Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Literatura Espanyola del Renaixement: Poesia i Prosa

Codi de l'assignatura: 361064

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marcelino Jimenez Leon

Departament: Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Actitud crítica i capacitat de síntesi per identificar els conceptes que remeten a les claus ideològiques i estètiques de qualsevol discurs.

   -

Coneixement de la teoria dels gèneres, dels fonaments clàssics i de les aportacions posteriors.

   -

Capacitat de comprensió i anàlisi de la tradició i de l'originalitat dels textos literaris al llarg de la història.

   -

Coneixement de la crítica literària, dels corrents i les propostes d'anàlisi.

   -

Coneixement dels postulats que han generat els moviments més importants de la història de la literatura espanyola i de la literatura hispanoamericana, i les conseqüències en el desenvolupament de la història de la llengua.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Comprendre conceptes relacionats amb la història de la literatura espanyola.
— Ser capaç d’explicar fonaments clàssics sobre literatura i sobre l’evolució de la tradició retòrica i poètica; sobre la teoria dels gèneres, els seus fonaments clàssics i les seves aportacions posteriors.
— Distingir l’evolució dels gèneres literaris a través de la literatura espanyola.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber analitzar la crítica literària, els seus corrents i propostes, i la tradició i originalitat dels textos literaris al llarg de la història.

— Ser capaç d’analitzar textos del renaixement espanyol i relacionar-los amb la literatura i el pensament de la mateixa època i context.

— Desenvolupar destresa en l’elaboració de discursos acadèmics per redactar amb tota correcció textos de tipus argumentatiu.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Reflexionar sobre qualsevol obra des d’un punt de vista adequat i sempre amb un esperit veritablement crític.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’humanisme: una revolució cultural. La nova pietat: l’erasmisme

2. El gènere dialògic. Alfonso de Valdés

3. La narració novel·lesca al segle XVI: La vida de Lazarillo de Tormes, La Diana i altres formes de ficció

4. Els corrents poètics del segle XVI: la poesia dels cançoners, la lírica tradicional, el romancer

5. La poesia italianitzant: de Garcilaso de la Vega a Fernando de Herrera. El petrarquisme

6. La creació literària i l’amor diví. L’originalitat de la poesia de sant Joan de la Creu. La prosa autobiogràfica de santa Teresa de Jesús

7. Entre dos segles: Cervantes novel·lista

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Mitjançant les classes teòriques, s’ofereixen els continguts, les eines i la metodologia necessaris per adquirir les competències exigides per la matèria. Aquestes classes teòriques es complementen amb exercicis pràctics o treballs tutelats que el professorat ha d’especificar en cada cas.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en dues proves escrites, degudament tutoritzades pel professor:

— La primera, amb un valor del 40 % de la qualificació final, que es fa a la primera quinzena d’abril.

— La segona, amb un valor del 60 % de la qualificació final, i en la data oficial prevista pel calendari d’exàmens.

És indispensable fer totes dues proves perquè es pugui avaluar el curs. Si no es fan totes, la qualificació és de no presentat. Si les condicions del grup són adients, poden dur-se a terme exposicions orals. Es recomana l’assistència regular i la participació activa a les classes.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una única prova d’un valor del 100 % de la nota final, que té lloc en la data oficial prevista pel calendari d’exàmens.
 

Reavaluació
La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ABELLÁN, José Luis, El erasmismo español, Madrid, Espasa Calpe, 2005.  Enllaç

GÓMEZ, Jesús, El diálogo en el Renacimiento español, Madrid, Cátedra, 1988.  Enllaç

PRIETO, Antonio, La poesía española del siglo XVI, Madrid, Cátedra, 1984.  Enllaç

CANAVAGGIO, Jean (Dir.), La invención de la novela, Madrid, Casa de Velázquez, 2000.

GARIN, Eugenio, El Renacimiento italiano, Barcelona, Ariel, (varias ediciones).

RALLO GRUSS, Amparo, Humanismo y Renacimiento en la literatura española, Madrid, Síntesis, 2007.

KRISTELLER, Paul Oskar, El pensamiento renacentista y sus fuentes, México, Fondo de Cultura Económica, 1979.