Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biologia del Comportament

Codi de l'assignatura: 361043

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marc Via Garcia

Departament: Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

La presentació d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considera una irregularitat i com a tal es qualifica amb un 0 (Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges; article 16.7 i annex).

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

42,5

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

10

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

3,5

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Per seguir amb aprofitament l’assignatura és convenient haver cursat biologia al batxillerat. Per a l’alumnat sense formació biològica prèvia es recomanen les lectures: Abril, A.; Ambrosio, E.; De Blas, M. R.; Caminero, A. A.; García, C.; De Pablo, J. M.; Sandoval, E. (2001). Fundamentos biológicos de la conducta. Madrid: Sanz i Torres. Capítol 2, p. 34-67; i capítol 3, p. 70-107.


Altres recomanacions

Independentment de l’idioma que consti a la guia de l’estudiant a cadascun dels grups, algunes activitats presencials o dirigides es poden impartir només en un idioma (castellà o català). Algunes animacions i activitats dirigides es fan en llengua anglesa.
 

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Organitzar i planificar les actuacions pròpies de manera eficaç i eficient per assolir propòsits acadèmics i professionals (organitzar el temps, l'espai i els materials / establir objectius i prendre decisions sobre la seva priorització i sobre els procediments per assolir-los).

   -

Conèixer, comprendre i analitzar el comportament (saber analitzar el comportament partint d'una comprensió del funcionament dels processos psicològics tenint en compte les bases biològiques, evolutives, socioculturals i contextuals).

   -

Mostrar compromís ètic i responsabilitat professional (conèixer, prendre decisions i actuar d'acord al codi deontològic de la psicologia en l'àmbit de l'actuació professional i de recerca / comprendre el concepte i la necessitat d'una pràctica psicològica basada en l'evidència com a garantia de responsabilitat professional).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les cèl·lules del sistema nerviós.

 

— Saber com el sistema nerviós codifica i transmet la informació.

 

— Reconèixer les estructures bàsiques del sistema nerviós i entendre’n la funció.

 

— Comprendre què són els gens i com la seva informació, en interacció amb l’ambient, contribueix al desenvolupament i funcionament del cervell.

 

— Aprofundir en la relació entre els gens, el sistema nerviós i la conducta.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç d’identificar les principals estructures del sistema nerviós humà tant en representacions bidimensionals com en models tridimensionals i imatges reals de ressonància magnètica.

 

— Analitzar mitjançant el microscopi mostres biològiques humanes (cèl·lules i estructures de teixit nerviós, cromosomes) i identificar-les amb diferents tincions.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Treballar en equip i esforçar-se per mostrar una actitud col·laboradora i respectuosa vers les companyes i els companys.

 

— Plantejar-se la diversitat humana i respectar les diferències individuals i de gènere.

 

 

Blocs temàtics

 

Bloc I. Organització anatòmica del sistema nerviós (SN)

Tema 1. Neurones i glia

1.1. Estructura bàsica de les neurones
1.2. Principis del funcionament neuronal
1.3. Tipus de neurones
1.4. Glia: tipus i funcions

Tema 2. Protecció del SN

2.1. Meninges
2.2. Sistema ventricular i líquid cefalorraquidi
2.3. Barrera hematoencefàlica

Tema 3. Organització del sistema nerviós

3.1. Sistema nerviós central i sistema nerviós perifèric
3.2. Plans i eixos
3.3. Substància grisa i substància blanca

Tema 4. SN central I

4.1. Medul·la espinal
4.2. Tronc cerebral
4.3. Cerebel
4.4. Diencèfal

Tema 5. SN central II

5.1. Telencèfal
5.2. Nuclis subcorticals
5.3. Tipus d’escorça cerebral

Tema 6. SN perifèric i interacció amb el SNC

6.1. SN somàtic
6.2. SN vegetatiu: simpàtic i parasimpàtic
6.3. Integració SNC-SNP

Bloc II. Comunicació neuronal

Tema 7. Potencial de repòs

7.1. Potencial de membrana
7.2. Distribucions iòniques a través de la membrana i potencials d’equilibri iònic
7.3. Manteniment del potencial de membrana en repòs

Tema 8. Potencial d’acció

8.1. Generació del potencial d’acció
8.2. Fases del potencial d’acció i períodes refractaris
8.3. Característiques del potencial d’acció
8.4. Conducció del potencial d’acció

Tema 9. Transmissió sinàptica

9.1. Tipus de sinapsis
9.2. Fases de la neurotransmissió
9.3. Receptors ionotròpics i metabotròpics
9.4. Integració i modulació sinàptica

Tema 10. Sistemes de neurotransmissió

10.1. Sistema colinèrgic
10.2. Sistema dopaminèrgic
10.3. Sistema noradrenèrgic
10.4. Sistema serotoninèrgic
10.5. Sistema glutamatèrgic
10.6. Sistema gabaèrgic
10.7. Altres neurotransmissors

Bloc III. Genètica i sistema nerviós

Tema 11. Gens i expressió gènica

11.1. Expressió gènica
11.2. Regulació de l’expressió gènica
11.3. Mecanismes genètics i epigenètics de regulació

Tema 12. Desenvolupament del SN

12.1. Formació de la placa i el tub neural
12.2. Vesícules primàries i secundàries
12.3. Proliferació, migració i diferenciació

Tema 13. Maduració del SN: factors genètics i ambientals

13.1. Formació de sinapsis i mort neuronal
13.2. Mielinització
13.3. Plasticitat del SN

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es pretén que l’alumnat conegui i entengui els principis fonamentals del funcionament del sistema nerviós i mostri coneixements bàsics de genètica en relació amb la conducta humana. Es duen a terme classes magistrals, pràctiques d’observació i manipulació del sistema nerviós en diferents formats (RM, 3D, làmines neuroanatòmiques i, de manera optativa, una dissecció d’encèfal de vedella) i de neurones i components neuronals, com ara el citoesquelet, els cromosomes o les neurites. També es duen a terme diverses activitats dirigides i tutories individuals i en grups petits. Es treballa a partir de fonts bibliogràfiques especialitzades i de material elaborat per l’equip de professors de l’assignatura.

