Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Filosofia Política I

Codi de l'assignatura: 360973

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Josep Maria Esquirol Calaf

Departament: Departament de Filosofia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

En cas de no poder fer la docència presencial, una part de les classes es faran per videoconferència. 

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoria

Presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autònom

70

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Esperit crític.

   -

Comprensió clara dels problemes, les teories i els arguments principals propis dels camps de la filosofia moral, la filosofia política, la filosofia social i l'estètica (disciplines enteses en un sentit ampli).

   -

Capacitat d'identificar les qüestions de fons en diferents tipus de debats.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els problemes principals i els debats filosoficopolítics contemporanis més rellevants.

— Ser capaç d’interpretar els textos i d’utilitzar els conceptes de cara a una reflexió personal.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El concepte de filosofia política

*  La filosofia política al nostre temps. Filosofia política, ontologia i filosofia de la història

2. Ètica, política i dret

*  La qüestió maquiavel·liana. El dret com a creació i límit de la política

3. El poder i l’Estat

*  El poder polític i la seva legitimació. Estat i poder. La idea contractualista de l’Estat

4. La llibertat

*  Llibertats negatives i positives. Llibertat, igualtat i solidaritat

5. La democràcia

*  Formes històriques de la democràcia. Problemes actuals de la democràcia. Democràcia i drets. Les declaracions de drets

6. La justícia

*  Teories contemporànies de la justícia. Justícia i ciutadania

7. La comunitat política

*  Models de comunitat tancada: ‘polis’, ‘cosmopolis’ i ‘civitas dei’. Models de comunitat oberta: associació de mercaders, societat jurídica i comunitat ètica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Es basa en classes magistrals, la participació de l’alumnat a classe i la tutorització del treball personal.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’avalua amb aquestes tres ítems: l’assistència i la participació a classe (25 %), un treball escrit (25 %) i un examen (50 %).

 

Avaluació única

Cal presentar la petició abans del dia 25 d’octubre.

S’avalua amb un examen final.

 

Reavaluació

Per poder presentar-se a la reavaluació cal haver obtingut una qualificació superior a 3.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

La bibliografia l’estableix el professorat que imparteix aquesta assignatura.