Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Teoria del Coneixement II

Codi de l'assignatura: 360971

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Misericordia Angles Cervello

Departament: Departament de Filosofia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Si la situació ho requerís, el pla docent podrà ser adaptat per a la docència virtual i qualsevol modificació serà puntualment comunicada a l’alumnat

En aplicació del Pla d’igualtat de la Universitat de Barcelona, el contingut de l’assignatura (blocs temàtics, o temes, o problemes; bibliografia; treballs) incorpora en la mesura del possible i en funció del temari desplegat per cada professor, qüestions sobre gènere (problemes, pensadores, bibliografia)

 

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

70

 

 

Recomanacions

 


Sense ser indispensable, es recomana haver cursat totes les assignatures del primer curs del grau i Teoria del Coneixement I.


Altres recomanacions


El coneixement d’idiomes moderns, com també de les llengües clàssiques, pot afavorir la comprensió de la temàtica central del curs, que es desenvolupa amb un suport important de textos d’autors antics i moderns.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat de raonament.

   -

Capacitat d'ensenyar.

   -

Comprensió clara dels problemes, les teories i els arguments principals propis dels camps de la lògica, la metafísica, l'epistemologia, la filosofia del llenguatge i la filosofia de la ment (disciplines enteses en un sentit ampli).

   -

Capacitat d'usar i de comprendre la terminologia filosòfica especialitzada.

   -

Capacitat d'identificar les teories principals defensades en les obres dels autors més destacats de la filosofia, i els arguments més importants que usen per defensar-les.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Informar-se sobre les qüestions gnoseològiques i crítiques introduint-se en les qüestions relatives a l’ontologia i la crítica del coneixement.

 

— Comprendre el sentit crític i comunicatiu del problema del coneixement.

 

— Assolir una aproximació adequada al problema del coneixement en els seus aspectes crítics (aprioritat, experiència, coneixement del món extern, coneixement del «jo», etc.).

 

— Ampliar la comprensió del vocabulari central de la crítica del coneixement incidint en el comentari dels textos fonamentals i buscant la precisió en els enunciats i el desenvolupament dels temes.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber analitzar els principis contextuals, conèixer els models argumentatius i desenvolupar la capacitat expositiva i crítica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció: la racionalitat situada. La presència del món i la presència del subjecte en el món

2. Dos modes de presència: la sensació i la intel·lecció i els principis que les fan possibles (Aristòtil i Descartes)

3. L’experiència com a síntesi i el judici. El que es fa present i el que se sostreu a la presència: fenomen i noümen (Kant)

4. El projecte d’anar a les coses mateixes. La fenomenologia com a crítica del coneixement. Consciència i intencionalitat (Husserl)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La metodologia de l’assignatura inclou els aspectes següents:
— plantejament de les qüestions bàsiques de la crítica del coneixement
— hermenèutica i anàlisi dels conceptes bàsics
— lectura i comprensió de textos seleccionats, alguns d’ells amb caràcter de lectura obligatòria
— elaboració i comentari de treballs tutelats
— resums dels blocs temàtics
— discussions en classes pràctiques

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es basarà en els elements següents:

Un primer exercici escrit, a realitzar no més tard de mitjan semestre (20 % – 40 %).

Un o diversos exercicis pràctics, segons el criteri del professor (20 %).

Un examen escrit a realitzar un dels últims dies del període lectiu (40 % – 60 %).

Es podrà apujar la nota fins a un punt per participar activament a classe o per treballs optatius que el professor hagi acceptat.

Reavaluació

Per poder accedir a la reavaluació s’ha d’haver obtingut un 3, com a mínim, de nota de curs.

 

 

Avaluació única

Els alumnes que opten per l’avaluació única se sotmeten a un examen final de tota la matèria del temari en la data assenyalada oficialment (100 %).

El termini màxim per sol·licitar l’avaluació única és el dia de l’examen final. Tanmateix, els alumnes que durant el període lectiu hagin fet totes les proves conduents a l’avaluació continuada s’entén que han optat per aquest tipus d’avaluació i no poden demanar acollir-se a l’avaluació única.

Reavaluació

Per poder accedir a la reavaluació s’ha d’haver obtingut un 3, com a mínim, de nota de curs.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ARISTÒTIL  De l’ànima.Trad. Miguel Candel, Barcelona: Fundació Bernat Metge, 2015.
  Enllaç

  N’hi ha una altra traducció catalana de Joan Leita, a: Aristòtil Psicologia. Barcelona: Ed. Laia, 1989. Traducció castellana de Tomás Calvo Martínez, Madrid: Gredos, 1978.

CANALS VIDAL, F. Sobre la esencia del conocimiento Barcelona: PPU, 1987.
  Enllaç

CASSIRER, E. El Problema del conocimiento en la filosofía y en la ciencia modernas. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1948-1957.  Enllaç

DESCARTES, R. Meditacions Metafísiques, trad. Robert Veciana, Barcelona: Edicions de 1984, 1995.  Enllaç

DESCARTES Regles per a la direcció de l’enginy. Trad. Salvi Turró, Barcelona: Ed. 62, 1998.  Enllaç

EMBREE, Lester Anàlisi reflexiva. Una primera introducció a la pràctica fenomenològica, Barcelona: Edicions i publicacions de la Universitat de Barcelona, 2013.  Enllaç

HUSSERL, E. Filosofia com a ciència estricta,  a: Edmund Husserl Fenomenologia. Trad. i edició a cura de Francesc Perenya Blasi, Barcelona : Edicions 62, 1999.  Enllaç

KANT, I. Crítica de la Razón Pura, trad. Pedro Ribas, Madrid: Alfaguara, diverses edicions.  Enllaç

PLATÓ Teetet. Trad. Manuel Balasch, Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1995.  Enllaç

QUESADA, Daniel (1998), Saber, opinión y ciencia: Una introducción a la teoría del conocimiento clásica y contemporánea, Barcelona: Ariel.

SALES CODERCH, Jordi Coneixement i situació, 2ª edició revisada, Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona, 2014.  Enllaç