Com a programari informàtic específic de neuroanatomia es fa servir MRIcro (https://people.cas.sc.edu/rorden/mricro/mricro.html) per a la pràctica de ressonància magnètica.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La nota final de l’assignatura compon de:

— 50 % de la nota: examen que avalua els continguts relacionats amb el bloc I (classes teòriques, treballs dirigits i pràctiques) de l’assignatura. Es fa de forma no presencial durant el mes de novembre. S’ha d’obtenir una qualificació mínima de 4 sobre 10 per poder sumar la resta de notes acumulades.

— 50 % de la nota: examen que avalua els continguts relacionats amb els blocs II i III (classes teòriques, treballs dirigits i pràctiques). Es fa de forma presencial en la mateixa data de l’avaluació única (indicada pel Consell d’Estudis). S’ha d’obtenir una qualificació mínima de 4 sobre 10 per poder sumar la resta de notes acumulades.

Cada examen inclou preguntes de tipus test de diferents modalitats on les respostes incorrectes resten proporcionalment al nombre d’opcions disponibles. Les preguntes no contestades no sumen ni resten punts en cap cas.

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final mínima de 5 punts sobre 10. Les matrícules d’honor s’atorguen a les millors notes del curs sempre que estiguin per sobre de la qualificació final de 9 sobre 10. Les persones que no han fet cap prova d’avaluació s’entén que no han participat en l’avaluació continuada, de manera que obtenen un no presentat i no tenen dret a reavaluació.

 

Reavaluació

Les persones que han participat en l’avaluació continuada i han suspès l’assignatura tenen dret a fer un examen presencial de reavaluació en el període que proposi el Consell d’Estudis. En la reavaluació, els dos exàmens es poden reavaluar separadament. La reavaluació consisteix en proves de característiques idèntiques a les dels exàmens suspesos.

 

Avaluació única

Per acollir-se a l’avaluació única cal demanar-ho per escrit durant els primers 20 dies naturals des de l’inici del període lectiu del semestre.

Consisteix en un examen presencial que avalua els continguts teòrics, les pràctiques i els treballs dirigits. L’examen inclou preguntes de tipus test de diferents modalitats on les respostes incorrectes resten proporcionalment al nombre d’opcions disponibles. Representa el 100 % de la nota. L’examen es fa en la data indicada pel Consell d’Estudis.

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 a l’examen.

 

Reavaluació

Les persones que han suspès l’assignatura tenen dret a fer, en el període que proposi el Consell d’Estudis, un examen presencial de reavaluació. La reavaluació consisteix en una prova de característiques idèntiques a les de la prova d’avaluació.

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 a l’examen.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bear, M.F., Connors, B.W. i Paradiso, M.A. (2016). Neurociencia: la exploración del cerebro. 4a ed. Lippincott Williams & Wilkins.  Enllaç

  (Bibliografia fonamental per als blocs I, II i part del III)

Redolar, D (coordinador) (2010) Fundamentos de Psicobiología. Ed. UOC.  Enllaç

  (Bibliografia fonamental)

Abril, A., Ambrosio, E., De Blas, M.R., Caminero, A.A., García, C., De Pablo, J.M. (2016). Fundamentos de psicobiología. 1a ed. Sanz y Torres.  Enllaç

  (Bibliografia fonamental per als blocs II i III, i part del bloc I).

Möller, T.B. i Reif, E. (2007). Atlas de bolsillo de cortes anatómicos: TC y RM. Tomo 1. Cabeza, y cuello. 3a ed. Ed. Médica Panamericana.   Enllaç

  (Bibliografia d’aprofundiment per a l’estudi de l’anatomia del sistema nerviós en ressonància magnètica)

Kolb, B. i Whishaw, I.Q. (2017). Neuropsicología Humana. 5a ed. Editorial Médica Panamericana.  Enllaç

  (Bibliografia fonamental per als blocs I i II)

Rubin, M. i Safdieh, J.E. (2008). Netter Neuroanatomia esencial. 1a ed. Elsevier España SL.   Enllaç

  (Bibliografia d’aprofundiment)

Capítol

Abril, A., Ambrosio, E., De Blas, MR., Caminero, AA., García, C., De Pablo, JM., Sandoval, E. (2001). Fundamentos biológicos de la conducta. Madrid: Sanz y Torres. Capítol 2. pg. 34-67; Capítol 3. pg. 70-107.   Enllaç

  (Bibliografia anivelladora per als alumnes que no han cursat biologia al batxillerat)

Pàgina web

http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm

  Diccionari enciclopèdic de medicina

http://www.getbodysmart.com/ap/nervoussystem/menu/menu.html

  Tutorial per a l’estudi del sistema nerviós.

http://www.med.harvard.edu/AANLIB/cases/caseNA/pb9.htm 

  Atles del cervell humà

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/140/Fitxers/  Enllaç

  Diccionari de Neurociència

http://www.ub.edu/biologiadelcomportament/index.html

  Pàgina web de Biologia del Comportament

Text electrònic

Mark F. Bear, Barry W. Connors and Michael A. Paradiso (2020) Neuroscience: exploring the brain. Enhanced 4th ed. Jones & Bartlett Learning.

  https://ebookcentral.proquest.com/lib/ub-ebooks/detail.action?docID=6175387

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2398070*  Enllaç