Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història i Epistemologia de la Psicologia

Codi de l'assignatura: 361042

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Toni Cunillera Llorente

Departament: Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

La presentació d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considera una irregularitat i com a tal es qualifica amb un 0 (Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges; article 16.7 i annex).

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

35

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Tutorització per grups

No presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Raonar de manera analítica i crítica (comparar i contrastar idees i conceptes / adoptar un enfocament científic i crític cap a les fonts d'informació / comprendre, sintetitzar i avaluar críticament texts i idees complexes).

   -

Conèixer, comprendre i analitzar el comportament (saber analitzar el comportament partint d'una comprensió del funcionament dels processos psicològics tenint en compte les bases biològiques, evolutives, socioculturals i contextuals).

   -

Mostrar habilitats bàsiques de recerca (utilitzar les diferents fonts documentals en psicologia / mostrar un domini de les estratègies necessàries per accedir a la informació i valorar la necessitat d'actualització documental / recollir, ordenar i classificar dades i materials de recerca (documents, històries clíniques, arxius, etc.) / conèixer les bases dels mètodes de recerca psicològica / analitzar i interpretar críticament les dades en el marc del coneixement disciplinari establert / conèixer els procediments i aspectes formals de la difusió del coneixement derivat de la recerca psicològica).

   -

Conèixer i respectar la diversitat humana (mostrar sensibilitat cap a les diferències de gènere, cultura, capacitats i recursos / mostrar sensibilitat davant de les injustícies socials i econòmiques / adoptar una actitud de compromís personal i professional amb un procés permanent de canvi social).

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els fonaments i el desenvolupament epistemològic de la psicologia.
— Conèixer el desenvolupament de la psicologia científica mitjançant el panorama dels diversos models que han configurat la tasca dels psicòlegs.
— Conèixer el pensament psicològic i la seva evolució al llarg del temps.
 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Aspectes introductoris

2. Epistemologia i psicologia

3. La tasca fundacional de W. Wundt

4. La psicologia a Alemanya (s. XIX i XX)

5. Psicologia de la gestalt

6. Psicologia diferencial i intel·ligència

7. Psicologia clínica i psicoanàlisi

8. El funcionalisme

9. Conductisme i neoconductisme

10. Cognitivisme i humanisme

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia general consisteix en l’exposició a l’aula dels continguts teòrics essencials de l’assignatura, que els estudiants hauran de complementar amb les lectures assenyalades pel professorat. A més, es fan tres sessions pràctiques (seminaris) de reflexió/debat sobre temes relacionats amb l’apartat teòric (les pràctiques seran síncrones, en format presencial i/o virtual). Finalment, es duen a terme tutories per orientar els estudiants en diferents aspectes de l’assignatura. Aquestes tutories es faran de forma virtual-sincrònica els divendres. A començament de curs, cada professor informa l’alumnat sobre com s’estructuren les classes i les pràctiques que s’han de dur a terme, i explica el funcionament de les tutories.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada consisteix en diferents activitats:

Exàmens teòrics: 70 % de la nota
Es fan dos exàmens sobre la part teòrica. El primer examen avalua els coneixements adquirits dels temes 1 al 5, i el segon dels temes 6 al 10. Aquests exàmens seran en format de resposta múltiple. En els dos exàmens es pot obtenir un màxim de 35 punts en cadascun. És obligatori fer com a mínim un dels dos exàmens per poder acollir-se a la reavaluació en cas de suspendre l’assignatura.

Seminaris de pràctiques: 30 % de la nota
Es duen a terme tres sessions (seminaris) en què es fan diferents activitats i es promou la reflexió crítica sobre diferents temes. L’estudiant ha de fer tres qüestionaris digitals (un per cada sessió pràctica), que valen 10 punts cadascun. Aquests qüestionaris són accessibles al Campus Virtual i consten de preguntes d’elecció múltiple sobre les sessions pràctiques i els materials per treballar relacionats. 

Treball opcional de laboratori: màxim 0,3 punts sobre 10
Opcionalment, l’estudiant pot incrementar en 0,3 punts la nota mitjançant la participació, totalment voluntària, en activitats de caràcter experimental relacionades amb la recerca que es desenvolupa al Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació (Secció de Processos Cognitius), i que periòdicament estan disponibles a la web: www.ub.edu/psicologiabasica.

A l’inici de curs s’informa sobre el funcionament concret d’aquestes activitats optatives, que en tot cas s’han d’haver fet abans del 22 de desembre de 2021.

 

IMPORTANT! Requisits mínims per aprovar l’assignatura
Per aprovar l’assignatura és indispensable aprovar les dues parts (la teoria i les pràctiques). Per tant, s’han de complir aquests dos criteris:
— Teoria: obtenir un mínim de 35 punts (sumant les notes dels tres exàmens).
— Pràctiques: obtenir un mínim de 15 punts (sumant les notes de tots els qüestionaris de pràctiques realitzats).

No complir aquests dos criteris implica haver d’anar a la reavaluació de la part (teoria o pràctiques) que no s’hagi superat. 

