, 4t curs, 2n semestre), un cop superats 180 crèdits de la titulació i amb la condició d’haver-se matriculat de tots els crèdits per finalitzar el grau.

Malgrat l’itinerari previst, l’assignatura TFG es pot cursar en qualsevol dels dos semestres i s’obren dos períodes de matrícula. A més de la matrícula, s’ha d’haver fet una preinscripció segons els mecanismes que la Facultat estableixi.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anālisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicaciķ dels coneixements a la prāctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptaciķ a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalā, castellā i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informaciķ).

   -

Reconeixement de la diversitat.

   -

Capacitat d'organitzaciķ i planificaciķ.

   -

Presa de decisions i resoluciķ de problemes.

   -

Anālisi dels conceptes i les generalitzacions principals sobre la societat humana, la seva estructura i els seus processos.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses


En el Treball Final de Grau s’avalua globalment si l’estudiant ha integrat els coneixements apresos durant la titulació, i si ha assolit les competències generals i específiques per al desenvolupament de la professió. Així mateix, l’estudiant ha d’aplicar gran part de la formació adquirida durant el grau; es propicia el caràcter multidisciplinari i l’aproximació metodològica a la resolució de problemes complexos, i es potencia el treball de forma ordenada i la qualitat dels documents generats.

 

 

Blocs temātics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El Treball Final de Grau (TFG) comporta la realització, per part de l’estudiant i de forma individual, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin les competències (coneixements, destreses i actituds) adquirides al llarg de la titulació. Si l’estudiant segueix una menció o bé un mínor, el TFG seria recomanable que desenvolupi les competències específiques del seu itinerari d’especialització.

El TFG s’ha d’ajustar a algun dels tipus següents:
— Cas pràctic.
— Estudi d’aprofundiment i/o síntesi a partir de la recerca de fonts bibliogràfiques (estat de la qüestió, revisió, síntesi, desenvolupament teòric i conceptual).
— Informe memòria vinculat a pràctiques externes curriculars (diferenciat de la memòria de pràctiques).
— Simulació.
— Treball de recerca.
— Altres treballs comparables en l’àmbit de les ciències socials.

El TFG es fa sota l’orientació d’un tutor o tutora de TFG, que dinamitza i facilita el procés d’aprenentatge. Les funcions d’aquest professorat tutor són:

a) Delimitar el tema i els objectius del TFG a partir de la temàtica en què s’ha matriculat l’estudiant.

b) Si escau, proposar el canvi de grup de TFG de l’estudiant.

c) Plantejar els objectius i orientar el treball de l’estudiant durant el període d’elaboració.

d) Fer el seguiment del treball de l’estudiant al llarg del semestre de realització del TFG, a partir de les sessions col·lectives dels grups d’estudiants tutoritzats, així com de les tutories personals.

e) Complimentar els informes de seguiment normalitzats que donen compte de la feina de l’estudiant.

f) Participar en la qualificació dels TFG, tal com s’estableix en l’apartat relatiu a l’avaluació acreditativa dels aprenentatges.

El professorat tutor orienta l’estudiant en relació amb:

a) Donar orientacions documentals i metodològiques.
b) Ajudar en la formulació de les conclusions.
c) Orientar sobre les pautes per a la defensa i presentació pública del TFG, si escau.

Els criteris formals de presentació escrita —notes i citacions, bibliografia i altres convencions— s’han de cenyir a les instruccions per a l’elaboració del Treball Final de Grau de la Facultat d’Economia i Empresa (document consultable en el Campus Virtual).

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

AVALUACIÓ CONTINUADA
L’únic procediment per valorar el desenvolupament del TFG és l’avaluació continuada.

La valoració del TFG comprèn 3 fases:

1) FASE INICIAL/annex 1 (entre 0 i 10; 15% de la nota final del tutor/a)

2) FASE DE SEGUIMENT/annex 2 (entre 0 i 10; 15% de la nota final del tutor/a)

3) FASE FINAL/annex 3 (entre 0 i 10; 70% de la nota final del tutor/a), que inclou la redacció i lliurament per escrit del treball amb un resum científic en la llengua de redacció del treball i també en anglès.

Els estudiants per a ser avaluats, hauran d’emplenar els qüestionaris pertinents; participar en les reunions de seguiment, presencials o en línia, amb el tutor o tutora, en els terminis indicats; i lliurar el treball un cop finalitzat, seguint sempre les indicacions dels tutors i tutores.

Modalitats d’avaluació del TFG

Un cop avaluades les 3 fases del TFG, per part del tutor o tutora, l’estudiant juntament amb el seu tutor o tutora , ha de decidir la modalitat d’avaluació.

1) MODALITAT D’AVALUACIÓ SENSE PRESENTACIÓ PÚBLICA:

L’avaluació sense presentació pública, consisteix en l’avaluació del TFG, només per part del professorat tutor. El professorat tutor valora el procés d’elaboració del TFG i la redacció final (segons les 3 fases de desenvolupament del TFG ja esmentades en l’apartat d’avaluació continuada).

En aquesta modalitat, l’estudiant ha de realitzar una petita defensa del seu TFG, enfront del seu tutor o tutora, perquè puguin corroborar que el treball és original i no hi ha cap tipus de plagi.

L’avaluació sense presentació pública pot atorgar una nota final de 6,9 com a màxim. Per tant, en cas que el tutor o tutora el qualifiqui amb una nota superior, la nota final a l’acta és de 6,9.

