Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Filosofia de la Cultura

Codi de l'assignatura: 360969

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Antonio Castilla Cerezo

Departament: Departament de Filosofia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

El grup A2 inclou la perspectiva de gènere en la metodologia docent.

Cada docent establirà a principi de curs les lectures obligatòries del curs.

 

Si la situació ho requerís, el pla docent podrà ser adaptat per a la docència virtual. Això pot implicar també l’ús d’eines de docència virtual com ara arxius suplementaris al campus virtual (audios, videos, textos addicionals, etc.) i videoconferències (mitjançant Blackboard Collaborate o Skype). Qualsevol modificació en aquest sentit será punturalment comunicada a l’alumnat per part del professorat de l’assignatura.

Pel que fa a l’avaluació, en cas que fos necessari per una situació d’emergència, s’adaptaria de la manera següent:

Avaluació contínua:

a) Proves via virtual: 60%

b) Treball escrit, presentació oral del mateix via virtual, i participació: 40 %

 

Avaluació única:

Examen final via virtual.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

53

(Els alumnes fan les hores teoricopràctiques dividits en tres grups (de la lletra A a la L, de la M a la Q i de la R a la Z) a raó de 5 hores per grup.)

 

-  Teoria

Presencial

 

45

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

5

 

-  Sortida cultural

Presencial

 

3

 

(Les sortides culturals tenen lloc en dies i hores que establirà el professor o professora al llarg del curs.)

Treball tutelat/dirigit

27

Aprenentatge autònom

70

 

 

Recomanacions

 

Conèixer idiomes antics i moderns, i tenir coneixements generals d’història de l’art.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat de llegir amb deteniment i d'interpretar textos procedents de diferents èpoques o tradicions, amb sensibilitat pel context en què es van produir.

   -

Sensibilitat per la diversitat d'opinions, de pràctiques i de maneres de viure.

   -

Capacitat d'atenció a les oportunitats d'emprar doctrines històriques per il·luminar debats.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Formar-se una visió de la reflexió filosòfica al voltant de la noció de cultura.
— Comprendre les teories fonamentals sobre la cultura.
— Entendre el gran debat sobre la tècnica, la teoria social, el progrés i l’ecologia en la cultura occidental.

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. La reflexió filosòfica sobre la cultura: una perspectiva general

*  — Els inicis de la filosofia de la cultura: de l’escola de Marburg (Windelband, Rickert, Cassirer) a Georg Simmel
Michel Foucault i la tradició de la “cura sui”

Perspectives feministes sobre l’agència històrica i cultural de les dones

2. Algunes teories de la cultura

*  — Definicions de la cultura: Weber, Freud, Zambrano, Arendt
— Els conceptes de ’cultura’ i ’crisi’ en la tradició antropològica
— Sociobiología: la cultura animal i els nous models sobre la cultura humana.

 

3. La tècnica i el món contemporani

*  — L’essència de la tècnica segons Ortega i Heidegger
— L’home tipogràfic i l’aldea global segons McLuhan
— G. Simondon: l’objecte tècnic i la individuació psíquica i col·lectiva.

 

4. El debat sobre la noció de progrés

*  — L’escola de Frankfurt i la seva visió cultural: Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin
— La qüestió ecològica i els límits del model de creixement
— La cultura cibernética: les noves tecnologies i el seu impacte cultural

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— La metodologia per als textos és l’hermenèutica d’allò no intencional.
— La metodologia per als debats és la dialèctica entesa com a debat o discussió.
— També s’empra la metodologia de les ciències històriques, tenint en compte la perspectiva microhistòrica.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Al principi del semestre, el professorat de cada grup explica com fa l’avaluació indicant el percentatge concret que s’aplica a cadascuna de les activitats avaluables. En general, l’examen comprèn entre el 50 % i el 60 % de la nota total de l’assignatura, i els assajos i treballs entre el 40 % i el 50 %.

Per poder presentar-se a la prova de reavaluació, els alumnes han d’haver obtingut una qualificació final mínima de 3 en l’avaluació ordinària.

 

Avaluació única

Tant la prova d’avaluació única com la de reavaluació consisteixen en una prova escrita de caràcter global que es fa en la data oficial d’examen.

Per acollir-se a l’avaluació única cal notificar-ho amb una sol·licitud per duplicat abans del 31 d’octubre de 2021.