Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fitxers i Bases de Dades

Codi de l'assignatura: 361215

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Montserrat Guillen Estany

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Prāctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Recomanacions

 

Haver cursat l’assignatura de Software Estadístic.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per usar, interpretar, documentar i adaptar eines informātiques per a l'anālisi estadística i la gestiķ de bases de dades, que permeti l'ajust de models i la resoluciķ de problemes.

   -

Capacitat d'utilitzar llenguatges de programaciķ per a la implementaciķ d'algoritmes i de sistemes de gestiķ de bases de dades.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Cončixer els fonaments de les estructures de dades en memōria i els conceptes bāsics d’organitzaciķ de les dades.
 
— Comprendre els conceptes fonamentals en el disseny de les bases de dades.

— Entendre els conceptes bāsics de sistemes de bases de dades, i els seus avantatges i inconvenients.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber dissenyar i manipular una base de dades.

— Ser capaį d’accedir a una base de dades mitjanįant la utilitzaciķ del llenguatge SQL.

— Poder aplicar els coneixements teōrics mitjanįant la utilitzaciķ de programari de gestiķ de bases de dades.
 
— Saber resoldre problemes de complexitat baixa i mitjana a partir de la construcciķ d’una base de dades en l’āmbit estadístic.

 

 

Blocs temātics

 

1. Arxius i bases de dades

1.1. Conceptes bāsics

1.2. Bases de dades. Objectes de bases de dades

1.3. Sistema gestor de bases de dades

1.4. Dades massives (big data) i dades en temps real

2. Llenguatge SQL

2.1. Introducciķ

2.2. Tipus de camps

2.3. Tipus de dades SQL

2.4. Consultes

2.5. Estructures de les taules

3. Utilitzaciķ del llenguatge SQL (Access, SAS, R, PosgreSQL...)

3.1. Consultes bāsiques

3.2. Combinaciķ de taules

3.3. Actualitzaciķ de dades

4. Temes avanįats

4.1. Seguretat i privacitat

4.2. Transaccions

4.3. NoSQL

4.4. Entorn web i tecnologies emergents

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El mètode docent es basa en dos tipus d’activitats que es fan en aules amb ordinadors i en línia, segons s’estableixi al Campus Virtual:

a) Classes de teoria, en què s’exposen els conceptes bàsics de cadascuna de les unitats.

b) Classes pràctiques setmanals (ja sigui els dimecres o els divendres), amb l’objectiu que cada estudiant sigui capaç d’analitzar i solucionar els exercicis plantejats, d’acord amb els coneixements adquirits a les classes teòriques. Aquestes pràctiques, tot i no ser guiades, tenen el suport del professorat i serveixen per aclarir algunes qüestions no necessàriament explicades a les classes de teoria.

Així mateix, es proposa que l’alumnat faci pràctiques addicionals fora de les hores de classe amb la finalitat que adquireixi la seguretat suficient per poder treballar autònomament. Aquestes pràctiques també s’utilitzen com a eina per a l’avaluació.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

És l’opció recomanada per a l’alumnat que assisteix regularment a classe. Consta de les activitats següents:

— Exercicis resolts a les classes pràctiques i participació en els fòrums del Campus Virtual o a l’aula. Cal presentar totes les pràctiques. en els terminis establerts. Valor del 15 % de la nota final.

— Proves individuals presencials i exercicis semipresencials. Valor del 25 % de la nota final.

— Treball no presencial consistent en el disseny, alimentació i consulta d’una base de dades. Lliurament al desembre. Valor del 20 % de la nota final.

— Una prova de valoració global que consta d’un enunciat amb un seguit de qüestions pràctiques i teòriques relatives als quatre blocs temàtics o unitats. En aquesta prova l’estudiant disposa d’un màxim d’hora i mitja per resoldre individualment les qüestions plantejades utilitzant només l’ordinador. Es fa en la data fixada pel Consell Docent i no requereix una puntuació mínima per poder fer la mitjana. Valor del 40 % de la nota final.

Per poder superar l’assignatura, s’han de fer totes les proves d’avaluació. Per a poder presentar-se a la re-avaluació cal haver fet la prova de valoració global.

 

Avaluaciķ única

L’alumnat que ho vulgui pot optar a una avaluació amb una prova final i única, que suposa el 100 % de la nota. Aquesta prova és diferent de la de l’avaluació continuada i es fa en la data fixada pel Consell Docent. Per a presentar-se a la re-avaluació cal haver fet la prova final i única.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

LEMAHIEU, W.; VAN DER BROUCKE, S; BAESENS, B.  (2018) Principles of Database Management: The Practical Guide to Storing, Managing and Analyzing Big and Small Data (Cambridge University Press)

  www.pdbmbook.com

ALLISON, Cecelia L. et al. SQL for Microsoft® Access. 2nd ed. Plano, Texas: Wordware, 2008

Catāleg UB  Enllaç

CONNOLLY, Thomas M.et al. Sistemas de bases de datos. 4a ed. Madrid: Pearson Educación 2005

Catāleg UB  Enllaç

DATE, C.J. Introducción a los sistemas de bases de datos. Madrid: Pearson Educación 2001

Catāleg UB  Enllaç

GENNIK, Jonathan. SQL Pocket Guide.Sebastopol, CA: O’Reilly, 2011

Catāleg UB  Enllaç

KRIEGEL, Alex. Discovering SQL: A Hands-On Guide for Beginners. Indianapolis: Wiley, 2011

Catāleg UB  Enllaç

PRAIRIE, Katherine. The essential PROC SQL handbook fo SAS USERS. Cary (NC): SAS Institute, 2005

Catāleg UB  Enllaç

SILBERSCHATZ, Abraham et al. Database System Concepts. New York: McGraw-Hill, 2011

Catāleg UB  Enllaç
Ed. castellā, 1998. Tr. de: Database system concepts, 3rd ed   Enllaç