Per a la nota final s’aplica el barem següent:
— Per sota de 50 punts: suspens.
— De 50 a 69 punts: aprovat.
— De 70 a 89 punts: notable.
— De 90 a 100 punts: excel·lent (la matrícula d’honor es pot atorgar als estudiants que hagin obtingut una nota igual o superior a 90 punts, fins a un màxim del 5 % del total d’alumnes matriculats).

 

Reavaluació

L’examen de reavaluació teòric consta de preguntes obertes sobre tot el temari de l’assignatura. De la mateixa manera, l’examen de pràctiques consta de diferents preguntes, també obertes, sobre allò treballat en aquestes activitats. Només poden acollir-se a la reavaluació els estudiants que hagin obtingut la qualificació de suspens i s’hagin presentat, com a mínim, a un dels tres exàmens teòrics. Les persones que no han fet cap prova d’avaluació s’entén que no han participat en l’avaluació continuada, de manera que obtenen un no presentat i no tenen dret a reavaluació. Si se supera l’examen de reavaluació l’estudiant només pot optar a una nota de 5,0 (aprovat) a les actes de l’assignatura. Un cop feta aquesta reavaluació la nota és definitiva i no hi pot haver cap altra modificació possible.

 

Avaluació única

L’estudiant que vulgui acollir-s’hi ho ha de manifestar per escrit al professor durant els primers vint dies naturals a comptar des de l’inici del període lectiu del semestre, tal com estableix la normativa complementària d’avaluació i qualificació dels aprenentatges de la Facultat de Psicologia.

L’avaluació única consisteix en un examen que consta de dues parts: preguntes per avaluar la part teòrica (70 % de la nota) i preguntes per avaluar les activitats dels seminaris de pràctiques (30 % de la nota). Els dos exàmens consten de preguntes obertes (a desenvolupar). Per aprovar cal obtenir un mínim de 35 punts en la part teòrica i de 15 punts en la part pràctica.

Aquest examen es fa el dia de la convocatòria oficial (s’especifica durant el curs). Per a la nota final s’aplica el mateix barem que per a l’avaluació continuada.

A més, els estudiants que s’acullin a l’avaluació única també poden incrementar en 0,3 punts (sobre 10) la nota fent el treball opcional de laboratori (vegeu l’apartat d’avaluació continuada).

 

Reavaluació

L’examen de reavaluació teòric consta de preguntes obertes (a desenvolupar) sobre tot el temari de l’assignatura. De la mateixa manera, l’examen de pràctiques consta de diferents preguntes, també obertes, sobre allò treballat en aquestes activitats. Només poden acollir-se a la reavaluació els estudiants que hagin obtingut la qualificació de suspens i s’hagin presentat a l’examen d’avaluació única. Les persones que no han fet aquest examen s’entén que no han participat en l’avaluació única, de manera que obtenen un no presentat i no tenen dret a reavaluació. Si se supera l’examen de reavaluació l’estudiant només pot optar a una nota de 5,0 (aprovat) a les actes de l’assignatura. Un cop feta aquesta reavaluació la nota és definitiva i no hi pot haver cap altra modificació possible.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Cagigas, Á. (2005). Una historia de la psicología. Jaén: Del lunar.  Enllaç

Carpintero, H. (2003). Historia de las ideas psicológicas (2a ed.). Madrid: Pirámide.

  Enllaç

Ferrándiz, A., Lafuente, E., Loredo Narciandi, J. C. (2001). Lecturas de historia de la psicología. Madrid: Universidad Nacional Educación a Distancia.   Enllaç

Gondra, J. M. (1998). Historia de la psicología: Introducción al pensamiento psicológico moderno (Vol. I i II). Madrid: Síntesis.   Enllaç

Greenwood, J.D. (2011). Historia de la psicologia. Un enfoque conceptual. Mexico: McGrawHill  Enllaç

Hergenhahn, B. R. (2001). Introducción a la historia de la psicología. Madrid: Paraninfo-Thomson learning.

  Enllaç

Hothersall, D. (2005). Historia de la psicología: Cuarta edición (2a ed.). México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana.   Enllaç

Leahey, T. H. (2005). Historia de la psicología: Principales corrientes en el pensamiento psicológico (6a ed.). Madrid: Prentice-Hall.   Enllaç

Sáiz Roca, M. (2011). Història básica de la Psicología. Madrid: Síntesis.  Enllaç

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2415305*  Enllaç

Sáiz Roca, M. i cols. (2008). Història de la psicologia (3a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya.   Enllaç

Sáiz Roca, M., Sáiz Roca, D i Mülberger, A. (1995). Historia de la psicología: Manual de prácticas. Barcelona: Avesta.

  Enllaç

Santamaría, C. (2004). Historia de la psicología: El nacimiento de una ciencia (3a ed.). Barcelona: Ariel.   Enllaç

Shiraev, E. (2011). A history of psychology: A global perspective. Thousand Oaks, Calif.: Sage.

  Enllaç

Tortosa Gil, F. (1998). Una historia de la psicología moderna. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España.   Enllaç