Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gramàtica Descriptiva de l'Espanyol

Codi de l'assignatura: 361033

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Paloma Arroyo Vega

Departament: Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació

crèdits: 12

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

104

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

104

Treball tutelat/dirigit

96

Aprenentatge autònom

100

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Actitud crítica i capacitat de síntesi per identificar els conceptes que remeten a les claus ideològiques i estètiques de qualsevol discurs.

   -

Capacitat d'anàlisi i explicació de les estructures gramaticals i discursives de l'espanyol.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Conèixer els criteris de definició de les categories i subcategories gramaticals.
— Aprendre a argumentar l’adscripció de les unitats lèxiques de l’espanyol a una determinada categoria i subcategoria gramaticals.
— Aprendre a identificar els constituents de l’oració simple i a descriure’n les relacions sintàctiques existents.
— Aprendre a justificar les relacions sintàctiques de l’oració simple.

 

Referits a habilitats, destreses


— Ser capaç d’adscriure les unitats lèxiques de l’espanyol a la seva categoria i subcategoria gramaticals.
— Ser capaç d’analitzar els constituents de l’oració simple.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Desenvolupar una visió crítica dels diferents enfocaments d’estudi, des del punt de vista gramatical, d’una mateixa dada lingüística.
— Aprendre a respectar la diversitat d’opinions.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Gramàtica descriptiva de l’espanyol: els conceptes de forma i funció

2. Les categories gramaticals

2.1. El substantiu

2.2. L’adjectiu

2.3. El verb

2.4. El determinant

2.5. El pronom

2.6. L’adverbi

2.7. La preposició

2.8. La conjunció

3. Sintaxi del sintagma verbal en els esquemes predicatius

3.1. El complement directe

3.2. El complement preposicional

3.3. El complement indirecte

3.4. El complement circumstancial

3.5. El complement predicatiu

4. El complement oracional com a element extern al sintagma verbal: tipus de complements oracionals

5. Sintaxi del sintagma verbal en els esquemes atributius

5.1. Verbs copulatius i pseudocopulatius

5.2. L’atribut

5.3. Tipus d’esquemes atributius

6. Sintaxi del sintagma nominal

6.1. El complement de nom argumental

6.2. El complement de nom adjunt

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en un plantejament teoricopràctic. D’una banda, les classes teòriques, fonamentades en la dinàmica d’interrelació entre docent i estudiant, ofereixen a l’alumnat els continguts, les eines i la metodologia pertinents per tal d’adquirir les competències exigides en la matèria. D’altra banda, les activitats pràctiques permeten a l’alumnat desenvolupar unes habilitats autònomes i unes actituds per aconseguir uns resultats d’aprenentatge òptims. Finalment, les tutories amb el professor no només orienten l’alumnat en l’aprofundiment de determinats aspectes de la matèria sinó que, eventualment, també resolen dubtes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Cadascun dels quadrimestres d’aquesta assignatura anual suposa el 50 % de la qualificació global i tots dos s’han d’aprovar per separat. L’estudiant obté l’aprovat en la qualificació global a partir de 5 (sobre 10) inclusivament. Un resultat entre 4 i 5 (sobre 10) en algun dels quadrimestres pot ser compensat per la qualificació obtinguda en l’altre quadrimestre. Una qualificació inferior a 4 (sobre 10) en algun dels dos quadrimestres no pot ser compensada amb la qualificació de l’altre.

Les diverses proves que configuren el sistema d’avaluació són de caràcter individual.

Perquè l’assignatura sigui avaluada és indispensable fer totes les activitats previstes en cada quadrimestre.

L’avaluació continuada de cadascun dels quadrimestres consisteix en les proves següents:

— Diferents activitats (quatre com a màxim), que tenen l’estructura d’una prova (40 % de la nota). El professor estableix amb prou antelació les dates d’elaboració o lliurament d’aquestes activitats, en funció del desenvolupament del temari (octubre-novembre per al primer quadrimestre, març-abril per al segon), i en defineix les característiques específiques.

— Un examen (60 %) al mes de gener per al primer quadrimestre (en la data prèviament establerta pel professor) i al mes de juny per al segon (en la data oficial prevista pel calendari d’exàmens).

Pel que fa a cadascun dels quadrimestres, una qualificació inferior a 4 (sobre 10) en alguna de les activitats o en l’examen no pot ser compensada amb cap altra qualificació.

Com que l’assignatura és anual, la reavaluació té lloc, de manera exclusiva, al setembre (en la data oficial prevista pel calendari d’exàmens). L’estudiant que s’hi presenta ha d’estudiar la totalitat del temari o tan sols alguna part o algunes parts concretes d’un o tots dos quadrimestres, en funció de les qualificacions obtingudes a l’avaluació. Al setembre, la recuperació de qualsevol part de la matèria es durà a terme a l’aula d’examen.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la qualificació final.