2) MODALITAT D’AVALUACIÓ AMB PRESENTACIÓ PÚBLICA

En aquesta modalitat, l’estudiant té l’opció de fer una presentació pública del TFG. Per prendre aquesta decisió compta amb l’assessorament del seu tutor o tutora de TFG. En cas que opti per aquesta modalitat consistent en una defensa pública i oral del TFG, ha de marcar, dins el període establert i fins a la data límit d’inscripció, el camp sol·licitud de defensa pública que apareix en l’aplicació de TFG, a la qual tenen accés els estudiants que fan l’assignatura Treball Final de Carrera. Un cop passada la data límit d’inscripció, els estudiants ja no poden acollir-se a aquesta modalitat d’avaluació.

L’avaluació amb presentació pública, consisteix en una defensa pública i oral del TFG, en format PowerPoint o similar, d’una durada d’uns 10 minuts, aprox., i posteriorment, ha de donar resposta a les qüestions i comentaris del membres del Tribunal. Des de Coordinació de TFG, s’organitzen el dia o dies per la realització de la defensa pública dels TFG, així com la composició dels Tribunals, per a cadascun dels ensenyaments.

El contingut i la redacció del TFG, així com la defensa per part de l’estudiant (amb PowerPoint o similar), els avalua un Tribunal de l’ensenyament, format per tres docents que no poden ser tutors o tutores de qualsevol dels TFG que avaluen.

Les ponderacions per a l’avaluació del TFG s’estableixen de la manera següent:

· El professorat tutor valora el desenvolupament del TFG, segons s’ha explicat, i la suma de les notes de les 3 fases, representen el 40% de la qualificació final.

· El Tribunal de defensa pública de TFG valora la redacció y el contingut final del TFG, així com l’exposició i defensa pública realitzades per l’estudiant, en la FASE DE DEFENSA PÚBLICA/annex 4 (entre 0 i 10). Aquesta avaluació representa el 60% de la qualificació final.

L’estudiant que sol·liciti la defensa pública del seu TFG, i no es presenti, en la data i hora programades, davant del tribunal de defensa pública de TFG, tindrà una qualificació de 0 punts en aquest apartat, tret que en justifiqui la seva incompareixença.

Períodes de presentació del TFG

· PERÍODE ORDINARI DE PRESENTACIÓ:

S’estableix un període ordinari de presentació, en funció del semestre en què l’estudiant s’hagi matriculat de l’assignatura:

*Alumnes matriculats al primer semestre: el lliurament del treball al tutor o tutora, i al campus virtual, s’ha de fer en línia, fins al mes de febrer (data límit de lliurament segons calendari disponible al campus virtual de l’assignatura).

*Alumnes matriculats al segon semestre: el lliurament del treball al tutor o tutora, i al campus virtual, s’ha de fer en línia, fins al mes de juny (data límit de lliurament segons calendari disponible al campus virtual de l’assignatura).

Els estudiants que lliuren el treball, durant el període ordinari, podran optar per qualsevol de les dues modalitats d’avaluació continuada: sense i amb presentació pública.

· PERÍODE EXTRAORDINARI DE PRESENTACIÓ:

Els estudiants poden escollir aquest període extraordinari per lliurar el treball, sempre que hagin realitzat, en les dates fixades, tant la FASE INICIAL com la FASE DE SEGUIMENT, dels seus treballs.

Per altra banda, el tutor o tutora, poden traslladar el lliurament final al període extraordinari, en funció de l’estat del treball.

S’estableix un període extraordinari de presentació, en funció del semestre en què l’estudiant s’hagi matriculat de l’assignatura:

*Alumnes matriculats al primer semestre: el lliurament del treball al tutor o tutora, i al campus virtual, s’ha de fer en línia, fins al mes de juny (data límit de lliurament segons calendari disponible al campus virtual de l’assignatura).

*Alumnes matriculats al segon semestre: el lliurament del treball al tutor o tutora, i al campus virtual, s’ha de fer en línia, fins al mes de setembre (data límit de lliurament segons calendari disponible al campus virtual de l’assignatura).

Els estudiants que lliuren el treball, durant el període extraordinari, podran optar per qualsevol de les dues modalitats d’avaluació continuada: sense i amb presentació pública.

 

Avaluaciķ única

En l’assignatura de TFG, com que requereix un seguiment per part del tutor o tutora durant el desenvolupament del treball, s’exclou la possibilitat que l’alumnat s’aculli a la modalitat d’avaluació única.

Aquesta exclusió apareix recollida en la NORMATIVA REGULADORA DE L’AVALUACIÓ I LA QUALIFICACIÓ DELS APRENENTATGES: Criteris i pautes generals complementàries per a la Facultat d’Economia i Empresa (Aprovats per la Comissió Acadèmica del centre en data 10 de maig de 2021).

Reavaluació

Per les característiques dels TFG no hi ha reavaluació, tot i que es poden preveure dos períodes de finalització d’avaluació i defensa dels treballs.

Aquesta exclusió apareix recollida en la NORMATIVA REGULADORA DE L’AVALUACIÓ I LA QUALIFICACIÓ DELS APRENENTATGES: Criteris i pautes generals complementàries per a la Facultat d’Economia i Empresa (Aprovats per la Comissió Acadèmica del centre en data 10 de maig de 2021).